Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanský zákoník – zákon č.89/2012 Sb s účinností od

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanský zákoník – zákon č.89/2012 Sb s účinností od"— Transkript prezentace:

1 Občanský zákoník – zákon č.89/2012 Sb s účinností od 01.01.2014
Rodinné právo (§ č.655 až § č.975) Manželství

2 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu 2.Manželství Autor Ing.Miriam Fišarová Tematická oblast Právo Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předmět Právo, oblast manželství dle nového Občanského zákoníku Ročník Třetí a čtvrtý– obchodní akademie, první ročník nástavbového studia Datum tvorby Září 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

3 Vznik manželství (§ č.655 - § č.670)
Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. Vznik manželství: Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy (dále jen „snoubenců“), že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem veřejné moci provádějícím sňateční obřad v přítomnosti matrikáře, jedná se o občanský sňatek. Projeví-li snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství, osobně před orgánem oprávněné církve, jedná se o církevní sňatek. Manželství se uzavírá tak, že osoba jednající za orgán veřejné moci, anebo osoba, která jedná za orgán oprávněné církve, položí snoubencům jako oddávající otázku, zda spolu chtějí vstoupit do manželství. Kladnou odpovědí obou snoubenců vznikne manželství. Manželství vznikne i jinak, je-li zřejmé, že snoubenci prohlašují svou sňatečnou vůli (např. pokývnutím hlavy, znakovou řečí – tlumočník).

4 Prohlášení snoubenců při sňatečném obřadu
Snoubenci při sňatečném obřadu prohlásí, že příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným (např. Hugo a Alena Pravdovi, Hugo a Alena Krásnovi), si oba svá příjmení ponechají např. (např. Hugo Pravda – Alena Krásná), nebo příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a ten, jehož příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení (např. Alena Pravdová Krásná, Hugo Krásný Pravda). Ponechají li si snoubenci svá dosavadní příjmení, prohlásí při sňatečném obřadu také, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí. Ponechají-li si manželé svá dosavadní příjmení, mohou i později učinit prohlášení orgánu veřejné moci (na matrice), že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich. Dodatečná změna na příjmení dvě není možná.

5 Uskutečnění sňatečného obřadu
Jedná-li se o občanský sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě, které k tomu určí orgán veřejné moci provádějící sňatečný obřad, přihlíží při tom k vůli snoubenců. Jedná-li se o církevní sňatek, uskutečňuje se sňatečný obřad na místě určené vnitřními předpisy oprávněné církve. O provedení sňatečného obřadu snoubenci požádají orgán veřejné moci, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, a předloží doklady osvědčující jejich totožnost a způsobilost k uzavření manželství. Snoubenci při obřadu uvedou, dříve než učiní sňatečný projev vůle, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Je-li život snoubence přímo ohrožen, může sňatečný obřad provést každý orgán podle § 658, popřípadě jiný úřad stanovený jiným právním předpisem, a to na kterémkoliv místě; to platí obdobně i pro církevní sňatek.

6 Uskutečnění sňatečného obřadu
Mimo území ČR může sňatečný obřad provést také velitel námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo velitel letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR a je-li alespoň jeden ze snoubenců státním občanem ČR rovněž velitel vojenské jednotky České republiky v zahraničí. Státní občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky Jsou –li pro to důležité důvody, může krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, na žádost snoubenců povolit, aby projev vůle jednoho ze snoubenců o vstupu do manželství za něj učinil jeho zmocněnec. Plná moc musí obsahovat údaje osvědčující totožnost a další rozhodné skutečnosti týkající se obou snoubenců a zmocněnce a prohlášení o příjmení. Plná moc vyžaduje písemnou formu a podpis na ní musí být úředně ověřen.

7 Zákonné překážky manželství
Manželství nemůže uzavřít nezletilý, který není plně svéprávný. Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody. Manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena. Manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v zahraničí trvá. Manželství nemůže být uzavřeno mezi předky a potomky, ani mezi sourozenci, totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením. Manželství nemůže být uzavřeno mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem.

8 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
Zdánlivé manželství – manželství nevznikne, pokud alespoň u jedné z osob, které hodlali uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat. Např. (spolužití dvou osob, jejichž sňatek byl uskutečněn před státem neregistrovanou církví). Neplatnost manželství Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka, soud prohlásí manželství za neplatné na návrh každého, kdo na tom má právní zájem, ledaže manželství bránila překážka omezené svéprávnosti (např. ženatý muž se znovu ožení). Manželství se považuje za platné, dokud není prohlášeno za neplatné. Bylo-li manželství prohlášeno za neplatné, považuje se za neuzavřené. Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud zaniklo, nebo pokud již došlo k nápravě. Manželství nelze prohlásit za neplatné, pokud bylo uzavřeno nezletilým, který není plně svéprávný, nebo osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena, a bylo počato dítě, které se narodilo živé. Soud prohlásí manželství za neplatné na návrh manžela, jehož projev vůle o vstupu do manželství byl učiněn pod nátlakem spočívající v užití násilí nebo vyhrožováním násilí. Návrh lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy tak manžel mohl vzhledem k okolnostem nejdříve učinit.

9 Manželské majetkové právo
Příspěvky na domácnost. Každý z manželů má právo, aby ho druhý manžel informoval o svých příjmech a o stavu svého jmění. Mají-li manželé společnou domácnost , jsou povinni přispívat na potřeby rodiny tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla srovnatelná. Obvyklé vybavení domácnosti tvoří věci sloužící nezbytným potřebám rodiny a jejích členů. Opustí-li však jeden z nich natrvalo rodinnou domácnost, může žádat o vydání věci, které patří výhradně jemu. Majetkové vztahy mezi manžely mohou být upraveny různými způsoby podle toho, na čem se manželé dohodnou. Zákonný manželský majetkový režim spočívá na ustanoveních OZ o společném jmění, které vzniká mezi manžely ode dne uzavření sňatku. Je to majetek získaný za trvání manželství (kromě věcí k osobní potřebě, majetek získaný darem, děděním a náhradou za svůj majetek), bez ohledu na to, který z manželů ho pořídil. Smluvní režim – manželé se mohou dohodnout o oddělení, rozšíření, nebo zúžení společného jmění. Taková smlouva musí mít formu veřejné listiny.Většinou se jedná o předmanželskou smlouvu, podepsanou před uzavřením sňatku. Režim založený soudním rozhodnutím – se uplatňuje jen v případě, že je nutné z vážných důvodů zrušit nebo zúžit společné jmění manželů (např. jeden z manželů je hazardním hráčem).Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit smlouvou manželů nebo novým rozhodnutím soudu, když původní důvod odpadl.

10 Výročí svatby a jejich názvy
1. BAVLNĚNÁ SVATBA : Po prvním roce manželství byste se spolu měli cítit jako v bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte a učíte se tolik potřebné toleranci. V den výročí byste si měli vyměnit kapesníčky nebo něco z bavlny. 2. PAPÍROVÁ SVATBA: Druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě můžete pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem vyměníte... 3. KOŽENÁ SVATBA: Věciček z kůže je spousta od velkých a drahých až po drobnosti za pár korun... 4. KVĚTINOVÁ SVATBA: Na toto výročí se nejspíš budou těšit především ženy. Je jenom jednou za život, takže pánové, nešetřete na pořádné kytici a nebo na zajímavé kytce v květináči... 5. DŘEVĚNÁ SVATBA: Dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná nám teplo domácího krbu a může z něho být taky hezký přívěšek nebo praktická věc do kuchyně. 6. ŽELEZNÁ SVATBA: Oproti dřevu je železo chladné ale zato stálé. Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný váš svazek je. 7. VLNĚNÁ SVATBA: Dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním období, za sněhových bouří a vlezlého mrazu. I v životě samotném je to podobné. Hlavní je se pořádně "obléct" a nevzdávat to. 8. BRONZOVÁ SVATBA: Výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek. 9. MĚDĚNÁ (NEBO HLINĚNÁ) SVATBA: Opět jedno "přívěškové" výročí a nebo také prostor k tomu, abyste si darovali hezké věci z vypálené hlíny. 10. CÍNOVÁ SVATBA: A máme tu první kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci a plány do budoucna. Toto výročí tak trochu voní Vánocemi - rozpálený olovem (mědí + cínem) které se lije do vody a možná se z něho dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká. 11. OCELOVÁ SVATBA: Když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. 12. HEDVÁBNÁ SVATBA: Hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní dárky, které ještě téhož večera můžete využít třeba v divadle... 13. KRAJKOVÁ SVATBA: Opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc těší a pánové si lámou hlavu nad dárkem a přitom je to tak jednoduché. Co takhle nějaké hezké krajkové spodní prádlo? 14. SLONOVINOVÁ SVATBA: Vyměnit si dárky ze slonoviny možná už v dnešní době není až tak moderní, slonů je málo, ale fantazie určitě spousta. 15. KŘIŠŤÁLOVÁ (SKLENĚNÁ) SVATBA: Pánové se těší na stylovou karafu nebo na nějaké hezké broušené skleničky z kterých se tak báječně popíjí.

11 Výročí svatby a jejich názvy
20. PORCELÁNOVÁ SVATBA: Ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí, protože ta stará za posledních dvacet let vzala za své. 25. STŘÍBRNÁ SVATBA: Opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných letech už opravdu víte, co od toho druhého čekat, nebo vás přece jen překvapí nějakým výjimečným stříbrným dárkem? 30. PERLOVÁ SVATBA: Výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány, aby se mohli ukázat co by grófové. 35. KORÁLOVÁ (NEBO PLÁTĚNÁ) SVATBA: Ozdoby z korálů jsou pohádkové - stejně jako vašich předchozích 35 let. :-) 40. RUBÍNOVÁ SVATBA: Pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit na nějaký pěkný šperk, který dámy v tomto věku dokáží bezesporu ocenit. 45. SAFÍROVÁ SVATBA: Další příležitost a záminka pro pány, aby svou drahou polovičku zasypaly kopou drahokamů, nebo alespoň jedním? 50. ZLATÁ SVATBA: Pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle jsou výročí spojována s dalším obřadem a třeba také s výměnou prstýnků starých za nové. Ty staré už ostatně něco pamatují. 55. SMARAGDOVÁ SVATBA: Pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich manžel zahrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou pořád být se svým partnerem. 60. DIAMANTOVÁ SVATBA: Po šedesáti letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků. 65. KAMENNÁ SVATBA: Někdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, možná stejně těžké jako by každý z těch roků byl velký kámen, ale na druhé straně jenom na pevném základě je možné stavět. 70. PLATINOVÁ (NĚKDE SVATBA MILOSTI): Je opravdu dojemné pokud můžete na radnici a nebo alespoň doma oslavit 70 společných let. Je to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější z drahých kovů. 75. NEBESKÁ SVATBA ČI SVATBA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ – tu můžeme my smrtelníci jen závidět.

12 Svatba na ostrově Bali- 18.11.2011

13 Použitá literatura dne Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10, Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113 Autorské právo k fotografii – Ing. Alena Hintnausová


Stáhnout ppt "Občanský zákoník – zákon č.89/2012 Sb s účinností od"

Podobné prezentace


Reklamy Google