Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termíny pro školní rok 2013/2014: Předání zadání MP žákůmod 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 Určení oponentů MP ředitelem školy 17. 3. 2014 Odevzdání MP koordinátorkám.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termíny pro školní rok 2013/2014: Předání zadání MP žákůmod 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 Určení oponentů MP ředitelem školy 17. 3. 2014 Odevzdání MP koordinátorkám."— Transkript prezentace:

1

2 Termíny pro školní rok 2013/2014: Předání zadání MP žákůmod 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 Určení oponentů MP ředitelem školy 17. 3. 2014 Odevzdání MP koordinátorkám MP do 1. 4. 2014 11:05 (krajní termín!) Obhajoby MP profilové části MZ – podle rozpisu květen, červen 2014

3 Důležité upozornění ! Termín odevzdání MP 1. 4. 2014 do 11:05 hod je krajní termín odevzdání kompletní MP. Po tomto termínu není možná další práce na žádné části maturitní práce kromě přípravy prezentace na obhajobu.

4 Sbírka zákonů č. 177/2009, §15 Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci v termínu stanoveném podle odstavce 1 písm. b), omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce; uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v termínu podle odstavce 1 písm. b) bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně. (Sbírka zákonů č. 177/2009, §15, odst. 7).

5 V MP zpracovává samostatně žák, či skupina žáků (tým) zadané téma (projekt, výrobek, konstrukční řešení, prezentaci, grafickou práci, program apod.) pod odborným a metodickým vedením učitele – vedoucího práce, popř. konzultanta. Pravidelné, průběžné konzultace se uskutečňují alespoň jednou za měsíc. Vedoucí práce prokazatelným způsobem vede evidenci a hodnocení průběžné práce. Konzultační a metodická pomoc vedoucího práce a konzultanta:

6 Kritéria dílčích hodnocení maturitní práce:. Hodnocení obsahu vedoucím MP 18 bodů – praktická část MP (výrobek, aplikace, program, …) – splnění cíle zadání, úplnost, úroveň a obtížnost zpracování, funkčnost, grafická stránka (přehlednost, jednoduché ovládání). 16 bodů – písemná dokumentace – obsah dokumentace (úplnost, logické členění, uspořádání), náležitá odborná úroveň, správné používání termínů, formální stránka (dodržení předepsaných náležitostí), grafická stránka (přehlednost, respektování norem pro citace a použitou literaturu). Počet bodůZnámka 31 - 34výborný 24 - 30chvalitebný 15 - 23dobrý 8 - 14dostatečný 0 - 7nedostatečný

7 Kritéria dílčích hodnocení maturitní práce:. Hodnocení obsahu oponentem MP 18 bodů – praktická část MP (výrobek, aplikace, program, …) – splnění cíle zadání, úplnost, úroveň a obtížnost zpracování, funkčnost, grafická stránka (přehlednost, jednoduché ovládání). 16 bodů – písemná dokumentace – obsah dokumentace (úplnost, logické členění, uspořádání), náležitá odborná úroveň, správné používání termínů, formální stránka (dodržení předepsaných náležitostí), grafická stránka (přehlednost, respektování norem pro citace a použitou literaturu). Počet bodůZnámka 31 - 34výborný 24 - 30chvalitebný 15 - 23dobrý 8 - 14dostatečný 0 - 7nedostatečný

8 Kritéria dílčích hodnocení maturitní práce:. Hodnocení průběhu MP 12 bodů – aktivita studenta, tvůrčí přístup, schopnost komunikace, soustavnost práce. Počet bodůZnámka 11 - 12výborný 8 - 10chvalitebný 5 - 7dobrý 3 - 4dostatečný 0 - 2nedostatečný

9 Kritéria dílčích hodnocení maturitní práce:. Hodnocení obhajoby vedoucím MP 12 bodů – obsahová část prezentace (vysvětlení cíle, jeho realizace a zdůvodnění postupu), formální zpracování prezentace (dodržení zásad tvorby prezentace), schopnost reagovat na dotazy a orientace v problematice, dodržení časového limitu a vhodné vystupování. Hodnocení obhajoby oponentem MP 12 bodů – obsahová část prezentace (vysvětlení cíle, jeho realizace a zdůvodnění postupu), formální zpracování prezentace (dodržení zásad tvorby prezentace), schopnost reagovat na dotazy a orientace v problematice, dodržení časového limitu a vhodné vystupování. Počet bodůZnámka 22 - 24výborný 17 - 21chvalitebný 10 - 16dobrý 5 - 9dostatečný 0 - 4nedostatečný

10 Kritéria dílčích hodnocení maturitní práce:. U prací vypracovávaných týmově má každý člen týmu přesně určen svůj podíl na dané části tématu každý člen týmu se musí podílet na práci ve všech sledovaných parametrech, i když míra podílu může být různá.

11 Celkové hodnocení maturitní práce:. Žák vykoná zkoušku úspěšně, pokud není žádné z dílčích hodnocení, tj. obsahu maturitní práce vedoucím práce, obsahu maturitní práce oponentem, průběhu práce, obhajoby práce, nedostatečné. Obhajovat nelze práce, které byly při některém z dílčích hodnocení hodnoceny stupněm nedostatečný nebo u kterých bylo zjištěno plagiátorství, případně bylo prokázáno, že žák není autorem předložené práce. Tyto práce budou žákům vráceny k přepracování a jejich obhajoby se budou konat v dalším maturitním termínu. Celkové hodnocení práce s její obhajobou před zkušební maturitní komisí se stanoví aritmetickým průměrem známek ze všech dílčích hodnocení.

12 Obhajoba práce se skládá z vlastní prezentace práce (*.ppt) před komisí, zodpovězení předem známých otázek vedoucího a oponenta práce a následné diskuse k danému tématu. Obhajoba práce trvá zpravidla 20 minut (podle vyhlášky nejdéle 30 minut). Obhajoba práce

13 Náležitosti písemné části práce 1.strana – Zadání práce 2. strana – Titulní list 3. strana – Abstrakt – stručná charakteristika obsahu práce v rozsahu několika řádků textu 4. strana – Prohlášení 5. strana – 5. strana – Obsah automaticky vygenerovaný

14 Náležitosti písemné části práce - obsahové 6. a další strany Jednotlivé kapitoly vaší práce: Úvod (První kapitola obsahuje zadání práce, cíl práce, plánovaný postup řešení, případně hypotézu výsledků. Objeví se zde charakteristika obsahu dalších kapitol. Také jsou vyjmenovány přílohy a popsána jejich funkce.) Další kapitoly (Obsahují vlastní řešení problému – popis prostředí, navrhnuté schéma,...) Závěr (Zde jsou shrnuty dosažené výsledky a je uvedeno jejich případné využití, práce je zhodnocena z hlediska stanovených cílů, jsou uvedeny podněty pro další studium a výzkum řešené problematiky.)

15 Náležitosti písemné části práce - nejen typografické Rozvržení stránek Okraje stránek, číslování stránek, poznámky pod čarou a vysvětlivky, volba typu písma, z výraznění části textu, řádkování Formátování textu Odstavec, zarovnávání odstavců, odstavcová zarážka, dělení slov, styly, !!!POZOR PŘI EDITACI TEXTU NA:!!! MezeryZkratky Iniciálové zkratky Interpunkční a další znaménka Tečka, čárka, dvojtečka, středník, otazník, vykřičník, tři tečky,uvozovky, závorky,pomlčka a spojovník – jejich rozdílné použití,odsuvník (apostrof) TabulkyGrafy Bibliografické citace informačních zdrojů v tištěné formě (literatura, časopisy) Bibliografické citace elektronických informačních zdrojů (internet)

16 Odevzdání MP - do 1. 4. 2014 do 10:50 hod (krajní termín) Maturitní práce = každá složka ze dvou složek bude obsahovat: Zadání MP Zadání MP – první složka originál podepsaný ředitelem školy, druhá kopii zadání Písemnou část Písemnou část – technická zpráva, manuál, popsaný výukový modul, soubory příkladů, popis programu, databáze atd. Přílohy Přílohy – programy, formuláře, výkresy, pomocné výpočty, tabulky, fotografie atd. CD s prací v elektronické podobě CD s prací v elektronické podobě – v šechny dokumenty budou vypracovány ve verzích, které škola vlastní nebo ve volně šiřitelných programech (otevřené dokumenty), zároveň všechny typy souborů převedené do formátu *.pdf. Modely, desky PS, pomůcky pro výuku, film, další výrobky, odevzdáte koordinátorkám

17 AIT – aplikovaná informatika AET – aplikovaná elektrotechnika a elektronika PRO – projektování


Stáhnout ppt "Termíny pro školní rok 2013/2014: Předání zadání MP žákůmod 16. 12. 2013 do 20. 12. 2013 Určení oponentů MP ředitelem školy 17. 3. 2014 Odevzdání MP koordinátorkám."

Podobné prezentace


Reklamy Google