Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informatika a práce s počítačem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informatika a práce s počítačem"— Transkript prezentace:

1 Informatika a práce s počítačem
Mgr. Jan Dolejš

2 Obsah hodiny Textový editor Základní typografická pravidla

3 Informatika a práce s počítačem
Základy typografie

4 „Typografie je hudbou textu...“
Typografie Obor, který se zabývá písmem, jeho správným použitím a sazbou Snadná orientace Dobrá čitelnost Estetické působení „Typografie je hudbou textu...“

5 Písmo Znak, písmeno – základ dokumentu
Názvy písem (podle tvůrců, produktu, ...) Bodoni, Garamond, Times, American Typewriter Znaková sada Některé neobsahují všechny znaky Místo jim neznámých znaků používají substituci!

6 Znaková sada Malá písmena Velká písmena
Číslice ( ), zlomky (½¼) Diakritická, interpunkční znaménka a závorky (‚.,;“„”!¡?¿-/–[—]}{…‘’«›‹»·+ ) Matematická znaménka Značky (™#®°′©″$%*+=€†‡‰¢£×) Různé další znaky Piktogramy (emotikony ), ideogramy

7 Patkové a bezpatkové písmo

8 Klasifikace písem Times New Roman, Baskerville Bodoni, Modern, Century
Klasická písma Vychází z ručně psaných písem (psalo se perem s hrotem ve tvaru klínku). Písma mají vždy patky (serify) Times New Roman, Baskerville Moderní písma Vycházejí ze vzorů používaných v 18. století, jemnější papír, lepší tiskařská technika, opouští se ručně psaná podoba Tato nová písma mají tenčí vodorovné serify Bodoni, Modern, Century

9 Klasifikace písem Arial, Calibri, Franklin Rockwell Egyptienky
Vznikla s objevem reklamy, moderní písmo nevyhovovalo, nebylo možné ho přečíst na dálku Bylo potřeba ztučnit celý tvar písmene Rockwell Bezpatkové písmo Dlouho se tato změna neujala až počátkem dvacátého století, písma dostala přívlastek groteskní Arial, Calibri, Franklin

10 Klasifikace písem Script, Palace script, Brush Script
Skripty Dojem ručně psaného písma. Skripty, které působí zdobeným dojmem by nikdy neměly být používány pro dlouhý blok textu Script, Palace script, Brush Script Dekorativní písmo Jockerman, Curlz, Parchement

11 Rodina písma Písma vycházející ze stejného výtvarného základu
Písma se liší silou, šířkou a sklonem Používání jedné písmové rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby

12 Řezy písma Řez písma je kresebná varianta základního typu písma
Těchto kresebných variant se používá pro vyznačování slova nebo i delšího textu Je to např. tučné písmo nebo kurziva

13 Velikost písma Verzálky – velká písmena Minusky – malá písmena
Kapitálky – písmena ve tvaru verzálek zmenšená na velikost minusek

14 Šířka písmen

15 Font Písmo uložené jako data na počítači Fonty lze dokoupit
Soubor s popisem tvaru písmen určitého typu písma Fonty lze dokoupit Při přenosu dokumentu na jiný počítač Nemusím mít k dispozici stejné fonty Přikládání fontu k dokumentu

16 Dělení fontů Bitmapové fonty Vektorové fonty
Tvar písmene je určen body v matici Nelze zvětšovat nebo zmenšovat beze ztráty kvality Datový tvar pro každou velikost Hardwarově závislé (tiskárny) Tvar písmene je popsán matematicky popisem obrysových křivek Bez problémů měním velikost, směr (transformace) TrueType, Adobe Postscript

17 Bitmapové vs vektorové fonty

18 Informatika a práce s počítačem
Základy typografie – pravidla psaní textů

19 Základní pojmy Slovo Odstavec
Skupina znaků oddělená od okolních znaků mezerou Odstavec Základní stavební kámen Každý blok textu, ukončený znakem konec odstavce Vkládá se klávesou (Enter) Zobrazuje se jako speciální znak

20 Nastavení v odstavcích
Odstavcová zarážka Posunutí prvního řádku v odstavci Mezery mezi odstavci (proklad)

21 Nastavení v odstavcích
Řádkový proklad Mezera mezi řádky Nastavuje se vzhledem k velikosti písma Zarovnání odstavce

22 Způsoby zarovnání odstavce
Vlevo Krátké odstavce, sazba v úzkých sloupcích Neproporcionální písmo Do bloku Nejčastější případ – dokumenty na A4 Vpravo Speciální tiskoviny Na střed Plakáty, pozvánky, text v tabulce

23 Způsoby zarovnání odstavce

24

25 Smíšená sazba Příklady použití smíšené sazby
Je sazba složená z různých rodin, řezů a stupňů písma v dokumentu Používá se, je-li nutné část textu vizuálně odlišit od zbytku Příklady použití smíšené sazby Nadpisy Zvýrazněný text (kurzíva, tučné, …) Poznámky pod čarou Popisy obrázků Text v tabulkách

26 Smíšená sazba Velikost použitého písma
Pro dokumenty formátu A4 sázíme základní text písmem 11 nebo 12 bodů Pro formát A5 používáme velikost 10 bodů V jednom dokumentu nepoužíváme více než tři druhy písma a pokud možno taková, která se k sobě hodí Čím delší text, tím čitelnější písmo je nutno používat

27 Rozvržení stránky (layout)
Představuje grafický plán uspořádání textu na stránce Příklad obvyklého rozvržení stránky dokument A4 Okraje: 2,0 až 2,5 cm (vlevo, vpravo, nahoře, dole) Záhlaví obsahuje informace: název dokumentu, autor Zápatí: číslo stránky zarovnáno na střed (předpokládá se oboustranný tisk) Lze přidat oddělení záhlaví (zápatí) od běžného textu například vodorovnou linkou

28 Informatika a práce s počítačem
Základní typografická pravidla

29 Proč se učit typografická pravidla?
Většina dokumentů je vytvářena v elektronické podobě Je důležité se vyvarovat zbytečných chyb Jsou součástí kvalitního psaného projevu Většina pravidel je jednoduchá a logická

30 Mezery Mezislovní mezeru nepoužíváme k formátování textu
Mezislovní mezera – píše se stiskem mezerníku. Mezi slovy smí být právě jedna mezislovní mezera Mezislovní mezeru nepoužíváme k formátování textu Zarovnávání textu pod sebe (používáme tabulátory) Pro odsazení prvního řádku odstavce Zarovnání textu v tabulkách apod.

31 Pozor na vícenásobné mezery

32 Mezislovní nezlomitelná mezera
Používá se mezi takovými slovy a spojeními, mezi nimiž nesmí nikdy nastat konec řádku Jak napsat? Vkládá se klávesovou zkratkou CTRL + SHIFT + mezerník Příklady použití Iniciála s příjmením J. S. Bach, J. K. Tyl Číslo s jednotkou ve zkratce 8 kg, 220 W, 30 °C, 10 % Části čísla s více číslicemi ; 0, Jednoznakové spojky a předložky a, i, o, u, v, s, z, k

33 Interpunkční znaménka (.,:;!?)
Těsně za slovo bez mezery, za ním mezera Další pravidla pro psaní interpunkčních znamének za větou je vždy pouze jediná tečka a to i v případě, že končí zkratkou Soutěž sponzoruje firma PSHS s.r.o. Následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, mezera se píše až za poslední Ustí n. L., Děčín Je-li použití čárky nevhodné pro oddělení položek seznamu, použijeme středník -1; 1,52; 2 000;

34 Výpustek (…) Představuje tři tečky nahrazující nevyslovený nebo vypuštěný text, popř. neúplný výčet Jak napsat? … levý ALT Sází se před slovo s mezerou, za slovo bez mezery, u neúplného výčtu za čárkou s mezerou na konci věty nahrazuje tečku Příklady Zaslechl jen „… velká exploze, vše bylo zničeno…“ Doplňte sousední státy: Německo, Rakousko, …

35 Spojovník (-) Není to pomlčka (–)
Na klávesnici se nachází vedle pravého SHIFTu. Píše se vždy bez okolních mezer Použití spojovníku Rozdělení slov na konci řádku Spojení dvou částí složeného slova anglicko-český, bude-li, propan-butan, Kde se naopak spojovník nepoužívá U spojek neboli, zdali, pakli, jestli, …

36 Pomlčka (–) Jak napsat? V češtině vystupuje pomlčka ve dvou rolích
Samostatná klávesa pro pomlčku neexistuje Lze použít klávesovou zkratku levý ALT V češtině vystupuje pomlčka ve dvou rolích Větná pomlčka nahrazuje interpunkční znaménko v souvětí. Píše se s okolními mezerami Rozsahová pomlčka má stejný význam jako slova „až“ „až do“, „versus“. Píše se bez okolních mezer

37 Pomlčka (–) Větná pomlčka (s mezerami)
Do těchto kráterů nezasvítí slunce – je v nich trvalý stín. Vzácné plyny – Ne, Kr, Xe – se uplatní při výrobě výbojek. Mnoho psů – zajícova smrt Rozsahová pomlčka (bez mezer) na 5–8 týdnů, 3–5 minut, 20–30 °C linka Praha–Londýn, vzdálenost Země–Měsíc derby Sparta–Slavia

38 Uvozovky („“) České uvozovky Kombinace uvozovek s interpunkcí
Na začátku dole devítky „ Na konci nahoře šestky “ Přiléhají těsně k textu, bez mezer Kombinace uvozovek s interpunkcí „Celá věta je v uvozovkách.“ Část věty je v „uvozovkách“. PŘÍMÁ ŘEČ: „Bez komentáře,“ poznamenal.

39 Uvozovky („“) Dejte si pozor na to, jaké uvozovky píšete…

40 Závorky () [] {} V běžném textu jsou mezery vně závorek, uvnitř závorek se mezery nepíší nikdy Jak napsat? Kulaté () SHIFT + (, ) Hranaté [] pravý ALT + F, G Složené {} pravý ALT + B, N

41 Procento (%), stupeň (°)
Jak napsat? % SHIFT + % ° SHIFT + klávesa „tilda“ (~) S mezerou (nedělitelnou) Hmota obsahuje 8 % vody. Naklonil se o 15 ° doleva. (ve významu dvou slov: osm procent, patnáct stupňů) Bez mezery Z investice měl 8% zisk. Nejraději mám 12° pivo. (ve významu slova: osmiprocentní, dvanáctistupňový)

42 Znak et (&, ampersand) Používá se jako spojka „a“
Například u firemního označení Otec & syn Je obklopen nezlomitelnými mezerami Jak napsat? & Pravý ALT + C Typograficky znak vznikl jako slitek písmen „e“ a „t“ tvořících latinské slovo „et“ neboli spojku „a“

43 Paragraf (§) Používá se v právnických textech, zásadně jen s číslem
Odděluje se nezlomitelnou mezerou Na začátku věty se nahrazuje slovem Více čísel, ale značka jen jednou Příklady § 12, 13 a 18 Odsuzuje se podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 4/1998 Sb.

44 Lomítko (/) Podle normy vždy bez mezer, ale dle doporučení ÚJČ (Ústav pro jazyk český) Bez mezer Složené fyzikální jednotky 60 km/h, 10 m/s Rozsah školní rok 2007/08 Jednoslovné varianty Vážená paní/slečno S mezerami Víceslovné varianty Vážená paní / Vážený pane Pro přehlednost 1500 kW / 220/380 V Jednoslovné varianty Vážená paní/slečno

45 Další znaky Příklady výrobek # 147 výrobek #147 Hash (#)
Nahrazuje slovo „číslo“ Píšeme před číslem a s mezerou Jak napsat? # Pravý ALT + X * narození, † úmrtí Před datum a s mezerou † Levý ALT Příklady výrobek # 147 výrobek #147

46 Zkratky Zkratka se nepíše na začátku věty Typy zkratek
Zkratky z více slov s. r. o., v. r. Ustálená slovní spojení do jedné zkratky tj., atd., čp. Iniciálové zkratky OSN, UK, USA Zkratky tvořené ze začátku a konce pí, fa, cca Právní forma společnosti za názvem, oddělené čárkami Firma FiTa, a. s., bude zrušena. Právní forma společnosti před názvem bez čárky Mezi známé firmy patří a. s. FiTa.

47 Zkratky Zkratka se nepíše na začátku věty Sloveso viz není zkratka!
Viz je rozkazovací způsob slovesa „vidět“ 1. osoba množného čísla = vizme 2. osoba jednotného čísla = viz 2. osoba množného čísla = vizte Příklady použití slovesa viz … viz kapitola „Minulý čas průběhový“. … viz mé předešlé komentáře. … viz str. 28.

48 Tituly Platnou podobu určuje vysokoškolský zákon Příklady
Před jménem (neoddělují se čárkou) RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc., … Za jménem (oddělují se čárkami z obou stran) Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c., Dis, Příklady Novým učitelem informatiky se stal Mgr. Jan Dolejš. Přednášku vyslovil RNDr. Jan Novák, CSc., a vyjádřil …

49 Datum Při dvojciferném zápisu měsíců a dnů je datum psáno bez mezer (včetně nevýznamných nul) V ostatních případech je den od měsíce oddělen nezlomitelnou mezerou a měsíc od roku mezerou V dopisech za místem odeslání (které píšeme v 1. pádě) nepíšeme čárku Příklady (nebo lze i měsíc slovy: 25. dubna 2014) , , Praha 25. dubna 2014

50 Čas (kolik je hodin) Obecně se zapisuje jako HH.MM:SS, kde: Příklady
HH = jedno- nebo dvojciferné číslo označující hodiny a nezačínající nulou MM = dvojciferné číslo označující minuty SS = dvojciferné číslo označující sekundy. Sekundy nejsou povinné, pokud je situace nevyžaduje Příklady Sraz na autobusové zastávce bude v 7.20 h Poslední vlak jede v 18.05 Začalo to přesně ve 21.45:27

51 Čas (doba trvání, časový interval)
Způsob zápisu je podobný: HH.MM:SS,DD DD = desetinná část sekundy (je-li nutná) Pokud to situace nevyžaduje, lze vypustit také HH nebo naopak SS (HH.MM nebo MM:SS) Příklady Doběhl v čase 2:45,32 Maratonský rekord je 2.03:59 6.10 = šest hodin a deset minut 6:10 = šest minut a deset sekund

52 Čísla Věta nezačíná číslem ani datem Jednodušší čísla slovně
neplatí pro letopočty a čísla se značkou Čísla rozdělovat do skupin po třech číslicích Znaménko před číslem bez mezery U zlomků je za celou částí mezera, zlomek vcelku

53 Čísla Příklady Jednodušší čísla slovně
Cílem proběhlo čtyřicet závodníků Letopočty a čísla se značkou 15 cm, v roce 2014, úhel 75 ° Rozdělení čísla do skupin 1 123,456 7, 2 100 Znaménka před číslem , Zlomky 3 2/3 částí, 2 ½ kg

54 Sloupce čísel Stejný počet desetinných míst Zarovnání na desetinnou čárku Využijeme zarovnání vpravo Římská čísla zarovnáváme vlevo Příklad ,24 10 587,00 ,95 1 578,79 25,77

55 Značky Způsob zápisu značek popisuje samostatná norma ČSN ISO 80000 1
Fyzikální veličiny se zapisují kurzívou Násobky jednotek (kilo-k, mili-m) se sází před symbolem bez mezery (např. kHz, kWh) K přiřazení hodnoty fyzikální veličině se používají různé znaky (např. =,<,> ≈), které jsou odděleny z obou stran mezerou

56 Míry Měřítko a poměr Rozměry Příklady dvojtečka bez mezer
1:100, 5:7, 1: Příklady Jednotka ke každému rozměru 120 cm x 100 cm x 30 cm 100 °C ± 2 °C Rozměry v závorce a jednotka za ní (120 x 100 x 30) cm (100 ± 2) °C

57 Cizojazyčné texty Aneb zapomeňte na vše, co jsme právě probrali… 
Jazyk textu určuje typografická pravidla peněžní částky se zapisují podle pravidel jazyka Zápis interpunkce většinou shodný Obvykle bývají rozdíly v zápise čísel

58 Cvičení Kde má být první uvozovka: dole, nebo nahoře?
Dole, např. „slovo“. Je tento zápis dobře? Ne, za číslem a tečkou musí být mezera: Má být před otazníkem na konci věty mezera? Ne, otazník, vykřičník ad. = hned za slovo. Co znamená slovo „viz“? Rozkazovací způsob slovesa vidět, tedy bez tečky.

59 Cvičení Píše se za „třemi tečkami“ ještě závěrečná tečka?
Ne Co je na tomto zápisu špatně: česko – anglický slovník? Špatně je použita pomlčka, správně má být spojovník, tedy bez mezer mezi slovy: česko-anglický slovník. Jak zformátuji slova, která chci zdůraznit? Např. použitím tučného písma nebo kurzivou. Ne tučnou kurzivou, ne podtržením.

60 DISKUSE

61 Odkud jsem čerpal 


Stáhnout ppt "Informatika a práce s počítačem"

Podobné prezentace


Reklamy Google