Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA"— Transkript prezentace:

1 NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
15. konference o územním plánování a stavebním řádu PRAHA, listopad 2005 doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.

2 STAVEBNÍ ZÁKON zákon o územní, plánování a stavebním řádu (stavební
část první – úvodní ustanovení část druhá – výkon veřejné správy část třetí – územní plánování část čtvrtá – stavební řád část pátá – společná ustanovení část šestá – přechodná a závěrečná ustanovení část sedmá - účinnost usnesením č.612 ze dne byl vládou schválen věcný záměr stavebního zákona zpracovatelem je ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem vnitra samostatný zákon o změně některých zákonů souvisejících se stavebním zákonem samostatný zákon o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám

3 STAVEBNÍ ZÁKON ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ nástroje územního plánování:
územně plánovací podklady politika územního rozvoje územně plánovací dokumentace: zásady územního rozvoje územní plán regulační plán územní rozhodnutí územní řízení (územní souhlas) územní nařízení STAVEBNÍ ŘÁD stavby, terénní úpravy a nařízení povolování staveb, změny staveb, terénních úprav a zařízení stavby nevyžadující povolení stavebního úřadu ohlášení staveb stavební řízení, stavební povolení, zkrácené stavební řízení užívání staveb kolaudační osvědčení, zkušební provoz, kniha o užívání staveb

4 STAVEBNÍ ZÁKON dokumentace skutečného provedení stavby
změna v užívání stavby odstraňování staveb dohled a zvláštní oprávnění stavebního úřadu kontrolní prohlídka stavby autorizovaný inspektor stavebník stavbyvedoucí a stavební dozor vlastník stavby a zařízení požadavky na stavby stavební deník část pátá - společná ustanovení vybrané činnosti ve výstavbě projektová činnost provádění staveb obecné požadavky na výstavbu expertní součinnost ochrana veřejných zájmů a součinnost správních orgánů

5 STAVEBNÍ ZÁKON privatizace stavebního řízení
stavební povolení vydané na základě stavebního řízení, které kontroluje splnění požadavků veřejných zájmů technická kontrola prováděná stavebním úřadem má opodstatnění u staveb, které se v dané lokalitě opakují u ojedinělých a složitých staveb, která přesahuje rutinní odbornost a zkušenosti stavebního úřadu je jeho dosavadní „univerzální stavebně technická“ kompetence nastavena velmi nedokonale činnost autorizovaných inspektorů je povolena u staveb, které splňují následující předpoklady: stavba je umístěna v souladu se záměry územního plánování účastníci nemají připomínky investor má uzavřenou dohodu s autorizovaným inspektorem Zákonem stanovená diferenciace odpovědnosti investora, projektanta, zhotovitele a autorizovaného inspektora ! V souladu s novým pojetím stavebního zákona je nutná úprava obsahu a rozsahu projektové dokumentace a úprava obecných technických požadavků na výstavbu !

6 STAVEBNÍ ZÁKON Stavební řízení
stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující povolení stavebního úřadu stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce vyžadující ohlášení k ohlášení – připojení dokumentace ověřené autorizovanou osobou stavby – výrobky, shoda vlastností s požadavky OTP stavby a jejich změny vyžadující stavební povolení soulad s regulačním plánem, podmínkami územního rozhodnutí, územního opatření, územního souhlasu uplatnění obecně technických požadavků, požadavků na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ochrana veřejného zájmu vydání stavebního povolení

7 STAVEBNÍ ZÁKON Zkrácené stavební řízení Kontrolní prohlídky stavby
dohoda investora (smlouva) s autorizovaným inspektorem rozsah staveb (oblast pozemních staveb, není vyloučena aplikace u ostatních oborů) ověření projektové dokumentace a podkladů = způsobilost pro zkrácené stavební řízení vypracování harmonogramu kontrolních prohlídek stavby pravidla výkonu stavebního dohledu (zahraniční zkušenosti z Bavorska, Anglie, Walesu výkon státního stavebního dohledu (stavební úřady provádí prohlídku rozestavěné stavby, důraz na kontrolní činnost) Kontrolní prohlídky stavby plán prohlídek, stavebně technický stav stavby, povinnost účasti stavebníka, projektanta, stavbyvedoucího, stavebního dozoru, možnost přizvat dotčené správní úřady a autorizovaného inspektora povinnost sepsání protokolu

8 STAVEBNÍ ZÁKON Osvědčení k užívání stavby kolaudační osvědčení
odborný posudek autorizovaného inspektora = stavební úřad upustí od kontrolní prohlídky stavby a vydá osvědčení k užívání stavby založení knihy o užívání stavby – součinnost AI zachování vlastností stavby , dle požadavků na stavby Dokumentace skutečného provedení stavby povinnost vlastníka stavby (po celou dobu trvání stavby) zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

9 STAVEBNÍ ZÁKON AUTORIZOVANÝ INSPEKTOR
jmenování ministrem místního rozvoje na základě vyjádření ČKA a ČKAIT magisterské vzdělání v oboru architektura nebo stavitelství, autorizace v oboru pozemní stavby 15 let praxe v projektové činnosti, odborné vedení provádění staveb nebo na stavebním úřadě, vyjímečně i odborník z vysoké školy, výzkumného nebo vědeckého ústavu bezúhonnost prokáže právní a odborné znalosti a zkušenosti při zkoušce před odbornou komisí jmenování s působností na území České republiky na dobu 10 let činnost AI není živností, může být vykonávána jako svobodné povolání AI vykonává svoji činnost za úplatu (smluvní vztah s investorem) AI musí mít uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem této činnosti, odpovídá tudíž za škodu způsobenou výkonem své činnosti musí vést evidenci o svých úkonech

10 STAVEBNÍ ZÁKON AI jedná na základě občansko právní resp. obchodně právní smlouvy s investorem, to mu umožňuje pružně a volně působit mezi investorem, projektantem a účastníky řízení (ovlivňovat v detailech projekt, odstraňovat překážky a jednat o námitkách s účastníky řízení) na rozdíl od správního řízení vedeného stavebním úřadem, který při kolizích musí řízení přerušit, zastavit a vynést usnesení, tudíž jednat podle zásad správního procesu, který je formalizovaný a proto pomalý námitky účastníků řízení je oprávněn AI s účastníky (investor, projektant, budoucí zhotovitel) projednávat a podle výsledku jednání s jednotlivými partnery je přesvědčovat jakých kompromisů ve výstavbě (na základě jejich námitek) bylo dosaženo

11 STAVEBNÍ ZÁKON AI nesmí jediné: jestiže některý z účastníků nebude uspokojen a jeho námitka nebude prokazatelně odstraněna, musí ji předat k rozhodnutí stavebnímu úřadu AI jsou podle zákona i právnické osoby, které pochopitelně stejně jako fyzická osoba nesmí být ve střetu zájmu AI může vedle výše uvedené (klasické) smlouvy uzavřít na základě objednávky investora též další smlouvu např. o supervizi nad zpracováním projektové dokumentace (podstatné snížení času k vydání povolení), nebo jeho dílčími částmi – statický výpočet, požární bezpečnost, energetická náročnost stavby – i zde platí přísná zásada, že nesmí dojít ke střetu zájmu

12 STAVEBNÍ ZÁKON OBSAH A ROZSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
(prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu) Projektová dokumentace k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby (DUR) Zjednodušená projektová dokumentace k vydání územního souhlasu (DUS) Zjednodušená projektová dokumentace k ohlášení stavby (DOS) Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) Projektová dokumentace pro provedení stavby a ke kontrolním prohlídkám (DPS) Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Náležitosti výkresové dokumentace

13 STAVEBNÍ ZÁKON pracovní skupina organizovaná v rámci Rady výstavby SIA
prováděcí vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o provádění přípravy ke zkoušce, průběh zkoušky, jmenování, výkon činnosti a evidence činnosti autorizovaných inspektorů jmenování Koordinační rady ČKA a ČKAIT podklady: vládní návrh stavebního zákona §§121 (1), 125, 130 (5),142 (4), 150 až 160, 180 (2) ministerstvo dozírá na přípravu ke zkoušce, na osnovy a postup při provádění zkoušek, na podklady pro jmenování a odvolávání autorizovaných inspektorů zpracování prováděcích vyhlášek vztahujících se k činnostem autorizovaného inspektora


Stáhnout ppt "NOVÉ INSTITUTY V RÁMCI NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA"

Podobné prezentace


Reklamy Google