Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boží spolehlivá zaslíbení Brno, 16.09.2013. Proč se vlastně modlíme? Neví Bůh už předem, co potřebujeme?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boží spolehlivá zaslíbení Brno, 16.09.2013. Proč se vlastně modlíme? Neví Bůh už předem, co potřebujeme?"— Transkript prezentace:

1 Boží spolehlivá zaslíbení Brno, 16.09.2013

2 Proč se vlastně modlíme? Neví Bůh už předem, co potřebujeme?

3 Velký spor: Ježíš proti satanovi • satan: nás chce nutit, abychom mu sloužili a následovali – neakceptuje svobodnou vůli • Ježíš: prosí a zve nás, abychom mu sloužili a následovali – akceptuje svobodnou vůli • Ježíš se nám nechce nutit

4 Proto dal Bůh zaslíbení „Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ – Mat 6,32 Příklad: dar Ducha svatého – Bůh by nám rád dal svého Ducha, ale potřebuje k tomu náš souhlas, který vyjadřujeme prosbou: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Lk 11,13

5 Bůh ví, co je pro nás dobré a co potřebujeme! • vyjádření vůle: ústně nebo písemně • Bůh k nám promlouvá skrze Své slovo  Boží vůli najdeme v Jeho slově, v Bibli  Svoji vůli Bůh dokonce slibuje, a to nazýváme zaslíbení - v Bibli je více než 1000 zaslíbení – vyplatí se, je v Bibli vyznačit, třeba velkým Z

6 Modlitba s odvoláním na zaslíbení má moc! „Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás. A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.“ 1. Jan 5,14.15 (Bible 21)

7 Prayer ABC – ABC modlitby • A: all pray – o vše se modli • B: believe – uvěř • C: give Christ thanks before it will happen – děkuj Kristu předem A: O vše se modli: Lukáš 11,9: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“

8 B: uvěř Marek 11,24: „Zač byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete (něm. přijmete), a staneť se vám.“ (Bible kralická) „Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.“ (ČEP) C: děkuj Kristu předem Funguje to jako u lidí – když nám někdo poděkuje předem za odpověď, tak na e-mail odpovíme rychleji. 

9 Jan 11 (vzkříšení Lazara) v. 3.4.23: Ježíš znal v této záležitosti přesně Boží vůli v. 11: Ježíš byl připravený vykonat Boží vůli v. 39-41: když byl Lazar ještě mrtvý, Ježíš děkuje Otci už předem za zásah a zázrak v. 43.44: až potom se jeho prosba vyplnila Paralely ve Starém zákoně: Jonáš 2. kapitola 2. Paralipomenon 20. kapitola (král Jóšafat a lid Izrael)

10 E.G. Whiteová tuto myšlenku potvrzuje: "Všecko zač se modlíte a prosíte, věřte, že jste to již dostali a stane se vám to." Mar.11,24 Dává také jasně najevo, že naše prosba musí být v souladu s Boží vůlí; máme prosit o věci, které zaslíbil, a cokoliv dostaneme, musí být použito k plnění Jeho vůle. Splníme-li tyto podmínky, splní se i zaslíbení. Můžeme prosit o odpuštění hříchů, o Ducha svatého, o povahu podobnou charakteru Kristovu, o moudrost a sílu ke konání Jeho díla a o každý zaslíbený dar; přitom však máme věřit, že obdržíme to, o co jsme prosili, a obrátit se k Bohu s díky za to, čeho se nám dostalo. Nepotřebujeme čekat na nějaký zvláštní důkaz o udělení onoho požehnání. Dar je již v samotném zaslíbení, a můžeme jít klidně po své práci s tím ujištěním, že Bůh je mocen splnit to, co zaslíbil, a že se dar, který již takto vlastníme, stane skutečností až jej budeme nejvíc potřebovat.“ MYP 252 / Výchova Ed 257-258

11 Vybraná zaslíbení, na která se odvolávám • Dar Ducha svatého: Lukáš 11,13 • Skutečná Boží láska v mém srdci: Řím 5,5 • Pohotovost v odpouštění chyb a viny druhým lidem (Iz 55,7, německý překlad) • Síla a moc – Iz 40,29 • Moudrost – Jakub 1,5 • Pokora – Jakub 4,10 • Povaha podle Božích představ: Fil 2,13

12 Další zaslíbení... • Moc, síla, odvaha, Boží doprovod: Jozue 1,9 • Boží pomoc: Izajáš 50,7 • Vhodná Boží slova a dar jazyka: Jeremjáš 1,9 • Růst v lásce – 1. Tes 3,12 • Boží ochrana – Žalm 32,7 • Doprovod Božích andělů – Žalm 91,11 a 34,8 a 2. Moj 23,20 • O očištění a změnu mé povahy: Ez 36,25 • O dopuštění jen takového pokušení, které mohu z Boží milosti zvládnout: 1. Kor 10,13

13 Speciální zaslíbení • Odpuštění hříchu: 1. Jan 1,9, Iz 43,25, Iz 44,22 • O Boží vedení v průběhu dne, všechny plány předložit Bohu: Žalm 32,8 • O Boží zbroj a Boží kontakty: Ef 6,11-17 • Aby mě problémy netrápily: 1. Pt 5,7 a Filip 4,6 • O pozitivní myšlenky, myšlenky o Bohu: 2 Tes 3,5 a Filip 4,7 • Aby moje nedostatky nebyly tak vidět: Fil 4,19 • Abych mohl konat dobré dílo: Žid 13,21 • Aby Bůh požehnal ty ostatní věci, když jsem se rozhodl v prvé řadě dělat něco pro Něho: Mt 6,33

14 Když se nacházím ve chvílích pokušení • Ještě jednou se odvolám na 1. Kor 10,13 a Fil 2,13 • Ježíš žije ve mně skrze Ducha svatého – Gal 2,20 a 1 Jan 3,24 • Ježís je vítěz a chce se také stát vítězem v mém životě a v mém pokušení – chce dosáhnout vítězství pro mě, protože já sám nejsem schopný zvítězit – Židům 4,14-16 • Boží moc nám dala vše, co je pro bezhříšný život potřebné: 2. Petr 1,3 • Skrze zaslíbení se stanu součástí Boží povahy: 2. Petr 1,4

15 Výzva  Vyhledej si zaslíbení a nauč se je nazpaměť. Nespoléhej se na své pocity a na to, jak se cítíš, ale ve všem se spolehni jen na Boží zaslíbení. Modli se se zaslíbeními podle ABC modlitby.


Stáhnout ppt "Boží spolehlivá zaslíbení Brno, 16.09.2013. Proč se vlastně modlíme? Neví Bůh už předem, co potřebujeme?"

Podobné prezentace


Reklamy Google