Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 2. 12. 2010 Ostrava 3. 12. 2010 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 2. 12. 2010 Ostrava 3. 12. 2010 Brno."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 2. 12. 2010 Ostrava 3. 12. 2010 Brno

2 CÍL PROJEKTU Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní lékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékaře. a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékaře.

3 CERTIFIKOVANÉ KURZY - LÉKAŘI 95/2004 Sb 189/2008 Sb • Vzdělávací program je složen z 36 modulů, do kterých se lékaři přihlašují v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a vyhláškou upravující 44 certifikovaných kurzů ledna 2013 • Vzdělávací aktivity budou ukončeny do ledna 2013 400 osob • Plánujeme podpořit cca 400 osob

4 NEBUDOU PODPOŘENY TYTO OBORY • Hygiena dětí a dorostu • Hyperbarická a letecká medicína • Korektivní dermatologie • Reprodukční medicína – v jednání na MZ • Dorostové lékařství • Sexuologie – v jednání na MZ • Soudní lékařství • Dětská a dorostová psychiatrie

5 OBORY S NEJVYŠŠÍM POČTEM PODPOŘENÝCH • Neonatologie 28 lékařů v ČR (mimo Prahu) • Medicína dlouhodobé péče 28 lékařů v ČR (mimo Prahu) • Intenzivní medicína 60 lékařů v ČR (mimo Prahu) • Urgentní medicína 60 lékařů v ČR (mimo Prahu)

6 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ Ministerstvo zdravotnictví bude hradit po dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu (mimo pražského úvazku), maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj. 24 000,- Kč brutto)

7 OBECNĚ O VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH do 2 mil. Kč • V případě předpokládané hodnoty zakázky do 2 mil. Kč bez DPH postupuje zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. (za 1 veřejnou zakázku je považován 1 obor CK), to však při dodržení podmínek stanovených v metodickém pokynu pro zadávání veřejných zakázek financovaných z ESF. nad 2 mil. Kč • V případě předpokládané hodnoty zakázky nad 2 mil. Kč bez DPH postupuje zadavatel dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. s tím, že je preferováno otevřené zadávací řízení, které zajišťuje nejvyšší míru transparentnosti postupu zadavatele.

8 HARMONOGRAM CK Během měsíce října bylo vyhlášeno výběrové řízení u 12 oborů rozdělených na Čechy x Morava: • Dětská dermatovenerologie – nepřišla žádná nabídka • Dětská onkologie a hematologie – Morava - žádná nabídka • Dětská pneumologie – Morava - žádná nabídka • Dětská radiologie – Morava - žádná nabídka • Dětská urologie – Morava - žádná nabídka • Foniatrie – výherci obou částí

9 HARMONOGRAM CK • Hygiena výživy a předmětů běžného užívání – bude pravděpodobně zrušeno • Intervenční radiologie – nové vyhlášení na Moravě • Klinická farmakologie – Morava - žádná nabídka • Maxiofaciální chirurgie – Morava - žádná nabídka • Neuroradiologie – výherci obou částí • Popáleninová medicína – žádná nabídka

10 V PÁTEK 26. 11. 2010 BYLA UKONČENA TATO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ • Angiologie • Dětská gastroenterologie a hepatologie • Dětská nefrologie • Dětská otorinolaryngologie • Hygiena obecná a komunální • Paliativní medicína a léčba bolesti

11 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ Podrobné informace pro účastníky projektu k přihlašování či další dotazy i podrobnější informace pro akreditovaná pracoviště naleznete www.vzdelavani-zdravotniku.cz

12 HARMONOGRAM CK • Uzavření smluv s výherci - polovina listopadu 2010 • U druhé části výběrových řízení – prosinec 2010 • Pokud některý obor nebude mít výherce – opakování výběrového řízení • V dalších oborech otevřené výběrové řízení viz. další část - podpis smluv s akreditovanými pracovišti leden 2011 • Bude zveřejněn seznam realizátorů certif. kurzů na webu projektu • Lékař přes vybrané akreditované pracoviště požádá o zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky 185/2009 Sb., pokud již není do oboru zařazen • Poté, co bude zařazen do oboru a akreditovaným pracovištěm vybrán do projektu, přihlašuje se přes portál IPVZ na projektovou akci z teoretické části svého CK

13 PODMÍNKY PRO PODÁNÍ NABÍDKY V PŘÍPADĚ VZ NAD 2 MIL. KČ BEZ DPH • Krycí list nabídky. Vzor krycího listu nabídky tvoří vždy přílohu ZD • Obsah nabídky • Doklady k prokázání kvalifikace • Záměrem IPVZ je minimalizovat formální požadavky na kvalifikaci; prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů ukládá ZVZ a „Desatero OP LZZ“ • Z ekonomických a technických kvalifikačních předpokladů je již vyžadováno jen pojištění zdravotnického zařízení za škodu, kdy pro CK Lékaři je vyžadována pojistka ve výši 15,000.000,- Kč a u CK • Samostatný dokument s uvedením nabídkové ceny zpracované ve struktuře požadované v ZD • Podepsaná smlouva o poskytování služeb. Uchazeč je povinen respektovat závazný návrh smlouvy, který tvoří přílohu výzvy • Kopie platného rozhodnutí o udělení akreditace k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity • Čestná prohlášení o seznámení se s rozsahem a povahou veřejné zakázky a počtu stránek • V případě veřejných zakázek rozdělených na části je možné podat nabídku na každou část samostatně!

14 VYHLÁŠENÍ NADLIMITNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA CK LÉKAŘŮ • dětská kardiologie • dětská neurologie • epidemiologie • gerontopsychiatrie • hrudní chirurgie • intenzivní medicína • neonatologie • pracovní lékařství • urgentní medicína

15 KONSORCIA • Důležitá zvláště u CK lékaři – zejména u oborů, kde je požadováno proškolení vyššího počtu lékařů. • Konsorciem je míněna dle ust. § 51 odst. 6 ZVZ společná nabídka více dodavatelů. • Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a doložit výpis z obchodního rejstříku ( je-li v něm zapsán). • Všichni společní dodavatelé musí doložit akreditaci k uskutečňování příslušné vzdělávací aktivity. • V rámci společné nabídky se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho uchazeče. • V rámci společné nabídky musí být dále předložena smlouva, ve které je obsažen závazek, že všichni dodavatelé budou vůči IPVZ a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

16 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY – TERMÍNY 30. 4. 2013 31. 1. 2013 • Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31. 1. 2013. • Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

17 KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE • Určeny především pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty • Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci • Vyhlášení výběrového řízení na realizátory proběhlo 12. 11. 2010 12. 11. 2010 uzávěrka 4. 1. 2011 • předpokládáme podporu 3250 osob

18 EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ, EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ • program je určen především pro management v přímo řízených organizacích • dosud nejsou absolventy studia MBA • vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení prosinec 2010 • připravujeme zadávací dokumentaci k výběrovému řízení – vyhlášení prosinec 2010 • předpokládáme podporu 125 osob

19 KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE • cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky 12. 11. 2010 • vyhlášení výběrového řízení na realizátora 12. 11. 2010, uzávěrka 4. 1. 2010 • určené především pro přímo řízené organizace MZ • předpokládáme podporu 150 osob

20 ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE 12. 11. 2010 • v současné době je hotová dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů (vzhledem ke specifickým podmínkám licence tohoto certifikovaného kurzu z USA) - vyhlášení 12. 11. 2010 • nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů • v roce 2011 předpokládáme udělení licence, poté proběhnou do konce března 2013 další 3 kurzy ATLS • předpokládáme podporu 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR, především krajských a přímo řízených organizací

21 VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE • v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob • cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii • v současné době připravujeme dokumentaci vyhlášení prosinec 2010 k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů – vyhlášení prosinec 2010 • předpokládáme podporu 2 250 osob

22 PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KURZU • Využití „Portálu IPVZ“ pro potřeby projektu – přihlašování lékařů • U projektových akcí lékařů se účastníkovi zobrazí pod detailem akce tato textace: Účast na této akci bude hrazena z projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ - projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002 (projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu) za splnění dále uvedených podmínek

23 PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT • Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo Hlavní město Praha • Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky 185/2009 Sb., na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti • Konference, semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty

24 DĚKUJI ZA POZORNOST Mgr. Martina Ludvíková a Mgr. Jan Martynek www.vzdelavani-zdravotniku.czKontakt: e-mail: ludvikova@ipvz.cz telefon: 725 863 767


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ IPVZ 2. 12. 2010 Ostrava 3. 12. 2010 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google