Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rorschachova metoda Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rorschachova metoda Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl"— Transkript prezentace:

1 Rorschachova metoda Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl
Katedra psychologie FF UP v Olomouci

2 Obsah Připomenutí FormQuality Lidské a zvířecí obsahy 2.
1. Připomenutí FormQuality Lidské a zvířecí obsahy 2. Anatomie a umění Přírodní a pudové obsahy 3. Neživotné obsahy Populární obsahy

3 FQ - skóry + : odpověď splňující podmínky pro o, která je detailně neobvykle zpracovaná, aniž by to narušilo tvarovou přiléhavost skvrny, rozhodující není kreativní přístup ale způsob užití detailů o : odpověď, u které je snadno popsaný tvarový charakter objektu, který ji definoval, neobvyklé obohacení při tvarové charakteristice není obsaženo u : málo frekventované odpovědi, jejichž tvarové charakteristiky jsou v rámci skvrny snadno a rychle rozpoznatelné - : odpovědi, u nichž jsou tvarové charakteristiky použity nerealisticky a svévolně, odpověď je struktuře skvrny zcela nebo téměř zcela vnucena, přehlížení kontur a časté vedení linií, kde nejsou none : vzácné odpovědi bez tvaru (světlo, zvuky, emoce)

4 FQ - význam Ukazatelem přesnosti percepce, konvenčnosti i nekonvenčnosti, poruch myšlení nebo poruch percepce + často u inteligentních a motivovaných osob o, u ukazatelem dobré percepce, při vyšším o spíše konvenčnosti, při vyšším u spíše nekonvenčnosti - projevem poruchy myšlení (někdy poruchy jiné oblasti s dopadem na myšlení – úzkostné poruchy, hysterie), poruchy percepce, zvýšené množství typicky u organických poruch, psychotických poruch a autismu

5 Obsahy 27 kategorií pro obsahy v odpovědích na ROR tabule
Obsahy jsou uváděny vždy všechny vyskytující se v odpovědi, oddělují se čárkou Na prvním místě uváděn obsah dle ohniska odpovědi Informace o asociačním procesu, motivacích, konfliktech, emocích, integraci já apod. Původní práce H. Rorschacha pracovala s obsahy velmi málo a dnešní pojetí s k tomu opět vrací.

6 Lidské obsahy Zvířecí obsahy Anatomie a rentgen Přírodní obsahy H Hd (H) (Hd) Hx A Ad (A) (Ad) An Xy Bt Ls Na Cl Ge Umění a antropologie Pudové obsahy Neživotné obsahy Art Ay Bl Ex Fi Fd Sx Sc Hh Cg Id

7 Lidské obsahy H (čistý lidský obsah) – odpovědi zahrnující skutečnou a zřetelně celou lidskou bytost Hd (částečný lidský obsah) – odpovědi zahrnující jen část lidského těla (H) (lidský obsah mytologický) – odpovědi zahrnující zřetelně celou lidskou bytost, která je však smyšlená nebo mytologická (Hd) (částečný lidský obsah mytologický) – odpovědi zahrnující jen část lidské bytosti uvedené pod (H) a všechny masky kromě zvířecích Hx (lidská zkušenost) – odpovědi s jednoznačným přisouzením lidské emoce nebo smyslové zkušenosti (obvykle sekundární obsah, jako primární obsah skórujeme u beztvarého M) Hd- (výjimkou anatomická odpověď, kde skórujeme An) (H) - (andělé, obři, čarodějnice, trpaslíci, démoni, duchové, příšery, sci-fi postavy)

8 Význam lidských obsahů
Obecné pojetí: zaměření a zájem o lidský svět Nejbližší vztah k sebeobrazu (zkušenost v. fantazie) a interpersonální identitě (zájem o druhé a schopnost porozumění) Specificky: Hd – převaha znakem méněcennosti, úzkosti a nezralosti (lidské obličeje v Dd často u fobické úzkosti) (Hd) – znakem zakrývání a maskování (často úzkost), nedostatek kontaktu s druhými (depersonalizace) Hx – projev výrazně plynoucí emotivity, v kombinaci s Mnone nezralost a poškození sebeobrazu, někdy odrazem osobnosti s hysterickými rysy Podle převládajícího typu očekáváme minimálně 2-5 lidských odpovědí (introverti/ambienti/extroverti) Hx - závislé na schopnosti projekce a intelektu

9 Zvířecí obsahy A (čistý zvířecí obsah) – odpovědi celých zvířat
Ad (částečný zvířecí obsah) – odpovědi částí těl zvířat (A) (čistý zvířecí obsah mytologický) – pro odpovědi celých zvířat, která jsou smyšlená, mytologická a pohádková (drak, létající kůň apod.) (Ad) (částečný zvířecí obsah mytologický) – pro odpovědi, kde jsou uvedeny části zvířat splňujících (A) a zvířecí masky (dračí křídla apod.) Ad - (rozlišení s obsahem jídla Fd)

10 Význam zvířecích obsahů
Nejčastější typ obsahů (až 40% odpovědí) Vytvoření A odpovědi vychází se symetrie, barev a mnohotvarosti: nejsnadněji vytvořená odpověď vyžadující nejnižší aktivitu Obecně ukazatelem nezralosti, stereotypie, rigidního myšlení, nezájmu nebo pasivity Zvýšený počet se projevuje u: poškození CNS, konvenčních rysů, úzkosti (variabilita hmyzu u úzkosti), utlumených nebo depresivních osob (není energie na intelektový výkon) Specificky: (Ad) ukazatelem neurotických úzkostí a výraznějších infantilizmů nebo infantilních strachů (pohádková zvířata) Hmyz často u fobických úzkostí A, Ad někdy ukazatelem obranných mechanizmů (rozumová kontrola, omezení spontaneity): lvi, sochy lvů, karikatura lvů nebo špatně namalovaní lvi

11 Anatomické a rentgenové ob.
An (anatomie) – odpovědi s obsahem kosterním, svalovým nebo zahrnujícím vnitřní anatomii (žaludek, játra svalové vlákno, mozek,…) Diagnosticky: zvýšené zaměření na tělesné schéma (strach z nemoci nebo tělesného poškození, tendence k somatizaci), generalizovaná úzkost, subjektivní pocit intelektové nedostačivosti, v extrémních případech blokování psychických procesů (psychózy) Xy (rentgenové snímky) – odpovědi jasně definované jako rentgen Diagnosticky: zesílená senzitivita (úzkost, obavy, smutek), častý výskyt u psychosomatických poruch Projev distance a emocionální izolace od anatomického obsahu v případě Xy již neskórujeme An

12 Umělecké a antropologické ob.
Art (umělecký obsah) – pro odpovědi maleb, ilustrací a kreseb, pro abstraktní nebo jednoznačné umělecké objekty (sochy, svícny, erby, pečeti, klenoty apod.), často jako sekundární obsah Diagnosticky: projev obranného mechanismu intelektualizace (resp. popření), redukce emočního náboje přechodem od emoční k ideační rovině, popření významu situace (často vnímané jako stresující) a řešení na intelektuální úrovni Ay (antropologický obsah) – odpovědi se specifickým kulturním nebo historickým obsahem (totem, Napoleonský klobouk, středověká sekera, korunovační klenoty apod.) Diagnosticky: projev intelektualizace

13 Přírodní obsahy Bt (botanika) – odpovědi zahrnující živé rostliny (křoví, květy, listy, mořské řasy, ale i ptačí hnízdo) Ls (krajina) – pro odpovědi zahrnující pohoří, kopec, ostrov, jeskyni, poušť, bažinu ale i mořskou scenérii Na (příroda) – odpovědi s přírodními obsahy, které nenáleží do Bt nebo Ls (slunce, měsíc, led, sníh, voda, oceán, opar, duha, tornádo, dešťová kapka) Na má prioritu před Bt a Ls, pokud jsou přítomny oba obsahy Bt a Ls, skórujeme jen jedno Diagnosticky: emoční útlum, nejistota, rozpaky, stažení se z lidského světa až sociální izolovanost

14 Přírodní obsahy Ge (geografie) – odpovědi zahrnující různé mapy
Diagnosticky: subjektivní pocit intelektové nedostačivosti, školní ctižádostivost, snaha ukázat znalosti Cl (mraky) – pouze pro odpovědi označené obsahově jako „mraky“, mlha nebo opar jsou skórovány Na Diagnosticky: často projevem difúzní úzkosti a nejistoty, ukazuje na slabé já zaplavované úzkostí

15 Obsahy s pudovým nábojem
Bl (krev) – odpovědi zahrnující lidskou nebo zvířecí krev Diagnosticky: pramení z aktuální tenze, zpravidla jako odpověď na více či méně potlačené agresivní impulzy, spojováno s labilní a těžko kontrolovanou emotivitou (často u osobností s hysterickými rysy nebo fobických úzkostí) Ex (exploze) – odpovědi zahrnující explozi, výbuch nebo ohňostroj Diagnosticky: vznětlivé napětí, příznaky primitivních půdových a agresivních sil, se kterými se klient není schopen vypořádat Fi (oheň) – odpovědi ohně a kouře Diagnosticky: infantilní destruktivní impulzy, snížená regulace emocionality a pudového napětí, v případě „táboráku“ někdy bazální pocity smyslové a tělesné pohody

16 Obsahy s pudovým nábojem
Fd (jídlo) – pro všechna běžná jídla i pro jídla zvířat, pokud jsou typická pro uváděný živočišný druh (např. traviny pro skot, ovce pro vlka apod.) Diagnosticky: pasivně přijímající postoj k životu, potřeba opory a závislosti (oralita), příznak primárně pudového myšlení Sx (sex) – pro odpovědi zahrnující sexuální orgány (penis, vagína, prsa) nebo aktivity sexuální povahy (pohlavní styk, menstruace, potrat) Neskórujeme pokud jsou pohlavní orgány použity k určení pohlaví lidských figur Diagnosticky: závislost na způsobu verbalizace a formě, mohou být ukazatelem deklarované svobodomyslnosti, ukazují na socializovanost sexuálních zájmů, často se objevují u osobností s hysterickými rysy (pozor na hladové klienty) často je Sx sekundárním obsahem (s H, Hd, An)

17 Neživotné obsahy Sc (věda) – odpovědi spojované s vědou nebo sci-fi, přímé nebo nepřímé produkty vědy (letadla, stavby, vědecké nástroje, elektronika, zbraně,…) Diagnosticky: snaha uniknout lidskému (živému) světu, někdy ukazují specifické zájmy (seberealizační a kompenzační úsilí) Hh (domácnost) – odpovědi zahrnující nejrůznější předměty, které se mohou vyskytnout v domácnosti (nábytek, vázy, prostírání, nádobí na vaření a příbory, ale i zahradní hadice, rohožka apod.) Cg (oblečení) – odpovědi zahrnující oblečení Diagnosticky: příznaky exhibicionismu, extratenzivity, někdy zakrývání Id (mimo kategorie) – odpovědi obsahující objekty nezařaditelné do předcházejících kategorii, skórujeme Id a zapíšeme objekt

18 Banální odpovědi Odpovědi udávané různými klienty v normální populaci ve vysoké frekvenci (20 – 25%) V CS stanoveno 13 banálních odpovědí s přesnou lokalizací Počet banálních odpovědí v protokolu dává informaci, jak obvykle nebo konvenčně bude reagovat osoba v situacích, které mají snadno rozeznatelné klíče očekávaného chování Kontinuum od tendence ke konvenčnosti a zvýšeného úsilí detekovat klíče až po pravděpodobnost neočekávaných reakcí (nemusí souviset s patologii)

19 Organizační aktivita – Z-skóre
Vyjadřuje, jak velké úsilí je vyvinuto, aby bylo podnětové pole organizováno do odpovědi (integrace formy). Podle náročnosti kognitivní operace je přiřazen počet bodů (Z) Body se udělují u odpovědí s: W (pouze DQ +, o, v/+) Integrace sousedících detailů (indikátorem je DQ +) Integraci vzdálených detailů (indikátorem DQ +) Integraci bílé plochy do odpovědi (S) Pokud se vyskytne možnost přidělit body na základě více ukazatelů, volíme nejvyšší bodovou hodnotu Body neudělujeme čistě barvovým odpovědím (C, C´, T, V, Y)

20 Organizační aktivita – význam
Je znakem použití intelektu k adaptaci Zd větší než +3 – zpracování informací s vkladem většího úsilí, k novým informacím přístup s větší důsledností (patologie např.: obsedantní a perfekcionistické rysy) Zd menší než –3 – zpracování informací s nedbalostí, formulace odpovědí dříve než rozpoznají podnět, svoje řešení předkládají na základě povrchních odhadů, za krátký čas dokáží vyřešit více problémů (patologie např.: vysoká impulzivita, deprese)


Stáhnout ppt "Rorschachova metoda Obsahy a populární odpovědi PhDr. Martin Seitl"

Podobné prezentace


Reklamy Google