Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání koordinačního výboru CSV – 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání koordinačního výboru CSV – 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011."— Transkript prezentace:

1 Jednání koordinačního výboru CSV – 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011

2 Obsah  Návaznost plánu aktivit/rozpočtu – na hlavní úkoly CSV  Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán celostátních aktivit včetně rozpočtu - shrnutí plánů KAZV  Nové Tematické pracovní skupiny – pravidla  Různé

3 Hlavní úkoly Sítě dle Akčního plánu  Seskupit organizace a státní správu zapojenou do rozvoje venkova a zemědělství  Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veř. a soukromým sektorem  Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů  Sběr informací a údajů o nejlepší praxi  Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zem.  Vytvoření databáze expertů a poradců  Být komunikačním a marketingovým nástrojem PRV

4 Cíle dle EU legislativy •Shromažďovat, analyzovat a šířit informace o opatřeních k rozvoji venkova •Shromažďovat, šířit a upevňovat osvědčené postupy rozvoje venkova •Poskytovat informace o vývoji ve venkovských oblastech •Pořádat setkání a semináře pro osoby, které se aktivně podílejí na rozvoji venkova •Zakládat a provozovat sítě odborníků za účelem usnadnění výměny odborných znalostí a podpory provádění a hodnocení politiky rozvoje venkova

5 Přehled jednotlivých nástrojů dle Akčního plánu:  Nástroj 3.1. – Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání  Nástroj 3.2. – Informační systém  Nástroj 3.3. – Poskytování informací  Nástroj 3.4. – Databáze expertů a poradců, certifikace poradců pro osu III a IV PRV

6 Celkový rozpočet Sítě 10 mil. Kč = 4 nástroje Centrální úroveň 4,6 mil. Kč 13 pracovišť KAZV 5,4 mil. Kč

7 Princip tvorby rozpočtu Sítě •rozpočet Sítě je limitován rozpočtem MZe •na předfinancování projektů Sítě vyčleněno v roce 2011 10 mil. Kč. •dle programového dokumentu cca 25 mil. Kč celorepublikových •princip rozlišování aktivit regionálních

8 Princip tvorby rozpočtu Sítě  Rozpočet Sítě je limitován rozpočtem MZe (účet předfinancování)  Vyčlenění finanční částky pro plánované aktivity celorepublikového významu (např. Země živitelka, konference Venkov 2011, celorepublikové vzdělávací projekty)  Přidělení finanční částky Sekretariátu Sítě – KAZV pro následné využití v regionech (stanovení výše částky na kraj se řídí podle počtu „okresů“ – AZV v kraji)

9 C elostátní aktivity - 2011  Propagace, komunikace – 3 200 000 Kč  konference, propagační akce, Země živitelka, konference Venkov, Leader Fest, periodikum  Dobrá praxe – 1 000 000 Kč  např. šíření příkladů dobré praxe (brožury, letáky, exkurze), LEADER, MAS, Oranžová stuha  IT, eAgri – 200 000 Kč  úprava portálu, vizualizace, doplnění  Výměna zkušeností – 200 000 Kč  workshopy, semináře, vzdělávací akce, TPS, apod.

10 Plánované krajské aktivity s větší četností výskytu  Pozemkové úpravy pro venkov  Dotace pro zemědělce  Krajské a regionální setkávání  Exkurze – úspěšné projekty PRV  Portál Farmáře  Farmářské trhy, prodej ze dvora  Propagační akce a materiály

11 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Jihočeský kraj – 507 852,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Jihočeský venkov 2011 – konference zabývající se problematikou venkova z pohledu PRV  - Studijní cesta do Rakouska zaměřená na ekologické zemědělství, porovnání dotačních podmínek  - Prezentační akce (např. Den zemědělce, Slavnosti plodů Mičovice)

12 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Jihomoravský kraj – 532 852,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - TPS Možnosti zachování plnohodnotného života v aridních oblastech ČR (konference s mezinárodní účastí odborníků s cílem definování dotačních podmínek pro aridní oblasti po r. 2013)

13 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Karlovarský kraj – 170 924,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Seminář a exkurze k problematice bioplynových stanic  - Pracovní setkání partnerů Sítě zaměřené na osu II PRV (obnova intravilánu obcí, jak zlepšit vzhled obcí, identifikace a legalizace majetku obcí)

14 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Kraj Vysočina – 432 380,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě - společná expozice KAZV a kraje Vysočina  - Setkávání partnerů Sítě zaměřené na šíření principů CSV na úrovni středního školství (spolupráce s Českou zemědělskou akademií v Humpolci)

15 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Královéhradecký kraj – 437 380,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Exkurze po úspěšných projektech PRV  - Konference k možnostem využití biomasy – kompostování, BPS, spalovny  - Účast na dožínkách v Gmině Kladsko (setkání s partnery v Polsku)

16 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Liberecký kraj – 261 426,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Kulatý stůl 2013, seminář k dokumentům EU o budoucí podobě SZP, ke spravedlivému rozložení přímých plateb mezi členskými státy

17 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Moravskoslezský kraj – 331 898,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Fulnecký jarmark – prezentace CSV a regionálních potravin  - Rozvoj místních tradic „Dny zelí a řemesel“

18 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Olomoucký kraj – 346 898,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Česko-polská konference PARTNERSTVÍ LEADER 2011 - Mezinárodní setkání aktérů rozvoje venkova  - Konference Venkov po roce 2013  - Setkání partnerů CSV Olomouckého kraje v roce 2011 („kulatý stůl“ ke SZP EU v plánovacím období 2014-2020)  - Seminář k otázkám zemědělského školství ve všech návaznostech, propagace zem. podnikání

19 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Pardubický kraj – 321 898,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Prezentace CSV v rámci akce MLS Pardubického kraje  - Exkurze studentů zemědělských škol do nejlepších zem. podniků v kraji  - Výjezdní zasedání MAS za účelem získání zkušeností pro další činnost – exkurze do dlouhodobě úspěšných MAS

20 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Plzeňský kraj – 377 380,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Minulost a budoucnost venkova, vize SZP do budoucna po r. 2013 – setkání partnerů CSV  - Prezentace dobré praxe v agroturistice v Česko- Bavorském příhraničí – setkání, exkurze  - Propagace CSV na výstavě skotu v Kralovicích

21 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Praha a Středočeský kraj – 970 313,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - TPS pro ochranu půdního fondu, půdních zdrojů, ochrana proti povodním  - Konference mikroregionů (Středočeský kraj + ČR)  - Aktuality v lesnické politice, pravidla pro dotace, ukázka úspěšných projektů PRV, výjezd  - Nízkonákladové řešení dostupnosti pitné vody a čištění odpadních vod v malých obcích a osadách

22 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Ústecký kraj – 346 898,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Fotosoutěž „Náš venkov“ s cílem vytvoření fotobanky úspěšných projektů PRV v rámci KAZV  - Mapování místních památek a historických artefaktů v regionu AZV Litoměřice – příprava podkladů pro projekty do osy III PRV  - TPS „Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině“

23 Plánované aktivity dle jednotlivých krajů  Zlínský kraj – 361 898,- Kč  Příklady zajímavých plánovaných aktivit v regionu:  - Školení manažerů MAS  - Seminář se studijní cestou, projekty v rámci CSV na Slovensku  - Prezentace Sítě v rámci krajských propagačních akcí (např. Perla Zlínska, Dožínky ZK, Top Víno, apod.)

24 Tematické pracovní skupiny  Zakládány na celorepublikové i regionální úrovni  Vymezení důvodu a účelu TPS – cíle a výstupy, jejich konkrétní využití pro partnery Sítě a dopad na konkrétní regiony  Zpravidla hrazeny náklady na činnost TPS  členy TPS jsou partneři Sítě, případně další oslovení odborníci

25 Tematické pracovní skupiny na regionální úrovni  TPS v Jihomoravském kraji – zmírnění dopadů sucha  TPS v Ústeckém kraji – vliv činnosti člověka na venkovskou krajinu  TPS ve Středočeském kraji – ochrana půdního fondu a vodních zdrojů  TPS v Pardubickém kraji – eroze a voda v krajině

26 Tematické pracovní skupiny na celorepublikové úrovni •TPS LEADER – aktualizace Pravidel Osy IV. •TPS „Legislativní změny pro fungování MAS“ –Nová TPS –Návrh SPOV vznesený na MV –Cílem hledat rezervy ve výkladu legislativy ke zjednodušení financování MAS –1.krok řešit možnost paušálních plateb MAS •Členy TPS jsou partneři MV + MZe, SZIF •Náklady na provoz TPS

27 Děkuji za pozornost!!


Stáhnout ppt "Jednání koordinačního výboru CSV – 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google