Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Kateřina Mračková, Krajská agentura pro zemědělství a venkov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Kateřina Mračková, Krajská agentura pro zemědělství a venkov."— Transkript prezentace:

1 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR Ing. Kateřina Mračková, Krajská agentura pro zemědělství a venkov Olomoucký kraj

2 Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť) - základní legislativní rámec Organizační struktura Sítě Stručný přehled cílů a nástrojů Sítě Příklady realizovaných projektů v roce 2009, 2010 Aktivity v roce 2011

3 Celostátní síť pro venkov – základní legislativní rámec
V souladu s nařízením Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanovují podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z EAFRD, byla ČR povinna zřídit do Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť). Činnost Sítě byla zahájena koncem roku 2008 na jednání Monitorovacího výrobu PRV Síť je financována z EAFRD, proto jako zřizovatel Sítě je určeno Ministerstvo zemědělství ČR (jako řídící orgán EAFRD odpovídá za dodržování pravidel určených pro čerpání finančních prostředků z tohoto fondu EU). Tato zřízená Síť je podřízena společné Evropské síti pro rozvoj venkova.

4 Organizační struktura Sítě

5 Základní dokumenty Sítě
Program rozvoje venkova, legislativa k EAFRD Statut CSV, Jednací řád CSV Akční plán CSV Roční prováděcí plán / plány

6 Konkrétní cíle Sítě Seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství Vytvořit vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství sdružením expertů Sběr informací a údajů o nejlepší praxi Organizace seminářů, setkání a pracovních sekcí týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství Vytvořit databáze expertů a poradců a systém certifikace poradců pro venkov a zemědělství osy III. a IV. Být komunikačním a marketingovým nástrojem PRV

7 Nástroje, kterým jsou implementovány cíle Sítě
Nástroj č. 1- Setkávání aktérů působících v zemědělství, venkovském prostoru a jejich vzdělávání Nástroj č. 2 – Informační systém Nástroj č. 3 – Poskytování informací Nástroj č. 4 – Databáze expertů a poradců, certifikace poradců pro osu III. a IV. PRV

8

9 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Konference „Úloha zemědělství v evropských venkovských oblastech“ realizace v r.2009 – setkání vrchních ředitelů EU pro rozvoj venkova Projekt „Prezentace CSV na Mezinárodní výstavě Země živitelka“ realizace srpen 2009; srpen České Budějovice podpora MAS a programu LEADER; v roce Pavilon venkova, večer venkova; podpora prezentace regionálních produktů LeaderFest 2009 realizace v červenu 2009 – mezinárodní setkání aktérů pracujících metodou LEADER v Hradci nad Moravicí Hodnocení Místních akčních skupin realizace červenec / srpen 2010 sběr informací a hodnocení realizace metody LEADER návštěvy MAS, vyhodnocení aktivit – zpětná vazba pro nastavení systému

10 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Činnost tematických pracovních skupin TPS LEADER – diskuse k nastavení podmínek, společná reformulace podmínek, zpětná vazba z praxe potenciál pro další témata – rozvoj venkova po roce 2013, projekty dobré praxe, snižování byrokratických požadavků v PRV … TPS „Možnosti zachování plnohodnotného života v oblastech dlouhodobě postižených suchem v JMK“ – řešená problematika: zásady správného hospodaření a vodní režim v krajině postižené suchem Lednice odborná konference k danému tématu vytvořena platforma pro setkávání a spolupráce různých subjektů zaměřených na řešení dané problematiky – např. VŠ Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Povodí Moravy, Mze, AZV…

11 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Sdílení dobré praxe – ocenění Oranžová stuha vyhledávání případů dobré praxe spolupráce obcí a zemědělských podnikatelů v roce 2010 získala ocenění obec Francova Lhota ze Zlínského kraje

12 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Konference Venkov listopad Holešov listopad Lázně Bělohrad setkání aktérů rozvoje venkova příspěvky odborníků, workshopy, exkurse, bannery s příklady dobré praxe …

13 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Publikační aktivity tisk publikace „Úspěšné projekty PRV“ + DVD „Úspěšné projekty PRV“ publikace „Dotační možnosti pro obce“ publikace „Leader – budoucnost venkova“ studie „Ovocnářství na Kolínsku“ studie „Vliv činnosti člověka na krajině českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině“ sborník příspěvků z konference „Voda v krajině“ – Lednice 2010

14 Příklady aktivit Sítě v roce 2009, 2010
Projekt „Setkání partnerů Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů“ realizace akce Hotel Skalský dvůr na Vysočině výměna zkušeností zemědělských podnikatelů Další aktivity na národní úrovni jednání s partnery a členy Sítě na celorepublikové, krajské a okresní úrovni konference, semináře, školení workshopy v jednotlivých krajích; celorepublikový projekt na téma „bioplynové stanice“ výroba a distribuce propagačních materiálů a předmětů technické vybavení krajských a regionálních Sítí

15 Plánované aktivity Sítě v roce 2011
Aktivity partnerů na národní úrovni jsou zaměřeny na: pozemkové úpravy pro venkov, problematiku erozí, ochrany půdy problematiku dotací pro zemědělce, školení k Portálu farmáře mezinárodní, krajské a regionální setkávání aktérů Sítí tematicky zaměřené konference - Jihočeská konference – Strakonice - mezinárodní konference „Půda-základ trvale udržitelného rozvoje“, Lednice ; exkurze – úspěšné projekty PRV semináře k tematice „Farmářské trhy, prodej ze dvora“ setkání a diskuse k tématu „Vize venkova po roce 2013“ vznik dalších tematický pracovních skupin v regionech; pokračování v činnosti stávajících; šíření získaných poznatků z činnosti TPS tvorbu publikací o činnosti partnerů Sítě; na získávání podkladů pro odborné analýzu a studie

16 Plánované aktivity Sítě v roce 2011
Aktivity na celorepublikové úrovni: propagace Sítě a aktivit jejich partnerů na Zemi živitelce – srpen 2011 Konference VENKOV 2011 LeaderFEST Štramberk – činnost tematických pracovních skupin – celoročně - TPS LEADER – aktualizace Pravidel Osy IV. - TPS „Legislativní změny pro fungování MAS“ – příprava nové TPS; cíl: hledat rezervy ve výkladu legislativy ke zjednodušení financování MAS příprava projektu „Zpravodaj Programu rozvoje venkova“ příprava a tvorba propagačních materiálů a předmětů pro potřeby partnerů Sítě příprava soutěže Oranžová stuha 2011 úprava portálu e-Agri; rozšiřování databáze příkladů dobré praxe rozvoje venkovského prostoru.

17 Děkuji za pozornost! Ing. Kateřina Mračková
Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Olomoucký kraj Koordinátor CSV v Olomouckém kraji Telefon:


Stáhnout ppt "Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Kateřina Mračková, Krajská agentura pro zemědělství a venkov."

Podobné prezentace


Reklamy Google