Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Deformační účinky síly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Deformační účinky síly"— Transkript prezentace:

1 Deformační účinky síly
(Učebnice strana 86) Působením síly můžeme těleso uvést do pohybu, zastavit, zpomalit nebo změnit směr jeho pohybu. Posuvné účinky síly na těleso se projevují tak, že působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. To znamená, že síla uvede těleso z klidu do pohybu, pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo se změní jeho směr. Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší. Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší. Působením síly se může těleso otočit, roztočit, zrychlit, zpomalit nebo zastavit jeho otáčivý pohyb – síla má otáčivé účinky. Otáčivé účinky závisí nejen na velikosti síly, ale i na ramenu síly. Otáčivé účinky závisí na momentu síly M = F · a.

2 Tlaková síla. Tlak (Učebnice strana 86 – 88)
Když stlačíme míč, kuličku z plastelíny, změní svůj tvar - podobu, říkáme, že se deformuje. Stejně tak se zdeformuje sníh, když na něj šlápneme, hliníkový drát, když jej ohneme. Působením síly se mění tvar tělesa, pružná tělesa se natáhnou, zkrátí, plynná tělesa se stlačují – např. stlačování vzduchu hustilkou, deformace houby na tabuli – říkáme, že síla má deformační účinky. Půjdeme-li po čerstvě napadaném sněhu jen v botách, budeme se do něj bořit. Lyžař za sebou zanechává také stopu, ale není tak hluboká. Lyžař působí stejně velkou tlakovou silou, ale pokaždé na jinak velkou plochu. Tlaková síla F vzniká silovým působením jednoho tělesa na druhé kolmo na stykové plochy, má deformační účinky, závisí na velikosti stykových ploch.

3 Deformaci způsobuje tlaková síla F
Deformaci způsobuje tlaková síla F. Stejně velká tlaková síla může vyvolat různé deformační účinky podle toho, jak velký je obsah plochy S, na kterou působí. Mají-li obě děti stejnou hmotnost, působí na zem stejnou tlakovou silou F. Plocha podrážek bot je asi 200 cm2, plocha lyží asi cm2. Lyžař tedy tlačí na každý cm2 desetkrát menší silou než druhé dítě, které stojí na sněhu jen v botách. Proto se do sněhu boří méně. Tlaková síla, která je rozložena na velkou plochu, způsobí menší deformaci než stejně velká síla soustředěná na menší plochu. Závislost tlakové síly F na velikosti stykové plochy S vyjadřuje fyzikální veličina, kterou nazýváme tlak. Tlak je fyzikální veličina, která udává, jak velká síla F působí kolmo na plochu o jednotkovém obsahu (1 m2). Tlak značíme p. Tlak p vypočítáme, když velikost tlakové síly F dělíme obsahem plochy S, na kterou síla působí kolmo. Jednotka tlaku pascal byla nezvána podle význačného francouzského matematika a fyzika Blaise Pascala. Jednotkou tlaku je pascal, značí se Pa.

4 Při měření tlaku používají jednotky větší než pascal.
Jeden pascal je tlak, který vyvolá síla 1 N působící kolmo na plochu o obsahu 1 m2. Tlak 1 Pa je velmi malý, odpovídá přibližně taku, který vyvolá jeden list kancelářského papíru položený na stůl. Při měření tlaku používají jednotky větší než pascal. kilopascal kPa kPa = Pa megapascal MPa MPa = Pa hektopascal hPa hPa = 100 Pa (užívá se v meteorologii) V technické praxi se dříve používaly i jiné jednotky, zejména bar (bar) a technická atmosféra (at) rovná kilopondu na čtverečný centimetr (kp/cm2). Naproti tomu ve fyzice a termodynamice se užívala tzv. fyzikální atmosféra (atm), odvozená od normálního tlaku atmosféry. V meteorologii bylo v minulosti obvyklé používání jednotky torr (torr), původně nazývané milimetr sloupce rtuti (mmHg). V anglosaské oblasti se běžně můžeme setkat s jednotkou libra síly na čtverečný palec (psi). Převody starých jednotek tlaku: 1 atm = 760 mmHg = 760 torr = Pa torr = 1 mmHg = 133,322 Pa 1 at = 1 kp/cm2 = ,5 Pa milimetr vodního sloupce 1 bar = Pa mmH2O = 9,8 Pa

5 Příklady: Lis působí silou 120 MN. Plocha razidla je 2 m2. Jakým tlakem působí lis? F = 120 MN = N S = 2 m2 p = ? Pa Lis působí tlakem 60 MPa. Jaký tlak způsobuje špička jehly na tkaninu, je-li obsah povrchu špičky 0,025 mm2 a působí-li prst na opačný konec jehly tlakovou silou 1 N? F = 1 N S = 0,025 mm2 = 0, m2 p = ? Pa Špička jehly působí na tkaninu tlakem 40 MPa.

6 Příklady: Obě děti mají hmotnost 30 kg. Plocha podrážek bot je 200 cm2, plocha lyží cm2. Jaký tlak způsobuje každé z dětí na vodorovnou plochu? m1 = 30 kg m2 = 30 kg S1 = 200 cm2 = 0,02 cm2 S2 = cm2 = 0,2 cm2 p1 = ? Pa p2 = ? Pa Na vodorovné ploše působí na tělesa Země gravitační silou Fg svisle dolů. Těleso působí na plochu silou stejné velikosti i směru, tedy kolmo na plochu. Velikost tlakové síly je rovna velikosti gravitační síly působící na těleso. F1 = Fg = m1 · g F2 = Fg = m2 · g Dítě v botách způsobuje tlak na sníh 15 kPa, na lyžích 1,5 kPa. S lyžemi na nohou vyvolá dítě tlak na sníh 10krát menší než jen v botách.

7 Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 88 – 89.
Na všechna tělesa působí Země gravitační silou Fg svisle dolů. Na vodorovné ploše působí těleso na plochu silou stejné velikosti i směru, tedy kolmo na plochu. Velikost tlakové síly je rovna velikosti gravitační síly působící na těleso. Fg Na nakloněné rovině (na svahu) působí Země gravitační silou Fg svisle dolů, nepůsobí tedy kolmo k nakloněné rovině (ke svahu). F F FP Fg Gravitační sila Fg uvádí těleso do pohybu po nakloněné rovině. Ve směru nakloněné roviny působí pohybová složka FP gravitační síly Fg. Tlaková síla F působí kolmo na nakloněnou rovinu. Velikost pohybové složky FP gravitační síly Fg a tlakové síly F určíme tak, že doplníme na rovnoběžník sil. Gravitační síla Fg je úhlopříčkou tohoto rovnoběžníku, pohybová složky FP a tlaková síla F jsou jeho stranami. Na nakloněné rovině (na svahu) působí stejné těleso menší tlakovou silou než na vodorovné ploše. Čím větší bude úhel nakloněné roviny, tím menší bude kolmá tlaková síla F a tedy tím menší bude i tlak tělesa na danou plochu. Naopak se bude zvětšovat pohybová složka FP gravitační síly Fg. Otázky a úlohy k opakování – učebnice strana 88 – 89.


Stáhnout ppt "Deformační účinky síly"

Podobné prezentace


Reklamy Google