Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické požadavky na výrobky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické požadavky na výrobky"— Transkript prezentace:

1 Technické požadavky na výrobky
Volný pohyb zboží Technické požadavky na výrobky

2 Po zavedení společného trhu
Pro ochranu tuzemských výrobců státy zavádějí technické bariéry – vlastní technické předpisy (omezovaly a prodražovaly vzájemný obchod) Technické bariéry = technické předpisy týkající se tisíců výrobků (od potravin, léčiv a k hračkám, domácím přístrojům, strojnímu zařízení až k automobilům)

3 1. pokus o řešení - Sektorový přístup (starý, platný dodnes)
Týkal se výrobků, kde je žádoucí zajistit splnění přísných zdravotních a bezpečnostních požadavků (vybrané potraviny, léčiva, kosmetika, chemikálie, hnojiva, automobily) Byly vypracovány stovky směrnic (receptury), které obsahovaly detailní technické, zdravotní, chemické aj. specifikace těchto výrobků

4 Problém těchto směrnic
Obsahovaly množství odborných detailů, o kterých se muselo složitě jednat. Každý pokrok vědy a techniky přinesl změny, které opět spouštěly nový legislativní proces.

5 Nové řešení – tzv. „Nový přístup“ (80. léta)
Zavedl členění na: Neharmonizovaná oblast Harmonizovaná oblast

6 Neharmonizovaná oblast
Uplatnění zásady vzájemného uznávání. Tzn. – co je vyrobeno podle předpisů jednoho státu a legálně v něm uvedeno na trh, může se prodávat i v ostatních zemích EU.

7 Harmonizovaná oblast Oddělily se:
Základní technické požadavky = směrnice „nového přístupu“. Technické normy.

8 Základní technické požadavky = směrnice „nového přístupu“.
Směrnice pro určité kategorie výrobků společné. Ty se omezují na vymezení základních požadavků v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Výrobky musí projít postupem „prokázání shody se základními technickými požadavky“.

9 8 postupů prokázání shody
U jednoduchých výrobků může prohlásit shodu sám výrobce U složitých zařízení musí zasáhnout autorizovaná zkušebna (buď provádí typovou zkoušku, nebo vykonává dohled nad systémem jakosti nebo kontroluje každý výrobek)

10 Postupy posuzování shody jsou
posouzení shody výrobcem nebo dovozcem, popřípadě akreditovanou osobou, posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou, posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků, posouzení systému jakosti výroby v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, posouzení systému jakosti výrobků v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku, ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou, dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku.

11 Autorizované zkušebny
Akreditované firmy Funguje vzájemné uznávání výsledků zkoušek provedených těmito zkušebnami Neexistují tudíž žádné centrální evropské zkušebny Státy notifikují (oznamují) své zkušebny EK, která vydává jejich seznam v Úředním listu.

12 Výsledkem prokázání shody se směrnicí nového přístupu je označení výrobku CE
Českou značku shody, která vyjadřuje, že stanovený výrobek odpovídá stanoveným požadavkům a že při posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené zákonem (Zákon o technických požadavcích na výrobky) , tvoří písmena CCZ

13 Skutečnost, že byla úspěšně posouzena shoda, na vlastním výrobku deklaruje označení CE, které je výlučným označením shody v ES. Výrobek, patřící do některé z regulovaných oblastí, který označení CE nenese, nemůže být v zásadě na trh v EU uveden.

14 Prohlášení o shodě Pro výrobek, u něhož byla řádně a úspěšně posouzena shoda, je vyhotoven dokument označený jako Prohlášení o shodě. Obsahovými náležitostmi jsou zejména identifikace výrobce, výrobku, popřípadě autorizované osoby a konkrétní odkazy na právní předpisy a technické normy, s nimiž je výrobek v souladu. Tento dokument podléhá zvláštnímu právnímu režimu, který zahrnuje povinnost jeho předkládání výrobcem i distributory, povinnost uchovávat ho po dobu deseti let, a dále též povinnost strpět jeho kontrolu.

15 Technické normy (standardy)
Nezávazné Slouží jako návod pro splnění technických požadavků daných směrnicí Jsou navrhované soukromoprávními normalizačními evropskými orgány (CEN, CENELEC) Jsou vhodným řešením pro vyrovnání se se základními technickými požadavky.

16 Státní zkušebnictví Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a právnickými nebo fyzickými osobami pověřenými podle tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.

17 Certifikace       Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky.       

18 Autorizace Autorizací se rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků. Autorizaci uděluje na žádost rozhodnutím Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž pravomoci se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami.

19 Pro stavebnictví je platná Směrnice Rady 89/106/2002/EHS
Promítnuto do české legislativy jako Nařízení vlády 191/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE Nařízení se vztahuje na ty stavební výrobky, pro které existují harmonizované evropské normy. Jedná se o soubor požadavků, které interpretují oprávněný zájem ve výstavbě

20 Doposud byly zveřejněny harmonizované evropské normy pro
cement, stavební vápno, přísady do betonu, výrobky ze sádry, tepelné izolace, geotextilie, stavební kování, konstrukční ložiska, stabilní hasicí systémy, čističky odpadních vod, světelné stožáry a připravují se další.

21 Soubor požadavků dle směrnice
mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana. Podrobnosti řešení jsou ponechány na technických normách.

22 Směrnice Rady dále požaduje, aby pro stavbu byly použity pouze takové výrobky, které uvedené vlastnosti stavby zaručí. Je tedy patrné, že tato směrnice formuluje jednak požadavky na vlastnosti staveb a dále pak klade požadavky pro použití stavebních výrobků, které vyplývají z plnění jejich účelu a funkce ve stavbě.


Stáhnout ppt "Technické požadavky na výrobky"

Podobné prezentace


Reklamy Google