Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volný pohyb zboží Technické požadavky na výrobky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volný pohyb zboží Technické požadavky na výrobky."— Transkript prezentace:

1 Volný pohyb zboží Technické požadavky na výrobky

2 Po zavedení společného trhu Pro ochranu tuzemských výrobců státy zavádějí technické bariéry (omezovaly a prodražovaly vzájemný obchod) Pro ochranu tuzemských výrobců státy zavádějí technické bariéry (omezovaly a prodražovaly vzájemný obchod) Technické bariéry = technické předpisy týkající se tisíců výrobků (od potravin, léčiv a k hračkám, domácím přístrojům, strojnímu zařízení až k automobilům)

3 Sektorový přístup (starý, platný dodnes) – 1. pokus o řešení Týkal se výrobků, kde je žádoucí zajistit splnění přísných zdravotních a bezpečnostních požadavků (vybrané potraviny, léčiva, kosmetika, chemikálie, hnojiva, automobily). Týkal se výrobků, kde je žádoucí zajistit splnění přísných zdravotních a bezpečnostních požadavků (vybrané potraviny, léčiva, kosmetika, chemikálie, hnojiva, automobily). Byly vypracovány stovky směrnic (receptury), které obsahovaly detailní technické, zdravotní, chemické aj. specifikace těchto výrobků. Byly vypracovány stovky směrnic (receptury), které obsahovaly detailní technické, zdravotní, chemické aj. specifikace těchto výrobků.

4 Problém těchto směrnic Obsahovaly množství odborných detailů, o kterých se muselo složitě jednat. Obsahovaly množství odborných detailů, o kterých se muselo složitě jednat. Každý pokrok vědy a techniky přinesl změny, které opět spouštěly nový legislativní proces. Každý pokrok vědy a techniky přinesl změny, které opět spouštěly nový legislativní proces.

5 Nové řešení – tzv. „Nový přístup“ (80. léta). Zavedená tzv.: Neharmonizovaná oblast Neharmonizovaná oblast Harmonizovaná oblast Harmonizovaná oblast

6 Neharmonizovaná oblast Uplatnění zásady vzájemného uznávání. Uplatnění zásady vzájemného uznávání. Tzn. – co je vyrobeno podle předpisů jednoho státu a legálně v něm uvedeno na trh, může se prodávat i v ostatních zemích EU. Tzn. – co je vyrobeno podle předpisů jednoho státu a legálně v něm uvedeno na trh, může se prodávat i v ostatních zemích EU.

7 Harmonizovaná oblast Oddělily se: - Základní technické požadavky = směrnice „nového přístupu“. - Technické normy.

8 Základní technické požadavky = směrnice „nového přístupu“. Směrnice pro určité kategorie výrobků společné. Směrnice pro určité kategorie výrobků společné. Ty se omezují na vymezení základních požadavků v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Ty se omezují na vymezení základních požadavků v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí. Výrobky musí projít postupem prokázání shody se základními technickými požadavky. Výrobky musí projít postupem prokázání shody se základními technickými požadavky.

9 8 postupů prokázání shody 8 postupů prokázání shody U jednoduchých výrobků může prohlásit shodu sám výrobce U jednoduchých výrobků může prohlásit shodu sám výrobce U složitých zařízení musí zasáhnout autorizovaná zkušebna (buď provádí typovou zkoušku, nebo vykonává dohled nad systémem jakosti nebo kontroluje každý výrobek) U složitých zařízení musí zasáhnout autorizovaná zkušebna (buď provádí typovou zkoušku, nebo vykonává dohled nad systémem jakosti nebo kontroluje každý výrobek)

10 Postupy posuzování shody jsou 1. posouzení shody výrobcem nebo dovozcem, popřípadě akreditovanou osobou, 2. posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou, 3. posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti a namátkově kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků, 4. posouzení systému jakosti výroby v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 5. posouzení systému jakosti výrobků v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním, 6. ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které provádí výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba na každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku, 7. ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou, 8. dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v případě potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku.

11 Autorizované zkušebny Akreditované firmy Akreditované firmy Funguje vzájemné uznávání výsledků zkoušek provedených těmito zkušebnami Funguje vzájemné uznávání výsledků zkoušek provedených těmito zkušebnami Neexistují tudíž žádné centrální evropské zkušebny Neexistují tudíž žádné centrální evropské zkušebny Státy notifikují své zkušebny u EK, která vydává jejich seznam v Úředním listu. Státy notifikují své zkušebny u EK, která vydává jejich seznam v Úředním listu.

12 Výsledkem prokázání shody se směrnicí nového přístupu je označení výrobku CE Výsledkem prokázání shody se směrnicí nového přístupu je označení výrobku CE Českou značku shody, která vyjadřuje, že stanovený výrobek odpovídá stanoveným požadavkům a že při posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené zákonem (Zákon o technických požadavcích na výrobky), tvoří písmena CCZ Českou značku shody, která vyjadřuje, že stanovený výrobek odpovídá stanoveným požadavkům a že při posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené zákonem (Zákon o technických požadavcích na výrobky), tvoří písmena CCZ

13 Skutečnost, že byla úspěšně posouzena shoda, na vlastním výrobku deklaruje označení CE, které je výlučným označením shody v ES. Výrobek, patřící do některé z regulovaných oblastí, který označení CE nenese, nemůže být v zásadě na trh v EU uveden. Skutečnost, že byla úspěšně posouzena shoda, na vlastním výrobku deklaruje označení CE, které je výlučným označením shody v ES. Výrobek, patřící do některé z regulovaných oblastí, který označení CE nenese, nemůže být v zásadě na trh v EU uveden.

14 Prohlášení o shodě Pro výrobek, u něhož byla řádně a úspěšně posouzena shoda, je vyhotoven dokument označený jako Prohlášení o shodě. Obsahovými náležitostmi jsou zejména identifikace výrobce, výrobku, popřípadě autorizované osoby a konkrétní odkazy na právní předpisy a technické normy, s nimiž je výrobek v souladu. Tento dokument podléhá zvláštnímu právnímu režimu, který zahrnuje povinnost jeho předkládání výrobcem i distributory, povinnost uchovávat ho po dobu deseti let, a dále též povinnost strpět jeho kontrolu. Pro výrobek, u něhož byla řádně a úspěšně posouzena shoda, je vyhotoven dokument označený jako Prohlášení o shodě. Obsahovými náležitostmi jsou zejména identifikace výrobce, výrobku, popřípadě autorizované osoby a konkrétní odkazy na právní předpisy a technické normy, s nimiž je výrobek v souladu. Tento dokument podléhá zvláštnímu právnímu režimu, který zahrnuje povinnost jeho předkládání výrobcem i distributory, povinnost uchovávat ho po dobu deseti let, a dále též povinnost strpět jeho kontrolu.

15 Technické normy (standardy) Nezávazné Nezávazné Slouží jako návod pro splnění technických požadavků daných směrnicí Slouží jako návod pro splnění technických požadavků daných směrnicí Jsou navrhované soukromoprávními normalizačními evropskými orgány (CEN, CENELEC) Jsou navrhované soukromoprávními normalizačními evropskými orgány (CEN, CENELEC) Jsou vhodným řešením pro vyrovnání se se základními technickými požadavky. Jsou vhodným řešením pro vyrovnání se se základními technickými požadavky.

16 Státní zkušebnictví Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a právnickými nebo fyzickými osobami pověřenými podle tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů. Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a právnickými nebo fyzickými osobami pověřenými podle tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení shody s požadavky technických předpisů.

17 Certifikace Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Certifikace je činnost nezávislé autorizované nebo akreditované osoby, která vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky.

18 Autorizace Autorizací se rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků. Autorizaci uděluje na žádost rozhodnutím Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž pravomoci se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami. Autorizací se rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků. Autorizaci uděluje na žádost rozhodnutím Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž pravomoci se týká posuzování stanovených výrobků prováděné autorizovanými osobami.

19 Směrnice Rady 89/106/2002/EHS o stavebních výrobcích V českém vyjádření Nařízení vlády 191/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které musí mít označení CE V českém vyjádření Nařízení vlády 191/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, které musí mít označení CE Nařízení se vztahuje na ty stavební výrobky, pro které existují harmonizované evropské normy. Nařízení se vztahuje na ty stavební výrobky, pro které existují harmonizované evropské normy. Jedná se o soubor požadavků, které interpretují oprávněný zájem ve výstavbě Jedná se o soubor požadavků, které interpretují oprávněný zájem ve výstavbě

20 Doposud byly zveřejněny harmonizované evropské normy pro cement, cement, stavební vápno, stavební vápno, přísady do betonu, přísady do betonu, výrobky ze sádry, výrobky ze sádry, tepelné izolace, tepelné izolace, geotextilie, geotextilie, stavební kování, stavební kování, konstrukční ložiska, konstrukční ložiska, stabilní hasicí systémy, stabilní hasicí systémy, čističky odpadních vod, čističky odpadních vod, světelné stožáry a připravují se další. světelné stožáry a připravují se další.

21 Soubor požadavků mechanická odolnost a stabilita, mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana. úspora energie a tepelná ochrana. Podrobnosti řešení jsou ponechány na technických normách.

22 Směrnice Rady dále požaduje, aby pro stavbu byly použity pouze takové výrobky, které uvedené vlastnosti stavby zaručí. Je tedy patrné, že tato směrnice formuluje jednak požadavky na vlastnosti staveb a dále pak klade požadavky pro použití stavebních výrobků, které vyplývají z plnění jejich účelu a funkce ve stavbě. Směrnice Rady dále požaduje, aby pro stavbu byly použity pouze takové výrobky, které uvedené vlastnosti stavby zaručí. Je tedy patrné, že tato směrnice formuluje jednak požadavky na vlastnosti staveb a dále pak klade požadavky pro použití stavebních výrobků, které vyplývají z plnění jejich účelu a funkce ve stavbě.

23


Stáhnout ppt "Volný pohyb zboží Technické požadavky na výrobky."

Podobné prezentace


Reklamy Google