Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie sociologického výzkumu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie sociologického výzkumu"— Transkript prezentace:

1 Metodologie sociologického výzkumu
M. Šťovíčková, FHS UK Praha,2009/2010

2 Upozornění Hlavní studijní literaturou pro přípravu na test je Giddens: Sociologie. Tato prezentace, představená na soustředění je pouze orientačním materiálem, který Vám má přiblížit vybraná témata.

3 Sociologický výzkum Empirická část sociologie (x teoretická část)
Shromažďování údajů tzv.dat, statisticky se zpracovávají a zpětně teoreticky vyhodnocují

4 Empirický výzkum společenských věd
je jeden z mnoha způsobů vytváření „zobrazení“ sociálního života organizovaný, systematický a logický proces zkoumání využívající empirických dat pro zodpovězení otázek/testování hypotéz Znáte jiné způsoby, jak zobrazovat sociálního života? Jak se liší?

5 Empirický výzkum v sociálních vědách
Empiricismus – zkušenost jako základ, zdroj znalostí „empirický“ = založený na zkušenosti nebo pozorování světa Cíl: získat data – pozorovatelné informace o světě a některých jeho aspektech

6 Další typy výzkumů v sociálních vědách
Teoretický výzkum Analytický výzkum Konceptuálně-filosofický výzkum Historický výzkum (Punch 2006)

7 Cíle sociálního výzkumu
Explorace Popis situací a událostí Otázky: co, kde, kdy, kdo Vysvětlení Otázka: proč

8 Metodologie Souhrn postupů, pomocí nichž se dosahuje ověřeného, relativně pravdivého, validního poznání

9 Způsob produkce poznání/dat
Dva přístupy: Dedukce Indukce

10 Dedukce a indukce Dedukce Indukce od obecného k jednotlivému
vychází z teorie nebo obecně formulovaného problému technika pro aplikování teorie Indukce od jednotlivého k obecnému pozorování, pátrání po pravidelnostech v realitě technika pro generování teorie

11 Deduktivní způsob poznání → kvantitativní výzkumné strategie
Induktivní způsob poznání → kvalitativní výzkumná strategie

12 Kvantitativní, kvalitativní výzkumná strategie
1. teorie 2. pracovní hypotézy 3. sběr dat 4. analýza dat 5. testované hypotézy – ověřená, nebo zdokonalená teorie Kvalitativní 1. sociální problém 2. terénní výzkum – souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace 3. hypotézy zakotvené teorie, nebo zasvěcený analytický popis

13 Rozdíly v cílech Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum
cílem je testování hypotéz Kvalitativní výzkum získání podrobného popisu, porozumění tvorba hypotéz, nové porozumění, tvorba teorie

14 Rozdíly v postupu Kvantitativní výzkum Kvalitativní výzkum
oddělené operace teorie – hypotézy – konstrukce vzorku – sběr dat – analýza dat – testování hypotéz, ověření nebo zdokonalení teorie Kvalitativní výzkum operace prováděné paralelně Sociální problém – terénní výzkum zahrnující vytvoření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace dat – tvorba hypotéz nebo také nových teorií

15 Volba výzkumné strategie I.
Není jedna nejlepší výzkumná metodologická strategie, obě jsou potřebné, obě mají silné a slabé stránky, obě mají být kombinovány, pokud je to vhodné Volba závisí na výzkumné otázce a zdrojích, které má výzkumník k dispozici

16 Volba výzkumné strategie II.
Otázky a výzkumné strategie musejí být ve vzájemném souladu Nejdříve se soustředíme na to, co chceme nalézt – výzkumné téma/otázky Pak volíme výzkumnou strategii, jak bude výzkum prováděn

17 Volba výzkumné strategie- př.
Oblast výzkumu Sebevražednost mladistvých Výzkumné téma vhodné pro kvantitativní strategii výzkumu: Četnost sebevražednosti v různých skupinách vhodné pro kvalitativní strategii výzkumu Způsoby ovlivňování sebevražedného chování mladistvých

18 Postup kvantitativního výzkumu
1. FORMULACE TEORETICKÉHO NEBO PRAKTICKÉHO SOCIÁLNÍHO PROBLÉMU 2. FORMULACE TEORETICKÉ HYPOTÉZY 3. OPERACIONALIZACE (VÝSLEDKEM OPERACIONALIZACE JSOU PRACOVNÍ HYPOTÉZY) 4. ROZHODNUTÍ O POPULACI A VZORKU ORIENTAČNÍ VÝZKUMNÁ SONDA 6. VOLBA VÝZKUMNÉ METODY (TECHNIKY SBĚRU DAT) 7. KONSTRUKCE NÁSTROJŮ PRO SBĚR DAT 8. PŘEDVÝZKUM A PILOTÁŽ 9. SBĚR DAT 10. ANALÝZA DAT 11. INTERPRETACE, ZÁVĚRY, TEORETICKÉ ZOBECNĚNÍ   - Lineární charakter - Jednotlivé kroky kvantitativního výzkumu nemusejí vždy sledovat představené schéma. je např. možné nejprve se rozhodnout o metodě a až následně volit vzorek. Co je ale nutné je, aby (a) barevně označené kroky, vždy následovaly v uvedeném pořadí a aby (b) první tři kroky vždy byly na počátku uvedeného procesu. - ideální typ

19 Postup kvalitativního výzkumu
VSTUP: problém TERÉNNÍ VÝZKUM: souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace VÝSTUP: analytický popis/hypotézy/ teorie → samotná metodologie a technika sběru dat je vytvářena v rámci vlastního výzkumu a přizpůsobována zkoumanému tématu

20 Metody sběru dat - kvantitativní výzkumná strategie
Standardizované pozorování: zaměřené, dobře plánované vnímání vybraných jevů. To, co bylo vnímáno, je pečlivě a systematicky zaznamenáváno. Rozhovor: vyžadované interakce jsou získávány v přímé interakci s respondentem; (a) tváří v tvář, (b) telefonicky. Dotazník: respondent odpovídá písemně na otázky do tištěného formuláře. Analýza dokumentů (obsahová analýza): analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu. → standardizované metody 20

21 Standardizace → metodologický princip, který přispívá k zajištění objektivity, komparability a reliability empirického zkoumání probíhá sjednocením podoby výzkumného nástroje, případně i výzkumné situace (administrace, instrukce) příznivě ovlivňuje reliabilitu, eliminuje některé zdroje chyb měření, hlavně subjektivnost záznamu uplatňuje se v několika rovinách: standardizace podmínek, v nichž je informace získávána standardizace otázek, kategorií, indikátorů standardizace způsobu záznamu údajů a jejich vyhodnocování porovnávání výsledků s určitými standardy, nebo přímo normami odvozenými z větších, reprezentativních populací

22 Metody sběru dat – kvalitativní výzkumná strategie
Kvalitativní výzkum využívá spíše polostandardizované či nestandardizované techniky sběru dat Cílem je porozumění problému v přirozeném prostředí – badatel zasahuje co nejméně)

23 Metody sběru dat – kvalitativní výzkumná strategie
Pozorování (Standardizované - výjimečně) / nestandardizované Zúčastněné / nezúčastněné Dotazování Neverbální: Dotazníkové šetření – spíše výjimečně – např. etnologie Verbální: Rozhovory (strukturované - výjimečně) / polostrukturované / nestrukturované / narativní Nevtíravé techniky Analýza dokumentů Obrazová analýza Analýza fyzických stop

24 Výběr vzorku - redukce informací
Společenské vědy sledují sociální jevy na jejich reálných nositelích, tj. sociálních subjektech. Sociální subjekt = osoba nebo sociální skupina /či soubor sociálních jevů/ (např. rodina, podnik, obec, národnostní skupina, hrdelní zločiny….) Takřka nikdy nelze zjistit údaje o všech jednotkách sociální skupiny → výběrový soubor (vzorek)

25 Kvantitativní x kvalitativní výzkum výběr vzorku
Princip Ověření teorie - generalizace získaných údajů Porozumění sociálnímu problému Kritérium Data získaná na výběrovém souboru vypovídají o celé sociální skupině Data získaná na výběrovém souboru vypovídají o sociálním problému Cíl konstrukce vzorku Reprezentace populace jedinců Reprezentace populace problému, jeho relevantních dimenzí

26 I. Kvantitativní výzkum
POPULACE = soubor jednotek, o nichž vypovídá výzkum CÍLOVÁ POPULACE = soubor jednotek, pro které chceme vyslovit závěry ZÁKLADNÍ POPULACE (základní soubor) = soubor jednotek, které v dané situaci zastupují cílovou populaci VÝBĚROVÝ SOUBOR (vzorek) = soubor jednotek, který zastupuje základní populaci a na které skutečně provádíme výzkum

27 Reprezentativita výběrového souboru
Výběr je reprezentativní v té míře, nakolik odráží charakteristiky populace Např. má-li 10% populace blahobyt, výběr by měl ukazovat stejné procento blahobytných subjektů → je třeba přesně vymezit populaci

28 II. Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu
vzorek nezastupuje populaci jednotlivců jako v kvantit. v., ale PROBLÉM tzn. v kvalitativním výzkumu NEJDE o dodržení určité strategie výběru za účelem reprezentativity získaných dat a možného zobecnění JDE o to, abychom získali pokud možno vyčerpávající data k dané problematice

29 Kvalita výběru vzorku v kvalitativním výzkumu
Vzorek volíme sevřený a pokud možno homogenní alespoň v některé charakteristice (např. lokalita bydliště, profese, věk, vzdělání…) V průběhu sběru dat neustále evaluujeme, zda data (potažmo vzorek) opravdu vypovídají o sledovaném výzkumném problému V závěrečné zprávě důkladně popíšeme způsob výběru vzorku i vzorek samotný


Stáhnout ppt "Metodologie sociologického výzkumu"

Podobné prezentace


Reklamy Google