Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora meziobecní spolupráce Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů Jiří Hužera Manažer navozování meziobecní spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora meziobecní spolupráce Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů Jiří Hužera Manažer navozování meziobecní spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Podpora meziobecní spolupráce Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů Jiří Hužera Manažer navozování meziobecní spolupráce

2 Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů v území B) Aktuální procesy běžící do 1. Shromáždění zástupců obcí C) 1. Shromáždění zástupců obcí D) Plánované procesy v období od 1. Shromáž- dění do ukončení projektu

3 Realizace procesů dle metodiky MOS •Smluvní partner o se smluvně zavázal analyzovat možnosti meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP), komunikovat s představiteli obcí a měst v území ORP a podporovat myšlenku vzájemné spolupráce obcí při výkonu samostatné působnosti. Proto: a) vytvoří realizační tým v souladu se Smlouvou a jejími přílohami. b) se zavazuje vytvořit čtyři rozvojové strategie pro území ORP. V případě ORP, kde do meziobecní spolupráce bude zapojena aglomerace, bude zpracována pátá rozvojová strategie. c) zorganizuje a uspořádá dvě oficiální setkání představitelů obcí z daného Správního obvodu A) Role jednotlivých aktérů v území

4 Realizace procesů dle metodiky MOS •Koordinátor meziobecní spolupráce (KMOS) a)Náplní jeho práce je zejména komunikace se zástupci dotčených obcí a partnery v území ORP. b)Přispívání k řešení konkrétních problémů, moderuje veřejné debaty a jednání, pomáhá v identifikaci společných zájmů, nastavování vazeb mezi obcemi a podílí se na procesu prohlubování meziobecní spolupráce (včetně případné přípravy na založení nebo transformaci dobrovolného svazku obcí). c)Dále je náplní práce KMOS komplexní řízení projektu na úrovni Smluvního partnera (plnění úkolů, soulad s harmonogramem a reporting výstupů směrem ke Svazu), řízení činnosti dalších členů Realizačního týmu (rozdělování úkolů, kontrola výstupy, atd.). A) Role jednotlivých aktérů

5 Realizace procesů dle metodiky MOS •Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi představiteli obcí a aktivně se účastní zasedání představitelů obcí a prezentuje na nich Projekt. b)motivuje představitele obcí k zapojení do aktivit souvisejících s Projektem. c) pravidelně komunikuje a spolupracuje s realizačním týmem v územním obvodu, zejména s koordinátorem meziobecní spolupráce. d) je nápomocen při organizování oficiálních Shromáždění zástupců obcí a podporuje proces prohlubování meziobecní spolupráce. A) Role jednotlivých aktérů

6 Realizace procesů dle metodiky MOS A) Role jednotlivých aktérů •Regionální koordinátor - vykonává za Svaz koordinační funkci vůči realizačnímu týmu Smluvního partnera Tato úloha spočívá především v : a)Získávání a předávání včasných informací a navrhování opatření v případě změny místních podmínek ohrožující výstupy projektu. b)V nastavení postupu komunikace se smluvním partnerem a jeho realizačním týmem a s motivujícími starosty při poskytování metodické a informační podpory. c)V nastavení systému kontroly postupu u smluvního partnera (realizačního týmu) - monitoring procesů.

7 Realizace procesů dle metodiky MOS Aktivita únorbřezendubenkvětenčerven 1Řízený rozhovor/dotazník, část 1Xxx 2Vytváření Komunikační platformy MOS – pro Shromáždění zástupců XX→→→ 3Dotazník, část 2XXX 4Zpracování analytické části, šablonyXXXX 5Volba volitelného tématuxxxXX 6Nastavení a plná funkčnost reportingu XX→→→ 7Metodika institucionalizace MOSXXXX→ Časový harmonogram B) Aktuální procesy běžící do 1. Shromáždění zástupců obcí

8 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n 1. AktivitaŘízený rozhovor- dotazník, část 1 Realizační tým ve spolupráci s MS Oslovení obcí a DSO v území, diskuze v území o MOS a Projektu prostřednictvím řízeného rozhovoru/dotazník 1, zpracování výsledků za území– informace pro další debaty v území. MS se zapojili do procesu informování a oslovování starostů. Regionální Koordinátor Průběžné poskytování informací realizačním týmům, distribuce pořízených datových souborů k validaci a doplnění. Odborný tým Poskytnutí zpětné informace o pořízených datech, stanovení postupu při zpracování a vyhodnocení Dotazníku, závěrečné vyhodnocení a zpracování výstupních sestav (tabulky a grafy) z pohledu celé ČR.

9 Realizace procesů dle metodiky MOS •Vyhodnocení řízeného rozhovoru (dotazník 1) Ochota ke spolupráci se svými sousedy Bariéry v meziobecní spolupráci Obr.č. 1 Obr.č.2

10 Podpora meziobecní spolupráce •Jaké správní území považujete za nejvhodnější pro vzájemnou spolupráci mezi obcemi při zajišťování veřejných služeb v oblasti (Dotazník, část 2 – předběžné údaje)

11 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n 2. AktivitaVytváření Komunikační platformy MOS Realizační tým ve spolupráci s MS KMOS, ve spolupráci s Motivujícími starosty informuje představitele obcí (starosty) ve správním území ORP o zahájení procesu realizace Projektu na daném území a vyzve je ke spolupráci. Přímo organizuje nebo se účastní neformálních setkávání starostů v území, kde diskutuje o možnostech prohloubení MOS, o výběru volitelného tématu. MS podporují debatu v území.- Regionální Koordinátor Poskytuje informační a konzultační podporu, případně se účastní některých akcí. Odborný tým Zodpovídá na případné dotazy, v odůvodněných případech může i aktivně vstoupit do probíhajících debat a setkávání.

12 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace 3. AktivitaDotazník, část 2 Realizační tým ve spolupráci s MS Zajistí sběr informací prostřednictvím 2. části dotazníku mezi obcemi ve SO ORP. MS podporují proces sběru dat, komunikují s ostatními starosty. Regionální Koordinátor Poskytuje metodickou podporu. Poskytuje základní informace o tom, jak bude dotazníkové šetření probíhat (termín, respondenti, technické zajištění, vyhodnocení). Odborný tým Připravil dotazník a následně zajistí základní vyhodnocení, které bude poskytnuto realizačním týmům.

13 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n 4. AktivitaZpracování analytické části, šablony Realizační tým Hlavní zodpovědnost za zpracování šablon a analytické části souhrnného dokumentu. MS dohlížejí na proces tvorby analytických dokumentů, mohou dávat podněty a návrhy. Regionální Koordinátor Informační a koordinační podpora, průběžně s realizačními týmy komunikují a mapují, jak pracují na analytické části dokumentu. Odborný tým Metodická doporučení, příprava častých dotazů a odpovědí, metodická podpora (mail, tel.), konzultace v území.

14 5. AktivitaVolba volitelného tématu Realizační tým ve spolupráci s MS Iniciace debaty mezi obcemi o výběru volitelného tématu, která bude uzavřena výběrem tématu nejpozději v průběhu prvního Shromáždění zástupců obcí v květnu/červnu 2014. Probíhá diskuse na fórech v rámci IS. Regionální Koordinátor Informační a případná konzultační činnost. Odborný tým Odborná metodická podpora – plánováno vydání metodických pokynů pro většinové téma (s ohledem na preferenci území) Zpracována struktura analytické části u předběžně identifikova- ných témat – trh práce, cestovní ruch, doprava, bezpečnost (je k dispozici v Dokumentech IS). Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n

15 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n 6. AktivitaNastavení a plná funkčnost reportingu Realizační tým KMOS jménem Realizačního týmu (v zastoupení Smluvního partnera) podává monitorovací zprávu v měsíčním cyklu – viz elektronický formulář v IS. Regionální Koordinátor Průběžně sleduje monitorovací zprávy za své KMOS a vyjadřuje se k jejích předložené monitorovací zprávě a zpracovává svůj report za všechna svá ORP. Odborný tým Na základě monitorovacích reportů RK a KMOSů vyhodnocuje postup realizace Projektu v území a přijímá opatření.

16 Realizace procesů dle metodiky MOS Zajištění realizace n 7. AktivitaMetodika institucionalizace MOS Realizační tým ve spolupráci s MS Doručena 1.verze metodiky Smluvnímu partnerovi, seznámení se s metodikou a problematikou institucionalizace MOS (dle smlouvy). Zahájí konzultaci se starosty nad předloženou vstupní analýzou území předloženou právním týmem a připraví podklad pro jednání na 1. oficiálním setkání představitelů obcí (včetně dalšího postupu při prohlubování MOS). MS se aktivně zapojí do přípravy podkladu a dohodnou s KMOS své zapojení do procesu prohlubování MOS. Regionální Koordinátor Informační a koordinační podpora. Právní týmPrávní tým předloží vstupní analýzu území včetně návrhů k možnostem prohlubování MOS a upravenou metodiku. Podpora procesů jednání se starosty, metodické vedení KMOS ze strany pracovníka právního týmu.

17 Realizace procesů dle metodiky MOS C) 1. Shromáždění zástupců obcí Je klíčovým milníkem uzavírajícím první polovinu celého Projektu •Budou projednány: a) výsledky analýz jednotlivých oblastí - základní charakteristika území, současná situace a vývoj (odpady, školství, sociální služby ) b)v arianty řešení u problémů a potřeb v území, zjištěných analýzou jednotlivých oblastí c)analýza území z pohledu meziobecní spolupráce a návrhy na její možné prohloubení •Bude odsouhlasen výběr volitelného tématu, podána informace o pokroku při realizaci MOS v území aglomerace (v těch ORP, kde se to řeší). •Bude stanoven další postupu realizačního týmu (a motivujících starostů) pro aktivity v druhé části Projektu.

18 Realizace procesů dle metodiky MOS D) Plánované procesy v období od 1. Shromáždění do ukončení projektu 1. časový interval: červen- září 2014 Tvorba, diskuze a projednání navrhovaných řešení v jednotlivých oblastech spolupráce obcí, volba dalšího postupu při prohlubování meziobecní spolupráce a)KMOS po doručení oponentních posudků zajistí zapracování připomínek oponentů do analytických částí jednotlivých dílčích rozvojových strategií. b)KMOS, po ukončení prvního oficiálního setkání představitelů obcí, se zapojí do procesu institucionalizace meziobecní spolupráce – podrobně bude diskutováno v následujícím vystoupení právního týmu. c)Do 30. září má být předložena zpracovaná analytická část Volitelného tématu.

19 Realizace procesů dle metodiky MOS 2. časový interval: říjen 2014 - leden 2015 a)Koordinátor meziobecní spolupráce ve spolupráci s motivujícími starosty na komunikační platformě neformálního setkávání starostů projednává v území ORP možnosti dalšího prohlubování meziobecní spolupráce – ve spolupráci s právním týmem projektu. b)Realizační tým vypracovává návrhovou část dílčích rozvojových strategií. c)Právní tým předá (do 31. ledna 2015) konečnou podobu právních dokumentů pro dané ORP k případné transformaci či založení DSO, která byla zpracována se zohledněním připomínek a dle místních podmínek území ORP. d)Realizační tým dopracuje předložené právní dokumenty a připraví k projednání na II. Oficiálním setkání představitelů obcí, dále Svazu předloží jednotný dokument obsahující čtyři kompletní rozvojové strategie, včetně zapracování připomínek z oponentních posudků – termín nejpozději do 20. prosince 2014.

20 Realizace procesů dle metodiky MOS 3. časový interval: únor 2015 - červen 2015 a)Smluvní partner organizuje II. oficiální setkání představitelů obcí v území ORP. b)V případě, že se na setkání starostové dohodnou na založení nového DSO,pak se doporučuje založit Přípravný výbor pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP c)Přípravný výbor pro vznik Svazku obcí územního obvodu ORP přebírá iniciativu a připraví vlastní návrh smlouvy o založení (či transformaci existujícího) svazku - tyto aktivity jsou už za věcným a časovým rámcem tohoto Projektu.

21 Debata, dotazy, komentáře Děkujeme za pozornost Podpora meziobecní spolupráce

22 •Kontakt •Jaromír Jech, ředitel–supervizor projektu, 603 841 031, jech@smocr.cz jech@smocr.cz •Ostatní kontakty (včetně regionálních koordinátorů) •www.obcesobe.cz/kontaktywww.obcesobe.cz/kontakty •Korespondenční adresa Svaz měst a obcí ČR Projektová kancelář 5. května 1640/65 140 21 Praha 4 e-mail: mos@smocr.czmos@smocr.cz www.obcesobe.cz

23 Pojďme společně podpořit rozvoj meziobecní spolupráce v ČR ! www.obcesobe.cz


Stáhnout ppt "Podpora meziobecní spolupráce Úkoly zajišťované realizačními týmy u smluvních partnerů Jiří Hužera Manažer navozování meziobecní spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google