Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkušenosti s prací na „rozvodových“ posudcích z pohledu znalce psychologa PhDr. Karel Humhal (panelová diskuze a setkání s novináři: Porozvodová péče o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkušenosti s prací na „rozvodových“ posudcích z pohledu znalce psychologa PhDr. Karel Humhal (panelová diskuze a setkání s novináři: Porozvodová péče o."— Transkript prezentace:

1 Zkušenosti s prací na „rozvodových“ posudcích z pohledu znalce psychologa
PhDr. Karel Humhal (panelová diskuze a setkání s novináři: Porozvodová péče o děti) Tiskové středisko magistrátu hl. m. Prahy

2 Děti a rozvod – střídavá výchova
______________________________________________ Dne Pro Barevný svět dětí Belgická 16 Praha 2 Mgr. Zuzana Česneková _______________________________________________ PhDr. Karel Humhal

3 PhDr. Karel Humhal 1972, psycholog ve zdravotnictví,
1984, speciální průprava na úseku klinické psychologie, „klinický psycholog“, 1993, provozovatel nestátního zdravotnického zařízení, 1998, funkční specializace v systematické psychoterapii, „psychoterapeut“, 1998, soudní znalec v oboru zdravotnictví, psychiatrie, specializace klinická psychologie mladistvých. Až dosud jsem vypracoval celkem 606 evidovaných znaleckých posudků, z toho minimálně polovinu v občansko právních sporech – tzv. pečovatelských řízeních, o svěření dítěte do výchovy rodičů. Je to přibližně 30 soudně znaleckých posudků za rok, tj. necelé tři posudky za měsíc. Zdůrazňuji, že pracuji s vyhraněně specifickou klientelou, kterou mě soudci pověřují, a že jsem si vědom z toho vyplývajících skutečností pro posuzování problematiky v širším kontextu. Moje zkušenost je daná praxí s velmi komplikovanými případy

4 Střídavá výchova u nás a ve světě
Původně jsem si přál nazvat tuto kapitolku „Střídavá péče, my a svět“. Měl jsem pro to specifické důvody. Paní Mgr. Česneková kapitolku reformulovala název na „Střídavá výchova u nás a ve světě“. V původním pojetí jsem si přál zdůraznit skutečnost, že naše společnost značně zaostává za ostatním kulturním světem v řadě oblastí společenského chování a je otázka, zda naše společnost již dozrála k přijetí střídavé výchovy jako právní normy. Příklady: V roce 1986, jsem díky velké souhře náhod navštívil Kodaň, hlavní město Dánska. V Dánsku v té době platil zákaz fyzických trestů dětí na ulici pod pokutou 400 dánských korun; u nás podobný zákon nemáme dosud. Vloni nebo předloni jsem se zúčastnil Mezinárodní konference na ochranu práv dětí v Praze, pod záštitou ministra Kocába. MUDr. Vaněčková tam referovala výsledku evropského výzkumu postoje veřejnosti k fyzickým trestům a domácímu násilí vůbec. Zatímco ve většině zemí EU jsou fyzické tresty zakázány, u nás nejen laická veřejnost, ale i odborníci z řad justice, lékařů a psychologů, nepokládají facku a pohlavek za projev fyzického násilí, podobná fakta se týkají kouření, konzumace alkoholu, prostituce, a dalších zdravých vývoj dětí ohrožujících faktorů, mohl bych pokračovat řadou dalších příkladů, není čas

5 3.1. Střídavá výchova ve světě
K samotnému pojmu střídavá výchova. V podobě právní normy, jde o jev v dějinách lidstva nepříliš starý. Ve světě se začaly objevovat první právní předpisy o střídavé výchově okolo 80. let minulého stolení, v souvislosti s vysokou rozvodovostí,.V USA, v severských zemích, v Belgii. Praxe v jednotlivých zemích se velmi liší Uvádí se, že v Kalifornii dosahuje počet rozsudků o střídavé výchově téměř 30% V Austrálii 5-11%

6 3.2. Střídavá výchova u nás Střídavá porozvodová péče se u nás uděluje od roku 1998, a případů, kdy soud takto rozhodne, pomalu ale jistě přibývá Cit.: Foto - archiv Pavla Komárka Počet dětí svěřených do výchovy rodičům rok celkem matce otci střídavá/společná výchova jiné osobě      574 28  V současné době se uvádí asi 2,97% případů z celkového počtu rozvodů. Já fungující případy nevidím. Znám pouze problematické.

7 Práce s nehomogenní skupinou
V případě posuzování problematicky svěření dítěte do výchovy rodičů (pro dobu před a po rozvodu manželství, případně nesezdaných rodičů) pracujeme s výrazně nehomogenní skupinou. To je důležitý fakt při zvažování, zda obligátně nařídit střídavou výchovu nebo ne. Jeden pól kontinua představuje úplná rodina s dětmi, která žila několik let společně, kde děti si bezpečně vytvořily citové vazby k oběma rodičům, kde mezi členy rodiny existují početné a silné citové vazby. Druhý pól kontinua představuje skupina různých uspořádání rodičů a dětí, v extrémním případě množina dvou nesezdaných biologických rodičů, kteří žijí odděleně, a kde dítě nebo děti žijí s některým z rodičů a nemají vytvořeny dostatečné nebo žádné citové vztahy k druhému z rodičů, případně k žádnému z rodičů.

8 Nehomogenní skupina posuzovaných případů
Typ 1 Typ 2 ?

9 Pojem „rodič“ a „rodičovství“
V souvislosti s předcházejícím konstatováním roste význam definice pojmu „rodič“, „rodičovství“. Až donedávna pojmem rodič splýval s představou osoby, která byla biologickým rodičem a podílela se na výchově dítěte v rodině. Tato definice dávno neplatí absolutně. Rozlišujeme dvojice pojmů: vlastní rodič x nevlastní rodič, biologický rodič x nebiologický rodič, rodič, žije s rodinou x rodič, žije mimo rodinu, ?, je možné, že v relativně blízké budoucnosti přibudou další varianty – např. „vlastní částečně biologický rodič“; tj. rodič, který věnoval sperma nebo vejce, aby nějaká žena odnosila dítě, které bude jeho, Jednotlivé charakteristiky se mohou různě kombinovat. V praxi jsem se setkal i neobvyklými kombinacemi „vlastní nebiologický rodič“, „biologický rodič nevlastní“.

10 Psychologický význam pojmu rodič
Při práci na znaleckých posudcích roste tlak na zohledňování pojmu rodič: v biologickém slova smyslu, v psychologickém slova smyslu, v právním slova smyslu, Tyto kategorie se někdy zcela překrývají a jindy naprosto rozcházejí. Může potom docházet k mnoha rozhodnutím správních orgánů formálně správným, tj. rozhodnutí, kde orgány postupují správně dle předpisů, práva, a z  hlediska zdravého lidského rozumu a prožívání účastníků řízení naprosto nesprávným, nespravedlivým a dokonce zcela nelidským. Po zkušenostech s prací na znaleckých posudcích a vzhledem k profesi psychologa se přimlouvám na větším zohlednění definice rodičovství v psychologickém slova smyslu, které je zásadní z hlediska dítěte (dítě ani tak nezajímá kým bylo zplozeno, dítě vnímá jako rodiče toho, kdo pečuje o jeho zdravý tělesný a psychický vývoj. Rodič se může jakkoliv zaštiťovat „voláním krve“, nestará-li se zodpovědně o dítě v jeho prospěch, dítě volání rodiče neslyší). Tím neříkám, že dítě nemá v určitém věku zájem zjistit kdo je jeho biologickým rodičem

11 Typy rodičovství Biologický rodič Psychologický rodič „Právní“ rodič

12 Psychologický profil žadatelů o střídavou výchovu
Tato kapitolka by vydala na celou obsáhlou přednášku. Mezi žadateli o střídavou výchovu jsou rodiče všech typů sociologických ukazatelů. Mladší, starší, vzdělaní, nevzdělaní, chytří, hloupí, z měst i z vesnic, podnikatelé i zaměstnanci. Já se setkávám pouze s problematickými případy (neproblematičtí rodiče se na střídavé výchově dohodnou), takže většina žadatelů trpí poruchami osobnosti a neurotickými mechanizmy v jednání, většinou v rámci tak zvané širší normy. Většinu z nich představují lidé sebestřední (psychicky nezralí, egocentričtí, egoističtí, kteří neberou ohled na potřeby a celkové zdraví dítěte Proto se domnívám, že nelze střídavou výchovu nařizovat obligátně a rozhodovat individuálně, případ od případu

13 Psychický stav dětí z rodin žadatelů o střídavou výchovu
Psychický stav dětí z rodin žadatelů o střídavou výchovu se odvíjí od konkrétního průběhu soudního sporu rodičů o dítě, Děti si odnášejí těžké a trvalé následky na zdraví tělesném i psychickém tam, kde rodiče bojují dlouho, bezohledně, kde rodiče používají dítě jako zbraň proti druhému rodiči, Běžné jsou více či méně závažné psychosomatické zdravotní problémy (bolesti hlavy, břicha, poruchy spánku, poruchy mikce a defekace), neurotické symptomy a mechanizmy v jednání (tiky, okusování nehtů, cucání prstů, zadrhávání v řeči, úzkosti, strachy, deprese, apatie), i závažnější poruchy (např. autistické projevy) Z psychologického hlediska obvykle propívají pod úrovní vrozených schopností doma i ve škole, v kolektivu dětí mívají různé poruchy chování (ubližují, šikanují, jsou obětí šikany) a trpí negativném sebepojetím , sebehodnocením, sníženým sebevědomím, pocity viny

14 Poruchy sebepojetí u dětí ve volbě hračky
Nejoblíbenější hračka roku 2007 v Londýně

15 Poruchy sebepojetí dětí v testu, deformované objekty

16 Kriminalizace problému
Případy sporů o výchovu dětí se v poslední době kriminalizují. Již před několika lety jsem na konferenci soudních znalců varovně prohlásil, že vnímám vývoj v oblasti pečovatelských sporů jako negativní. Bylo to po té, co jedna z matek najala vraha na otce svého dítěte ve snaze vyřešit svérázně pečovatelský spor (zprávu jsem se dozvěděl z tisku). Poslední dobou prakticky nemám jiné „pečovatelské“ posudky, než takové, kde splývá občansko právní problematika s problematikou trestní. Rodiče podávají v rámci pečovatelských řízení paralelně trestní oznámení jeden na druhého (zanedbávání péče, týrání, sexuální a jiné zneužívání), ale také na další účastníky řízení (sociální pracovnice, soudce, znalce, odborníky ze zdravotnictví, školství, atd). Zcela běžné jsou anonymní výhrůžky odborníkům poštou, po telefonu, ale i otevřené výhrůžky a nátlakové akce. Práce na znaleckých posudcích potom přestává poskytovat uspokojení a mnohdy ztrácí smysl. Pokud mohu mluvit za znalce, jsou znalci, kteří se pečovatelským posudkům vyhýbají (nechtějí si komplikovat život, mají obavy) a preferují práci na znaleckých posudcích z oblasti trestního práva.

17 Závěr Závěrem vyslovuji přesvědčení, že společnost časem najde způsob jakým úspěšně a ve prospěch dětí řešit pečovatelské případy a nenechá se nátlakovými skupinami rodičů k nepředloženým rozhodnutím Domnívám se, že je třeba, aby dítě bylo v soudním sporu rodičů hájeno rovnocenným soupeřem advokátů, nikoliv pouze kolektivním opatrovníkem(kolega dr. Jiří Kovařík navrhuje ombudsmana) Pokud jde o můj názor na střídavou výchovu, s ohledem na výše presentované jsem proti obligátnímu nařizování střídavé výchovy soudy , protože jednotlivé případy se příliš liší, pro některé je střídavá výchova vhodná, pro jiné není. Děkuji za pozornost

18 Příloha - Anonymní výhružka znalci


Stáhnout ppt "Zkušenosti s prací na „rozvodových“ posudcích z pohledu znalce psychologa PhDr. Karel Humhal (panelová diskuze a setkání s novináři: Porozvodová péče o."

Podobné prezentace


Reklamy Google