Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Farnost - místo, kde zažívám církev Farnost místo, kde zažívám církev …aneb jak má vypadat ideální farnost´  …

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Farnost - místo, kde zažívám církev Farnost místo, kde zažívám církev …aneb jak má vypadat ideální farnost´  …"— Transkript prezentace:

1 Farnost - místo, kde zažívám církev Farnost místo, kde zažívám církev …aneb jak má vypadat ideální farnost´  …

2 Farnost - místo, kde zažívám církev II.VK Gaudium et spes - církev v dnešním světě Radost a naděje, smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště trpících a chudých, je radostí i nadějí, smutkem a úzkostí učedníků Kristových… Pastorace v intencích II.VK: Zabývá se lidmi v konkrétních životních podmínkách, tedy v určité zemi, v určité dějinné situaci, v určitém historickém a kulturním kontextu. Jejím úkolem je vidět tyto životní situace lidí pohledem evangelia a právě v něm hledat konkrétní řešení.

3 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorace musí znát:  problémy a očekávání dnešních lidí  odpověď evangelia jako radostné zvěsti Boží  směr cesty, po níž máme lidi doprovázet – určitá formulovaná vize  metody, kterými realizujeme své úkoly

4 Farnost - místo, kde zažívám církev Otázky: Jak vypadá konkrétně církev? Kde najdeme církev? Ve Vatikánu? Na biskupství? Když potkám pana faráře? Jak vypadá konkrétně církev? Kde najdeme církev? Ve Vatikánu? Na biskupství? Když potkám pana faráře? Christifideles laici: I když má společenství církve vždy také univerzální dimenzi, přece je bezprostředně a hmatatelně vyjádřeno ve farnosti. Farnost představuje konkrétní formu místní realizace církve, v jistém smyslu je to církev, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer. /CHL 26/

5 Farnost - místo, kde zažívám církev

6

7 leiturgia – bohoslužba Liturgie je pramen a vrchol života církve. My oslavujeme Boha, děkujeme mu a prosíme ho. Bůh nám dává svou milost, pomoc a pokoj. Liturgie je vždy dialogická.

8 Farnost - místo, kde zažívám církev koinónia – společenství Kristus nás v církvi spojuje do jednoho společenství. Kristus nás v církvi spojuje do jednoho společenství. Společně se modlíme a jsme si blízko i v obyčejných lidských věcech. Ty nás také spojují s ostatními lidmi. Budu – li hledat ideální společenství, již nic dalšího v životě neudělám.

9 Farnost - místo, kde zažívám církev martýria – svědectví Dar života z víry se snažíme rozvíjet a předávat. Tím nejdůležitějším svědectvím je náš osobní každodenní život a naše vztahy k druhým lidem. Karl Rahner 5. evangelium : svědectví života.

10 Farnost - místo, kde zažívám církev diakónia – služba Opravdová víra nás vede k napodobování Kristovy lásky k lidem a to konkrétní pomocí všem, kteří ji potřebují, zvláště nemocným, chudým a opuštěným. Službu prokazuji a službu přijímám.

11 Farnost - místo, kde zažívám církev Kdo vlastně do farnosti patří? • Aktivní věřící a účastníci bohoslužeb • Pokřtění, ale nepraktikující či jen občas • Sympatizanti i zatoulané ovce • Ti, kteří teprve mohou a mají být osloveni

12 Farnost - místo, kde zažívám církev CIC kán. 518 • Farnost má zpravidla územní charakter, čili zahrnuje všechny křesťany určitého území, kde je to však vhodné, zřídí se osobní farnosti podle obřadu, jazyka a národnosti křesťanů toho kterého území, nebo i z jiného důvodu. • /studentská farnost, armáda, vězení…/

13 Farnost - místo, kde zažívám církev Úkoly dnešní farnosti  bohoslužba  péče o vlastní členy  péče o potřebné  péče o šíření evangelia  péče o věci veřejné  péče o ty, kteří se životu farnosti vzdálili  péče o to, co jsme zdědili

14 Farnost - místo, kde zažívám církev Obraz dnešní farnosti  místo pohostinnosti a přijetí  ohnisko šíření víry  prostor života nesený vírou  místo, kde se konflikty rodí, hasí a jsou překonány  nebo ………..

15 Farnost - místo, kde zažívám církev Priority farnosti  Písmo jako základ dialogu s Bohem  Modlitba jako místo dialogu s Bohem  Společenství jako místo dialogu s Bohem a církví  Dialog jako metoda přístupu k různosti v církvi i ve světě

16 Farnost - místo, kde zažívám církev Způsob aplikace těchto priorit  osobní nasazení  duchovní ohniska  vzory  duchovní doprovázení  trpělivost pro růst  možnost účasti v přiměřeném společenství  trvalé vzdělávání  tolerance  schopnost unést i Jidáše a jiné  a mnoho dalšího, kam nás Duch Boží může vést

17 Farnost - místo, kde zažívám církev „Farnosti dneška“  (velko)městské  maloměstské  vesnické Síť farností – výhoda, nebo problém? Od farnosti obstarávané k farnosti starající se.

18 Farnost - místo, kde zažívám církev Priority farnosti zítřka /Aleš Opatrný/ Dvě podstatné otázky pro naši reflexi: I. Co od života farnosti očekáváme ? II. Co od farnosti (oprávněně!) očekává společnost, ve které žijeme, tedy okolí farníků? A nejhorší otázka: zajímá nás to?

19 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 1. Farnost je (a bude) neideální společenství neideálních lidí. 2. Zatímco hnutí a řeholní společenství tvoří lidé v určitých důležitých rysech stejní (stejně orientovaní), je farnost ze své podstaty společenstvím lidí různých. 1. Farnost je (a bude) neideální společenství neideálních lidí. 2. Zatímco hnutí a řeholní společenství tvoří lidé v určitých důležitých rysech stejní (stejně orientovaní), je farnost ze své podstaty společenstvím lidí různých.

20 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 3. Svět nám (křesťanům) není dán ani k tomu, aby nám sloužil, ani k tomu, abychom ho celý obrátili, případně zavrhli, ale jako prostor k životu z evangelia.

21 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 4. Farnost není určena k tomu, aby naplnila představy faráře (biskupa), ale aby žila z evangelia. 5. Není úkolem faráře naplnit představy farnosti (farníků) o své osobě a o budoucí tváři farnosti, ale pomáhat k životu z evangelia všem.

22 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 6. Růst, stagnaci, i chátrání farnosti nelze považovat za jevy definitivní. 7. Farnost, která má cíl a smysl svého života pouze sama v sobě, se odsuzuje k evangelizační i diakonické neplodnosti.

23 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 8. Pro život farnosti je velmi nebezpečné jak podstatné přerušení kontinuity života, tak lpění jen na tom, „jak to vždy bylo“. 9. Kdo by tvrdil že ví přesně, jak má farnost zítřka vypadat, nezasluhuje si naší důvěry.

24 Farnost - místo, kde zažívám církev 10 tezí k životu farnosti: 10. Kdo se domnívá, že nejlepší pro život budoucnosti je konzervace přítomného nebo dokonce návrat k minulému, zavádí na scestí.

25 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorace dneška (a snad i zítřka) má být: • kooperativní • mystagogická • kontextuální

26 Farnost - místo, kde zažívám církev A co farník/farnice? • jistota v životě jak osobní tak obecně sociální • společenství, tedy překonání samoty • orientace v otázkách života („zbožných i nezbožných“) • určitá míra seberealizace (čili uplatnění osobních obdarování) • podíl na rozhodovací pravomoci • pomoc v péči o jeho malé/dorůstající děti • v určitých fázích života diakonickou výpomoc • spásu

27 Farnost - místo, kde zažívám církev To pro farnost znamená: • Hledat • Dívat se „do sebe“ • Dívat se kolem sebe • Modlit se • Učit se • Vytrvat v dobrém i když nevidím výsledky • Věřit evangeliu

28 Farnost - místo, kde zažívám církev Témata, výzvy, hledání… • Kněz (farář) ve farnosti • Jáhen (trvalý) • Pastorační asistent • ……….

29 Farnost - místo, kde zažívám církev CIC kán. 536, 537 • Jestliže podle uvážení diecézního biskupa, po projednání s kněžskou radou, je to vhodné, ustanoví se v každé farnosti pastorační rada, které předsedá farář a v níž věřící spolu s těmi, kdo se ze svého úřadu podílejí na pastorační péči ve farnosti, napomáhají rozvoji pastorační činnosti. • V každé farnosti je ekonomická rada, která se řídí obecným právem a normami stanovenými diecézním biskupem…

30 Farnost - místo, kde zažívám církev Farní /pastorační/ rada farnosti - dle ACEB 4/1991 • II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. • Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) • Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

31 Farnost - místo, kde zažívám církev Farní /pastorační/ rada farnosti - dle ACEB 4/1991 K hlavním úkolům farní rady mimo jiné patří: • být oporou duchovnímu správci farnosti; • stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).

32 Farnost - místo, kde zažívám církev Farní /pastorační/ rada farnosti - dle ACEB 4/1991 Složení farní rady: odpovídá velikosti a stavu farnosti. Základní struktura FR vypadá takto: • farář – je vždy hlavou a předsedou FR • ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni) • po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti • přiměřený počet členů FR je volen farníky způsobem, který rozumně stanoví a provede farář spolu s těmi, kteří již do FR patří • ve FR by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.

33 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti • Je poradním a pracovním sborem faráře. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Skutky apoštolů 4,32).

34 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti • Na základě povinnosti věřících podílet se na učitelském, pastýřském a kněžském úřadě (všeobecné kněžství) nese pastorační rada spoluzodpovědnost za šíření poselství spásy a proměnu pozemského řádu duchem evangelia podle Kristova příkazu: „Budete mi svědky“ (Skt 1,8).

35 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti • Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při realizaci, nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu.

36 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti • Aby mohli plnit své úkoly, snaží se všichni členové pastorační rady spolu se svými pastýři o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání a o celkový rozvoj vlastní osobnosti.

37 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti -úkoly • Probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství a oživovat spolupráci členů. • Získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry a jejího prohlubování. • Přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast celého farního společenství na liturgii.

38 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti -úkoly • Podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní charitou. • Vidět zvláštní životní situaci různých skupin farního společenství a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách. • Sledovat a promýšlet společenský a politický vývoj s jeho problémy, přinášet vhodné návrhy k jejich řešení, přijímat odpovídající opatření a provádět je.

39 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti -úkoly • Koordinovat vzdělávací činnost ve farnosti, případně ji i provádět. • Zastupovat zájmy a potřeby farnosti na veřejnosti. • Probouzet a posilovat odpovědnost farnosti za misie, za mír a rozvoj pozitivních hodnot ve světě. • Hledat přístup k těm, kteří jsou vzdáleni životu farního společenství.

40 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti -úkoly • Spolupracovat při provádění duchovních obnov, při plánování a organizování bohoslužeb, při vydávání farních tiskovin, v péči o farní knihovnu, vývěsku a další aktivity, které k životu farnosti patří.

41 Farnost - místo, kde zažívám církev Pastorační rada farnosti -úkoly • Pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech ve farnosti. • Společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství. • V návaznosti na pastorační program určit pořadí úkolů, které je třeba plnit.

42 Farnost - místo, kde zažívám církev Kněz se prostě nezavděčí z knihy J. A. Feehana: Bůh ukrytý v příbězích (aneb kanonizace až po smrti) Když je kázání kněze o pár minut delší než obvykle, řeknou lidé: „Je únavný.“ Když je krátké: „Nedal si s ním práci.“ Když mluví hlasitě: „Jeden by z něho ohluchl.“ Když mluví středně silně: „Člověk nerozumí ani slovu.“

43 Farnost - místo, kde zažívám církev Kněz se prostě nezavděčí z knihy J. A. Feehana: Bůh ukrytý v příbězích Když není doma: „Pořád někde lítá.“ Když je doma: „Je pecivál.“ Když navštěvuje své farníky: „Nikdy není doma k zastižení.“ Když je na faře: „Nikdy za nikým ani nezajde.“

44 Farnost - místo, kde zažívám církev Kněz se prostě nezavděčí z knihy J. A. Feehana: Bůh ukrytý v příbězích Když mluví o penězích: „Trochu moc si na ně potrpí.“ Když o nich nemluví: „Nikdo neví, co s nimi dělá.“ Když je dobrý organizátor: „Dělá trochu moc věcí najednou.“ Když není: „Farnost je mrtvá.“

45 Farnost - místo, kde zažívám církev Kněz se prostě nezavděčí z knihy J. A. Feehana: Bůh ukrytý v příbězích Když dlouho zpovídá: „Je moc zvědavý.“ Když zpovídá krátce: „Nechce nikomu naslouchat.“ Když jeho mše začíná včas. „Hodinky mu jdou dopředu.“ Když začne o minutu později: „Nikdy nezačíná včas.“

46 Farnost - místo, kde zažívám církev Kněz se prostě nezavděčí z knihy J. A. Feehana: Bůh ukrytý v příbězích Když je mladý: „Nemá žádné zkušenosti.“ Když je starý: „Měl by jít do důchodu.“ A když zemře: „Nikdo ho nikdy nemůže nahradit.“

47 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém nebude nikdo potřebovat nosit masku, protože nikdo nemusí mít strach, že někdo jiný by něco proti druhému využil • ve kterém si nikdo nemusí zřizovat barikádu, protože zde není nikdo, kdo by ho chtěl zranit.

48 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém nikdo nemusí skrývat své slabosti a předstírat sílu, protože se cítí přijat takový jaký je. • které nemá pro člověka platnost až po ukázání nějakých výkonů a splnění předpokladů.

49 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém se nemusí nikdo obávat, že bude někým jiným zraněn, když ukáže svoji slabou stránku /nahotu/ • ve kterém nikdo nebude odsuzován, když jinak myslí nebo jedná jinak něž druzí.

50 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém se nikdo nezdá lepší než jeho soused. • ve kterém každý může být otevřený před druhými, aniž by byl za tuto otevřenost trestán. • ve kterém nikomu nebudou jeho chyby nezapomenuty, protože člověk může odpouštět.

51 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém nikdo v nouzi a starostech nemusí být sám, protože všude najde skutečné přátele. • ve kterém se žádný nesnaží o to, aby měl větší vliv než druzí, nebo více než druzí ovládal, protože jde zde věnována každému stejná pozornost.

52 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém nikdo v nouzi a starostech nemusí být sám, protože všude najde skutečné přátele. • ve kterém se žádný nesnaží o to, aby měl větší vliv než druzí, nebo více než druzí ovládal, protože jde zde věnována každému stejná pozornost.

53 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • ve kterém se společně mluví o své vlastní víře a nikdo si ji neponechává sám pro sebe, protože jsou si všichni za sebe navzájem odpovědni. • kde nikdo nemusí být ješitný a nemusí požadovat (očekávat) pochvalu, protože si je jistý náklonností druhých.

54 Farnost - místo, kde zažívám církev Sny o církvi - Sním o společenství • kde o druhých nebude mluveno nepříznivě, protože se ví, že člověk není nikdy bez chyby. • ve které nikdo nebude tlačen do nějaké šablony, ale spíše aby byl celý sám sebou a mohl být. Zkrátka a dobře, sním o společenství, ve kterém se zkusí žít evangelium. Je možné aby se stal tento sen skutečností?


Stáhnout ppt "Farnost - místo, kde zažívám církev Farnost místo, kde zažívám církev …aneb jak má vypadat ideální farnost´  …"

Podobné prezentace


Reklamy Google