Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Demokracie Seminář politologie. Co je demokracie?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Demokracie Seminář politologie. Co je demokracie?"— Transkript prezentace:

1 Demokracie Seminář politologie

2 Co je demokracie?

3 Pojem demokracie O Z řečtiny „vláda lidu“ Démos = lid Kratein = vládnout O forma vlády (státu), ve které je zdrojem veškeré statní moci lid O je založena na principu podřízení menšiny většině a uznání rovnosti, svobod a politických práv občanů O Abrahama Lincolna (1863): „Vláda lidu, prostřednictvím lidu a pro lid“

4 Vláda lidu O Vláda vládne se souhlasem lidu O V současnosti dospělí občané, kteří jsou si rovni O politická rovnost = každý jednotlivec má ve společnosti stejnou váhu O „jeden člověk, jeden hlas; jeden hlas, jedna hodnota“ Kdo je lid?

5 Vláda prostřednictvím lidu O Lidé se účastní procesu vládnutí O Přímo → přímá demokracie O Prostřednictvím volených zástupců → zastupitelská demokracie Jakým způsobem?

6 Historie demokracie O Klasická demokracie O Typickým příkladem jsou Atény v 4. a 5. století př. Kr. O Malé homogenní městské státy O Občané se přímo účastní na vládě O Republikánská tradice O Příklad Římská republika a malé městské italské státy ve středověku

7 Historie demokracie O 18. a 19. století O Spojená se vznikem národního státu O Prosazení zastupitelského principu → velké heterogenní státy O Prosazení omezení vlády → vznik republik + transformace absolutní monarchie v konstituční O Rozšiřování volebního práva O Vzniká liberální demokracie

8 Historie demokracie O Přelom 20. a 21. století O Rozšíření liberální demokracie ve světě rozdíl mezi ideálem a praxí (demokracie) (polyarchie) O Výzvy: O Další rozvoj demokracie v liberálních demokraciích (využití informačních technologií) O Demokratizace nadnárodních struktur

9 Klasická demokracie O Její atributy: 1. Politická rovnoprávnost 2. Přímá účast občanů na vládě 3. Volba do veřejných funkcí shromážděním nebo losem 4. Krátká funkční období – obvykle 1 rok O Malé homogenní městské státy O Omezené občanství na muže nad 20 let, jejichž rodiče byli Atéňané mimo ženy, otroci a cizinci Z asi 300 000 obyvatel Atén mělo občanství jen 40 000

10 Kritika demokracie O Demokracie = špatná forma vlády O Platón (427-347 př.n.l.) O Demokracie je vláda chudých, kde každý si může dělat co chce → nevládne zde zákon O Vede k anarchii a ta k tyranii O Neuznává svobodu a rovnost → přirozená je nerovnost lidí, proto by občané neměli mít stejná práva O Nejlepší formou vlády je aristokracie – vláda filozofů

11 Kritika demokracie O Aristoteles (384-322 př.n.l.) O vláda chudých v zájmu chudých a ne celé společnosti O tendence většiny nechat se manipulovat O ALE nejlepší ze špatných forem vlády Tyranie Aristokracie Monarchie Oligarchie Politeiá

12 Křesťanský pohled O Svatý Augustin (354-430 n.l.) - „O boží obci“ O Křesťan se nezajímá o světské záležitosti státu O Stát je výtvorem lidským O Obyčejný člověk má být podřízen zcela boží vůli O Tomáš Akvinský (1225-1274 n.l.) O Král vládne z „boží milosti“ O Bůh si zvolil krále nikoliv lid O Protivení králi = protivení Bohu

13 Renesance O Znovuobjevení antiky – včetně politického dědictví O Narušení tradičního křesťanského přístupu O Niccoló Machiavelli (1469-1527 n.l.) „Il Principé“ O politika -> zcela světská záležitost O -> redistribuce moci

14 Významní myslitelé novověku O Thomas Hobbes (1588-1679): „Leviathan“ O První ucelená teorie o vzniku lidské společnosti, státu a práva PŘIROZENÝ STAV X SPOLEČENSKÁ SMLOUVA

15 O John Locke (1632-1704) – „Dvě pojednání o vládě“: O Nejvyšší hodnotou člověka je svoboda O Člověk má základní přirozená práva na: život svobodu soukromé vlastnictví O Stát existuje za účelem ochrany jedinců, kteří v něm žijí O Účelem státu je zabránit, aby občan nebo skupina občanů porušovali práva jiných O Stát sám musí práva občanů respektovat Významní myslitelé novověku

16 John Locke O Vláda vládne pouze se souhlasem lidu a za jasně stanovených podmínek O Konsensus: občané mají právo se vzbouřit O Dělba moci O Občané volí své zástupce O Volební právo (omezené majetkem)

17 Liberální demokracie O Ranné liberální myšlení se formovalo již v 17. století→ reagovalo na boje mezi králem a parlamentem O Adam Smith (1723-1790) – „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“ O bible ekonomického liberalismu O stát jako „noční hlídač“ O Charles Louis Montesquieu (1689-1755) – „O duchu zákonů“ O Rozdělení moci zákonodárná výkonná soudní

18 Raný liberalismus O Maximální omezení role státu O Společnost řízena souborem abstraktních obecných pravidel O Definované právní normy O Nad systémem bdí nezávislé soudy

19 Rousseauova teorie společenské smlouvy O Jean Jacques Rousseau (1712-1778) O Před vytvořením státu přirozený stav O Vznik společnosti -> člověk ztrácí svobodu -> člověk zkažen nespravedlivou společností O Nutnost uzavřít společenskou smlouvu (=>lid) O Společným zájmem lidu jsou obecná pravidla – zákony O Jedinec zůstává svobodný jako v přirozeném stavu O Obecná vůle společná všem členům společenství, směřuje k obecnému blahu


Stáhnout ppt "Demokracie Seminář politologie. Co je demokracie?"

Podobné prezentace


Reklamy Google