Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE PERCEPČNÍ STEREOTYPY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE PERCEPČNÍ STEREOTYPY"— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE PERCEPČNÍ STEREOTYPY
PÉČE O NEMOCNÉ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE PERCEPČNÍ STEREOTYPY Mgr. Magdaléna Nevařilová

2 Anotace Materiál seznamuje žáky s některými chybami v poznávání druhých lidí (percepčními sterotypy). Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Magdaléna Nevařilová (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Sociální percepce, percepční stereotypy Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinované Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Další materiály z celku „ Psychologie a komunikace“

3 Sociální percepce Způsob, jak lidé vnímají sami sebe a druhé lidi v sociálních situacích, jaké si utváří úsudky o sobě a druhých Jde o vnímání sociálního dění („co vidím“) I o interpretaci vnímané skutečnosti („co si o tom myslím“) Působí „subjektivní filtr“ : předchozí zkušenosti, motivace, postoje, aktuální stav Individuální rozdíly v sociální percepci (dva různí lidé vnímají stejnou situaci odlišně)

4 PERCEPČNÍ STEREOTYPY (CHYBY)
mechanismy, které často vedou ke zkreslenému vnímání a chybnému posuzování druhých osob

5 Haló efekt Chyba prvního dojmu
První informace, kterou dostaneme o druhém člověku, může do značné míry určovat, jaký dojem si o něm utvoříme Svých prvních dojmů se těžko vzdáváme a to zvláště tehdy , jsou-li negativní Nežádoucí usměrnění pozorování podle směru, který „udá“ náš první dojem, negativní dojem vede k dalšímu zápornému hodnocení a naopak Špatný první dojem → nevlídné chování pozorovatele → špatné chování vůči pozorovateli → potvrzení prvního dojmu Pozor!! Haló efekt neznamená, že by první dojem byl v zásadě mylný

6 Projekce Připisujeme druhým naše vlastní motivy, preference, hodnoty… Tendence očekávat, že druhý člověk má podobné motivy, zájmy, postoje, názory,… (Podle sebe soudím tebe…)

7 Pygmalion efekt Sebenaplňující předpověď, sociální přesvědčení nebo
očekávání, které ovlivňuje skutečnost tak, že se proto stává pravdivou Pokud jdeme do boje jako poražení, skutečně prohrajeme a naopak

8 Efekt novosti Výraznější vliv na utváření dojmu mívají nejnovější informace

9 Aktuální stav pozorovatele (fyzický i psychický)
V nepohodě se pro nás zdůrazňují negativní a nepříjemné stránky chování lidí a naopak Působí i sociální vlivy, např. strach z propuštění ze zaměstnání může ovlivnit chování ke klientovi

10 Stereotypy Formy iracionálně založeného posuzování jednotlivců, skupin, národů Klasifikování lidí podle povrchních vlastností, znaků, signálů, např. barva pleti, sexuální orientace Stereotypní hodnocení : zjednodušené, zkreslené, bez ohledu na individualitu jsme příslušníkovi jedné skupiny přisoudili její časté rysy Nebereme ohled na to, jaký člověk ve skutečnosti je, pouze jej zařadíme do předem připraveného „šuplíku“

11 Které stereotypy vás nejdříve napadnou ?

12 Předsudky Zobecnění zkušeností se skupinou i na jedince, vidíme tedy člověka spíše jako příslušníka skupiny než jako konkrétní osobu Intenzivní stereotyp v sociální interakci Všichni mladí přece…, každý úředník musí…, učitelé vždycky…

13 Jaký stereotyp znázorňuje obrázek?
Zdroj : Hayesová, N. Základy sociální psychologie, Praha: Portál, 1998 ISBN X s.80

14 Chyby nesprávného zakotvení
Chyba přísnosti, chyba mírnosti (shovívavosti), chyba centrální tendence. Používání různě nastavených měřidel (různých škál) při posuzování Většina vlastností, rysů, lidských výkonů je v populaci rozdělena přibližně normálně Tzn. většina lidí dosahuje středních hodnot, jen málo lidí dosahuje krajních hodnot (velmi nízkých či vysokých)

15 Křivka normálního rozložení jevu

16 Chyba přísnosti – posuzovatel je přísný člověk, málokdy je spokojený
Chyba přísnosti – posuzovatel je přísný člověk, málokdy je spokojený. Podle jeho měřítka je většina výkonů v úrovni minima, výborný nebude téměř nikdo. Chyba mírnosti – posuzovatel je velmi benevolentní, i lidé, kteří ve skutečnosti dosahují velmi nízké hodnoty výkonu, jsou posuzováni jako průměrní Chyba centrální tendence – každá posuzovaná osoba spadá do průměru, vyhýbáme se extrémním hodnotám Úkol: Jak bude vypadat známkování u učitelů, kteří mají výše uvedené percepční chyby?

17 Implicitní (laická, soukromá) teorie osobnosti
Každý člověk si na základě osobní zkušenosti vytváří vlastní představy o tom, které lidské vlastnosti spolu souvisejí. Pomáhá dotvořit si obraz o člověku, o němž už něco víme K vlastnostem, o kterých víme, si přidáváme ty, které s nimi obvykle vystupují pospolu Tato souvislost se však nemusí vztahovat na všechny Kdo lže, ten krade…jestliže je někdo dobře oblečený, je i inteligentní…

18 Úkol: Kterou z percepčních chyb potvrzuje tzv. Rosenthalův experiment?
Rosenthalův experiment – očekávání učitelů. Učitelé ve škole dostali (náhodou zaslechli) tipy na obzvlášť šikovné děti, které ale byly ve skutečnosti průměrnými žáky. Za rok se těmto dětem výrazně zlepšil prospěch a to jen díky očekávání učitelů. Ze skrytých záznamů experimentátoři zjistili, že se učitelé chovali k vybraným dětem jinak – častěji je vyvolávali, více je chválili, atd.

19 Úkol: Které percepční chyby se dopouští učitel na střední škole, který tvrdí: „Na jedničku umí Pán Bůh, na dvojku pan ředitel, na trojku já, na čtverku premiant této třídy…“ V jednom experimentu byly zjišťovány stereotypy Američanů vůči jiným národům. Pokuste se přiřadit charakteristiky národům tak, aby to odpovídalo Vašim názorům a zkušenostem

20 Němci A. Pověrčiví, líní, „happy go lucky“ 2. Američané B. Umělečtí, impulzivní, vášniví 3. Židé C. Sportovní, inteligentní, konvenční 4. Číňané D. Pracovití, inteligentní, materialističtí 5. Angličané E. Pověrčiví, úskoční, konzervativní 6. Černoši F. Vědecky myslící, pracovití, neteční 7. Italové G. Prohnaní, ziskuchtiví, pracovití

21 Nyní porovnejte svůj názor s výsledky experimentu:
Němci F. Vědecky myslící, pracovití, neteční 2. Američané D. Pracovití, inteligentní, materialističtí 3. Židé G. Prohnaní, ziskuchtiví, pracovití 4. Číňané E. Pověrčiví, úskoční, konzervativní 5. Angličané C. Sportovní, inteligentní, konvenční 6. Černoši Pověrčiví, líní, „happy go lucky“ 7. Italové B. Umělečtí, impulzivní, vášniví

22 Zdroje: HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál s. r
Zdroje: HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Praha: Portál s.r.o., ISBN X. SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister a Principal, ISBN VÝROST, Jozef. Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN

23 Obrázky: HOWARD, Henry. Love animating the statue of Pygmalion [online] [cit ]. Dostupné z: POUYA SH. Homeless film2 [online] [cit ]. Dostupné z: PLOERROR. Policista [online] [cit ]. Dostupné z: PAKHATAR1. Abu Eesa PG [online] [cit ]. Dostupné z: ARKESTEIJN, Jan. Normale verdeling PNG [online] [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE PERCEPČNÍ STEREOTYPY"

Podobné prezentace


Reklamy Google