Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEMINÁŘ č.4 PREZENTACE NA ZADANÉ TÉMA :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEMINÁŘ č.4 PREZENTACE NA ZADANÉ TÉMA :"— Transkript prezentace:

1 SEMINÁŘ č.4 PREZENTACE NA ZADANÉ TÉMA :
zážitková pedagogika – Jiří Střípek, Dagmar Zacharová neklid a agresivita –Hana Tylová, Veronika Haluzová VEDENÍ HER : hry zaměřené na rozvoj emocí a komunikace – Jana Švecová, Hana Tylová (Martina Lerchová, Martin Polách) a hry pro zvládání agresivity a neklidu – Vít Koplík, Veronika Čuňočková

2 Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitku jako prostředku výchovy a vzdělávání, pracuje s prožitkem jako prostředkem k ovlivňování klienta ( směr tohoto ovlivňování je určen pedagogickým cílem), práce zážitkového pedagoga spočívá v záměrném vytváření situací, v nichž předpokládá intenzivní prožívání, a následné pedagogické práci s těmito prožitky (zpětnou vazbou)

3 Zážitková pedagogika zážitek vzniká při aktivitě jako jakási zkušenost, která se dobře uchovává v paměti, protože při prožívání jsou k zpracování vjemů zapojeny téměř všechny smysly, účastník v programech získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, nejčastěji her ( ve hře se člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě mnohdy zápasí, má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat).

4 Zážitková pedagogika Klíčovou roli v zážitkových programech má tzv. review, což je zpětný pohled na hru, ve kterém se rozebírá, jak účastníci daný problém řešili, jak jej mohli řešit a poskytuje tak velké množství zpětných vazeb ( tím, že problémy v hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí účastník svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí a získává zdravé sebevědomí), řešení náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě.

5 Prožitek je vždy pouhým prostředkem zážitkové pedagogiky, nikoliv cílem (cílem pro ni zůstává starořecký výchovný ideál, všestranný rozvoj k harmonicky směřující osobnosti), je okamžik přítomné aktivity (tělesné i myšlenkové), jestliže však tento prožitek uplyne do minulosti a my se k němu vracíme (ve vzpomínce, analýze...), můžeme tento modus označit jako ZÁŽITEK

6 Charakteristika prožitku
Komplexnost (charakteristika lidského způsobu existence, odlišující se od možné redukce pouze racionálním uchopením) Verbální nepřenositelnost (s větším úspěchem u mýtů a umění než vědy) Nedefinovatelnost (nezbytné vlastnosti jazyka se stálým pojmovým aparátem stírají plnost prožitku v definičním vymezení) Jedinečnost (jedinečná událost v širším prožitkovém proudu) Intencionální zaměření (prožitek je neoddělitelný od svého "obsahu", sounáležitost prožívajícího jedince a prožívané události )

7 Cíle záž. pedagogiky: intenzivní prožití záměrně vytvořených problémových situací, které vyvolávají emočně silné zážitky, celostní harmonický rozvoj člověka (harmonické spojení duševního a tělesného rozvoje- řecká kalokagathia), získání určité trvalejší podoby prožité události, jejíž výsledky můžeme uplatnit i v jiných situacích, tuto formu pak můžeme nazývat ZKUŠENOSTÍ (zkušenost nezískáváme pouze přímým prožíváním, naopak, většina zkušeností i poznatků pramení ze sociálního sdílení a komunikace, z přejímání zkušeností druhých).

8 Zkušenostní učení Od klasického způsobu vyučování prostřednictvím učebnic se liší bezprostřední zkušeností žáků, které zvyšuje efektivitu jeho působení. Učení na základě zážitků a zkušeností je založeno na předpokladu, že se student nejvíce učí aktivní činností. Učení probíhá přirozeným způsobem, tedy řešením situací vyžadujících nové dovednosti a způsoby jednání. Umístění aktivit do prostředí, které je odlišné od běžného pracovního prostředí jako je školní třída, přinese svobodu pojetí učiva a myšlení zúčastněných, čímž podporuje aktivní interakce mezi studenty a učiteli.

9 sdělením, ukázkou a zážitkem
Poznatek získaný sdělením sdělením s ukázkou sdělením, ukázkou a zážitkem Po třech týdnech si vybaví 70% 72% Po třech měsících si vybaví 10% 32% 65%

10 Organizace zabývající se zážitkovou pedagogikou
Outward Bound ( založena v době 2.světové války,původně pro výcvik britských námořníků, později se zaměřila především na výchovu v přírodě- lanové překážky, výpravy v divočině atd. ), Project Adventure ( snaží se využít prvky záž. pedag. ve školních podmínkách i terapeutické praxi ) Prázdninová škola Lipnice (významná organizace zabývající se v České republice a v bývalém Československu záž. pedagogikou ) Česká cesta, Hnutí Brontosaurus, Hnutí GO, Junák, atd.

11

12 NEKLID je charakterizován především zvýšenou pohybovou aktivitou (přešlapování,podupávání, nadměrná mimika až po celkový neklid při kterém dochází k nadměrné motorické aktivitě), může být jednak varovným signálem hrozícího násilí, jednak často jeho předstupeň, neklidné chování může být projevem frustrace a snahy domoci se pozornosti, (nápravy křivd u bezmocného a oslabeného jedince v psychologicky zatěžující situaci), neklid může být někdy pouze zakoušen, vnitřně prožíván, aniž dochází k jeho pohybovým projevům (mluví se o vnitřním neklidu ).

13 Přechod od vnitřního neklidu k velkému pohybovému neklidu je často spojen se sníženou kontrolou emocí a může být spojena se silným afektem a také s násilným chováním. Násilné chování je použití síly vůči lidem nebo předmětům spojené často se zlobným nebo nepřátelským afektem (při opakovaném nebo déletrvajícím takovým chováním mluvíme o agresivitě). předstupněm agrese vůči věcem nebo lidem je agrese symbolická, (ta se projevuje výhrůžkami, nadáváním, symbolickou demonstrací síly a bezohlednosti včetně hlasitosti řeči, prudkosti pohybů).

14 AGRESIVITA je chování dítěte, které je zaměřeno proti vrstevníkovi nebo vrstevníkům (někdy také rodičům nebo vychovatelům, učitelům), které se projevuje útočností – útočným jednáním vůči druhému jedinci. Útok má způsobit uspokojení nějaké potřeby útočícího jedince (potřeba obdivu, prvenství ve skupině…). průvodním znakem u agresivity dítěte je hněv, podrážděnost, provokace, posmívání.

15 Jsou rozlišovány čtyři stupně agresivity :
agrese bez vnějších projevů ( probíhá pouze v myšlení dítěte ), agrese, která se projeví navenek, např. nadávkou, hrubým slovem, výhrůžkou, agrese, která se projevuje destruktivním chováním – bouchnutím dveří, rozbíjením předmětů, fyzické napadení druhé osoby.

16 Proč jsou děti agresivní?
Dítě se ve svém životě naučilo, že agresivita se mu vyplácí, proto ji stále uplatňuje (díky agresivitě totiž dosahuje svého cíle – je možné se například díky ní zmocnit předmětu, vynutit si od druhých službu, kterou dotyčné dítě chce). Když se mu nedaří být milováno, obdivováno, vynutí si ze zoufalství vztah alespoň tím, že na druhého zaútočí ( naváže silný, byť negativní vztah, a to se někdy může stát i díky tomu, že dítě začne být agresivní, a tak si vlastně získá druhé dítě, které mu bude podřízené a z nějakého důvodu i podřízeným zůstane). Rodiče nebo vychovatel dítě bezdůvodně trestá , ( dítěti pak připadá tento model chování normální ). 

17 Agresivitu vyvolává : nemožnost dosáhnout nebo mít něco, co si velmi přeje, dítě se necítí dostatečně sebevědomé, oceňované a chce si tyto vlastnosti dokázat svou agresí (to je velmi špatně, je zapotřebí, aby dítě už v raném stadiu mělo informaci o svém chování a mělo také návod, jak se zachovat jinak a co udělat se svojí agresivitou), špatný příklad, který dítě vidí ve svém okolí (dítě sebere někomu hračku a ještě ho u toho uhodí - pokud nedostane žádnou odezvu na své chování a nic se mu nestane, může si vytvářet špatný vzorec chování), sdělovací prostředky (dítě může čerpat -z častého sledování televize, videoher - příklad, jak se má chovat a pak se snaží chování napodobit, vyzkoušet ho…..) .

18 Je agresivita dědičná ? typické povahové vlastnosti, které jedinec může zdědit po rodičích a které se podílejí na tom, že se jeho chování pak projevuje jako agresivní, dědičné jsou (například výbušnost dítěte, temperament, impulsivita).

19 Profil dítěte, které se chová agresivně:
dítě může mít aktivnější temperament (temperament je vrozený, protože již od prvních týdnů se děti liší svou aktivitou, reakcemi na okolí a svou vzrušivostí). někdy nejsou u takových dětí vytvořeny prvky kontroly jejich chování a dítě neumí předvídat důsledky svého chování (v některých případech je agresivní reakce dítěte obranou nebo jeho pokusem, zda zabere tato reakce na druhého tak, aby dítě dosáhlo svého). dítě rychleji jedná, než myslí a domýšlí

20 Profil dítěte, kterému je ubližováno:
je většinou dítě tišší, neprůbojné , nedokáže se druhému dítěti, které je napadá, postavit a bránit se , nechá si líbit ústrky nebo si nedokáže s danou situací, která nastane, poradit. často má také zálibu nebo takového koníčka, které nepřijímá jeho okolí (je pro okolí jiné…) TAKOVÉMU DÍTĚTI JE NUTNO POMOCT NAUČIT SE , JAK SE MÁ V TAKOVÝCH SITUACÍCH ZACHOVAT.

21 Jak předcházet agresivitě?
sledovat agresivní povahové vlastnosti již v raném věku a pomáhal je dítěti si uvědomovat, pracovat s nimi, důležité je mluvit o tom, co vyprovokovalo toto chování a také jak jinak se zachovat než útokem, správný vzorec chování, který dítě vidí ve svém okolí. rodič by měl komentovat scény v televizi a vysvětlit dítěti, co je dobře a s čím nesouhlasí ( vysvětlit mu také důsledky a následky chování, které spolu s dítětem vidí).

22 Jak agresivitu eliminovat u dítěte, které je agresivní:
Vnímejme jeho impulzivitu, jeho temperament, snažme se s tím pracovat. Zkusme plánovitě jeho temperament „vybíjet“ (využijme na to různé sportovní aktivity (fotbal, hokej, běh …).. Pokud dojde k nějakému agresivnímu chování ze strany tohoto dítěte vůči jinému dítěti, které ještě tuto situaci nedokáže samo zvládnout, postavme se mezi ně a pomozme jim. Pokud agresivní dítě druhému ublíží, zamezme tomu a chtějme po něm omluvu pro druhé dítě. Pomozme oběma, aby konflikt mezi sebou dořešily, nechtějme, aby jedno dítě od druhého odešlo, aby se už dál sobě vyhýbaly. Nechtějme slyšet výmluvy jednoho ani druhého, učme je, že lepší je přiznat pravdu (i když bude těžká) než lhát. Učme toto dítě, které reaguje agresivně, aby nějakým způsobem svůj čin odčinilo. Učme ho se zamyslet, jak vyřešit situaci příště jinak. Nevylučujme ho dál z kolektivu.

23 Jak pomoci dítěti, kterému je ubližováno:
Snažme se posilovat jeho sebevědomí. Snažme se, aby se dítě učilo nějakým způsobem bránit samo. Zkusme spolu s ním hledat nejvhodnější způsob obrany právě pro něj – nemělo by to být stejné agresivní chování. Má to být jasná zpráva striktního zákazu pro druhé dítě, má to být postoj, který dítě zaujme a právě ona nebojácnost. Pokud se dítě naučí bránit, bude to zpráva pro dítě, které ubližuje, že mu to jen tak neprojde, možná ho to přestane bavit. Snažme se naopak tyto děti dávat při hře spolu (pod našim vedením a dohledem), aby dítě, kterému je ubližováno, nemělo pocit, že se musí před tímto druhým dítětem skrývat (podporujme oba ve spolupráci).

24 Rada pro rodiče, vychovatele:
Měli bychom jít dítěti příkladem ve vzájemné rozmluvě, v naslouchání (neříkat dítěti hned – tomu se vyhýbej – vyčleňujeme pak dítě z kolektivu). Snažme se usměrnit přílišný temperament u dítěte, které ubližuje, a naopak posílit sebevědomí u dítěte, kterému je ubližováno. Nesnažme se dítě příliš ochraňovat (samozřejmě, pokud mu nehrozí nebezpečí), ale poskytnout mu plnou podporu a pomoc při vyřešení konfliktu. Pokud má rodič sám v sobě negativní emoci po nějakém incidentu, má se sám učit odreagovat se, nepřecházet do útoku.

25 Úkol na seminář č. 5 ( a ) Příprava prezentace na zadané téma ( psychomotorické hry – Martina Lerchová, Martin Polách) hračka jako prostředek osobnostního rozvoje – Vít Koplík, Veronika Čuňočková ) Příprava a následné vedení her (hry pro posílení psychické odolnosti – Jiří Krchňák, Milan Jandek a didaktické hry – Roman Rudolecký, Andrea Rosenberková)


Stáhnout ppt "SEMINÁŘ č.4 PREZENTACE NA ZADANÉ TÉMA :"

Podobné prezentace


Reklamy Google