Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy"— Transkript prezentace:

1 Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy
Evropská měnová integrace Michal Částek

2

3 Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU
není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných kurzů) Stanovení datumu přistoupení ČS k eurozoně Druhá etapa: účast v ERM II Účast ve druhé fázi HMU měna zapojena do ERMII (fluktuační pásmo ± 15%) koordinace hosp. politik členských států EU cíl: splnění konvergenčních kritérií Stanovení přepočítacího kurzu

4 Etapy přijetí eura III. Fáze: přijetí eura
výměna oběživa - duální oběh, přepočítání cen, mezd, pohledávek, závazků…v přepočítacím kurzu duální zobrazování cen (min. půl roku) ČS - je součástí Eurosystému a jeho měnová politika je podřízena měnové politice ECB

5 Strategie přijetí eura v ČR
ČR je jako členský stát EU zavázána přijmout euro – nemáme vyjednáno opt-out Říjen 2003 – Strategie přijetí eura v ČR ČNB – „přistoupení ČR k eurozóně povede k urychlení reálné konvergence české ekonomiky Datum přijetí eura stanoven na 2009/2010 Každoročně se měla zpracovat analýza o plnění maastrichtských kritérií – ČNB, MF, MPO – podzim

6 Institucionální zajištění přijetí eura v ČR
Listopad 2005 – Národní koordinační skupina pro zavedení eura – národní koordinátor pro zavedení eura (doc. Dědek na MF) Schváleno institucionální zajištění zavedení eura Duben 2007: Národní plán zavedení eura v ČR (schválen vládou) – soubor nástrojů „rámcový dokument, který je určen všem subjektům čs. Ekonomiky a společnosti“ „zavedení eura v ČR předpokládá splnění všech kritérií pro přistoupení k eurozóně a dosažení stavu, kdy přijetí jednotné měny a aplikace jednotné měnové politiky přinese více pozitiv než negativ“.

7 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady
Jednorázové zavedení eura – velký třesk Duální cirkulace: 2 týdny, v bezhotovostním styku ihned – platím Kč, dostanu zpět eura Kontinuita právních nástrojů – platnost smluv, právních předpisů, dluhů… Přepočítací koeficient – korunové hodnoty budou přepočítány na eura na základě přepočítacího koeficientu – šest číslic xx,xxxx Princip nepoškození občana

8 Národní plán zavedení eura v ČR – hlavní zásady
Předcházení zvýšení cen a subjektivně vnímané inflaci: kroky proti zneužití zavedení eura ke zvýšení cen Minimalizace nákladů: subjekty si je pokryjí samy Věcná a finanční odpovědnost – každý subjekt bude odpovědný za svoji připravenost přechodu na euro – včetně přizpůsobení informačních a dalších systémů

9 Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií
Dosud zpracovány tři hodnotící zprávy – 2004, 2005, 2006 Poslední hodnotící zpráva (2006) – v závěru uvedla: „ČR by neměla usilovat o vstup do ERM II v průběhu roku 2007“posun potenciálního přijetí ČR do eurozóny Důvody: neplnění konvergenčních kritérií a nedostatečná ekonomická sladěnost se zeměmi eurozóny. Doporučení vstupu má být v budoucnosti podmíněno jasným plánem reformy veřejných financí

10 Vyhodnocení – říjen 2006 Část plnění konvergenčních kritérií:
Deficit státního rozpočtu Červen 2004 – s ČR zahájena procedura o nadměrném schodku – vláda předložila Komisi Konvergenční program – cíl snížení schodku pod 3% od r – nebude asi splněn (odhad 3,2% v r. 2008) Dodatečné příjmy z vysokého hospodářského růstu však nebyly využity ke snižování schodku – ale k růstu fiskálních výdajů Díky předvolebním slibům se zvýšily sociální výdaje (rodičovská) – zvýšil se deficit rozpočtu na r

11

12 Vyhodnocení plnění říjen 2006
Zadlužení – ČR splňuje (cca 30% HDP) Míra inflace – v budoucnu by se mohla zvýšit.. Kurzové kritérium – dosud nemůže být hodnoceno (CZK není v ERM II) úrokové sazby – ČR splňuje Reálná konvergence ČR k EU – pozitivní Nedostatečná sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikou eurozóny – jiný ekonomický cyklus Slabým místem – rozdíl cenových hladin – tlak na vyšší míru inflace po vstupu do eurozóny Rozdílný ekonomický cyklus ČR a eurozóny Nepružnost trhu práce – vysoká strukturální a dlouhodobá nezaměstnanost

13 Vývoj v roce 2007 Březen 2007 – (listopad 2007) schválen vládou Konvergenční program Rozpočtový deficit – plnění od r (Rok 2007 – 1% HDP, obdobný plán na rok 2008) – otázka dopadů finanční krize Míra inflace – v r – odhad 3,9 % (růst cen energií, vyšší DPH, vyšší spotřební daň, růst cen potravin) Konvergenční program – předpokládá důchodovou reformu + reformu zdravotnictví Březen 2007 – Národní koordinátor zavedení eura (doc. Dědek - MF) Srpen 2007 – aktualizace strategie přistoupení ČR k eurozóně – není zde termín přijetí eura – vláda opustila termín příjetí eura

14 Konvergenční program 11/2008

15 Konvergenční program 11/08

16 Konvergenční program 11/08 – cenový vývoj

17 Konvergenční program 11/2008

18

19

20

21 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (listopad 2009) „Zásadní bariérou pro vstup do měnové unie přitom bude vyšší než 3% deficit sektoru vládních institucí. Stejně tak je nejisté udržení a potřebné další zvyšování dosaženého stupně sladěnosti české ekonomiky s eurozónou v nejbližších letech. Nebylo dosaženo dostatečného pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura, aby mohlo dojít ke stanovení cílového data vstupu do eurozóny. MF a ČNB doporučují vládě ČR toto datum prozatím nestanovovat. D ČR v průběhu roku 2010 by neměla usilovat o vstup do mechanismu ERM II. „

22 Hodnocení plnění konvergenčních kritérií v ČR – 11/2009
Saldo sektoru vládních institucí (metodika ESA 1995, v % HDP) Zdroj: ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009), Fiskální výhled MF ČR

23 Hodnocení plnění 2009 – dlouhodobé úrokové sazby

24 Nominální měnový kurz CZK/EUR

25

26 Reálná ekonomická konvergence členských států eurozóny a ČR
Nižší cenová úroveň vůči eurozóně než úroveň HDP/obyvatele – to posílí budoucí zhodnocování kurzu, při vstupu do eurozóny a při zafixování cenové hladiny – by došlo k vyššímu růstu cenové hladiny.

27 Růst v ČR a v eurozóně – sladěnost ekonomických cyklů
Nízké sladění hospodářského cyklu s eurozónou. Jedinou možností vyššího sladění hospodářského cyklu s eurozónou je možné v oblasti průmyslu – vysoká závislost na exportu – vysoké propojení obchodu s eurozónou.

28 Podíl vývozu do eurozóny na celkovém vývozu
Vysoká provázanost ČR s eurozónou – obdobná jako u srovnatelně velikých zemí. 60 % exportů a 50 % importů. V oblasti přímých zahraničních investic je provázanost nad průměrem srovnatelných zemí.

29 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na pracovní síle v %
V CR není tak vysoká míra nezaměstnanosti jako v Polsku a v Madarsku, ale na druhé straně je zde vysoká rozdílnost v míře nezaměstnanosti jednotlivých regionů a slabá mobilita pracovní síly – mezi regiony. V posledních letech cs. Ekonomika zažívá silný příliv zahraničních pracovníků – zejména s nízkou a žádnou kvalifikací – to potvrzuje určitou mezinárodní pružnost na trhu práce, ale na druhé straně přetrvávající strukturální problémy.

30 Konvergenční zpráva 2010

31 Konvergenční zpráva 2010

32 Konvergenční zpráva 2010

33 Konvergenční zpráva 2010

34

35 Závěrem I ČR –nemá v současnosti datum pro přijetí eura (nejdříve v roce 2015) – tato vláda nestanoví termín V roce 2015 možná ostrůvek ve střední Evropě bez eura Přijetí eura by mohlo být vhodným bičem pro vládu při snižování deficitu státního rozpočtu Přes 65% exportu míří do eurozóny – eurozóna přes 300 mil. obyv. – vnitřní trh s jednotnou měnou – 30x větší. Silná provázanost ekonomiky ČR s eurozonou + vysoká sladěnost ekonomických cyklů Základní výhodou přijetí eura – odstranění kurzového rizika a transakčních nákladů!! Pozdější zapojení do ERM II –nevyřeší problém reálného zhodnocování Kč (místo apreciace – vyšší inflace)

36 Závěrem II Bankovní rada ČNB – většina pro odklad vč. guvernéra– (euroskeptici jmenováni V. Klausem) Finanční krize – argument ODS+prezidenta „koruna ochránila čs. hospodářství“ pokulhává (Island, Maďarsko, Ukrajina, Dánsko – jejich národní měny je neuchránily)… Problémy Řecka nesouvisely primárně s přijetím eura V důsledku měnové krize některé členské státy začaly uvažovat o přijetí eura (Island podal přihlášku do EU) Po Estonsku asi žádná nová členská země nepřijme euro do r. 2015 Vyjednání výjimky z eura – mění podmínky členství ČR


Stáhnout ppt "Přijetí eura v ČR –současný stav, perspektivy"

Podobné prezentace


Reklamy Google