Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Galatským. Autor a datum vzniku Pavel - po Jeruzalemském sněmu - v roce 49 po Kr. - jeden z nejstarších listů NZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Galatským. Autor a datum vzniku Pavel - po Jeruzalemském sněmu - v roce 49 po Kr. - jeden z nejstarších listů NZ."— Transkript prezentace:

1 Galatským

2 Autor a datum vzniku Pavel - po Jeruzalemském sněmu - v roce 49 po Kr. - jeden z nejstarších listů NZ

3 Sbory na území Galácie -Pisidká Antiochie (Sk 13:14-50) -Ikonium (Sk 13:51-14:7) -Lystra (Sk 14:8-19) -Derbe (Sk 14:20-21)

4 Rozdělení listu Galatským (1:1-10) Úvod/Prolog 1. (1:11-2:21) Obhajoba na základě osobní zkušenosti 2. (3:1-4:31) Obhajoba na základě učení 3. (5:1-6:10) Obhajoba na základě praktické aplikace (6:1-18) Závěr/Epilog

5 7 významných bodů učení 1) (3:1-5) Protože spasení je z víry a ne ze skutků, ani posvěcení nemůže být ze skutků. 2) (3:6) Spasení z víry platilo dávno před zákonem obřízky a před samotnou existencí židovského národa. 3) (3:7-9) Spasení z víry je založeno na duchovním požehnání skrze smlouvu s Abrahamem, ne na Zákoně. Je to naplnění Božího zaslíbení.

6 7 významných bodů učení 4) (3:10-18) Mojžíšův Zákon neměl za úkol spasit a ani nezrušil zmíněné zaslíbení spasení skrze potomstvo Abrahamovo. Pavel zde uvádí, že Abrahamovo símě byl Ježíš Kristus. 5) (3:19-29) Cílem Zákona je aby si lidé uvědomili Boží spravedlnost a svůj hřích. A tímto uvědoměním, aby je přivedl k pravdě spasení, které přichází pouze skrze víru v Krista. 6) Ti kteří uvěřili v Krista, byli vykoupení z prokletí Zákona a jsou adoptováni za syny Boží.

7 7 významných bodů učení 7) (4:21-31) věřící jsou dětmi zaslíbení skrze Izáka, ne dětmi otroctví skrze Izmaele.

8 7 napomenutí 1) (5:1-12) Stůjte pevně ve svobodě v Kristu a nepřijímejte znovu jho Zákona. Vést vás může jen víra projevující se láskou, ne dodržováním Zákona. 2) (5:13-15) Věřící nemá užívat své svobody v Kristu jako ospravedlnění ke hříchu. 3) (5:16-26) Užívejte svobodu v Kristu, abyste chodily Duchem, ne svou starou přirozeností. 4) (6:1-6)Užívejte svou svobodu v Kristu, abyste napravily bratra, který zhřešil, a abyste nesli břemena ostatních věřících. Tak správně naplníte „zákon“ Kristův.

9 7 napomenutí 5) (6:7-8) Užívejte svou svobodu v Kristu, abyste zasévali duchovní semeno a sklízeli duchovní úrodu. 6) (6:9) Neztrácejte odvahu a neochabujte v činění dobra – sklizeň nakonec přijde. 7) (6:10) Dokud je čas, čiňte dobro všem lidem, především těm, kteří patří do rodiny víry.

10 Téma a cíl: Pavel napsal svůj dopis Galatským, aby křesťany přesvědčil, že je to víra, co vede ke spasení, ne skutky Zákona. Kromě toho ukazuje, že křesťanský život spočívá ve víře, která se projevuje svobodou v Kristu.

11 Nejdůležitější učení k zapamatování: - pokud by se dalo do nebe dostat na základě svých skutků, zemřel by Ježíš Kristus na kříži zbytečně - poselství evangelia bylo součástí Božího zaslíbení ve smlouvě s Abrahamem - jakékoliv nepravé evangelium musíme odmítnout a oddělit se od něj - od Pavlova obrácení uplynulo 14 let než začal naplno svoji plnočasovou službu evangelia

12 Nejdůležitější učení k zapamatování: - Zákon nebyl dán proto aby spasil, ale aby lidé rozpoznaly hřích a porozuměli své potřebě Boží spravedlnosti - všichni praví věřící jsou Božími dětmi, protože byli adoptováni do Boží rodiny - věřící by měli stát pevně na svobodě v Kristu a neměli by se vracet k životu v zákonictví - láska je naplnění Zákona - chození v těle vede k hříchu - když chodíme Duchem, nekonáme touhy těla

13 Nejdůležitější učení k zapamatování: - máme nést břemena jedni druhých - když zaséváme z hříšné přirozenosti, budeme sklízet jen zlé věci - když zaséváme z Ducha svatého, budeme sklízet dobré duchovní ovoce - věřící se mají chlubit jen Kristovým křížem - věřící se mají radovat, protože jsou nová stvoření v Kristu


Stáhnout ppt "Galatským. Autor a datum vzniku Pavel - po Jeruzalemském sněmu - v roce 49 po Kr. - jeden z nejstarších listů NZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google