Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy pracovního práva I. Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy pracovního práva I. Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10"— Transkript prezentace:

1 Základy pracovního práva I. Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10
Mgr. Ilona Kostadinovová

2 Termíny výuky: Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz 17. 09. 2010
Písemný test (popisem skutkového děje s požadavkem jeho právní kvalifikace)

3 Přehled přednášek: Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Pojetí a historický vznik pracovního práva – Prameny pracovního práva Mezinárodní prameny pracovního práva Pracovněprávní vztahy a jejich základní zásady Vznik pracovního poměru Změny pracovního poměru Skončení pracovního poměru Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru Pracovní doba a její rozvržení Dovolená Odměňování za práci Překážky v práci

4 Doporučená literatura nová:
Ilona Kostadinovová Doporučená literatura nová: Pracovní právo a právo sociálního zabezpčení, Spirit a kol., Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Praha 2009 Dále viz zvláštní příloha povinná a doporučená literatura

5 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Předmět, systém a prameny pracovního práva. Instituce a mezinárodní prameny. Vnitrostátní prameny českého pracovního práva. Pojem a předmět pracovního práva Upravuje společenské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. Upravuje výlučně lidskou opakující se činnost vykonávanou za účelem dosažení zisku a uskutečňovanou v podmínkách podřízenosti a nadřízenosti. Jde o práci řízenou, tj. závislou. Vlastnictví pracovní síly a výrobních prostředků je odděleno. Subjekty pracovněprávních vztahů obecně rozlišujeme na : - subjekty pracovního práva – jsou např. i pracovníci úřadů práce - subjekty konkrétního pracovněprávního vztahu, těmi jsou jen zaměstnavatel a zaměstnanec, kteří se setkávají na trhu práce, kde sjednávají pracovní podmínky. Upřesnit problematiku subjektů pracovněprávních vztahů.

6 Vnitrostátní prameny českého pracovního práva.
Ilona Kostadinovová Vnitrostátní prameny českého pracovního práva. Normativní právní akty Normativní smlouvy 1. Kolektivní smlouvy, §§ zákoníku práce– podnikové, vyššího stupně 2. Mezinárodní smlouvy – dvoustranné či vícestranné mezinárodní dohody mezistátní nebo v rámci členských států Mezinárodní organizace práce Vnitropodnikové právní normy – vnitřní předpis - § 305 zákoníku práce, organizační řád, pracovní řád, § 306 zákoníku práce, vnitřní mzdové předpisy, používání ochranných pracovních prostředků Technické normy – tzv. české státní normy (ČSN) Dobré mravy, § 13 odst. 5 zákoníku práce – dříve též pravidla slušnosti a občanského soužití Ústavní soud – Nález ÚS 116/2008 Sb. Soudní rozhodnutí (výkladové pravidlo)

7 Normativní právní akty
Ilona Kostadinovová Normativní právní akty 1. Ústavní zákony – Listina základních práv a svobod, Ústava ČR (2,1 /1993 Sb.) Zákony parlamentu ČR – Zákoník práce (262/2006 Sb.), Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.), Zákon o kolektivním vyjednávání (2/1991 Sb.) 3. Nařízení vlády ČR - o minimální mzdě(567/2006Sb.), o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek(515/2004 Sb.) 4. Vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů - o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání (519/2004), o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně a o rekvalifikaci zaměstnanců(16/1991 Sb.)

8 Základní právní předpisy:
Ilona Kostadinovová Základní právní předpisy: Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů N. v. č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci N. v. č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zákon o kolektivním vyjednávání, z. č. 2/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášení úplné znění z. č. 25 /2007 Sb.

9 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Základní předpis z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci: Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)/ Zákon o BOZP

10 Aktuálně! Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od , § 395 výčet zrušených právních předpisů, § 394 výčet prováděcích předpisů účinných do doby vydání nových (nahradil zákoník práce, z. č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinnost do ) Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - účinnost od ( nahradil zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - účinnost od , s výjimkou části deváté čl. IX bodu 4 a části třicáté čl. XXX které nabývají účinnosti dnem 1. července 2006 (nová právní úprava v ČR opět odložena účinnost)

11 Reforma s účinností od 1. 1. 2008 ___________________________________
Mgr. Ilona Kostadinovová Reforma s účinností od Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů schválila Poslanecká sněmovna (poslanecký tisk č. 222/2007) a Senát (sněmovní tisk č.106 /2007 ) Z. č. 261/2007 Sb. Změny v zákoníku práce, v nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoně o zaměstnanosti ___________________________________ Legislativně technická novela zákoníku práce (v Poslanecké sněmovně tisk č. 288/2007) Z. č. 362/2007 Sb. – sledovat aktuální vývoj

12 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2008 Ústavní soud ČR rozhodl dne , nález publikovaný pod č. 166/2008 Sb. - že nemocenská bude náležet s účinností od 30. června 2008 i za první 3 dny nemoci, 60% DVZ, od je to pouze 25%                                                                       Sněmovní tisk č. 475 – novela zákoníku práce - další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví Z. č. 294/2008 Sb.

13 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Změny 2009 Odložena účinnost zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, novela č. 282/2009 Sb. Přijat antidiskriminační zákon, 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů

14 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu, historický vznik Ochranné, tzv. tovární zákonodárství – rozvoj kapitalismu Univerzalita právní úpravy Lex specialis derogat generali Pracovní právo – samostatné právní odvětví, pracovněprávní vztahy se řídí zákoníkem práce a dalšími právními předpisy Občanské právo – procesní stránka řešení soudních sporů z pracovněprávních vztahů – občanský soudní řád Právo sociálního zabezpečení – sociální pojištění zaměstnanců (nemocenské, důchodové, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti), zdravotní pojištění

15 Pojetí a historický vznik pracovního práva
Ilona Kostadinovová Pojetí a historický vznik pracovního práva Ius Regale Montanorum, Horní zákoník Václava II. – Čelední smlouvy Čelední řády Tovaryšské a učednické smlouvy Robotní patenty 1811 Všeobecný rakouský občanský zákoník – námezdní smlouva, od roku 1916 služební smlouva a smlouva o dílo 1854 Horní zákon – ochrana zdraví dělníků v dolech, vznik tzv. hornických bratrských pokladen 1859 Živnostenský řád – ochrana zdraví dělníků v závodech, které zaměstnávaly více než 20 dělníků, absolutní zákaz práce dětí do 10 let, 1867 zakotvení koaliční svobody 1883 zákon o zřizování živnostenských dozorců – zvláštní inspekce práce

16 Vývoj pracovního práva u nás
Ilona Kostadinovová Vývoj pracovního práva u nás 1903 zprostředkovatelny práce 1914 služební pragmatika – dnes zákon č. 218/2003 Sb., služební zákon (účinnost odložena do roku 2009) fašistická okupace únor 1948 – tzv. právnická dvouletka 1965 – zákoník práce, účinnost od 1990 – zákon o soukromém podnikání občanů, změna hospodářského zákoníku – obchodní společnost (společné podnikání fyzických osob, vznik jednotného systému vlastnictví Zákon č.. 121/1990 Sb. o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 1991 – zákon o zaměstnanosti, zákon o působnosti orgánů státní správy na úseku zaměstnanosti, zákon o kolektivním vyjednávání

17 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Starý zákoník práce, zákon č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, více než 50X novelizován – nejdůležitější novely: 74/1994 Sb. 155/2000 Sb. 46/2004 Sb. 436/2004 Sb.

18 Vývoj dalších právních předpisů
Ilona Kostadinovová Vývoj dalších právních předpisů 2004 – zákon o zaměstnanosti, zákon č. 435/2004 Sb. 2005 – zákon o inspekci práce, zákon č. 251/2005 Sb. 2006 – zákoník práce, zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

19 Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007
Ilona Kostadinovová Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., účinnost od zásadní změna ve vztahu k občanskému zákoníku, z. č. 40/1964 Sb., v platném znění, princip delegace co není zakázáno je dovoleno právní úprava odměňování a poskytování cestovních náhrad je jeho součástí Přechodná ustanovení! § 364 odst. 1 – podle nového zákoníku práce se řídí také pracovněprávní vztahy vzniklé před 1. lednem 2007 § 364 odst. 2 – podle dosavadních právních předpisů se řídí právní úkony týkající se vzniku, změny a skončení pracovního poměru, dohody o práci konané mimo pracovní poměr, jakož i další právní úkony učiněné před 1. lednem 2007, i když jejich účinky nastanou až po tomto dni.

20 Funkce pracovního práva.
Ilona Kostadinovová Funkce pracovního práva. Ochranná funkce pracovního práva souvisí vůbec se vznikem daného právního odvětví jako takového. Pracovní právo vzniklo původně jako právní instrument mající za úlohu chránit pozici zaměstnance v pracovněprávním vztahu, jakožto strany slabší, podléhající snadněji možnému zneužívání a vykořisťování ze strany zaměstnavatele. Organizační funkce pracovního práva směřuje ke snaze o zakotvení určitého řádu v podmínkách sjednávaných na volném trhu pracovních sil. Jsou stanoveny základní minimální standardy, které je nutné dodržovat. Výchovná funkce má smysl z hlediska doporučujících ustanovení zákoníku práce, jejichž dodržování není vždy zcela striktně vynucováno sankcemi. Právní teorie popisuje celou řadu funkcí jednotlivých právních odvětví. Z hlediska pracovního práva lze hovořit o třech funkcích hlavních, kterými jsou funkce ochranná, organizační a výchovná.

21 Působnost pracovního práva.
Ilona Kostadinovová Působnost pracovního práva. Právní teorie rozlišuje následující působnosti pracovního práva: Časová – doba platnosti a účinnosti právních norem Prostorová – vymezení území, na němž se příslušná právní norma aplikuje Věcná – okruh právních vztahů, na které se vztahují normy pracovního práva Osobní – vymezení okruhu subjektů, na něž se normy pracovního práva vztahují

22 Působnost pracovního práva.
Ilona Kostadinovová Působnost pracovního práva. Bližší specifikace: Zákoník práce – od , od – přechodná ustanovení Aplikace zákoníku práce – dle místa výkonu práce, bydliště zaměstnance, dle hraničního ukazatele (§§ 16, 36 zákona o mezinárodním právu soukromém, zákon č. 07/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Výkon závislé práce (nový zákoník práce ji definuje v § 2 odst. 4) Subjekty pracovního vztahu – zaměstnanec a zaměstnavatel

23 Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu.
Ilona Kostadinovová Postavení pracovního práva v systému našeho právního řádu. Zákoník práce a jeho vztah k ostatním soukromoprávním kodexům. -       k právu občanskému -       k právu obchodnímu -       k právu sociálního zabezpečení 2. Charakter právního odvětví pracovního práva - soukromoprávní nebo veřejnoprávní. Dlouhodobý spor, kam zařadit pracovní právo nelze jednoznačně rozsoudit. Já zastávám názor, že individuální pracovní právo je typickým soukromoprávním odvětvím založeným na principu rovnosti smluvních stran.

24 Pracovní právo dnes Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Individuální pracovní právo těžiště pracovního práva. Pracovní sílu fyzické osoby občana užívá za odměnu jiný subjekt, kterým je zaměstnavatel. Zaměstnavatelem je buď osoba fyzická nebo osoba právnická. Kolektivní pracovní právo - upravující vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR odborové organizace a rady zaměstnanců), a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími a vztahy, které jsou výsledkem smluvně právních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů.

25 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Pracovněprávní vztah Společenský vztah týkající se pracovního práva a bezprostředně související s vymezením předmětu pracovního práva Druhy: 1) Individuální a) Základní – pracovní poměr, dohody o prcích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) b) Související – odpovědnostní vztahy (náhrada škody, dohoda o srážkách ze mzdy, odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání), kontrolní vztahy zabezpečení práva na zaměstnání, kontrolní a odpovědnostní vztahy 2) Kolektivní Vznikají při sjednávání pracovních podmínek v kolektivní smlouvě.

26 Prvky pracovního poměru
Mgr. Ilona Kostadinovová Prvky pracovního poměru Subjekty pracovního poměru – zaměstnavatel a zaměstnanec Objekt pracovního poměru - opakující se osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, tzv. závislá práce, § 2 odst. 4 ZP Obsah pracovního poměru – vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovního poměru

27 Druhy pracovního poměru
Ilona Kostadinovová Druhy pracovního poměru Podle způsobu vzniku Pracovní smlouva Jmenování Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Podle délky trvání pracovního poměru Pracovní poměr na dobu určitou Pracovní poměr na dobu neurčitou Podle zaměstnavatele: Právnická osoba Fyzická osoba Stát Agentura práce Podle místa výkonu práce V prostorách zaměstnavatele Domáčtí zaměstnanci - § 317 ZP

28 Další pracovní poměr, § 13 odst. 4 ZP
Ilona Kostadinovová Další pracovní poměr, § 13 odst. 4 ZP Zaměstnanec téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny jako v hlavní pracovní smlouvě. Nově zákoník práce již nepoužívá pojem vedlejší pracovní poměr, ochrana i takového pracovního poměru je stejná (výpovědní doba nejméně 2 měsíce, výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele taxativně vymezeny v § 52 zákoníku práce atd.). Lze vykonávat na základě pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

29 Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Zaměstnavatel, §§ 7-11 ZP Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Fyzická osoba – 18 let - § 10 NZP Právnická osoba - § 8 odkazuje na občanský zákoník, postavení je upraveno rovněž v obchodním zákoníku, z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jménem zaměstnavatele jednají: Osoby pověřené - § 11 odst. 2 NZP Vedoucí - § 11 odst. 4 NZP

30 Zaměstnanec, § 6 ZP Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz
Fyzická osoba, která dosáhla 15 let věku. Zaměstnavatel však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Zákaz dětské práce, § 2 odst. 6 NZP, uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (§ 252 zákoníku práce), které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 zákoníku práce) smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

31 Pracovní poměr, § 33 ZP Pracovní smlouva - § 33 odst. 1NZP písemná
Ilona Kostadinovová Pracovní poměr, § 33 ZP Pracovní smlouva - § 33 odst. 1NZP písemná Jestliže zvláštní právní předpis nebo stanovy vyžadují volbu příslušným orgánem, jde o předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy. Jmenování - § 33 odst. 3 NZP – pouze v zákonem taxativně vyjmenovaných případech, zejména u vedoucích organizačních složek státu, podnikatelská sféra dle § 73 odst. 2, 3 NZP

32 Pracovní smlouva, § 34 odst. 2 ZP
Ilona Kostadinovová Pracovní smlouva, § 34 odst. 2 ZP Zaměstnavatel je podle § 34 odst. 3 zákoníku práce povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Musí v ní být uveden: druh práce, který má zaměstnanec vykonávat, místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce, kterým vzniká pracovní poměr, § 36 NZP. Nenastoupí-li zaměstnanec v den nástupu do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci a do týdne neuvědomí zaměstnavatele, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit, 36 odst. 2 NZP. Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel podle § 37 zákoníku práce povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, což platí i o změnách těchto údajů.

33 Pracovní poměr na dobu určitou, § 39 ZP
Mgr. Ilona Kostadinovová Pracovní poměr na dobu určitou, § 39 ZP Pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž účastníky je možné podle § 39 odst. 2 zákoníku práce sjednat celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku pracovního poměru, tzv. zákaz řetězení pracovních poměrů opakovaně uzavíraných na dobu určitou. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba alespoň 6 měsíců, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž účastníky se nepřihlíží. Výjimky stanoví § 39 odst. 3 a 4 ZP, zejména je-li pracovní poměr sjednán podle zvláštního právního předpisu nebo kdy je podmínkou pro vznik dalších práv (pro zachování nároku na starobní důchod například), dále pak vymezí-li vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce zaměstnavatel v písemné dohodě zaměstnavatel s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpise, nepůsobí-li u zaměstnavatele odborová organizace.

34 Změna pracovního poměru.
Ilona Kostadinovová Změna pracovního poměru. Změna některého z prvků právního vztahu. Změna subjektu pracovněprávního vztahu na straně zaměstnavatele nebo změna obsahu pracovní smlouvy. Přechod práv a povinností, tzv. univerzální sukcese, §§ 338 – 345 ZP Mění se obsah pracovního poměru, tj. vymezení práv a povinností účastníků pracovního poměru. Ke změně může dojít na základě dohody nebo na základě jednostranného právního úkonu zaměstnavatele. Převedení na jinou práci, § 41 odst. 1 ZP povinnost, § 41 odst. 2 ZP možnost Přeložení do jiného místa výkonu práce, § 43 ZP Pracovní cesta, § 42 ZP Agenturní zaměstnávání – dočasné přidělení

35 Agenturní zaměstnávání
Ilona Kostadinovová Agenturní zaměstnávání Je upraveno v § 2 odst. 5 ZP a podrobnější úpravu obsahuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. v ustanovení §§ 14, 58 až 66. Od 1. října 2004 mohou dočasně přidělovat zaměstnance pouze agentury práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání, které uděluje příslušný úřad práce. Povolení ke zprostředkování zaměstnání - § 14 odst. 3 písm. b), § 60 zákoníku práce – uděluje osobě starší 23 let Ministerstvo práce a sociálních věcí Dvě smlouvy: pracovní smlouva – zaměstnanec a agentura dohoda o dočasném přidělení zaměstnance – agentura a uživatel pracovní síly

36 Přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli
Ilona Kostadinovová Přidělování zaměstnanců k jinému zaměstnavateli Jen za účelem zvyšování či prohlubování kvalifikace K výkonu práce jen jako agenturní zaměstnavatel Agenturní zaměstnávání upravuje i nadále zákon o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb. Dohoda mezi agenturou práce a uživatelem musí být uzavřena písemně pod sankcí neplatnosti Problém – ujednání o podmínkách skončení dočasného přidělení, opatření k ochraně majetku, odpovědnostní vztahy

37 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi, další spolupráci.
Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Základy pracovního práva I. Vysoká škola Karlovy Vary,o.p.s ZS 2009/10"

Podobné prezentace


Reklamy Google