Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická"— Transkript prezentace:

1 Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická
Pardubický kraj Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická

2 Muzejní knihovny při muzeích:
Městské muzeum Česká Třebová Památník Dr. E. Holuba v Holicích Orlické muzeum Choceň Městské muzeum Hlinsko v Čechách Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi Regionální muzeum v Chrudimi Městské muzeum Králíky Městské muzeum Lanškroun Městské muzeum Letohrad Regionální muzeum v Litomyšli Městské muzeum Moravská Třebová Východočeské muzeum v Pardubicích Městské muzeum a galerie v Poličce Městské muzeum a galerie ve Svitavách Městské muzeum v Ústí nad Orlicí Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě Městské muzeum Žamberk

3 Památník Dr. E. Holuba v Holicích
1100 svazků specializuje se na Dr. E. Holuba a jižní Afriku, okrajově na cestovatele, působící v Africe: Č. Paclt, A. Stecker, J. Hanzelka, M. Zikmund, L. M. Pařízek aj. shromažďuje informace o regionu od konce 19. století a díla holických rodáků katalog jmenný a systematický v letošním roce získán grant na restaurování historického tisku

4 Muzeum loutkářských kultur Chrudim
AMG svazků loutkářství katalog autorský, systematický, předmětový, sbírkový (loutkových her), titulový (loutkových her) Clavius reg. č. 5335/

5 Regionální muzeum v Chrudimi
AMG svazků knihovna odborná (společenské a přírodní vědy), sbírková (staré a vzácné tisky, region), kramářské tisky jmenný katalog Clavius reg. č. 3036/2002

6 Regionální muzeum v Litomyšli
AMG svazků sbírková knihovna: piaristická knihovna, profesorská knihovna, staré tisky, rukopisy, kramářské tisky, pozůstalostní fondy, odborná knihovna do konce r na internetu Demus reg. Č. 4006/ spolupráce na projektu řemesel, konkrétně při Knihařích a papírnících, přednášky ke vzniku písma, papíru, knih, vývoj knižní vazby, ilustrací přednášky pro čtenářský kroužek při Městské knihovně, pro Universitu třetího věku koncem listopadu prodejní vánoční výstava knih ve spolupráci s nakladatelstvím "Paseka"

7 Oldřich Kašpar: Když staré knihy vyprávějí
Inspirací pro knihu docenta Kašpara bylo jeho bádání ve fondech knihovny litomyšlských piaristů, jež nyní přechovává Regionální muzeum v Litomyšli. Zasvěcenou i přístupnou formou přibližuje čtenáři knihovnu tohoto školského řádu v zajímavých kulturně-historických souvislostech. Jedna kapitola je věnována i sbírce střeleckých terčů v litomyšlském muzeu.

8 Martin Boštík: Hnízdo kosů litomyšlských (K dějinám spolkového života v Litomyšli na přelomu 19. a 20. století) Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889 – 1903 Její neobvyklost je zvýrazněna grafickou úpravou, která pochází z dílny pražského grafického studia Michala Uhdeho.

9 Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský a spol
Martin Boštík: Monstrproces „Stříteský a spol.“Litomyšl 1950 Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka Studie podrobně mapuje události přelomu 40. a 50. let, které vedly k zasedání Státního soudu ve Smetanově domě v Litomyšli v říjnu 1950, při kterém bylo za velezradu odsouzeno 24 osob v čele s posledním rektorem piaristické koleje v Litomyšli F. A. Stříteským ( ).

10 Pomezí Čech, Moravy a Slezska svazek 6 Sborník prací ze společenských a přírodních věd
Sborník, který vydává Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk - Státním okresním archivem Svitavy se sídlem v Litomyšli je pokračováním předcházejících pěti svazků Pomezí Čech a Moravy vydávaných v letech Nově se rozšiřuje i na území, které není součástí okresu Svitavy.

11 Městské muzeum Moravská Třebová
8.036 svazků regionální knihovna A. Czernyho, J. Tuppyho, gymnaziální knihovna, knihovna františkánského kláštera lístkový-jmenný katalog Bach reg. č. 5556/

12 Východočeské muzeum v Pardubicích
AMG svazků regionální knihovna, pedagogická, staré tisky katalogizační karty Demus reg. č. 0473/

13 Městské muzeum a galerie Polička
6.064 svazků sbírková a studijní knihovna, rukopisy, staré tisky, archiv Památníku Bohuslava Martinů katalogy: generální, jmenný, názvový, systematický staré tisky zpracovány v Soupisu starých českých tisků (z let ) ze sbírek Městského muzea v Poličce Soupis tisků vydaných Městským muzeem a galerii v Poličce od roku 1887 do konce roku 1995 reg. č. 5415/

14 Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
AMG 10 863 historie města, politika 20. století, dělnické hnutí, mapy, videokazety jmenný katalog, předmětový katalog, kartotéka osobností Bach reg. č. 2844/

15 Městské muzeum a galerie ve Svitavách
AMG svazků německá historická literatura, regionální a odborná literatura katalogizační lístky a seznamy

16 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
svazků prvotisky, staré tisky, rukopisy, kramářské písně, obrozenecká literatura jmenný katalog, systematický katalog v lístkové podobě reg. Č. 3223/ CLAVIUS odborná knihovna a část sbírkové knihovny přístupné na internetu na adrese: staré tisky (cca 2000 ks) nejdříve zpracovány v ISISU, program AV ČR, prosinec 2005 konverze do CLAVIA v současnosti česká a cizojazyčná Bohemika a tisky cizí provenience v CLAVIU, přístupné na adrese: doplňování snímků titulních stran v rámci spolupráce s FLÚ AV ČR a projektem Clavis monumentorum litterarum nafocena česká Bohemika pro Knihopis Digital

17 Péče o sbírky ve RMVM Restaurátorský průzkum fondu starých tisků ve spolupráci s IRKT v Litomyšli (nyní Univerzita Pardubice, fakulta restaurování) Každý STTI má nálezový list s popisem stavu a návrhem na další péči Na základě závěrečné zprávy jsou vybírány knihy k následnému restaurátorskému zásahu nebo přednostnímu uložení do ochranných krabic z nekyselé lepenky (vyrábí NK Praha) V letošním roce by měla být uloženy všechny STTI v ochranných obalech Restaurování STTI zadáváno studentům IRKT, spolupráce na bakalářských závěrečných pracích

18 Šámal M. a kolektiv: Krásný život žili, krásnou práci konali...
publikace k výročí 135 let vzniku muzea ve Vysokém Mýtě přibližuje osudy nejslavnější generace rodiny Škorpilovy. Příslušníci této rodiny se významně zapsali do historie vysokomýtského muzea, ale také četných muzeí v Čechách, Bulharsku či Rusku (Ukrajině). oproti dosavadní škorpilovské literatuře je poprvé představena celá rodina, nikoli její nejslavnější příslušníci. Pro sepsání knihy byly použity z větší části dosud nepublikované materiály.

19 Mračno, J. – Lejsek, J. Naše křídla
vzpomínky na sportovní létání mezi Orlickými horami a Vysočinou. kniha sestavená ze vzpomínek lidí pohybujících se dlouhá desetiletí okolo sportovního létání na Vysokomýtsku, Litomyšlsku a Choceňsku. Autor knihy Jan Mračno vše doplnil odbornými informacemi z literatury a především celou řadou dnes již unikátních snímků ze svého bohatého archivu. část knihy je také věnována historii modelářství v daném regionu - autorem této části je Jiří Lejsek.

20 Urbánek, R. – Hácová, H. : Mlýn čp
Urbánek, R. – Hácová, H.: Mlýn čp. 35 v Písečné – poslední zdejší svědek vodního mlynářství publikace se zabývá třemi mlýny v Písečné, které lze v této lokalitě doložit, ale největší důraz je kladem právě na mlýn čp. 35. čtenář má možnost se dozvědět nejen něco z historie zdejších mlýnů, ale také o vývoji jejich stavební podoby a strojního vybavení nebo o vlastním postupu mletí. pro lepší srozumitelnost souvislostí vysvětlují stručně autoři obecný vývoj vodních mlýnů v Čechách a na konec publikace zařadili potřebný slovníček vybraných pojmů, a to zejména z mlynářské terminologie.

21 Kohout, R. – Junek, J.: Osobnosti vojenského odboje 1939–1940 ve Vysokém Mýtě.
publikace přináší podrobné vojenské životopisy bývalých dvaceti dvou důstojníků Československé armády, kteří za první republiky sloužili ve vysokomýtské posádce a kteří se aktivně podíleli na boji proti nacizmu. Vedle známých osobností domácího odboje jakými jsou generálové Závada a Svatoň zde najdeme i jména dnes již zcela zapomenutých důstojníků působících v zahraničních armádách.

22 Urbánek, R.: Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku.
publikace se zabývá lidovým stavitelstvím na Vysokomýtsku, nechybí informace o hospodářských stavbách včetně pozoruhodných polygonálních stodol část knihy je věnována technickým stavbám, z nichž na první místo patří vodní mlýny text doplňují historické a dnešní fotografie a také reprodukce původních stavebních dokumentací a nynějších stavebních zaměření.

23 Vzpomínky byvšího člověka č. 2090 Bohuslava Rejmana
vzpomínky B. Rejmana zahrnují dobu od osvobození republiky v květnu 1945 po rok 1989

24 Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery
Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Svazek 4, Listy českým přátelům / k vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Zdeněk Fišer. mezi významné osobností 19. století náležel Alois Vojtěch Šembera ( ), vysokomýtský rodák. Spojujeme s ním počátky a rozvoj národně českého života na Moravě, známe jej jako právníka, historika, jazykovědce i pedagoga, který působil na stavovské akademii v Olomouci a na univerzitě ve Vídni. zanechal po sobě rozsáhlou pozůstalost, především osobní korespondenci, z níž však bylo dosud čerpáno badateli jen málo, přestože je pro onu dobu prvořadým informačním zdrojem.


Stáhnout ppt "Muzejní knihovny PhDr. Hanka Skalická"

Podobné prezentace


Reklamy Google