Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚVOD DO NOVÉHO ZÁKONA. Vztah mezi SZ a NZ Popisuje první část Božího zjeveníDokončuje Boží zjevení Předpovídá Krista jako MesiášeUkazuje Krista jako MesiášeSpasení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚVOD DO NOVÉHO ZÁKONA. Vztah mezi SZ a NZ Popisuje první část Božího zjeveníDokončuje Boží zjevení Předpovídá Krista jako MesiášeUkazuje Krista jako MesiášeSpasení."— Transkript prezentace:

1 ÚVOD DO NOVÉHO ZÁKONA

2 Vztah mezi SZ a NZ Popisuje první část Božího zjeveníDokončuje Boží zjevení Předpovídá Krista jako MesiášeUkazuje Krista jako MesiášeSpasení vyžaduje víruVyžaduje život víry Předpovídá Boží prorocký plánUkazuje Boží prorocký plán Dává porozumět BohuVysvětluje a prohlubuje porozumění Bohu a Jeho cestám Popisuje Boží principy a pravdyOpakuje a zdůrazňuje Boží principy a pravdy NZ je skryt ve SZSZ je zjeven v NZ SZ není bez NZ kompletníNZ nemůže být pochopen bez SZ Naznačuje pravdy o Bohu, člověku, Potvrzuje pravdy o Bohu, hříchu, spasení, atd.člověku, hříchu, spasení, atd.. SZNZ

3 Další informace o NZ 1) NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.)

4 Přibližná doba vzniku 1) Jakub 44.-49.n.l. 2) Galatským49.-50 n.l. 3) Matoušovo evangelium50.-60.n.l 4) Markovo evangelium50.-60.n.l. 5) 1.list Tesalonickým51.n.l. 6) 2.list Tesalonickým51.-52.n.l. 7) 1.list Korintským55.n.l. 8) 2.list Korintským55.-56.n.l. 9) Římanům56.n.l. 10) Lukášovo evangelium60.-61.n.l. 11) Efezským60.-62.n.l. 12) Filipským60.-62.n.l. 13) Koloským60.-62.n.l. 14) Filemonovi60.-62.n.l. 15) Skutky apoštolské62.n.l. 16) 1.list Timoteovi62.-64.n.l. 17) List Titovi62.-64.n.l. 18) 1.list Petrův64.-65.n.l. 19) 2.list Timoteovi66.-67.n.l 20) 2.list Petrův67.-68.n.l. 21) Židům67.-69.n.l. 22) List Judův68.-70.n.l. 23) Janovo evangelium80.-90.n.l 24) 1.list Janův 90-95 n.l. 25) 2.list Janův 90-95 n.l. 26) 3.list Janův 90-95 n.l. 27) Zjevení Jana94.-96. n.l.

5 Další informace o NZ 1)NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.) 2)Byl psán 8 anebo 9 autory

6 Tři okruhy pisatelů 1)Petrův okruh - Matoušovo evangelium (apoštol Matouš) - Markovo evangelium (Jan Marek) - 1 a 2 Petrova (apoštol Petr) - Juda (bratr Páně) - Jakub (bratr Páně) 2)Pavlův okruh - Lukášovo evangelium, Skutky (doktor Lukáš) - 13 Pavlových listů (Řím, 1 a 2 Kor, 1 a 2 Tim, 1 a 2 Tes, Tit, Gal, Efe, Fil, Kol, Flm), (ap.Pavel) - Židům (neznámý autor, nejspíše apoštol Pavel) 3)Janův okruh - Janovo evangelium, 1, 2, 3 Janova a Zjevení (apoštol Jan)

7 Další informace o NZ 1)NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.) 2)Byl psán 8 anebo 9 autory 3)Byl psán prostou řečtinou

8 Před-Kristovská doba 1)Babylonská nadvláda (605-539 př. Kr.) 2)Perská nadvláda (539 – 331 př. Kr.) 3)Řecká nadvláda (331 – 143 př. Kr.) - Helenizace židovské kultury - Pomalá změna jazyka na řečtinu - V této době vládli v Izraeli nejdříve - Ptolemaiovci (331-198 př. Kr.) - Seleukovská dynastie (198 – 143 př. Kr.) - Antiochos IV. Epifanes (maličký roh antikrista – viz. Dan 8:9-14, 23-25) zrušil chrámovou bohoslužbu (167 př. Kr) dokud nebyl svržen při makabejském povstání v r. (164 př. Kr.) - Hasmoneovci (143 – 63 př. Kr.) 4) Římská říše (63 př.Kr. – 192 po Kr.)

9 Další informace o NZ 1)NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.) 2)Byl psán 8 anebo 9 autory 3)Byl psán prostou řečtinou 4)Obsahuje 27 knih se společným tématem

10 Rozdělení na žánry a)Historicky popisné knihy - (Evangelia + Skutky) b) Epištoly neboli listy - Římanům až 3.Janova c) Apokaliptický text - Zjevení Jana

11 Další informace o NZ 1)NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.) 2)Byl psán 8 anebo 9 autory 3)Byl psán prostou řečtinou 4)Obsahuje 27 knih se společným tématem 5)Máme zaznamenáno více než 20 000 kopií záznamů celého NZ nebo jeho částí – je tedy nejdůvěryhodnějším dokumentem starověku 6)Nejstarší dochované původní záznamy pochází z Janova evangelia a datují se do roku 135 po. Kr.

12 NZ nejdůvěrihodnější dokumet starověku 1)NZ = 20 000 opisů (nejstarší kolem r. 130 n.l.) 2)Aristotelova poetika = 5 opisů (původ cca 343 př.Kr., nejstarší dochovaný opis z r. 1100 n.l.) 3) Caesarovy války Galské = 9-10 opisů (původ 58 – 50 př. Kr., nejstarší dochovaný opis z r. 1000 n.l.)

13 Další informace o NZ 1)NZ byl psán v období přibližně 50 let (45 – 95 po Kr.) 2)Byl psán 8 anebo 9 autory 3)Byl psán prostou řečtinou 4)Obsahuje 27 knih se společným tématem 5)Máme zaznamenáno více než 20 000 kopií záznamů celého NZ nebo jeho částí – je tedy nejdůvěryhodnějším dokumentem starověku 6)Nejstarší dochované původní záznamy pochází z Janova evangelia a datují se do roku 135 po. Kr. 7)Nejkompletnější rukopisy NZ se datují do 4 století

14 Vznik NZ kánonu -Jako protireakce na falešné učení (obrana víry) -Kartágo 397 n.l. (církevní koncil) Podmínky pro kanonizaci knih do NZ - autor přímý účastník s JK - autor se setkal s přímým účastníkem Ježíše Krista - všeobecně přijímané listy v celé církvi

15 Nový zákon jako Boží slovo Zj 1:1- 2 Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát; naznačil to prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista, vše, co viděl.

16 Nový zákon jako Boží slovo 2 Petrova 1:15-21 Vynasnažím se, abyste si mohli tyto věci vždycky připomínat i po mém odchodu. Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře. Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte; je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v Písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.

17 Nový zákon jako Boží slovo 1 Kor 14:6 Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení - jaký prospěch byste z toho měli? 2 Tes 2:13 Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, jímž skutečně jest. Vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte.

18 Učení Nového zákona Žid 1:1-4 Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; 2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. 3 On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech 4 a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.

19 Učení Nového zákona Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1:18 Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.

20 Učení Nového zákona Jan 14:8 Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" 9 Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce? 10 Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. 11 Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

21 Učení Nového zákona -Zjevuje nám vlastnosti Boha Otce, a to především v osobě Pána Ježíše Krista -V Kristu jasně vidíme člověka takového, jakého jej Bůh chtěl původně mít -Nám zjevuje Boží vůli a Boží plán pro tento svět nyní i pro věčnost -Hlavním tématem vyčnívajícím nade vše je SPASENÍ hříšného člověka v Pánu Ježíši Kristu


Stáhnout ppt "ÚVOD DO NOVÉHO ZÁKONA. Vztah mezi SZ a NZ Popisuje první část Božího zjeveníDokončuje Boží zjevení Předpovídá Krista jako MesiášeUkazuje Krista jako MesiášeSpasení."

Podobné prezentace


Reklamy Google