Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy medicínského práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy medicínského práva"— Transkript prezentace:

1 Základy medicínského práva
Mgr. Michaela Povolná, E.MA Centrum zdravotnického práva PF UK Základy medicínského práva Univerzita třetího věku 3. LF UK,

2 Zaměření prezentace Zákon o zdravotních službách a občanský zákoník, výkladové problémy, aktuálně řešené otázky Informovaný souhlas, negativní revers, právo na informace, dříve vyslovená přání

3 Poskytovatel a lékař Povinnosti poskytovatele: Práva poskytovatele:
Péče lege artis, pojištění, seznámení pacientů s jejich PaP, dohled nad studenty.... Práva poskytovatele: Odmítnout či ukončit péči o pacienta (taxativně) Povinnosti lékaře: Péče lege artis, první pomoc, mlčenlivost... Práva lékaře: Info o zdr. stavu, neposkytnout péči při přímém ohrožení života nebo vážném ohrožení zdraví, výhrada svědomí

4 Pacient Práva Povinnosti
IS, právo na informace, péče lege artis, úcta, zvolit si poskytovatele, druhý názor, přítomnost osoby blízké – nenaruší-li to poskytování péče... Povinnosti Dodržovat léčebný režim, řídit se vnitřním řádem, informovat o vývoji zdr. stavu, prokázat se dokladem totožnosti...

5 Poskytování informací o zdravotním stavu

6 Poučení Pacient musí být srozumitelným způsobem a v dostatečném rozsahu o svém zdr. stavu a navrženém individuálním léčebném postupu poučen Příčina, účel, alternativy, následná péče, rizika Pacient může určit osoby/zakázat sdělování informací konkrétním osobám vč. rozsahu a způsobu sdělování Pacientovi (3. osobě) musí být umožněno klást doplňující otázky

7 Vzdání se práva na podání informace - § 32
(1) Pacient se může vzdát podání informace o svém zdravotním stavu, popřípadě může určit, které osobě má být podána. Záznam o vzdání se podání informace o zdravotním stavu a určení osoby, které má být informace o zdravotním stavu podána, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient a zdravotnický pracovník. K vzdání se podání informace o zdravotním stavu se nepřihlíží, jde-li o informaci, že pacient trpí infekční nemocí nebo jinou nemocí, v souvislosti s níž může ohrozit zdraví nebo život jiných osob

8 Terapeutické privilegium – 32 odst. 2
(2) Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví. Podle věty první nelze postupovat v případě, kdy a) informace o určité nemoci nebo predispozici k ní je jediným způsobem, jak pacientovi umožnit podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu, b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí, c) pacient žádá výslovně o přesnou a pravdivou informaci, aby si mohl zajistit osobní záležitosti.

9 Souhlas s poskytováním zdravotních služeb

10 Souhlas s poskytováním zdravotních služeb
Souhlas: svobodný a informovaný Písemná forma – pokud tak stanoví právní předpis nebo určí poskytovatel ZZS: hospitalizace, negativní revers Zákon o specifických zdravotních službách NOZ: nové případy § 96 odst. 1 Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-li být oddělena část těla, která se již neobnoví

11 § 97 NOZ – odvolání souhlasu
(1) Udělený souhlas může být odvolán v jakékoli formě, i když se pro jeho udělení vyžaduje písemná forma. (2) Nevyžaduje-li se pro souhlas písemná forma, má se za to, že byl udělen. Při nejistotě, zda byl souhlas odvolán v jiné než písemné formě, se má za to, že k odvolání nedošlo.

12 Negativní revers - § 34 odst. 3
(3) Pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace podle § 32 odst. 1 vzdal a který́ odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers).

13 Odmítnutí a ukončení péče

14 Odmítnutí péče - § 48 odst. 1 (1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým, b) by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

15 c) není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči.

16 Ukončení péče – 48 odst. 2 (2) Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že a) prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele, b) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele; ustanovení § 47 odst. 2 není dotčeno, c) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb,

17 d) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem, e) přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb; to neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta; ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

18 Výjimka - § 82 odst. 3 (3) Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak

19 Výjimka - § 82 odst. 5 (5) Důvody odmítnutí přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončení péče podle odstavce 2 posuzuje poskytovatel. Poskytovatel o odmítnutí přijetí do péče podle odstavce 1 nebo o ukončení péče podle odstavce 2 písm. d) a e) nebo o odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb podle § 50 odst. 2 vydá pacientovi písemnou zprávu, ve které je uveden důvod odmítnutí nebo ukončení.

20 Dříve vyslovené přání

21 Dříve vyslovené přání - § 36
(1) Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). Nelze u: nezletilí, pacienti s omezenou svéprávností

22 (2) Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.

23 (3) Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Součástí dříve vysloveného přání je písemné poučení podle odstavce 2. (4) Pacient může učinit dříve vyslovené přání též při přijetí do péče poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace, a to pro poskytování zdravotních služeb zajišťovaných tímto poskytovatelem. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi; záznam podepíše pacient, zdravotnický pracovník a svědek; v tomto případě se nepostupuje podle odstavce 3.

24 (5) Dříve vyslovené přání
a) není třeba respektovat, pokud od doby jeho vyslovení došlo v poskytování zdravotních služeb, k nimž se toto přání vztahuje, k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient vyslovil souhlas s jejich poskytnutím; rozhodnutí o nerespektování dříve vysloveného přání pacienta a důvody, které k němu vedly, se zaznamenají do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, b) nelze respektovat, pokud nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, c) nelze respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, d) nelze respektovat, pokud byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici dříve vyslovené přání, započaty takové zdravotní výkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.

25 Mlčenlivost § 51 ZZS: poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Ne jen lékař ale i další osoby!!! Mlčenlivost se vztahuje na veškeré informace Nejen zdravotní charakter Rodinný stav, vzdělání, práce... Extenzivní pojetí

26 Legitimní zásah - § 51 ZZS (1) předávání informací nezbytných pro zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních služeb, (2) oznamovací povinnost vyplývající ze ZZS či jiných právních předpisů, (3) sdělování informací pro potřeby trestního řízení či překažení nebo oznámení spáchání trestného činu, (4) sdělování informací a jiných skutečností v nezbytném rozsahu pro ochranu vlastních práv v soudních a jiných řízeních a (5) poskytování informací v nezbytném rozsahu pro účely řízení prováděných orgány komory

27 Děkuji za pozornost! Q&A


Stáhnout ppt "Základy medicínského práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google