Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GAUK 2015 seminář pro příjemce grantu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GAUK 2015 seminář pro příjemce grantu"— Transkript prezentace:

1 GAUK 2015 seminář pro příjemce grantu

2 Základní údaje Čerpat finance můžete od podpisu smlouvy a podpisového vzoru, zpětně lze nechat proplatit doklady od Musíte být aktuálně ve studiu. Při přerušení či ukončení studia nelze čerpat finanční prostředky. Řešení projektu s ? Ihned hlásit GO Podpisový vzor (dodat na EO za řešitele, eventuelně kolegy) Číslo účetního střediska - ne číslo grantu, najdete v grantové smlouvě. Vždy stejný tvar 6 čísel - např Používá se při veškeré komunikaci s EO. Uzávěrka EO pro příjem účetních dokladů: cca

3 Návrhy na přiznání stipendia – výplata odměny
Všichni studenti FF UK v týmu (aktivní studium) – formuláře „návrh na příznání stipendia“ čl. 7c - formuláře naleznete na stránkách GO, vyplněné zašle řešitel projeku na Formulář se vyplňuje pro každého studenta zvlášť. 1 stipendium = 1 formulář Po zpracování vašich návrhů budete vyzváni, abyste přišli podepsat rozhodnutí o přidělení stipendia – co nejdříve! Podepsat musí i každý, komu je stipendium určeno (tj. spoluřešitel) – teprve potom jde stipendium vyplatit (bankovní převod)

4 Mzdy Vyřizujete na osobním oddělení FF (nikoli GO)
Pro vedoucího (školitele), který je zaměstnancem FF použijete formulář „Návrh na výplatu odměny internímu zaměstnanci“ – k dispozici na intranetu nebo osobně na osobním oddělení S vedoucím (školitelem), který není zaměstnancem FF vyplníte Dohodu o provedení práce (DPP). Stejně tak u dalšího členy týmu, který není student a není zaměstnanec FF.

5 Cestovní náklady 1 Studenti – hl. řešitelé i spoluřešitelé - budou čerpat cestovné pomocí tzv. Dohody o poskytnutí příspěvku na cestovní náklady (na odkazu pod označením „nepojmenovaná smlouva – per diem“) Student ji před cestou vyplní a podepíše, pak doručí na GO,GO zajistí podpis zástupce FF UK (vždy podepisuje i řešitel) Pravidla – Opatření děkana 2/2015

6 Cestovní náklady 2 Zahraniční cesta: proplácí se jízdné + per diems daného státu (standardně 50% sazby, 1. a poslední den 25% sazby) Cesta po ČR: pouze per diems pro ČR, jízdenka jako doklad o uskutečnění cesty. 1 denní cesta – 25%. Po domluvě lze počítat i méně – záleží na velikosti rozpočtu CESTY VOZEM NE Po příjezdu z cesty dodá student na EO přes podatelnu formulář pro vyúčtování spolu s jízdenkami a kopii smlouvy (vyzvedne na GR) Na základě toho mu budou proplaceny cestovní výdaje Pro každou cestu se vyplní vždy nová smlouva

7 Ostatní neinv. náklady (materiál a služby)
Další drobné náklady (kromě nákladů za knihy!) budete čerpat na základě předložení příslušného účetního dokladu (účtenek a faktur) na EO (přes podatelnu) Tyto předložíte spolu s průvodním listem faktury resp. formulářem pro vyúčtování – zde budete vyplňovat číslo účetního střediska, které máte přidělené (viz smlouva bod 4.), průvodní list/formulář musí podepsat hl. řešitel projektu podle podpisového vzoru uvedete také pracoviště (katedra/ústav) a kontakt (důležité, EO občas volá!), text – účel platby

8 Formuláře FF UK k vyúčtování
Průvodní list faktury (viz. slide 9) – použijete k faktuře, která je správně vystavená na UK FF Formulář pro vyúčtování – pro drobné vydání (když máte účtenku) nebo i v případě, že faktura/ účetní doklad nebude vystavena přímo na UK, ale na vás, pak můžete použít tento formulář, na základě kterého vám bude proplacena vyučovaná částka, tedy to, co jste zaplatili – vyplníte: jméno, středisko, kontakt, útvar-katedra, věc, celkem částku, datum, podpis dle podpisového vzoru Používá se také při vyúčtování cestovních nákladů

9 Faktura/účetní doklad
Faktura musí být adresována na Univerzitu Karlovu v Praze (fakulta nemá právní subjektivitu, nevystavujte je ani na vaše jméno) Adresa: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 116 38, Praha 1 Správný formát: IČ , DIČ CZ (nevynechat počáteční nuly!) Musí obsahovat název dodavatele (opět správně IČ a DIČ) Datum vystavení, datum splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění Účtovaná částka Datum ani podpis na faktuře být nemusí (lze elektronický doklad)

10 Co s nakoupeným drobným majetkem
Hmotný majetek od 3000 Kč se musí evidovat na FF UK Software (nehmotný majetek) se musí evidovat vždy – před jeho nákupem se poraďte s LVT – t.č.: (opatření děkana 10/2013) Také nákup jakékoli techniky konzultujte s LVT (kompatibilita zařízení, lze sehnat levněji a lépe, …) Nakoupený majetek je fakultní, po skončen grantu zůstává na vaší katedře k evidenci je potřeba na průvodní list faktury správně uvést pracoviště (katedra), číslo místnosti (kde sídlí odpovědná osoba) a odpovědnou osobu (zaměstnanec katedry – školitel, sekretářka), ostatní zpracuje EO

11 Nákup a odevzdání zakoupených knih
Tyto faktury neodevzdáváte na EO!! Řešitel grantu předá fakturu za knihy a knihy do své oborové knihovny nebo SVI (případně poskytne informaci, kdy knihy dojdou), Pracovníci SVI zaevidují knihy, přidělená čísla uvedou na Průvodním listu faktury. Řešitel se už nemusí o fakturu dále starat. K nákupu knih se vztahuje opatření děkana 25/2010 Při nákupu knih ze zahraničí přes internet se poraďte s SVI Knihy objednávejte s velkým předstihem před koncem roku

12 Výjimky u nákupu a předání knih
Výjimku tvoří literatura, kterou nakoupili řešitelé grantů  z ústavů (kateder), jejichž oborovou knihovnou je Knihovna Jana Palacha (dále jen KJP). Jedná se o následující ústavy (katedry): Katedra divadelní vědy Katedra filmových studií Katedra jihoevropských a balkanistických studií Ústav české literatury a literární vědy Ústav českého jazyka a teorie komunikace Ústav obecné lingvistiky – oddělení obecné lingvistiky Ústav obecné lingvistiky – oddělení finských studií Ústav východoevropských studií Ústav germánských studií – oddělení skandinavistiky Řešitelé z těchto pracovišť předávají nakoupenou literaturu spolu s účetními doklady v knihovně Jana Palacha, konkrétně na j. Kamenický, vedoucí KJP.  Kontakty na jednotlivá pracoviště SVI a na KJP:  Hlavní budova FF UK – Středisko vědeckých informací (SVI): podlaží „- 1“, č. dv. S122-S124, linky 270 (Y. Šmahelová), 240 (H. Dewetterová) Hlavní budova FF UK – KJP: J. Kamenický, linka 810,

13 Licenční smlouvy Pokud budete vydávat knihu a máte na celou předtiskovou úpravu prostředky z GAUK, pak se obraťte na GO s žádostí o poskytnutí licenční smlouvy (ne např. pokud máte na vydání publikace prostředky z GAUK jen na korektury nebo překlad atd. – v tomto případě budete postupovat při čerpání stejně jako při nákupu služeb) Smlouva se bude uzavírat mezi vámi, školou a nakladatelem GO vám pomůže s vyplněním smlouvy Až bude podepsaná vámi a nakladatelem, doručíte ji na GO a my zajistíme podpis děkana Na základě licenční smlouvy budou nakladateli proplaceny náklady na předtiskovou přípravu díla (nakladatel vystaví fakturu)

14 Publikační činnost: dedikace a afiliace
V publikačních výstupech musíte uvést tzv. dedikaci, informaci o přidělení finanční podpory: Dedikace: „Tento výstup vznikl v rámci projektu »Název projektu« č….řešeného v roce 2015 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Grantové agentury UK“ Afiliace: kdekoliv v monografii/knize/ u článku zmínit, že autorem textu je student FF UK – např. „Petr Hájek, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze“ Bez afiliace a dedikace Vám GAUK neuzná výstupy a projekt nebude hodnocen jako splněný – vliv na financování v dalších letech, problémy na katedře/ústavu

15 Změny v projektu Ve schváleném rozpočtu lze přesouvat mezi kolonkami, max. 10 tis. resp. 20% dané kolonky. Nutné předem oznámit na GO. U stipendií pozor na limity + pravidla GA UK Větší změny – nutná žádost na GA UK, konzultace s GO, nejpozději do Změny v týmu: změna řešitele nebo školitele – žádost GA UK Změna spoluřešitele – stačí dopsat do týmu v aplikaci nové jméno, hlásit GO Pozor na poměr studenti Mgr.+Ph.D/ostatní

16 Odevzdání průběžné a závěrečné zprávy
Průběžná zpráva u projektů, které pokračují i v dalších letech se odevzdává na konci roku, zhruba před Vánocemi, prostřednictvím aplikace GA UK Její součástí je i žádost o peníze na další rok ve výši, kterou máte již plánovanou v původní žádosti, jen se specifikují položky rozpočtu Závěrečnou zprávu odevzdáváte spolu s hotovými výstupy projektu cca v polovině března 2016

17 Děkuji za pozornost Kontakt pro vše spojené s GA UK: Grantové oddělení FF (nikoli GA UK) Jana Bryksíová Petr Hájek Hana Zimmerhaklová


Stáhnout ppt "GAUK 2015 seminář pro příjemce grantu"

Podobné prezentace


Reklamy Google