Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie a instituce EU EUROPEUM 14. listopadu 2003 David Král, Ivo Šlosarčík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie a instituce EU EUROPEUM 14. listopadu 2003 David Král, Ivo Šlosarčík."— Transkript prezentace:

1

2

3 Historie a instituce EU EUROPEUM 14. listopadu 2003 David Král, Ivo Šlosarčík

4 Důsledky válek v Evropě Winston Churchill a Spojené státy evropské (1946) Marshallův plán obnovy poválečné Evropy (1947) Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (1948) Severoatlantická aliance – NATO (1949) Rada Evropy (1949) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) Jean Monnet a jeho návrhy (1950) Schumanova deklarace (1950) Historie a instituce Příčiny evropské integrace

5 Začátky Společenství Pařížská smlouva (1951, 27/7/1952) Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Montánní unie, ESUO) do 2002 F, D, I, B, LUX, NL Římské smlouvy (1957, 1/1/1958) Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie (Euratom)

6 Francie (F) Belgie (B) Lucembursko (LUX) Nizozemsko (NL) Itálie (I) SR Německo (D) Obr. 1 ESUO (1951) od 27/7/1952 do 26/7/2002 EHS, EURATOM (1957) od 1/1/1958 6 zakládajících zemí

7 Složité začátky, konkurence a první rozšíření Společná zemědělská politika EHS (1958) Stockholmská úmluva –konkurenční Evropské sdružení volného obchodu (1960) A, CH, DK, IRL, N, P, S, UK, Francouzský bojkot (1965) a Lucemburský kompromis (1966) Slučovací smlouva (1967) Dohoda o samostatném financování (1970) První rozšíření o DK, IRL, UK (1973)

8 Spojení království Velké Británie a Severního Irska (GB) Irsko (IRE) Dánsko (DK) Obr. 2 První rozšíření ES v roce 1973

9 Období stabilizace Smlouva o finančním hospodaření (1975) Evropský účetní dvůr (1977) Evropský měnový systém (1979) Evropský parlament – přímé volby (1979) Druhé rozšíření - GR (1981) Schengenské dohody (1985, 1990 - implementační) Třetí rozšíření – P, E (1986) Jednotný evropský akt (1986, 1/7/1987)

10 Řecko (GR) (1981) Španělsko (E) (1986) Portugalsko (P) (1986) Obr. 3 Druhé (1981) a třetí (1986) rozšíření EU

11 Směřování k Evropské unii Program PHARE pro Polsko a Maďarsko (1989) Pád berlínské zdi (9/11/1989) Akční program pro střední a východní Evropu (1990) Hospodářská a měnová unie (HMU) – 1. fáze(1990) Smlouva o spolupráci mezi ES a ČSFR (1990) Asociační smlouvy s H, PL a CS (1991) Smlouva o Evropské unii – podpis v Maastrichtu 7/2/1992

12 Maastrichtská smlouva Evropská unie 1. pilíř Jednotný vnitřní trh Společné politiky Hospodářská a měnová unie Občanství Unie nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 2. pilíř Společná bezpečnostní a zahraniční politika Západoevropská unie Evropská obranná iniciativa společná strategie společný postoj společná akce 3. pilíř Spolupráce v oblasti justice a vnitra Kontrola vnějších hranic (Schengen) Víza, azyl, imigrace Policejní spolupráce v trestních věcech (EUROPOL)

13 Prosazení Evropské unie Jednotný vnitřní trh je skutečností (1993) Smlouva o Evropské unii nabývá účinnosti (25/10/1993) Kodaňská kritéria Evropské rady pro vstup zemí střední a východní Evropy do EU (1993) Dohoda o ustavení Evropského hospodářského prostoru mezi EU a EFTA (1994) Hospodářská a měnová unie (HMU) – 2. fáze (1994) Čtvrté rozšíření - A, F, S (1995)

14 Německé východní země (1990) Švédsko (S) Finsko (FIN) Rakousko (A) Obr. 5 Čtvrté rozšíření EU 1995

15 Od Maastrichtu po Amsterdam Evropská smlouva mezi EU a ČR (1/2/1995) Schengenská úmluva (B, D, E, F, LUX, NL, P) (1995) ČR žádá o členství v EU (17/1/1996) Amsterdamská novela SEU (17/6/1997) Agenda 2000 (1997) ER v Lucemburku - zahájení rozhovorů o vstupu do EU s EST, CY, CZ, H, PL, SL (13/12/1997) HMU – 3. Fáze: euro pro 11 zemí (1999) Amsterdamská SEU nabývá účinnosti (1/5/1999)

16 Amsterdamská smlouva Evropská unie 1. pilíř Jednotný vnitřní trh Společné politiky Víza, azyl, imigrace Schengen Hospodářská a měnová unie Občanství Unie nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení 2. pilíř Společná bezpečnostní a zahraniční politika Vysoký zmocněnec pro SBZP Západoevropská unie společná strategie společný postoj společná akce 3. pilíř Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech EUROPOL, terorismus, drogy, extradice společné postoje rámcová rozhodnutí opatření, úmluvy

17 Současná Evropská unie Evropská komise Romano Prodiho (15/9/1999) Zahájena mezivládní konference k reformě institucí EU (14/2/2000) - ukončena Evropskou radou v Nice Lisabonská agenda (březen 2000), Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika a Charta základních práv EU – nové cíle EU – Santa Maria de Feira (20/6/2000) Smlouva z Nice (prosinec 2000) Referendum o Smlouvě o EU z Nice v Irsku podruhé - Smlouva vstoupila v platnost 1. února 2003 Ukončení rozhovorů s EST, LIT, LOT, PL, ČR, SK, SL, H,CYP, MT (prosinec 2002 - Kodaň) Vstup ČR do EU – 1. května 2004

18 Historie a instituce EU Institucionální struktura ES Hlavní orgány ES/EU  Rada ministrů + Evropská rada  Evropská komise  Evropský parlament  Evropský soudní dvůr  Evropský účetní dvůr Další orgány  Hospodářský a sociální výbor  Výbor regionů  Evropská investiční banka  Evropská centrální banka + Evropský systém centrálních bank  Evropský ombudsman

19 Historie a instituce EU Evropská rada v užším smyslu vyčleněná z Rady minstrů předsedové vlád a hlavy států (FRA) + předseda EK od r. 1974 pravidelná setkání, zmínka v JEA, legislativní uznání v Maastrichtské smlouvě - článek D společných ustanovení nepevné postavení ve smlouvách  silný politický význam a vliv nejdůležitější strategická a koncepční rozhodnutí (EMU, vých. rozš.) summity ER 2x za předsednictví každého členského státu projednávané oblasti H stálá horká témata H nové směry politiky (vých.rozš., posilování ZBP) H nedořešené otázky z minulého předsednictví H aktuální mezinárodní problémy (Irák)

20 Historie a instituce EU Rada ministrů  složena z ministrů vlád 15 členských zemí  formálně existuje 1 Rada, reálně funguje asi 9 resortních rad  fce - zastupování zájmů ČS na úrovni EU - rozhodování a schvalování právních aktů

21 Historie a instituce EU Evropská rada Rady odborných ministrů, GAC COREPER (Výbor stálých zástupců) Pracovní skupiny Rady (Working Groups) Rada ministrů + Evropská rada Hierarchická vnitřní struktura

22 Historie a instituce EU Předsednictví v Radě  střídá se každých 6 měsíců (leden - červen, červenec - prosinec)  PS předsedá a organizuje jednání Rady  PS podporuje kontinuitu jednání a konsensus mezi čl. státy  PS presentuje Radu před Evropským parlamentem rok1. pololetí2. pololetí 2000PortugalskoFrancie 2001ŠvédskoBelgie 2002ŠpanělskoDánsko 2003ŘeckoItálie 2004IrskoNizozemí

23 COREPER Výbor stálých představitelů při EU COmité de REPrésentants PERmanents COREPER 2 - velvyslanci COREPER 1 - zastupující velvyslanců zajišťuje jednání Rady hierarchický postup projednávání podkladů podporován pracovními skupinami spolupracuje s výbory a dalšími orgány ES/EU Historie a instituce EU

24 Rozhodování v Radě nejčastěji kvalifikovanou většinou - JVT jednomyslně - 2. a 3. pilíř jednoduchou většinou - procedurální otázky 87  62

25 Historie a instituce EU Evropská komise  výkonný orgán zastupující zájmy EU + zákonodárná iniciativa  „motor i dílna evropské integrace“ (zejména 1. pilíř) fce EK: 1. „Guardian of the Treaties“ - dozírání nad aplikací primárního a sekundárního práva, možnost žaloby na ČS u ESD 2. zákonodárná iniciativa 3. výkonné pravomoci - podílí se na schvalování sekundární legislativy 4. činí návrh rozpočtu, spravuje 97% výdajů rozpočtu 5. provádí vnější kompetence EU -negociace se zmocněním Rady (mezinárodní smlouvy, mezinárodní organizace, státy SVE)

26 Historie a instituce EU Evropská komise - struktura 20 komisařů - jmenováni členskými státy na 5 let velké státy (FRA, NĚM, ITA, ŠPA, BRIT) - 2 komisaři, ostatní - 1 Kabinety komisařů Generální sekretariát, právní služby Generální ředitelství (Directorat General, DG)

27 Prodiho komise 1999 - 2004 Předseda EK Romano Prodi Itálie, 60 let Regionální politika Michel Barnier Francie, 48 let JVT, daně a cla Frits Bolkestein Nizozemí, 66 let Výzkum Philippe Busquin Belgie, 58 let Ochrana spotřeb. zdravotnictví David Byrne Irsko, 52 let Zaměstnanost sociální záležitosti Anna Diamantopulus Řecko, 40 let Zemědělství a rybolov Franz Fischler Rakousko, 53 let Místopředseda pro reformu Neil Kinnock Vel.Brit., 57 let Obchod Pascal Larmy Francie, 52 let Průmysl, informační společnost Erkki Liikanem Finsko, 49 let Rozvoj a human.pomoc Poul Nielson Dánsko, 56 let Vztahy s EP, doprava a energetika Lyola de Palacio Španělsko, 49 Zahraniční vztahy Chris Patten Vel. Brit., 55 let Školství a kultura Viviane Reding Lucembursko,48 let Rozpočet Michael Schreyer Německo, 48 let Hospodářské a měn. záležitosti Pedro Solbes Španělsko, 57 let Soutěž Mario Monti Itálie, 56 let Rozšíření Günter Verheugen Německo,55 let Justice a vnitro António Vitorino Portugalsko, 42 let Životní prostředí Margot Wallström Švédsko, 45 let

28 Historie a instituce EU Evropský parlament od roku 1979 - poslanci EP volení přímým hlasováním tendence  role EP - JEA, Maastrichtská a Amsterdamská smlouva Fce EP: 1. kontrolní funkce - hlasování o důvěře EK, dotazovací právo poslanců, podání žaloby pro nečinnost 2. funkce v legislativním procesu - v závislosti na proceduře 3. funkce při schvalování rozpočtu Složení EP: 626 poslanců volených na 5 let v čele předsednictvo (předseda a 14 místopředsedů) zasedání pléna EP ve Štrasburku, jednání výborů v Bruselu

29 Evropský parlament - role účast v legislativním procesu spolu s Radou interpelace Rady a Komise hlasování o důvěře Komisi a schvalování předsedy projednávání výročních zpráv Komise účast na přípravě a schválení rozpočtu právo žaloby u ESD přijímání členů a mezinárodních závazků EU volba Evropského ombudsmana Právní systém, institucionální struktura a rozhodování

30 Historie a instituce EU Členský stát mandáty Německo 99 Itálie 87 Velká Británie 87 Francie 87 Španělsko 64 Nizozemí 31 Belgie 25 Portugalsko 25 Řecko 25 Švédsko 22 Rakousko 21 Finsko 16 Dánsko 16 Irsko 15 Lucembursko 6 PPE - DE - Evropská lidová strana a Evropští demokraté PSE - Strana evropských socialistů ELDR - Evropská strana liberálů, demokratů a reformátorů Green - Zelení GUE-NGL - Jednotná evropská levice + Nordická zelení levice EDD - Evropa demokracie a diversity UEN - Unie pro Evropu národů TDI - Technická skupina nezávislých N - nezařazení


Stáhnout ppt "Historie a instituce EU EUROPEUM 14. listopadu 2003 David Král, Ivo Šlosarčík."

Podobné prezentace


Reklamy Google