Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456"— Transkript prezentace:

1 Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
Úvod do jazyka PaedDr. Hana Vítová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/ MODERNIZACE VÝUKY

2 Anotace Předmět: český jazyk a literatura Ročník: IV. ročník SŠ Tematický celek: opakování mluvnického učiva ročníku Klíčová slova: jazyk, slovanské jazyky, jazykověda Forma: výklad Datum vytvoření:

3 Úvod do jazyka

4 Jazyk základní prostředek komunikace soustava znaků a pravidel
spojen s určitým národem jazyk přirozený – prostředek pro dorozumívání, dlouhodobě se vyvíjí jazyk umělý – např. znaková řeč, esperanto, znaky matematické… Pokuste se odhadnout, kolik se vyskytuje asi jazyků přirozených.

5 Jazykové skupiny Čeština patří do skupiny indoevropských jazyků jako jazyk slovanský Dále se sem řadí jazyky – indické, íránské, řečtina, albánština a arménština, italické, keltské, germánské, baltské Slovanské jazyky: - společný základ v praslovanštině - dělí se do tří skupin – jazyky západoslovanské, východoslovanské a jihoslovanské Do které skupiny slovanských jazyků patří čeština?

6 Slovanské jazyky Jazyky západoslovanské – čeština, slovenština, polština, horní a dolní lužická srbština Jazyky východoslovanské – ruština, běloruština, ukrajinština Jazyky jihoslovanské – slovinština, srbochorvatština, makedonština, bulharština, staroslověnština Charakterizujte staroslověnštinu.

7 Charakteristika češtiny
jazyk tvrdší v porovnání s polštinou a slovenštinou přízvuk na první slabice písmo latinka, pravopis diakritický bohatá slovní zásoba ohebný jazyk a bohaté tvarosloví stálý pořádek slov jazyk spisovný i nespisovný Vysvětlete pojem ohebnost jazyka.

8 Jazykověda a její disciplíny
jazykověda / lingvistika / - věda zkoumající a popisující jazyk, jeho užívání a různé jazykové jevy. Podle toho, jakou složkou jazyka se zabývá, se dělí takto: gramatika / mluvnice /- popisuje mluvnickou stavbu slova lexikologie – nauka o slovní zásobě stylistika – nauka o slohu Uveďte konkrétní příklady toho, čím se mohou jednotlivé jazykovědné disciplíny zabývat.

9 Gramatika Dělí se na tyto disciplíny:
- hláskosloví – zabývá se zvukovou složkou jazyka - morfologie / tvarosloví / -zabývá se slovními tvary, slovními druhy a jejich mluvnickými významy - syntax / skladba / - zkoumá stavbu vět a souvětí Jaké mluvnické kategorie určujeme u podstatných jmen a u sloves? Která jazyková disciplína tuto problematiku řeší?

10 Lexikologie Dělí se na tyto disciplíny:
- slovotvorba – popisuje způsoby tvoření nových slov - sémantika – nauka o významu slov - etymologie – zkoumá původ slov - frazeologie – věnuje se ustáleným slovním spojením - onomastika – zabývá se původem a tvorbou vlastních jmen - lexikografie – nauka o slovnících Zjistěte si do příští hodiny, jaký je původ vašeho jména.

11 Shrnutí čeština patří do skupiny indoevropských jazyků, jazyk západoslovanský jazyk tvrdý, ohebný, bohatá slovní zásoba, stálý pořádek slov, spisovná i nespisovná podoba jazykověda – věda zabývající se jazykem, dělí se na řadu disciplín /gramatiku, lexikologii, stylistiku/

12 Použité zdroje - SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura: ucelená, přehledná, osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Havlíčkův Brod: Fragment, ISBN MUŽÍKOVÁ, Olga. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, ISBN - ČECHOVÁ, Marie. Český jazyk pro 1. ročník SOŠ. Praha: Pedagogické nakladatelství, ISBN X. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis007. ISB


Stáhnout ppt "Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456"

Podobné prezentace


Reklamy Google