Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické bezpečnostní dokumenty České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické bezpečnostní dokumenty České republiky"— Transkript prezentace:

1 Strategické bezpečnostní dokumenty České republiky
Ing. Vladimír KRULÍK 11. března 2008 Praha

2 Osnova 1. Úvod 2. Bezpečnostní politika České republiky
3. Strategické bezpečnostní dokumenty 4. Závěr

3 Bezpečnostní politika České republiky

4 (alternativa: Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno)
Bezpečnostní politika - definice Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů, ŘVD Vyškov Bezpečnostní politika je nejobecnější a vrcholný program státu nebo uskupení států v oblasti obhajoby a obrany národních zájmů. Je obvykle stanovena na základě definice národních zájmů, analýzy bezpečnostního prostředí a klasifikace hrozeb a rizik a mezinárodních závazků, přičemž věnuje pozornost jak bezpečnosti vnitřní, tak bezpečnosti vnější. Deklaruje, jakým způsobem a při použití jakých prostředků hodlá aktér definující a provádějící bezpečnostní politiku hájit své zájmy. (alternativa: Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno)

5 Předmět zájmu - vymezení pojmu Bezpečnostní strategie ČR - UV č
Bezpečnostní politika je souhrnem opatření a kroků pro prevenci a eliminaci hrozeb a z nich vyplývajících rizik s cílem zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu. BP se provádí pomocí zahraniční obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti. ČR k tomu formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití příslušných prvků bezpečnostního systému ČR.

6 Bezpečnostní politika Politická odpovědnost (politická, ekonomická)
Předmět bezpečnostní politiky zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, obrana a ochrana občanů a státu ve spojeneckém kontextu Podstoupená rizika Deficit schopností Bezpečnostní politika Potřebné schopnosti Dosažené schopnosti Hrozby ► rizika Politická odpovědnost Pokrytá rizika Náklady - cena (politická, ekonomická) Výdaje státu Snížení nákladů

7 Místo a obsah bezpečnostní politiky
Ostatní politiky Právní a spojenecký rámec Vládní politika Hospodářská politika Bezpečnostní politika Politika vnitřní bezpečnosti Obranná politika Zahraniční politika

8 Bezpečnostní prostředí ČR
27 26 Pilíře zajištění bezpečnosti: Belgie Bulharsko ČR Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Norsko Kanada Island USA Turecko Belgie Bulharsko ČR Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Kypr Irsko Malta Rakousko Švédsko Finsko ►koaliční kontext v rámci NATO ►posilování transatlantické vazby EU - USA 192 členů OSN EU NATO ČR

9 Strategické bezpečnostní dokumenty

10 Bezpečnostní politiky - strategické dokumenty
Programové prohlášení vlády Evropská bezpečnostní strategie Charta OSN Severoatlantická smlouva Bezpečnostní strategie ČR ? Vládní politika ? Hospodářská politika Bezpečnostní politika NATO OSN EU Politika vnitřní bezpečnosti Obranná politika Zahraniční politika Vojenská strategie ČR ?

11 Vznik a účinnost dokumentů
Charta OSN Evropská bezpečnostní strategie Vojenská strategie ČR ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ Bezpečnostní strategie ČR Severoatlantická smlouva - přistoupení ČR Programové prohlášení vlády

12 Charta OSN - 1945 - I. „ … lid UN, odhodlán uchránit budoucí pokolení metly války …“
Kap. I. Cíle a zásady - svrchovaná rovnost všech členů - členové se vystříhají hrozby násilím nebo použití násilí - UN se postarají, aby podle těchto zásad jednaly i státy - nečlenové Kap. II. Členství - na doporučení RB lze člena UN vyloučit Kap. III. Orgány - Valné shromáždění - Rada bezpečnosti - Hospodářská a sociální rada - Poručenská rada (viz. Kapitola XIII.) - Mezinárodní soudní dvůr - sekretariát

13 Charta OSN - 1945 - II. Kap. IV. Valné shromáždění
- VS se skládá ze všech členů UN - může činit doporučení - s výjimkou čl členům, RB či oběma - čl. 12 Pokud RB vykonává ve věci některého sporu, nebo některé situace úkoly jí určené touto chartou, VS neučiní žádného doporučení stran takového sporu či situace, ledaže o to RB požádá. Kap. V. Rada bezpečnosti - RB má 15 členů (Čína, Francie, RF, UK, USA - stálí členové) - odpovědnost za zachování míru a bezpečnosti, jedná jménem UN Kap. VI. Pokojné řešení sporů Kap. VII. Akce při ohrožení míru, porušení míru a činech útočných - zda jde o ohrožení míru, jeho porušení, či útočný čin rozhodne RB - čl. 45 …členové udržují okamžitě použitelné národní letecké kontingenty pro sdruženou mezinárodní akci donucovací … - výbor vojenských štábů (rada a pomoc RB ve vojenských otázkách) Kap. VIII. Oblastní dohody Kap. IX. Mezinárodní hospodářská a sociální součinnost

14 Charta OSN - 1945 - III. Kap. X. Hospodářská a sociální rada
- složená je z 54 členů UN volených VS Kap. XI. Prohlášení o nesamostatných územích Kap. XII. Soustava mezinárodního poručenství Kap. XIII. Poručenská rada - zastavila svou činnost v roce 1994 Kap. XIV. Mezinárodní soudní dvůr Kap. XV. Sekretariát - složen z generálního tajemníka a úředníků (jmenuje GT) Kap. XVI. Různá ustanovení Kap. XVII. Přechodná opatření bezpečnostní Kap. XVIII. Změny Kap. IXX. Ratifikace a podpis ► Součást - Statut mezinárodního soudního dvora

15 Severoatlantická smlouva - 1949 - I
Severoatlantická smlouva I. „ strany potvrzují víru v cíle a zásady Charty OSN a touhu žít v míru…“ „ jsou odhodlány chránit svobodu, společné dědictví a civilizaci svých národů, založenou na zásadách demokracie, svobodách jednotlivce a právním státu…“ „ jsou rozhodnuty spojit své úsilí ke kolektivní obraně a k zachování míru a bezpečnosti...“ ► závazek řešit mezinárodní spory mírovou cestou, zdržet se hrozby silou nebo užití síly neslučitelným c cíli OSN ► udržování a rozvíjení individuální a kolektivní schopnosti odolat ozbrojenému útoku ► společné konzultace při ohrožení územní celistvosti, poltické nezávislosti nebo bezpečnosti kterékoli strany ► čl. 5 - viz. dále ► zřízena Rada, ta zřizuje pomocné orgány - Výbor pro obranu (čl. 3, 5)

16 Severoatlantická smlouva - 1949 - II. Čl. 5
Strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu uznané článkem 51Charty Organizace spojených národů a pomůže napadené straně nebo stranám tím, že sama a v součinnosti s ostatními stranami neprodleně podnikne kroky, které bude považovat za nutné, včetně užití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost v severoatlantické oblasti. O každém takovém ozbrojeném útoku a veškerých opatřeních přijatých v důsledku tohoto útoku bude neprodleně uvědomena Rada bezpečnosti. Tato opatření budou ukončena, když Rada bezpečnosti přijme opatření nezbytná k obnovení a zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.

17 Evropská bezpečnostní strategie J
Evropská bezpečnostní strategie J. SOLANA - přijata hlavami států na Evropské radě - Brusel Úvod - ? EU je zákonitě globálním aktérem ? - EU by měla být připravena nést část odpovědnosti za bezpečnost 1. Bezpečnostní prostředí - globální výzvy a hlavní hrozby - globální výzvy - hlavní hrozby 2. Strategické cíle - reakce na hrozby - posilování bezpečnosti v oblastech sousedících s EU - mezinárodní řád založený na systému mnohostranné spolupráce 3. Důsledky pro evropskou politiku - EU aktivnější - EU jednotnější - EU spolupracující s partnery - EU schopná nasadit více sil a kapacit Závěr - nové hrozby, ale i nové příležitosti - UE má kapacity pro obojí

18 Programové prohlášení vlády ČR
Právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva - tlak na reformu regulační a administrativní zátěže a proti korupci Reforma bezpečnostních složek, policie a jejich kontrolních orgánů - optimalizace organizace PČR, systému řízení a vybavení - transformace zpravodajských služeb Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost - aktivní, realistická a praktická zahraniční politika - zapojení do diskuse o budoucí podobě EU - priority českého předsednictví Zahraniční a bezpečnostní politika - transatlantická vazba - euroatlantický prostor nedělitelný - výraznější převzetí odpovědnosti členů EU za bezpečnost - aktualizace strategických dokumentů obrany a bezpečnosti - zapojení do vojenských i civilních misí (mírové, stabilizační, aj.)

19 Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č. 1254 ze dne 10
Bezpečnostní strategie ČR usnesení vlády č ze dne 10. prosince 2003 I. Úvod - čl. 1 - na BS ČR mají navazovat dílčí strategie a koncepce II. Východiska bezpečnostní politiky (BP) - jednotlivé politiky III. Bezpečnostní zájmy ČR - životní a strategické zájmy ČR, další významné zájmy IV. Bezpečnostní prostředí - role států a mezinárodních organizací a postavení ČR - trendy v bezpečnostním prostředí V. Strategie prosazování bezpečnostních zájmů ČR - zahraniční politika - obranná politika - politika v oblasti vnitřní bezpečnosti - hospodářská politika a zajišťování bezpečnosti - politika v oblasti veřejné informovanosti VI. Bezpečnostní systém ČR - je nástrojem pro tvorbu a realizaci BP ČR VII. Závěr - Zpráva o zajištění bezpečnosti ČR (cyklus - po 2 letech)

20 Vojenská strategie ČR usnesení vlády č. 578 ze dne 9. června 2004
A. Úvod B. Bezpečnostní prostředí - ozbrojený konflikt nehrozí - bezpečnostní situace se ale zhoršuje C. Politicko-vojenské ambice ČR - vyjadřují deklarovaný příspěvek ČR ke spojeneckému úsilí D. Strategie obrany ČR - obecná východiska - zásady výstavby ozbrojených sil - zásady použití ozbrojených sil E. Obranné kapacity a zdroje - vojenské kapacity - zdroje - lidské, materiálové, finanční F. Závěr - Zpráva o zajištění obrany ČR (cyklus - po 2 letech)

21 Doporučená literatura
► P. Zeman a kol. Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno, 2003 ► Autorský kolektiv, Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů, ŘeVD VSPV Vyškov, 2005 ► Charta OSN ► Severoatlantická smlouva ► Evropská bezpečnostní strategie ► Programové prohlášení vlády ► Bezpečnostní strategie ČR, vláda ČR - UV č. 1254, 2003 ► Vojenská strategie ČR, vláda ČR - UV č. č. 578, 2004 ► Návrh optimalizace současného bezpečnostního systému ČR, vláda ČR - UV č. 1214, 2005, ► Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky - UV č. 7, 2008 ► Ministerstvo zahraničních věcí - ► Ministerstvo obrany – ► Ministerstvo vnitra – ► Ministerstvo průmyslu a obchodu –

22 Dotazy ?


Stáhnout ppt "Strategické bezpečnostní dokumenty České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google