Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnostní legislativa a bezpečnostní systém České republiky Ing. Vladimír KRULÍK 31. března 2009 CESES FSV UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnostní legislativa a bezpečnostní systém České republiky Ing. Vladimír KRULÍK 31. března 2009 CESES FSV UK Praha."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní legislativa a bezpečnostní systém České republiky Ing. Vladimír KRULÍK 31. března 2009 CESES FSV UK Praha

2 Osnova 1. Úvod 2. Bezpečnostní politika a bezpečnostní systém ČR 3. Bezpečnostní legislativa ČR 4. Vývoj - optimalizace bezpečnostního systému ČR 5. Závěr - dotazy

3 2. Bezpečnostní politika a bezpečnostní systém ČR

4 Předmět zájmu - vymezení pojmu - definice Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 Bezpečnostní politika je souhrnem opatření a kroků pro prevenci a eliminaci hrozeb a z nich vyplývajících rizik s cílem zajistit vnitřní a vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu. BP se provádí pomocí zahraniční, obranné a hospodářské politiky a politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejné informovanosti. ČR k tomu formuluje základní zásady pro výstavbu, přípravu a použití příslušných prvků bezpečnostního systému ČR. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEFINICE: P. Zeman a kol., Česká bezpečnostní terminologie - viz. literatura Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů - viz. literatura

5 Předmět bezpečnostní politiky zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti, obrana a ochrana občanů a státu ve spojeneckém kontextu Bezpečnostní politika Hrozby ► rizika Potřebné schopnosti Náklady - cena (politická, ekonomická) Pokrytá rizika Výdaje státu Dosažené schopnosti Deficit schopnostíPodstoupená rizika Snížení nákladů Politická odpovědnost

6 Bezpečnostní prostředí ČR OSN EU NATO ČR ► spojenecký kontext v rámci NATO ► členství v EU ► transatlantická vazba EU - USA Pilíře zajištění bezpečnosti: Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Norsko Kanada Island USA Turecko Belgie Bulharsko Česká republika Dánsko Estonsko Francie Itálie Litva Lotyšsko Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Polsko Portugalsko Rumunsko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko UK Kypr Irsko Malta Rakousko Švédsko Finsko 192 členů 26 27

7 Místo a obsah bezpečnostní politiky Vládní politika Bezpečnostní politika Politika vnitřní bezpečnosti Obranná politika Zahraniční politika Hospodářskápolitika Právní a spojenecký rámecOstatní politiky

8 Bezpečnostní systém ČR Systém je definován (zjednodušeně) ■ prvky systému a jejich funkcemi ■ vazbami mezi prvky uvnitř systému ■ vazbami prvků systému s vnějším okolím ► neexistuje komplexní popis bezpečnostního systému ČR ► prvky, funkce a vazby popsány jednotlivě v právních předpisech Bezpečnostní strategie ČR - VI. Bezpečnostní systém ČR Bezpečnostní strategie ČR - VI. Bezpečnostní systém ČR

9 Schéma základních výkonných prvků BS ČR

10 Režimy činnosti BS StavPrávní předpisVyhlašujeDůvodPodmínky MírovýstavMírovýstav Běžnýprávní řád Stav nebezpečí z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 hejtman z. č. 240/00 Sb., o krizovém řízení, §3 při živelní pohromě, ekolog. či průmysl. havárii, nebo jsou-li ohroženy životy, zdraví či majetek, pokud intenzita ohrožení nedosahuje značného rozsahu a nestačí aktivita státní správy a IZS ▪ jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu, pro celé území kraje nebo jeho část ▪ musí obsahovat krizová opatření a jejich rozsah ▪ nejvýše na 30 dnů Nouzový stav ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 vláda ú. z. č.110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 při živelní pohromě, ekolog. či průmyslové havárii nebo jiném nebezpečí, značného rozsahu, jsou-li ohroženy životy, zdraví nebo majetek, nebo vnitřní pořádek a bezpečnost ▪ musí být uvedeny důvody ▪ maximálně na 30 dnů ▪ na určitou dobu a území ▪ ne při stávce na ochranu práv a oprávněných zájmů ▪ nutno stanovit jaká práva se omezují a jaké povinnosti se ukládají Stav ohrožení státu ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 Parlament ČR na návrh vlády ú. z. č.110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 7 je-li ohrožena svrchovanost státu, nebo jeho územní celistvost, nebo demokratické základy ▪ k usnesení PČR je nutná nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů Válečný stav ú. z. č. 110/98 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 odst. 1 Parlament ČR ú. z. č. 1/93 Sb., Ústava ČR, čl. 43 je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit spojenecké závazky ▪ k usnesení PČR je nutná nadpoloviční většina všech poslanců a senátorů

11 Rozhodující politicko - strategické exekutivní dokumenty - vývoj ► VS ČR schválená UV ze dne 21. 12. 1994 č. 732 (zruš. UV č. 257/1999) ► Národní obranná strategie ČR schv. UV ze dne 26. 3. 1997 č. 177 (zruš. UV č. 257/1999) ► BS ČR schválená UV ze dne 17. 2. 1999 č. 123 (zruš. UV č. 80/2001) ► VS ČR schválená UV ze dne 29. 3. 1999 č. 257 (zruš. UV č. 438/2002) ► BS ČR schválená UV ze dne 22. 1. 2001 č. 80 ► VS ČR schválená UV ze dne 29. 4. 2002 č. 438 (zruš. UV č. 578/2004) ► novelizovaná BS ČR schválená UV ze dne 10. 12. 2003 č. 1254 ► VS ČR schválená UV ze dne 9. 6. 2004 č. 578 (zruš. UV č. 907/2008) ► Národní strategie vyzbrojování schv. UV ze dne 15. 9. 2004 č. 875 ► VS ČR schválená UV ze dne 23. 7. 2008 č. 907 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VS ČR – Vojenská strategie České republiky BS ČR – Bezpečnostní strategie České republiky

12 Realizace bezpečnostní politiky exekutivní dokumenty ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ► Národní strategie vyzbrojování - UV 875/2004 ► Optimalizace současného BS ČR - UV č. 1214/2005 ► Programové prohlášení vlády ► Aktualizace optimalizace současného BS ČR - UV č. 7/2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Dokumenty nižší úrovně, speciálního zaměření - resortní gesce

13 3. Bezpečnostní legislativa ČR

14 Právní úprava zajišťování bezpečnosti ► Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR ► Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR ► Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR ► Vyhláška MZV č. 30/1947 Sb. - Charta spojených národů ► Sdělení MZV č. 66/1999 Sb. - Severoatlantická smlouva ► Oznámení prezidenta republiky ze dne 9. 7. 2003 č. 206/2003 Sb., o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení ČR k EU konaného ve dnech 13. a 14. 6. 2003 - III. Přistoupení ČR k EU bylo v referendu schváleno ---------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- ► Soustava speciálních právních předpisů - resortní gesce ► Zřizují se jednotlivé prvky bezpečnostního systému, stanovují a nastavují se vzájemné vazby

15 Vláda a průřezově ministerstva a ostatní subjekty veřejné správy ► Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ► Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ► Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ► Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ► Programové prohlášení vlády ► Aktualizace optimalizace současného BS ČR - UV č. 7/2008

16 Ministerstvo zahraničních věcí ► Vyhláška MZV č. 30/1947 Sb. - Charta spojených národů ► Sdělení MZV č. 66/1999 Sb. - Severoatlantická smlouva ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ~ Koncepce budoucí české zahraniční politiky - UV č.563/1992 ~ Koncepce budoucí české zahraniční politiky - UV č.563/1992 ~ Koncepce zahraniční politiky ČR - UV č.124/1999 ~ Koncepce zahraniční politiky ČR - UV č.124/1999 ~ Koncepce zahraniční politiky ČR na léta 2003 až 06 - UV č.223/2003 ~ Koncepce zahraniční politiky ČR na léta 2003 až 06 - UV č.223/2003

17 Ministerstvo obrany ► Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR ► Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR ► Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon) ► Zákon č. 124/1992 Sb., o vojenské policii ► Sdělení MZV č. 66/1999 Sb. - Severoatlantická smlouva ► Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. - o plánování obrany státu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ► Národní strategie vyzbrojování - UV 875/2004 ► Vojenská strategie ČR - UV č. 907/2008

18 Ministerstvo vnitra ► Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ► Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ► Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ► Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ► Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ► Národní strategie vyzbrojování - UV 875/2004

19 Zpravodajské služby ► Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR ► Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě ► Zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství * ► Úřad pro zahraniční styky a informace (nemá speciální zákon - v zákonu č. 153/1994 Sb. jsou Zvláštní ustanovení o ÚřZI - §§ 17 - 19) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► Bezpečnostní strategie ČR - UV č. 1254/2003 ► Vojenská strategie ČR - UV č. 907/2008 *

20 Bezpečnostní rada státu ► Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ► Bezpečnostní rada státu - UV č. 391/1998 (jednací řád BRS) ► Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky - UV č. 727/2007 schválen Statut VKZBP ► Výbor pro obranné plánování - UV č. 671/2008 schválen Statut VOP ► Výbor pro civilní nouzové plánování - UV č. 671/2008 schválen Statut VCNP ► Výbor pro zpravodajskou činnost - UV č. 1174/2006 schválen Statut VZČ ► Ústřední krizový štáb - UV č. 1500/2008 schválen Statut UKŠ

21 Další orgány (SSHR, NBÚ, obce, obecní policie, ad.) ► Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ► Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy ► Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů ► Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ► Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ► Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu

22 4. Vývoj - optimalizace bezpečnostního systému ČR

23 Optimalizace současného BS ČR úkol ► UV č. 1140/2002 (ke reformě OS) - úkol zpracovat Koncepci bezpečnostního systému ČR do 31. 12. 04 úkol změněn ► UV č.1203/2004 (k závěrům analýzy BS ČR) - úkol změněn - zpracovat návrh optimalizace současného BS ČR ► UV č. 1214/2005 - schválen Návrh optimalizace současného BS ČR úkol ► UV č. 7/2008 - schválena Aktualizace optimalizace současného bezpečnostního systému České republiky - úkol zabezpečit plnění úkolů dle Aktualizace, vládu informovat do 31. 12. 2012 NOSBS ČR obsahuje soubor opatření k úpravě BS ČR, včetně záměru legislativních aktivit ▼ ▼ ▼ udává směr dalšího vývoje všech oblasti zajišťování bezpečnosti

24 5. Závěr - dotazy

25 Doporučená literatura ► P. Zeman a kol., Česká bezpečnostní terminologie, VA Brno, 2003 ► Autorský kolektiv, Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů, ŘeVD VSPV Vyškov, 2005 ► Bezpečnostní strategie ČR, UV č. 1254/2003 ► Národní strategie vyzbrojování - UV 875/2004 ► Vojenská strategie ČR, UV č. 907/2008 ► Programové prohlášení vlády ► Aktualizace optimalizace současného BS ČR - UV č. 7/2008 ► Sbírka zákonů ČR - ASPI ► Ministerstva - www.mzv.cz, www.army.cz, www.mvcr.cz ► A. Rašek a kol., Tvorba základů bezpečnostní vědy, Vojenské rozhledy 1/2007 ► V. Krulík, Struktura bezpečnostního systému ČR, Vojenské rozhledy 2/2007


Stáhnout ppt "Bezpečnostní legislativa a bezpečnostní systém České republiky Ing. Vladimír KRULÍK 31. března 2009 CESES FSV UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google