Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRACOVNÍ PRÁVO Náhrada škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRACOVNÍ PRÁVO Náhrada škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PRACOVNÍ PRÁVO Náhrada škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 II) jiná, než hmotná odpovědnost
Náhrada škody Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní pokuta (např. u konkurenční doložky) 4) poskytnutí náhrady mzdy při neplatném rozvázání pracovního poměru či okamžité zrušení pracovního poměru II) jiná, než hmotná odpovědnost povinnost strpět rozvázání pracovního poměru odstoupení od pracovní smlouvy III) Sankce ukládané jinými orgány přestupky a správní delikty (právní úprava zaměstnanosti) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Funkce odpovědnosti za škodu
Náhrada škody Funkce odpovědnosti za škodu 1) preventivně výchovná (předcházení vzniku škod) 2) reparační (odškodnění škody) 3) sankční (postih za porušení povinnosti) prevenční povinnost (povinnost předcházet vzniku škody) zaměstnavatel – povinen zajistit pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví zaměstnanec – povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám, majetku ani bezdůvodnému obohacení hrozí-li škoda, oznámit to nadřízenému je-li třeba zákroku, je povinen zakročit – pokud mu v tom nebránila důležitá okolnost či by vystavil vážnému ohrož. sebe či jiné osoby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 škoda způsob. zaměstnancem – primárně preventivní funkce
Náhrada škody škoda způsob. zaměstnancem – primárně preventivní funkce limitace odpovědnosti zaměstnance při škodě z nedbalosti (výjimkou je hmotná odpovědnost a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí) - chrání se sociální funkce mzdy - plná náhrada může být svou výší mimo možnosti zaměstnance (havárie drahého stroje, výpadek výrobní linky, rozsáhlý požár) subjektivní odpovědnost – vyžaduje se zavinění; zavinění může být presumováno (hmotná odpovědnost a odpovědnost za ztrátu svěřené věci) – možno se však vyvinit škoda způsob. zaměstnavatelem – primárně reparač. funkce hradí škodu v plném rozsahu objektivní odpovědnost (a to i za jednání 3. osoby) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu (§ 250 ZPr)
Náhrada škody Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu (§ 250 ZPr) zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním Podmínky odpovědnosti 1) porušení povinností 2) vznik škody 3) příčinná souvislost porušení povinností a vzniku škody 4) zavinění dělená nikoli solidární odpovědnost (každý odpovídá jen za svůj díl) jen do 4 a ½ násobku průměrného měsíčního výdělku omezení neplatí, pokud způsobena v opilosti, již si sám přivodil či pro požití návykových látek úmyslné zavinění – lze žádat i ušlý zisk JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251 ZPr)
Náhrada škody Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody (§ 251 ZPr) zaměstnanec vědomě neupozornil vedoucího zaměstnance na hrozící škodu, ani nezakročil proti hrozící škodě, ačkoli by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody - zaměstnavatel může požadovat, aby se podílel na náhradě škody v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji nelze uhradit jinak Podmínky odpovědnosti 1) porušení prevenční povinností 2) vznik škody 3) příčinná souvislost 4) zavinění 5) škodu nelze hradit jinak maximálně do třínásobku průměrného měsíčního výdělku škodu nehradí celou – pouze se podílí (přispívá k) její úhradě JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Náhrada škody Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (§ 252 ZPr) Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených k vyúčtování dále jen „dohoda o odpovědnosti“ – odpovědnost za schodek pouze hodnoty (zboží, peníze, materiál) určené k obratu či oběhu zaměstnanec měl možnost s nimi disponovat po celou dobu, po níž mu byly svěřeny odpovědnost pouze za schodek – pokud určité hodnoty byly poškozeny nebo zničeny – obecná odpovědnost Podmínky odpovědnosti 1) vznik škody – existence schodu 2) existence písemné dohody o odpovědnosti 3) zavinění – je presumováno (vyvratitelná domněnka) dohodu nelze před dosažením 18 let JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 při individuální odpovědnosti – odpovídá za celý schodek
Náhrada škody při individuální odpovědnosti – odpovídá za celý schodek společná hmotná odpovědnost – odpovídá celý pracovní kolektiv zaměstnanci odpovídají podle poměru hrubých výdělků, výdělek vedoucího a jeho zástupce se zde započítává dvakrát vyjma vedoucího a jeho zástupce nesmí podíl náhrady u jednotlivých zaměstnanců přesáhnout výši jejich průměrného výdělku zbytek hradí vedoucí a jeho zástupce od dohody o hmotné odpovědnosti je možno odstoupit z důvodů zvláštního zřetele hodných může soud snížit JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§ 255 ZPr)
Náhrada škody Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí (§ 255 ZPr) Podmínky odpovědnosti 1) vznik škody – ztráta svěřené věci 2) existence písemného potvrzení o převzetí nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí 3) zavinění – je presumováno (vyvratitelná domněnka) dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí - vždy pokud hodnota svěřené věci přesahuje 50 tis. Kč - až po dovršení 18 let věku - písemná, jinak je neplatná JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu
Náhrada škody Společná ustanovení o odpovědnosti zaměstnance za škodu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Náhrada škody Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci (§ 265 – 271 ZPr) Převažuje reparační funkce – náhrada škody preventivně výchovná funkce je spíše potlačena odpovědnost zaměstnavatele je vždy objektivní podmínkou není protiprávní jednání zaměstnavatele ten odpovídá, i když škodu způsobil jiný subjekt hradí se skutečná škoda, nedošlo-li k uvedení v původní stav při škodě způsobené úmyslně se hradí i ušlý zisk Druhy odpovědnosti a) obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu b) odpovědnost při pracovních úrazech a nemocech z povolání c) odpovědnost za škodu na odložených věcech d) odpovědnost za škodu vzniklou při odvracení škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Obecná odpovědnost za škodu (§ 265 ZPr)
Náhrada škody Obecná odpovědnost za škodu (§ 265 ZPr) I) Odpovědnost podle § 265/1 ZPr odpovědnost zaměstnavatele za škodu, která vznikla zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům porušit právní povinnost či jednat úmyslně proti dobrým mravům nemusí jen zaměstnavatel, ale i třetí osoba Podmínky odpovědnosti 1) vznik škody při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 2) porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti dobrým mravům (i ze strany třetí osoby) 3) příčinná souvislost JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 II) Odpovědnost podle § 265/2 ZPr
Náhrada škody II) Odpovědnost podle § 265/2 ZPr odpovědnost zaměstnavatele za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění pracovních úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem i pokud škoda nevznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním Podmínky odpovědnosti 1) vznik škody při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 2) porušení právních povinností zaměstnancem jednajícím jménem zaměstnavatele v rámci plnění jeho úkolů 3) příčinná souvislost Z odpovědnosti vyňaty škody na dopravním prostředku, kterého zaměstnanec použil při plnění pracovních úkolů bez jeho souhlasu; stejně u nářadí, zařízení a předmětech zaměstnance (§ 265/3 ZPr) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Náhrada škody Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání (§ 365 – 393 ZPr) Pracovní úraz (§ 380 ZPr) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů Nemoc z povolání nemoc uvedená v seznamu nemocí z povolání vzniklé za podmínek v něm uvedených - vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů seznam obsažen v příloze nařízení vlády č. 290/1995 Sb. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 odpovědnost za výsledek – nežádá se porušení povinnosti
Náhrada škody odpovědnost za výsledek – nežádá se porušení povinnosti podmínky odpovědnosti 1) škoda na straně zaměstnance (popř. pozůstalých) 2) pracovní úraz nebo nemoc z povolání 3) příčinná souvislost odpovídá zaměstnavatel, u něhož a) došlo k pracovnímu úrazu b) u něhož pracoval před zjištěním nemoci z povolání za podmínek, za nichž tato nemoc vzniká možnost zprostit se odpovědnosti - zcela či částečně a) zaviněné porušení předpisů o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci b) opilost či zneužití návykových látek c) jednal lehkomyslně, přestože musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví (lze se zprostit jen částečně) nelze se zprostit – zaměstnanec odvracel nebezpečí, jež nevyvolal JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Druhy náhrad Náhrada škody a) zaměstnanec přežije - ztráta na výdělku
- bolest a ztížení společenského uplatnění - účelně vynaložené náklady spojené s léčením - věcná škoda b) zaměstnanec zemře - náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením - náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem - náhrada nákladů na výživu pozůstalých (zemřelý měl povinnost je vyživovat) - jednorázové odškodnění (manžel a nezaopatř. dítě – každý min. 240 tis. Kč; rodiče, pokud žili ve společné domácnosti – dohromady min. 240 tis. Kč) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Odpovědnost za škodu na odložených předmětech
Náhrada škody Odpovědnost za škodu na odložených předmětech (§ 267 ZPr) odpovědnost zaměstnavatele za škodu na věcech, které se obvykle nosí do zaměstnání a zaměstnanec si je odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ní na místě k tomu určeném a obvyklém ostatní věci, které se obvykle do práce nenosí - odpovědnost pouze do 10 tis. Kč; pokud je však převzal do zvláštní úschovy – odpovídá za škodu bez omezení nutnost zaměstnance oznámit zaměstnavateli vznik škody oznámit bez zbytečného odkladu – nejpozději do 15 dní od vzniku škody – jinak nárok zanikne JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Odpovědnost při odvracení škody (§ 266 ZPr)
Náhrada škody Odpovědnost při odvracení škody (§ 266 ZPr) odpovědnost za věcnou škodu, kterou utrpěl zaměstnanec při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí hrozící životu nebo zdraví, pokud by odpovídal zaměstnavatel škoda nevznikla úmyslným jednáním zaměstnance a zaměstnanec si počínal způsobem přiměřeným okolnostem hradí se i účelně vynaložené náklady JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

19 Bezdůvodné obohacení Náhrada škody právní úprava obsažená v NOZ
odlišná úprava od NOZ (§ 331 ZPr) má-li zaměstnanec vydat neprávem vyplacené částky, musí je vrátit, jen pokud věděl či musel vědět, že mu byly vyplaceny neprávem, a to jen do 3 let od jejich výplaty JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "PRACOVNÍ PRÁVO Náhrada škody JUDr. Petr Čechák, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google