Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vazby energetiky ČR na vstup do EU Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vazby energetiky ČR na vstup do EU Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Vazby energetiky ČR na vstup do EU Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Zákon č.79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon) měl celkem 41 § Zrušen pro ČR zákonem 222/1994 Sb. Zrušen pro SR zákonem 70/1998 Z. z. Rozvoj výroby a rozvodu elektřiny a jejího užívání je jedním ze základních předpokladů k dosažení vyšší technické úrovně výroby a tím i rozvoje celého národního hospodářství a růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva. Plánovitý rozvoj národního hospodářství vyžaduje zabezpečení stálého dostatečného předstihu rozvoje energetické základny před rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství.

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Energetickými díly pro výrobu nebo rozvod elektřiny se rozumějí: výrobny elektřiny, zařízení pro rozvod elektřiny nebo jejich části, pokud slouží nebo jsou určeny k dodávce elektřiny více odběratelům - zařízení pro veřejný rozvod elektřiny elektrické přípojky s příslušenstvím. Elektrickou přípojkou se rozumí elektrické vedení, které odbočuje od zařízení pro veřejný rozvod elektřiny směrem k odběrateli a slouží nebo je určeno k připojení odběrných elektrických zařízení.

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 K zajištění rovnováhy mezi spotřebou a výrobou elektřiny určuje ministerstvo energetiky a organizace jím pověřené způsob a rozsah využití všech energetických děl ( výrobny elektřiny, rozvodná zařízení, přípojky) a jejich výkonů a usměrňuje spotřebu elektřiny. Přitom zejména dbá, aby v rámci státního plánu rozvoje národního hospodářství bylo zajištěno plynulé zásobování národního hospodářství a obyvatelstva elektřinou stanovené jakosti a aby bylo docíleno nejhospodárnější výroby elektřiny a jejího účelného a hospodárného užívání, a to s ohledem na energetickou situaci a nejdokonalejší využití jednotlivých energetických děl a přírodních zdrojů energie.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Odběratelé elektřiny ve velkém jsou též povinni plánovat a provádět opatření technicky a hospodářsky účelná k lepšímu využití elektřiny, zejména jsou povinni vytvářet progresivní normy spotřeby elektřiny a upravovat a registrovat zatížení podle pokynů dodavatele. Oprávnění k cizím nemovitostem Energetickým podnikům přísluší oprávnění: stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i malé stanice do rozlohy 30 metrů čtverečních, s příslušenstvím, zejména zřizovat na nemovitostech podpěrné body, přetnout nemovitosti vodiči a umisťovat v nich vedení; vstupovat a vjíždět při stavbě, provozování, opravách, změnách nebo odstraňování vedení na příjezdné, průjezdné a vedením přímo dotčené cizí nemovitosti; odstraňovat a oklešťovat stromoví překážející vedení.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Za výkon oprávnění uvedených v předchozím odstavci nejsou energetické podniky povinny poskytovat náhradu. Je-li však vlastník nebo uživatel nemovitosti, která není ve státním socialistickém vlastnictví, zřízením vedení podstatně omezen v užívání nemovitosti, může žádat u orgánu, který je podle předpisů o povolování staveb příslušný pro povolení stavby energetického díla, aby mu energetický podnik poskytl přiměřenou jednorázovou náhradu; žádost musí být pod ztrátou nároku podána do tří měsíců ode dne, kdy bylo dílo uvedeno do trvalého provozu (užívání). Oprávnění vznikají povolením ke stavbě vedení a zanikají zrušením vedení. Nezřídil-li vedení energetický podnik, nabývá oprávnění i jiná organizace státního socialistického sektoru, které bylo dáno povolení ke stavbě vedení. Je-li rozsah nebo obsah oprávnění sporný, vymezí je povolující orgán. Povinnost trpět výkon oprávnění vázne na dotčené nemovitosti jako věcné břemeno.

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Před výstavbou vedení jsou vlastníci (uživatelé) pozemků povinni v rozsahu a ve lhůtě stanovené v povolení ke stavbě energetického díla oklestit, popřípadě vykácet a odstranit na náklad energetického podniku stromoví, které by mohlo vedení ohrožovat. Uplyne-li tato lhůta marně, je energetický podnik oprávněn provést okleštění, popřípadě vykácení stromoví vlastním nákladem na nebezpečí vlastníka nebo uživatele pozemku. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je energetický podnik sám oprávněn vykácet stromoví v rozsahu nezbytně nutném pro plynulý a bezpečný provoz vedení, je však povinen uvědomit o tom neprodleně vlastníka (uživatele) pozemku.

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Při výkonu oprávnění jsou energetické podniky a jimi pověřené osoby povinny co nejvíce šetřit nemovitostí, jakož i práv vlastníka nebo uživatele. Věcná břemena postihují i národní majetek; nezapisují se do pozemkových knih a neplatí o nich předpisy o promlčení a vydržení. Ocitne-li se věcné břemeno změnou okolností, za kterých vzniklo, v hrubém nepoměru k výhodě energetického podniku, lze se domáhat, aby energetický podnik vedení změnil nebo přeložil. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o změně (přeložení) a o úhradě nákladů s tím spojených výkonný orgán okresního národního výboru anebo městského národního úřadu, který je stavebním úřadem.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Pokud pro účely stanovené zákonem nestačí oprávnění podle předchozích ustanovení, lze nemovitosti a práva vyvlastnit, nedojde-li k dohodě. Při projektování a výstavbě energetických děl je nutno dbát toho, aby byly co nejvíce vyloučeny škodlivé vlivy na zemědělské a lesní hospodářství a na přírodní prostředí, aby byly šetřeny chráněné části přírody, vegetace potřebná pro hygienickou ochranu a kulturní památky. Za skutečnou škodu způsobenou na nemovitosti nebo jejím příslušenství při stavbě, provozu, opravách, změně nebo odstraňování vedení náleží poškozenému vlastníku nebo uživateli nemovitosti náhrada.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 Soukromí vlastníci staveb a zařízení, které budou připojeny k zařízení pro veřejný rozvod elektřiny, jsou povinni přispívat v rozsahu stanoveném prováděcími předpisy na úhradu nákladů spojených s vybudováním zařízení pro veřejný rozvod elektřiny nízkého napětí a elektrických přípojek.

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Legislativní rámec pro energetiku 1958 - 1994 47/1952 vládní nařízení ze dne 16. září 1952 o státní energetické inspekci. Aby bylo účinněji zajištěno hospodárné používání elektřiny a prohloubena kontrola hospodaření elektřinou, zřizuje se státní energetická inspekce.

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Zákon č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. Obecná část(§ 1 – 14) Elektroenergetika(§ 15 – 22) Plynárenství(§ 23 – 29) Teplárenství(§ 30 – 36) Státní energetická inspekce(§ 37 – 44)

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Zákon upravuje podmínky podnikání v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických či právnických osob s tím spojené, a výkon státní správy na tomto úseku. Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státní autorizace udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu.  Držitel autorizace na rozvod - dodavatel - je povinen, pokud je to technicko - ekonomicky možné, uzavřít s každou fyzickou či právnickou osobou, která o to požádá, splňuje podmínky podle tohoto zákona a nachází se v místě výkonu autorizované činnosti - odběratel, smlouvu o dodávkách vybraného druhu energie.

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Povinnost veřejné služby Veřejnou službou se pro účely tohoto zákona rozumí povinnost držitele autorizace poskytovat dodávky elektřiny, plynu nebo tepla nad rámec vymezený v udělené autorizaci. V případě naléhavé potřeby ve veřejném zájmu vzniká držiteli autorizace povinnost veřejné služby na základě rozhodnutí ministerstva.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Státní regulace Držitelé autorizace podléhají státní regulaci, kterou vykonává ministerstvo. Regulací se rozumí ovlivňování výkonu autorizované činnosti, i s ohledem na nové investice do zdrojů a liniových zařízení podle zákona, za účelem nahrazení konkurenčního prostředí. Ministerstvo průmyslu a obchodu je jediným oprávněným orgánem k předkládání návrhů na změny cen elektřiny, plynu a tepla Ministerstvu financí.

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Dodávka elektřiny Dodavatel je povinen zajistit dodávku elektřiny každému odběrateli, který má zřízenou elektrickou přípojku a odběrné elektrické zařízení v souladu s technickými normami a právními předpisy na úseku bezpečnosti práce, splňuje podmínky týkající se místa, způsobu a termínu připojení stanovené dodavatelem, má souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Směrnice 96/92 EC Soutěžní trh s elektřinou Postupné otvírání trhu s elektřinou 40 GWh, 20 GWh, 9 GWh Nezávislé provozování přenosu elektřiny PPS nezávislý v řízení Vedení odděleného účetnictví Autorizační přístup k výstavbě Povinnost veřejné služby (bezpečnost, kvalita, cena, ŽP) Nové kapacity- autorizační přístup - nabídkové řízení Přednost domácím zdrojům (15 %) PDS povinnost dodávat zákazníkům

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Směrnice 96/92 EC Nediskriminační přístup Oddělení a průhlednost účetnictví Přístup k sítím- sjednaný - regulovaný Zásobování vlastních podniků Ustanovení nezávislého regulačního orgánu Postup řešení sporů Opatření proti zneužití dominantního postavení

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., ze dne 8. ledna 1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky V České republice působí tyto ústřední orgány státní správy, v jejichž čele je člen vlády: 1. Ministerstvo financí, 2. Ministerstvo zahraničních věcí, 3. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 4. Ministerstvo kultury, 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí, 6. Ministerstvo zdravotnictví, 7. Ministerstvo spravedlnosti, 8. Ministerstvo vnitra, 9. Ministerstvo průmyslu a obchodu, 10. Ministerstvo pro místní rozvoj, 11. Ministerstvo zemědělství, 12. Ministerstvo obrany, 13. Ministerstvo dopravy, 14. Ministerstvo životního prostředí, 15. Ministerstvo informatiky.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 V České republice působí tyto další ústřední orgány státní správy: 1. Český statistický úřad, 2. Český úřad zeměměřický a katastrální, 3. Český báňský úřad, 4. Úřad průmyslového vlastnictví, 5. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 6. Správa státních hmotných rezerv, 7. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 8. Komise pro cenné papíry, 9. Národní bezpečnostní úřad, 10. Energetický regulační úřad, 11. Úřad vlády České republiky, 12. Český telekomunikační úřad.

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Ministerstvo průmyslu a obchodu je ústředním orgánem státní správy pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud. Ministerstvu průmyslu a obchodu je podřízena Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce, Puncovní úřad a Licenční úřad.

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Legislativní rámec EU pro energetiku 1995 - 2000 Zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., ze dne 18. června 1991o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen Energetický regulační úřad vykonává působnost při uplatňování, regulaci, sjednávání a kontrole cen v oblasti energetiky, vydává právní předpisy pro regulaci, sjednávání a kontrolu cen v oblasti energetiky, vydává rozhodnutí o regulaci cen včetně pravidel pro klíčování nákladů, výnosů a hospodářského výsledku regulovaných a neregulovaných činností.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Legislativní rámec EU pro energetiku 2001 … Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Obecná část (§ 1 – 20) Elektroenergetika(§ 21 – 54) Plynárenství(§ 55 – 75) Teplárenství(§ 76 – 89) Pokuty(§ 90 – 91) Státní energetická inspekce(§ 92 – 96)

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Legislativní rámec EU pro energetiku 2001 … Zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem fyzické či právnické osoby pouze na základě státního souhlasu, kterým je licence udělená Energetickým regulačním úřadem. Ministerstvo průmyslu a obchodu Energetický regulační úřad

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Legislativní rámec EU pro energetiku 2001 … Distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Přenosová soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Přepravní soustava je provozována ve veřejném zájmu. Rozvodné tepelné zařízení je zřizováno ve veřejném zájmu. Přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve veřejném zájmu.

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … Směrnice 2001/77obnovitelné zdroje Směrnice 2003/54elektroenergetika Směrnice 2003/55plynárenství Směrnice 2004/8kombinovaná výroba Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektrickou energií a kterou se zrušuje Směrnice 96/92/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a kterou se zrušuje Směrnice 98/30/ES. Nařízení (ES) č. 1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti přeshraniční výměny elektrické energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/8/ES o prosazování kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním energetickém trhu.

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … Směrnice 2003/54 Otevírání trhu s elektřinou Přístup třetích stran k sítím Autorizační přístup Veřejná služba Universální služba Oddělení provozovatele distribuční soustavy Oddělení provozovatele přenosové soustavy

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … Směrnice 2003/54  právo na uzavření smlouvy  lhůta připojení  informace o sazbách  náhrady za nedodržení kvality služeb  postupy řešení sporů  způsoby placení  právo na odstoupení od smlouvy  bezplatná změna dodavatele

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2004 1.Úvod 2.Souhrnné informace o regulaci elektroenergetiky a plynárenství. Hlavní události ve sledovaném období 2.1.Základní informace 2.2 Hlavní události na trhu s elektřinou a plynem 3. Regulace a struktura trhu s elektřinou 3.1. Otázky regulace 3.1.1. Základní informace 3.1.2Řízení a alokace přeshraničních kapacit 3.1.3Provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav 3.1.4 Efektivní oddělení trhu s elektřinou

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … 3.2 Otázky ochrany hospodářské soutěže 3.2.1Struktura velkoobchodního trhu 3.2.2Struktura maloobchodního trhu 3.2.3Opatření pro zamezení zneužití dominantního postavení 4. Regulace a struktura trhu se zemním plynem 4.1. Otázky regulace 4.1.1Základní informace 4.1.2Řízení a alokace přeshraničních kapacit 4.1.3Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribuční soustav 4.1.4Přístup k podzemním zásobníkům plynu, akumulaci a dalším podpůrným službám 4.1.5.Efektivní oddělení trhu s plynem

32  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 Legislativní rámec EU pro energetiku … 2005 … 4.2Otázky ochrany hospodářské soutěže 4.2.1Struktura velkoobchodního a maloobchodního trhu 5. Bezpečnost dodávek 5.1. Trh s elektřinou v roce 2004 5.2 Trh s plynem v roce 2004 6. Otázky veřejné služby Přílohy:

33  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 Zákon č. 180/2005 Sb. Zákon č. 180/2005 Sb.,o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a změně některých zákonů (zákon o využívání obnovitelných zdrojů)

34  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 Zákon č. 406/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

35  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 35

36  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 36

37  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 37

38  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 38

39  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 ČR/EU 2000 2001 2002 2003 2004 TTO-průmysl 64%83%81%72%79% LTO-průmysl86%77%71%70%93% LTO-domácnosti93%85%84%83%97% Nafta78%82%83%80%85% Benzín76%78%80%76%77% uhlí-průmysl57%52%62%73%75% uhlí-výroba el.49%44%48%72%74% uhlí-domácnosti28%26%33%45%51%

40  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 ČR/EU 2000 2001 2002 2003 2004 ZP-průmysl94%88%101%89%94% ZP-výroba el.95%88%101%89%94% ZP-domácnosti65%71%65%62%65% elektřina-průmysl85%79%83%86%93% elektřina-domácnosti51%56%67%61%64% el.topení dom.65%68%71%69%66% dálkové teplo CZT80%75%86%82%92%

41  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 41 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz havel@ mpo.cz


Stáhnout ppt "Vazby energetiky ČR na vstup do EU Ing. Ladislav Havel © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google