Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. 4. 20071 FI-15 Termika a termodynamika III. 2. 4. 20072 Hlavní body Kinetická teorie ideálního plynu Boltzmanův zákon Maxwellovo rozdělení rychlostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. 4. 20071 FI-15 Termika a termodynamika III. 2. 4. 20072 Hlavní body Kinetická teorie ideálního plynu Boltzmanův zákon Maxwellovo rozdělení rychlostí."— Transkript prezentace:

1 2. 4. 20071 FI-15 Termika a termodynamika III

2 2. 4. 20072 Hlavní body Kinetická teorie ideálního plynu Boltzmanův zákon Maxwellovo rozdělení rychlostí Termodynamika Úvod, základní pojmy 1. Věta termodynamická, Děje: izobarický, izochorický, izotermický, adiabatický a polytropický

3 2. 4. 20073 Boltzmanův zákon I Jednou z forem Boltzmanova zákona je zjištění, že střední kvadratické rychlosti jsou přímo úměrné teplotě a nepřímo úměrné hmotnosti částic : To se projeví například u směsi částic různého typu kde se rychlosti liší v závislosti na hmotnosti částic.

4 2. 4. 20074 Boltzmanův zákon II Rychlosti molekul za pokojové teploty (300K) : látkavzorecM [g/mol]c [m/s] vodíkH 2 2.021920 heliumHe4.01370 vodní páraH 2 O 18.0 645 dusíkN 2 28.0 517 kyslíkO 2 32.0 483 oxid uhličitýCO 2 44.0 412 oxid siřičitýSO 2 64.1 342

5 2. 4. 20075 Boltzmanův zákon III Rozdílné střední kvadratické rychlosti se projevují rozdílnou rychlostí zvuku v různých plynech. Zvuková vlna se šíří pomocí srážek jednotlivých částic a proto nemůže být vyšší než střední hodnota jejich rychlosti. Například rychlost zvuku ve vodíku za pokojové teploty je 1350 m/s a v dusíku 350 m/s. Vzhledem k neustálým srážkám je ale driftová rychlost částic podstatně menší než rychlost zvuku. To se projevuje třeba při šíření vůní. Střední volná (=bez srážky) dráha:

6 2. 4. 20076 Maxwellovo rozdělení rychlostí I Rychlosti jednotlivých částic se liší i u systému stejných částic. Proto byla pro zjednodušení popisu zavedena průměrná hodnota, střední kvadratická rychlost. J. C. Maxwell odvodil rozdělení, kterým se rychlosti částic řídí. Pro pravděpodobnost, že částice bude mít rychlost v, platí:

7 2. 4. 20077 Maxwell. rozdělení rychlostí II Je patrné, že s teplotou se zvyšuje nejen střední hodnota rychlosti ale také relativní podíl vysokých rychlostí. Z tohoto důvodu například nemají malá vesmírná tělesa, například Měsíc, atmosféru.

8 2. 4. 20078 Úvod do termodynamiky I Termodynamika se zabývá přeměnou tepla na jiné formy energie. Středem našeho zájmu je soustava nebo-li systém, který je jistým způsobem oddělen od okolí : uzavřená soustava nevyměňuje částice izolovaná nevyměňuje teplo Budeme se zabývat systémy v rovnováze.

9 2. 4. 20079 Úvod do termodynamiky II Stav systému (v rovnováze) je popsán parametry, které se podle toho zda rostou s objemem nade všechny meze nebo ne, dělí na extenzivní a intenzivní. Je-li parametr A intenzivní platí : Příkladem je tlak, teplota, ale také všechny molární a měrné veličiny.

10 2. 4. 200710 Úvod do termodynamiky III Je-li parametr B extenzívní, platí : Příkladem je objem, vnitřní energie a všechny tzv. termodynamické potenciály, entropie, enthalpie, Gibbsova a Helmholtzova volná energie.

11 2. 4. 200711 Úvod do termodynamiky IV V systému se odehrávají procesy. Mohou : směřovat z určitého počátečního stavu po jisté cestě do stavu konečného nebo mohou být kruhové. být současně vratné nebo nevratné. To jsou ve skutečnosti všechny reálné procesy. Vratné se odehrávají velmi pomalu, takže je systém trvale (téměř) v rovnováze a mohou probíhat oběma směry.

12 2. 4. 200712 1. věta termodynamická I Do systému můžeme dodat energii jako : Teplo. To které do něj dodáme dQ budeme považovat za kladné. Práci. Tu kterou na něm vykonáme dA budeme považovat také za kladnou. Jedná-li se o práci objemovou, tedy spojenou se změnou objemu, lze snadno ukázat :

13 2. 4. 200713 1. věta termodynamická II 1. věta termodynamická vyjadřuje zákon zachování energie : Energie dodaná do systému jako práce A nebo teplo Q vede k růstu vnitřní energie U. a závisí na cestě, zatímco dU je jednoznačnou funkcí stavu.

14 2. 4. 200714 * Stavová veličina I Aby byla funkce dvou proměnných f(x,y) stavovou veličinou musí mít tzv. totální diferenciál : musí platit :

15 2. 4. 200715 * Stavová veličina II Fakt, že druhá derivace podle jednotlivých proměnných nezávisí na pořadí, ve kterém se derivuje, je ekvivalentní skutečnosti, že přechod z jednoho bodu do druhého nezávisí na cestě nebo, že po kruhovém ději se funkce dostane do téhož stavu.

16 2. 4. 200716 * Stavová veličina III Tlak ideálního plynu je stavová veličina :

17 2. 4. 200717 Speciální děje I Teplo a práce při určitém ději, závisí obecně na cestě. Za speciálních podmínek ale může ke stavové rovnici přibýt další vzájemná závislost stavových veličin a cesta je tím určena jednoznačně a teplo nebo práce již závisí jen na počátečním a koncovém bodě.

18 2. 4. 200718 Speciální děje II Budeme pro zjednodušení rovnic a přitom bez újmy na fyzikální obecnosti pracovat s jedním molem ideálního plynu, takže stavová rovnice a její derivace mají tvar * : * Správně by se měl použít molární objem:

19 2. 4. 200719 Měrná a molární tepla I U speciálních dějů, které jsou spojeny s přenosem tepla a počáteční a koncové body jsou navíc charakterizovány různou teplotou, má smysl definovat také měrná nebo molární tepla. Například : nebo

20 2. 4. 200720 Měrná a molární tepla II Index popisuje, která veličina je konstantní a tedy, o který speciální děj jde. Tím, že se tepelná kapacita vztáhne na jednotku hmotnosti nebo množství, stává se intenzivním parametrem. Při speciálních dějích v ideálním plynu, jsou molární tepla stejná, u zředěných reálných plynů závisí jen na počtu stupňů volnosti.

21 2. 4. 200721 Izochorický děj I Přejděme izochoricky, tedy při dV = 0 ze stavu 1 do stavu 2. Přitom nevykonáváme ani nezískáváme objemovou práci. Platí :

22 2. 4. 200722 Izochorický děj u II U zředěných víceatomových plynů, které mají chování blízké plynům ideálním, se musí uvažovat počet stupňů volnosti i jejich molekul : početiC V JK -1 mol -1  133R/214.475/3=1.67 255R/220.87/5=1.40 >263R254/3=1.33 U víceatomových molekul se ale ještě uplatňují vibrační stupně volnosti.

23 2. 4. 200723 Izobarický děj I Přejděme izobaricky, tedy při dp = 0 ze stavu 1 do stavu 2. Platí :

24 2. 4. 200724 Izobarický děj II Použijeme stavové rovnice a předchozího výsledku :

25 2. 4. 200725 Izobarický děj III Platí tedy tzv. Mayerova rovnice : Pro zředěný plyn s i stupni volnosti :

26 2. 4. 200726 Izobarický děj IV Enthalpie S využitím skutečnosti, že dp = 0, lze definovat novou stavovou funkci H, zvanou enthalpie: je rovna teplu Q dodanému systému při izobarickém ději je stavovou veličinou její význam spočívá v tom, že velmi často reakce probíhají izobaricky

27 2. 4. 200727 Poissonova konstanta I Důležitým parametrem plynu je tzv. Poissonova konstanta : Pro zředěný plyn s i stupni volnosti :

28 2. 4. 200728 Vratný izotermický děj I Předpokládejme vratný děj, při kterém zůstává teplota systému, a tedy i vnitřní energie konstantní :

29 2. 4. 200729 Vratný izotermický děj II Při izotermickém ději musí být systém v dokonalém tepelném kontaktu s okolím (rezervoárem tepla o konstantní teplotě). Při expanzi dodává okolí do systému teplo Při kompresi okolí systému teplo odebírá tak, aby byla zachována konstantní teplota. Práce, kterou systém vykoná při izotermické expanzi jde celá na úkor dodaného tepla a je tedy maximální, jakou lze z tohoto tepla získat.

30 2. 4. 200730 Vratný adiabatický děj I Předpokládejme vratný děj, při kterém systém nevyměňuje teplo s okolím : Z derivace stavové rovnice :

31 2. 4. 200731 Vratný adiabatický děj II spojíme a využijeme Meyerovy rovnice : vynásobíme R/pV : a vydělíme C V :

32 2. 4. 200732 Vratný adiabatický děj III integrujeme : a konečně po odlogaritmování dostáváme speciální podmínku pro adiabatický děj : S použitím stavové rovnice obdržíme např.:

33 2. 4. 200733 Polytropický děj I Izotermický děj je extrém, kdy má systém s okolím dokonalý tepelný kontakt : Adiabatický děj je na druhé straně extrémem opačným, kdy je systém od okolí dokonale tepelně izolován :

34 2. 4. 200734 Polytropický děj II Lze očekávat, že při reálných dějích bude tepelný kontakt systému nedokonalý. Takovému ději se říká polytropický a platí pro něj : a 1 <  < 


Stáhnout ppt "2. 4. 20071 FI-15 Termika a termodynamika III. 2. 4. 20072 Hlavní body Kinetická teorie ideálního plynu Boltzmanův zákon Maxwellovo rozdělení rychlostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google