Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 1 www.eeip.cz Komplexní pohled na eGovernment v České republice Součást projektu „Next Steps in.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 1 www.eeip.cz Komplexní pohled na eGovernment v České republice Součást projektu „Next Steps in."— Transkript prezentace:

1 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 1 www.eeip.cz Komplexní pohled na eGovernment v České republice Součást projektu „Next Steps in Developing Information Society Services in the New Member States. The cases of eGovernment and eHealth.“ Miloš Čebík, EEIP, a.s. Hradec Králové, 2-3. dubna 2007

2 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 2 www.eeip.cz Zadání studie Tendr na vypracování studie  Institut IPTS (Institute for Prospective Technological Studies) spadající pod Evropskou Komisi, konkrétně pod „DG Joint Research Centre“  Sub-kontraktor: ICEG EC a 10 institutů/organizací/společností z nových členských států EU (EU 10)  EEIP, a.s. zpracovalo studii za Českou republiku. Cíl studie  Popis a analýza současného stavu vývoje eGovernment a eHealth v 10 nových členských státech EU.  Nástin politik na evropské, státní a regionální úrovni včetně výzev do budoucnosti pro rozvoj eGovernmentu. Verifikace závěrů studie  15 ověřovacích interview s hlavními experty v doméně eGovernment v České republice (státní i soukromý sektor).  Peer review – expert na eGovernment.

3 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 3 www.eeip.cz Jiné studie na téma eGovernment Příklady jiných studií, které hodnotí eGovernment služby v evropských zemích IDABC  IDABC - „Interoperable Delivery of European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens“, program evropského společenství, který rovněž spadá pod Evropskou Komisi, oddělení Directorate-General for Informatics.  Navazuje na hodnocení rozsahu online služeb, které bylo definováno v iniciativě eEurope.  Zahrnuje 32 států v Evropě, dokument zahrnuje i syntézu.  Odkaz: http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/203http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/203 Campgemini  Capgemini - poskytovatel konzultačních služeb a zpracovatel studie pro Evropskou Komisi  Publikace: „Online Availability of Public Services: How Is Europe Progressing“  Zaměření: Hlavně průzkum počtu online služeb a stupeň elektronizace, celkem pokryto 28 evropských států.  Odkaz:http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/online_availa bility_2006.pdfhttp://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/online_availa bility_2006.pdf

4 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 4 www.eeip.cz Přínosy studie  První studie svého druhu, která se zabývá globálním pojetím eGovernmentu v ČR  Komplexní popis a analýza současného stavu na základě dostupných dat  Detailní analýza služeb  Předchozí studie podávají zjednodušený pohled - tzv. hodnocení služeb 8 + 12 (služby pro občany a podniky) v rozmezí od 1 do 4 (viz. IDABC, Campgemini).  Zhodnocení výsledků a nástin nutných kroků do budoucnosti  Zahrnutí názorů a podnětů hlavních expertů na poli eGovernmentu v ČR do studie  Součástí výzkumu a ověření bylo 15 interview s předními osobnostmi v sektoru eGovernmentu v České republice

5 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 5 www.eeip.cz Obsah studie 1. Úvod 2. Kapitola I: Institucionální otázky veřejné správy v ČR 3. Kapitola II: Stavební kameny eGovernmentu v ČR 1. Institucionální struktura a hlavní hráči v oblasti eGovernmentu 2. Současné strategie, plány a projekty 3. Právní úprava eGovernmentu v ČR 4. Informační a komunikační infrastruktura 5. Poskytované online služby pro občany a společnosti 6. Problémy a nevyřešené otázky 7. Hodnocení úspěšnosti eGovernmentu 4. Zhodnocení současného vývoje 5. Možnosti politik a řešení na různých úrovních veřejné správy 6. Budoucí výzvy a vize v oblasti eGovernmentu v ČR

6 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 6 www.eeip.cz Služby poskytované občanům Nejvýznamnější portálové služby  Portál veřejné správy - PVS www.portal.gov.cz  Informační část PVS  Transakční část PVS  Integrovaný portál MPSV portal.mpsv.cz  Portál MFČR www.mfcr.cz  ČÚZK www.cuzk.cz  Businessinfo www.businessinfo.cz  Justice www.justice.cz  Elektronické tržiště www.micr.cz/e-trziste  Centrální adresa www.centralniadresa.cz Plus  Služby elektronických podatelen  Elektronická úřední deska eGovernment služby dle metodiky IDABC  Shrnutí výsledků dle dělení IDABC (poprvé použito v akčním plánu eEurope)  12 služeb pro občany  8 služeb pro podniky

7 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 7 www.eeip.cz Analýza stimulátorů a bariér v rozvoji eGovernmentu (1) Nejvýznamnější překážky rozvoje eGovernmentu v ČR  Především legislativní faktory  V menší míře technologické nedostatky Nejvýznamnější stimulátory rozvoje eGovernmentu v ČR  Částečně ekonomické, i když nevedly k odstranění zásadních problémů rozvoje eGovernmentu v ČR  Faktor politik (Policy factor)

8 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 8 www.eeip.cz Analýza stimulátorů a bariér v rozvoji eGovernmentu (2)

9 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 9 www.eeip.cz eGovernment v ČR – výzvy do budoucnosti (1) Nástin zaměření budoucích politik  Primárně nabídka kvalitních služeb eGovernmentu  Podpora obsahu  Koordinace elektronizace a vývoje informačních systémů ve veřejné správě (zejména na centrální úrovni)  Budování centrálních registrů a sdílení dat  Komunikace mezi jednotlivými systémy  Vytvoření komunikační infrastruktury  Navržení centrálních datových skladů  Vytvoření jednotného uživatelského rozhraní  Užití otevřených formátů ve veřejné správě  Důraz na ochranu osobních dat v informačních systémech  Budování jednotných míst pro kontakt občanů s veřejnou správou (tzv. Czech Point - pilotní projekt již byl spuštěn v Praze 13)  Možnost vyřízení agendy prostřednictvím jednoho místa na úřadě, případně prostřednictvím informačních kiosků, mobilních telefonů či bankomatů.

10 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 10 www.eeip.cz eGovernment v ČR – výzvy do budoucnosti (2) Nástin zaměření budoucích politik  Zrovnoprávnění elektronické formy komunikace s běžnou komunikaci  Papírová vs. elektronická forma dokumentů  Nezávislé audity agend – ověření potřeby a přínosů elektronizace  Rozvoj eDemocracy – zapojení občanů do legislativního procesu  Podpora počítačové gramotnosti  Podpora obsahu

11 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 11 www.eeip.cz Děkuji za pozornost

12 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 12 www.eeip.cz PŘÍLOHA eGovernment: Vývoj a politika rozvoje v nových členských zemích (EU 10)

13 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 13 www.eeip.cz Souhrn prezentace  Shrnutí zkušeností z probíhajícího projektu o službách eGovernmentu v nových členských zemích „Next Steps in Developing Information Society Services in the New Member States: The Cases of eGovernement and eHealth“  Nejdůležitější fakta následována hlavními výsledky, nedostatky, motory a bariérami rozvoje eGovernmentu, završena otázkami týkajícími se výzkumu a politik na různé úrovni veřejné správy

14 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 14 www.eeip.cz Míra poskytování služeb eGovernmentu v EU – 10 (dle klasifikace IDABC) Klasifikace dle IDABC:  Informace: online informace o veřejných službách  Interakce: stažení formulářů  Dvojí interakce: zpracování formulářů, včetně autentifikace  Transakce: úplné zpracování případu, včetně platby Poznámka: Hlavním nedostatkem klasifikace dle IDABC je, že výčet služeb není úplný a rovněž hodnocení není jednoznačné (např. v případě úplného zpracování transakce je nutné doložit přílohy v papírové podobě)

15 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 15 www.eeip.cz Míra poskytování služeb eGovernmentu domácnostem (EU-10)

16 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 16 www.eeip.cz Míra poskytování služeb eGovernmentu podnikům (EU-10)

17 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 17 www.eeip.cz Míra online interakce s veřejnou správou  Zaostávání ČR při srovnání interakce domácností s veřejnou správou  Naopak nejlepší postavení ČR v porovnání interakce podniků s veřejnou správou

18 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 18 www.eeip.cz Míra online interakce s veřejnou správou v čase (pouze získávání informací)  Mírný nárůst využívání internetu domácností k hledaní informací na portálech veřejné správy v některých zemích mezi roky 2004 a 2005 (minimální změna v ČR)  Nejednoznačná změna využívání internetu podniky k hledaní informací na portálech veřejné správy mezi roky 2004 a 2005 (nárůst vs. pokles), mírný nárůst v ČR

19 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 19 www.eeip.cz Hlavní výsledky dosažené v oblasti eGovernmentu 1. Nedávná expanze služeb eGovernmentu 2. Zvýšené využívání služeb eGovernmentu na straně domácností i firem 3. Dobrá spolupráce podniků s veřejným sektorem (srovnatelná s EU-15) 4. Infrastrukturní zázemí pro přístup ke službám eGovernmentu je dostatečně rozvinuté

20 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 20 www.eeip.cz Nedostatky eGovernmentu 1. Rozvoj eGovernmentu je zřídkakdy propojen s reformou veřejné správy 2. Efektivnost poskytování služeb eGovernmentu se obecně nevyhodnocuje 3. Služby eGovernmentu, poskytovatelé služeb a systémy nejsou propojeny a nejsou integrovány 4. Úroveň poskytování služeb je obecně nízká, kvalita případ od případu rozdílná 5. Neexistují přímé vazby mezi státní správou a službami eGovernmentu 6. Rozvoj eGovernmentu je orientován spíše na procesní stránku, menší význam je přikládán samotnému obsahu, „front“ a „back office“ nejsou propojeny 7. Role PPP a soukromého sektoru v poskytování služeb eGovernmentu je slabá

21 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 21 www.eeip.cz Faktory ovlivňující vývoj eGovernmentu 1. Růst ekonomiky a příjmů dynamicky vytváří novou poptávku po službách eGovernmentu 2. V důsledku rostoucích příjmů a snižujících se cen připojení i celkových nákladů na přístup se zvyšuje dostupnost služeb 3. Rozmach infrastruktury, zlepšující se indikátory dostupnosti 4. Příjmové, regionální a související „digital divides“ (tzv. digitální propasti) zůstávají přítomny a významné 5. Zvýšené povědomí a využití zdrojů z EU pro oblast eGovernmentu jako prioritní oblasti 6. Přímé politiky působí jako podpůrný faktor, nepřímé jsou problematické 7. Slabiny regulace

22 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 22 www.eeip.cz Motory rozvoje eGovernmentu 1. Zlepšený přístup ke zdrojům EU a jejich měnící se struktura využití 2. Rychlý růst a konvergence k EU-15 3. Zlepšující se kvalita regulace a její srovnávání s mezinárodní praxí 4. Tlak na veřejný sektor ke zvyšování konkurenceschopnosti a efektivnosti, zvyšující se poptávka ze strany soukromého sektoru 5. „One stop shop“ a vnitřně navazující veřejné eSlužby 6. Zvyšující se zapojení soukromého sektoru (PPP)

23 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 23 www.eeip.cz Bariéry rozvoje eGovernmentu 1. Přetrvávající sociální, regionální a digitální „divide“ 2. Nevyhovující právní rámec 3. Rychlost strukturálních reforem ve veřejném sektoru 4. Rozptýlené využití dostupných lokálních a mezinárodních zdrojů financování 5. Úroveň a složení domácích výdajů na výzkum a vývoj 6. Fragmentované veřejné služby

24 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 24 www.eeip.cz Faktory stimulace budoucího rozvoje eGovernmentu 1. Reforma veřejného sektoru 2. Snížení digitální, regionální a sociální „divide“ 3. Vytvoření podmínek pro dostupnost služeb eGovernmentu 4. Harmonizace a propojení rozvoje na různých úrovních státní správy 5. Zvýšení výdajů na eGovernment, v jeho rámci (centralizované nebo decentralizované) využití prostředků EU z různých operačních programů 6. Zrychlení transformace interních procesů: koordinace reorganizace „front“ a „back office“ 7. Vytvoření vhodného legislativního rámce

25 Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 25 www.eeip.cz Otevřené otázky pro další výzkum 1. Jakým způsobem lze měřit efektivnost eGovernmentu, co by mělo být výstupem jeho služeb? 2. Jakým způsobem může eGovernment zvýšit efektivnost poskytování a kvalitu služeb vlády? 3. Které obchodní modely je možné rozvinout ve státní správě právě díky eGovernmentu? 4. Jaký je vztah mezi rozšířením eGovernmentu a reformou veřejných financí? 5. Jakým způsobem může eGovernment zvýšit efektivnost a mít příznivé dopady na zaměstnanost ve veřejném sektoru? 6. Jaké jsou hlavní úspory v lidských a finančních zdrojích v důsledku eGovernmentu? 7. Přispívá postupující technologická konvergence k poskytování služeb eGovernmentu? 8. Jak může růst eGovernmentu ovlivnit rozšíření informačních technologií a hlavní ukazatele informační společnosti („eInclusion“, „digital divide“)?


Stáhnout ppt "Komplexní pohled na eGovernment v České republice Snímek 1 www.eeip.cz Komplexní pohled na eGovernment v České republice Součást projektu „Next Steps in."

Podobné prezentace


Reklamy Google