Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VNITŘNÍ LOGIKA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VNITŘNÍ LOGIKA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU"— Transkript prezentace:

1 VNITŘNÍ LOGIKA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU
Luděk Švojgr a Jiří Kubík Plzeň – Štěstíčko –

2 JUDr. Jiří Kubík, MBA

3 JUDr. Jiří Kubík, MBA

4 JUDr. Jiří Kubík, MBA

5 JAN KEFER Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 29 „Chceme-li z astrologie souditi přesně, musíme dbáti určitých pravidel.“ Jan Kefer, Praktická astrologie, str. 96 “ 5. V těchto věcech i v dalších vždy pamatujme: Zkoumejme vytrvale, uvědomujme si charakteristiky, ale hlavně kombinujme. Dar kombinace činí teprve umělce a odborníka ve výkladu. A v rukou odborníka je astrologie nádherným nástrojem, jenž svou jemností a možnostmi téměř nekonečných fines činí z této nauky jeden z největších triumfů lidského ducha. Jan Kefer, Praktická astrologie, str “Důtklivě doporučujeme udanou methodu. Jedině jí vysvitne základní charakteristika, umožňující chápati další prvky. Opozice Saturn – Mars sama o sobě ničeho neříká. Teprve když prozkoumáme kvalitu horoskopu, postavení planet, aspektaci a poměry domů, v nichž se nacházejí, můžeme usuzovati správně. V jednom horoskopu působí utrpení, ve druhém nehody, ve třetím úrazy, ve čtvrtém pudí zrozence k protizákonným skutkům atd. Analytické popsání planet a prvků, obsažené ve IV. knize, je pouze pomůckou k podrobnostem. Tyto údaje nesmí se opisovati. Musíme je chápati pod zorným úhlem synthesy. Synthese se naučíme bedlivým studiem II. knihy tohoto díla. Mnoho ovšem závisí od kvality inteligence a logiky astrologovy. JUDr. Jiří Kubík, MBA

6 JUDr. Jiří Kubík, MBA www.ceskaastrologie.cz SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY
EKLIPTIKÁLNÍ – délka a šířka (Ekliptika je zdánlivá dráha, kterou Slunce vykoná během roku kolem země – pás cca 16 st.) ROVNÍKOVÁ, EKVATORIÁLNÍ – rektascence a deklinace JUDr. Jiří Kubík, MBA

7 JUDr. Jiří Kubík, MBA

8 TROPICKÝ ZODIAK je zodiakem pohyblivým díky precesnímu a nutačnímu pohybu zemské osy. S tímto zodiakem pracuje západní astrologie od Claudia Ptolemaia dodnes. Počátek tohoto zodiaku se nachází v Jarním bodu, což je 0° Berana. Tento bod je průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku. Slunce jím prochází na jaře v den jarní rovnodennosti, v létě se dostává na 0°Raka , což je letní slunovrat, podzimní rovnodennost 0°Vah je opět bodem určeným průsečíkem ekliptiky a nebeského rovníku, zimní slunovrat 0°Kozoroha. Jedna periodu oběhu Jarního bodu se nazývá Platonský rok a jeho délka je vypočtena na 25 729 let. Z pohybu tohoto bodu se dá odvodit 12 zhruba 2144 let dlouhých epoch a jsme u teorií o věku Ryb a Vodnáře etc., které jsou při současné úrovni našich znalostí velmi spekulativní. Astronomicky byl definován Hipparchem objevitelem precesního pohybu ve 2.století př. n.l. Asi hlavní rozdíl mezi jednotlivými zodiaky spočívá v tom, že základní čtyři body jsou u zodiaku tropického jasně definovány, kdežto výběr počátku a hranic zodiaků siderických je ryze subjektivní záležitostí. JUDr. Jiří Kubík, MBA

9 Ptolemaios 22. O místech a stupních
….Avšak nepomineme další věc, u které stojí za to chvíli setrvat, totiž to, že je rozumné určovat počátky znamení také z bodů rovnodennosti a slunovratů, částečně proto, že to autoři vcelku objasňují a zejména proto, že z našich předchozích vysvětlení pozorujeme, že jejich povahy síly a příbuznosti mají původ v slunovratových a rovnodennostních polohách a nepochází z žádného jiného zdroje. Jestliže totiž budeme uvažovat jiné výchozí polohy, pak buď budeme nuceni dále nepoužívat povahy znamení k předpovídání anebo jestliže je použijeme, uděláme chybu, protože prostory zvířetníku, které udílejí své síly planetám, by pak přešly do jiných a odcizily by se. JUDr. Jiří Kubík, MBA

10 JUDr. Jiří Kubík, MBA

11 JUDr. Jiří Kubík, MBA

12 DĚLENÍ ZNAMENÍ POLARITA: MUŽSKÁ – ŽENSKÁ
ŽIVLY: OHEŇ a VZDUCH – VODA a ZEMĚ KVALITA: ZÁKLADNÍ, PEVNÁ A NÁSLEDNÁ JUDr. Jiří Kubík, MBA

13 Základní Pevná Pohyblivá VODA RAK ŠTÍR RYBY ZEMĚ KOZOROH BÝK PANNA
KVALITA ŽIVEL Základní Pevná Pohyblivá VODA RAK ŠTÍR RYBY ZEMĚ KOZOROH BÝK PANNA VZDUCH VÁHY VODNÁŘ BLÍŽENCI OHEŇ BERAN LEV STŘELEC JUDr. Jiří Kubík, MBA

14 JUDr. Jiří Kubík, MBA

15 POLARITA MUŽSKÁ a ŽENSKÁ JUDr. Jiří Kubík, MBA

16 JUDr. Jiří Kubík, MBA

17 Klaudios Ptolemaios, Tetrabiblos,
13. O znameních mužských a ženských 1.Dále ze všech znamení vydělili vzhledem k jejich přirozenosti šest jako mužská a denní, šest jako ženská a noční. Byla jim přidělena souvislá a jednotná řada, neboť den je spjat vždy těsně s nocí a ženský prvek s mužským. 2. Z výše uvedených důvodů bereme jako počátek Berana, a také proto, že mužský prvek vládne a má přednost, neboť činné má vždy převahu nad trpným. Proto byla znamení Berana a Vah označena jako mužská a denní, neboť rovník jimi opisovaný vyvolává původní a nejsilnější impuls pro vše živé. Od nich pak po řadě následují ženská a mužská znamení. JUDr. Jiří Kubík, MBA

18 POLARITA V případě zdůrazněných mužských znameních to bude osoba vyznačující se aktivním přístupem, určující okolnosti, člověk s potřebou řídit, velet. Tato znamení posilují osobnost. Mužské energii náleží ohnivý a vzdušný živel. V případě zdůrazněných ženských znamení se jedná o osobu, která se přizpůsobuje okolnostem, schopnost zpětné vazby, receptivita, schopnost naslouchat, přijímá a prožívá co přichází. Při jejich silném obsazení se může vytrácet osobnost. Ženské energii náleží zemský a vodní živel. JUDr. Jiří Kubík, MBA

19 POLARITA - Lasenic Pierre de Lasenic, Astrologie str. 42
Typy elektrické (mužské) vyzařují sílu, dávají ze svého přebytku – vládnou. Typy magnetické (ženské) přitahují tuto sílu, snadno ji přijímají, to jest snadno se dávají ovládnouti. Pierre de Lasenic, Astrologie str. 73 př. Elektrická znamení jsou obsazena třemi planetami, magnetická znamení šesti, bude tedy subjekt povahy více receptivní, ženské, dá se dosti snadno ovládat.... JUDr. Jiří Kubík, MBA

20 POLARITA - Kefer Aspekty v mužských znameních symbolizuj dobro nebo zlo, které způsobí nositel horoskopu Aspekty v ženských znameních symbolisují dobro nebo zlo, které bude nositeli horoskopu od okolí způsobeno JUDr. Jiří Kubík, MBA

21 ŽIVLY - POVAHA Oheň souvisí s energií, činorodostí, odolností, schopností překonávat překážky, má vztah k ryze akčním a organizačním záležitostem. Jeho význam souvisí s aktivitou, vrozenou sílou a schopností překonávat překážky, dává obchodní a manažerské schopnosti, vůdcovský talent. Vzduch společenskost, intelekt, ale také nestálost a povrchnost Vzduch dává živost, společenskost, schopnost se bavit, diplomatické nadání, schopnost rychle se adaptovat na nové situace, zároveň ale neklid a nestálost, zájem o ideje a myšlenky. Země je praktický prvek směřující především k efektu Země dává schopnost směřovat k něčemu konkrétnímu, dává smysl pro praktičnost, dává vazbu k zaměstnání, hospodárnost a píle. Voda je prvkem emočním, vážným, přemítajícím o životě Voda zvyšuje citlivost, vážnost, přitom klid, snivost, fantazie, skryté vášně, tendence k trpnému přístupu, vážné otázky o smyslu života JUDr. Jiří Kubík, MBA

22 JUDr. Jiří Kubík, MBA

23 ŽIVLY PODLE KLAUDIA PTOLEMAIA - PRAKVALITY
TEPLO, STUDENO, SUCHO, VLHKO teplo a vlhko – jejich působností se vše spojuje a vzrůstá chladno a sucho – skrze ně vše se zase rozpadne a hyne JUDr. Jiří Kubík, MBA

24 Jak se tvoří významy živlů z prakvalit?
ŽIVEL VODA (Rak, Štír, Ryby) studeno - ženské Vlhko + Pasivní plodný element ZEMĚ (Kozoroh, Býk, Panna) Sucho - Pasivní neplodný element VZDUCH ( Váhy, vodnář, Blíženci) teplo - mužské vlhko + Aktivní plodný element OHEŇ (Beran, Lev, Střelec) Aktivní neplodný element JUDr. Jiří Kubík, MBA

25 KVALITA – TYP OSOBNOSTI
Kardinální znamení souvisí s ambicemi, vůlí uspět, vést silná a samostatná osobnost, schopnost soustředit se na své cíle a sledovat je, význam a síla osobnosti Pevná znamení stabilizují a uvádějí věci v praxi, v život trpělivost a vyrovnanost, silné vnitřní vášně, neústupnost a cílevědomost Následná znamení naznačují bohatý duševní život, fantazii, ale také nestabilitu a nesoustředěnost nekoncentrovanost, roztříštění zájmů, nedostatek sil k jejich realizaci, posilují vnitřní život Kefer: str. 92 Planety v pohyblivých znameních a v následných domech působí jen málo účinně navenek a často jako škůdci. JUDr. Jiří Kubík, MBA

26 KVALITA – OSUD Kardinální – silně obsazená naznačují nadprůměrný typ osobnosti, nadprůměrný život a mnoho úspěchu, při poškození mnoho zkoušek, bojů a utrpení Pevná – průměrní pracovití a řádní občané Následná – nižší vrstvy obyvatelstva JUDr. Jiří Kubík, MBA

27 KVALITA – ASPEKTY Kardinální – aspekty v těchto znameních se vztahují na úmysly, plány, energii a sílu vůle Pevná – majetek, vášně, tělo - aspekty v těchto znameních působí nejosudověji a nejsilněji Následná – rozum, intelekt, nervy, stálost, práci a píli JUDr. Jiří Kubík, MBA

28 JUDr. Jiří Kubík, MBA

29 VÝZNAMY ZNAMENÍ BERAN: - oheň, mužské, kardinální - rovnodennostní, teplo a sucho,(vedení – ukvapenost) BÝK: - země, ženské, pevné, chladno a sucho, (stálost – vzdor) BLÍŽENCI: - vzduch, mužské, následné (mutuální), teplo a vlhko, (pohyb – prohnanost) RAK: - voda, ženské, kardinální - slunovratové, chladno a vlhko, (přijímání – přílišná citlivost) LEV: - oheň, mužské, pevné, teplo a sucho, (sebevědomí – pýcha) PANNA: - země, ženské, následné (mutuální), chladno a sucho, (smysl pro podrobnosti – pedantství) JUDr. Jiří Kubík, MBA

30 VÝZNAMY ZNAMENÍ II VÁHY: - vzduch, mužské, kardinální - rovnodennostní, teplo a vlhko, (soulad – drzost) ŠTÍR: - voda, ženské, pevné, chladno a vlhko, (mysticismus – smyslnost) STŘELEC: - oheň, mužské, následné (mutuální), teplo a sucho, (svobodomyslnost – vzpoura) KOZOROH: - země, ženské, kardinální, chladno a sucho, (služebnost – vyčerpání) VODNÁŘ: - vzduch, mužské, pevné, teplo a vlhko, (idealisace – zmatek) RYBY: - voda, ženské, následné (mutuální), chladno a vlhko, (humanita – mravní slabost) JUDr. Jiří Kubík, MBA

31 DEKANY Každé znamení tvoří úsek 30 stupňů na ekliptice
Dekany jsou desetistupňové úseky ekliptiky Každý dekan má svého vládce 1. dekan – vládce znamení 2. dekan – vládce následujícího znamení živlu 3. dekan – vládce 2. následujícího znamení živlu JUDr. Jiří Kubík, MBA

32 DEKANY dekany fungují v zásadě analogicky jako kvalita, ale zároveň se jednou věcí odlišují dekany říkají, jak se kvalita projevuje JUDr. Jiří Kubík, MBA

33 DEKANY Planeta v prvním dekanu působí více na osobnost a charakter
ve druhém na smysly, přání hmotnou úroveň Ve třetím na vnitřní a duchovní složku člověka JUDr. Jiří Kubík, MBA

34 ENERGIE PLANET A ŽIVLY Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé
Důležité vazby mezi planetami totiž mohou kompenzovat chybějící živly. Planety na osách mohou kompenzovat živly Slunce, Jupiter a Mars jsou planety ohnivé Merkur a Uran jsou planety vzdušné Luna, Neptun a Pluto jsou planety vodní Saturn a Venuše jsou planety zemské JUDr. Jiří Kubík, MBA

35 PRAKTICKÁ APLIKACE Výše uvedené členění znamení se odráží v praktické aplikaci výkladu horoskopu Obsazení i neobsazení určitých znamení něco znamená Jakákoliv nerovnováha v horoskopu se projevuje nerovnováhou v životě Ideální je vždy vyvážený stav JUDr. Jiří Kubík, MBA

36 JUDr. Jiří Kubík, MBA

37 JUDr. Jiří Kubík, MBA

38 JUDr. Jiří Kubík, MBA

39 JUDr. Jiří Kubík, MBA

40 JUDr. Jiří Kubík, MBA

41 JUDr. Jiří Kubík, MBA

42 JUDr. Jiří Kubík, MBA

43 Luděk Švojgr a Jiří Kubík
Děkujeme za pozornost. Luděk Švojgr a Jiří Kubík


Stáhnout ppt "VNITŘNÍ LOGIKA ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU"

Podobné prezentace


Reklamy Google