Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková."— Transkript prezentace:

1 Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková

2 Česká republika Usnesení vlády ze dne 17. února 2003 k Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí č. 172 Usnesení vlády ze dne 17. února 2003 k Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí č. 172 Úkol: příprava „Národní inovační strategie ČR“.

3 LISABONSKÝ PROCES Summit Evropské rady - 2000 „Státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.“ „Státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.“

4 Usnesení vlády č. 270 Schválení NIS Schválení NIS Zařazení oblasti inovací mezi nejvyšší státní priority Zařazení oblasti inovací mezi nejvyšší státní priorityÚkoly: Zpracovat Národní politiku inovací Zpracovat Národní politiku inovací a návrh věcného záměru zákona a návrh věcného záměru zákona

5 Podpora  Návrh NIS projednáván se širokou odbornou veřejností  Projednán v Radě hospodářské a sociální dohody ČR  Evropská unie – snaha o vytvoření evropského prostoru výzkumu, vývoje a inovací  Orientace ČR a EU na znalostní ekonomiku

6 Národní inovační strategie (definice Evropské komise) „ Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“ www.vlada.cz

7 Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) Zakladatel teorie inovací

8 Sjednocení odborných pojmů  Inovační firma  Inovační podnikání  Offsetové programy  Průmyslový svazek (cluster)  Předstartovní financování  Spin-off firma  Transfer technologií  Vědeckotechnický park

9 Inovace a EU A.Lisabonský proces – vytváření: Evropského prostoru výzkumu a inovací Evropského prostoru výzkumu a inovací Příznivého prostředí pro zakládání inovativních podniků, zejména malých a středních Příznivého prostředí pro zakládání inovativních podniků, zejména malých a středních

10 Inovace a EU B.Doporučení EK (příklady) Význam politické intervence Význam politické intervence Spolupráce VŠ a výzkumných institucí s průmyslem Spolupráce VŠ a výzkumných institucí s průmyslem Zakládání nových technologicky orientovaných podniků Zakládání nových technologicky orientovaných podniků Zakládání vývojových (spin-off) společností Zakládání vývojových (spin-off) společností

11 Inovace a EU Financování inovací – výcvik investičních analytiků, přátelská průmyslová politika Financování inovací – výcvik investičních analytiků, přátelská průmyslová politika Rozvoj všech přímých i nepřímých forem konzultací se zaměstnanci Rozvoj všech přímých i nepřímých forem konzultací se zaměstnanci Vytváření daňových pobídek, které podpoří dodatečné podnikové investice do inovací Vytváření daňových pobídek, které podpoří dodatečné podnikové investice do inovací

12 Inovační systém Řídící složky Vzdělávací Finance systém systémInovačnípodnikání

13 Subjekty inovačního podnikání Orgány státní správy a samosprávy Orgány státní správy a samosprávy Profesní komory Profesní komory Banky Banky Svazy, agentury, sdružení a nadace Svazy, agentury, sdružení a nadace Pracoviště V+V Pracoviště V+V Zahraniční agentury a organizace Zahraniční agentury a organizace Podnikatelské subjekty Podnikatelské subjekty Zákazníci, klienti, spotřebitelská veřejnost Zákazníci, klienti, spotřebitelská veřejnost

14 Hodnocení inovačního prostředí v České republice Cíl: Střízlivé vyhodnocení Silné stránky Silné stránky Slabé stránky Slabé stránky

15 Silné stránky ČR Tradice průmyslové výroby a tradiční inovační potenciál pracovníků Tradice průmyslové výroby a tradiční inovační potenciál pracovníků Zvyšující se podíl MSP majících zájem o inovační procesy Zvyšující se podíl MSP majících zájem o inovační procesy Chuť používat progresivní technologie a zavádět inovativní výrobky do výrobního sortimentu Chuť používat progresivní technologie a zavádět inovativní výrobky do výrobního sortimentu Probouzející se zájem vysokých škol o spolupráci s domácím průmyslem Probouzející se zájem vysokých škol o spolupráci s domácím průmyslem

16 Silné stránky ČR Rozvoj fungující sítě vědeckotechnických parků Rozvoj fungující sítě vědeckotechnických parků Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání Vládou podporované programy (Záruka, Kredit, Start, Trh, Kooperace, Speciál, Marketing, Design, Poradenství, Regenerace) Vládou podporované programy (Záruka, Kredit, Start, Trh, Kooperace, Speciál, Marketing, Design, Poradenství, Regenerace)

17 Silné stránky ČR Program MPO: Konsorcia Program MPO: Konsorcia Program MŠMT: Výzkumná centra typu B Program MŠMT: Výzkumná centra typu B Zájem odborné veřejnosti o problematiku inovací (např. X. ročník Inovace 2003, The First Tuesday – Brno) Zájem odborné veřejnosti o problematiku inovací (např. X. ročník Inovace 2003, The First Tuesday – Brno) Deklarovaný zájem vlády ČR Deklarovaný zájem vlády ČRooo

18 Slabé stránky  Přetrvávající nedostatek finančních zdrojů Přetrvávající nedostatek finančních zdrojů Malá podpora inovativního podnikání státními institucemi Malá podpora inovativního podnikání státními institucemi Malý počet inovativních firem Malý počet inovativních firem Malá podpora vzniku spin-off firem Malá podpora vzniku spin-off firem Nízký počet studentů na technických a přírodovědných školách Nízký počet studentů na technických a přírodovědných školách

19 Slabé stránky  Malý důraz na patenty Malý důraz na patenty Stále nedostatečná podpora aplikovaného výzkumu (Poměr 1:2) Stále nedostatečná podpora aplikovaného výzkumu (Poměr 1:2) Neuspokojivá praxe v oblasti převodu výsledků výzkumu do praxe Neuspokojivá praxe v oblasti převodu výsledků výzkumu do praxe Malý objem rizikového kapitálu Malý objem rizikového kapitálu

20 Slabé stránky  Neexistence zákona o inovacích Neexistence zákona o inovacích Neexistence fungující institucionální základny inovací Neexistence fungující institucionální základny inovací slabá inovační infrastruktura slabá inovační infrastruktura Nepřítulné inovační klima Nepřítulné inovační klimaooo

21 Hlavní strategický záměr Inovace, jako nedílná součást ekonomiky založené na znalostech, musí dovést zemi k prosperitě a zajištění udržitelného hospodářského růstu ooo Nástroje k dosažení záměru: Přímé a nepřímé

22 Nástroje přímé Legislativní Legislativní Finanční Finanční Organizační Organizační Politické Politické Metody a postupy Metody a postupy Rozvíjení inovační kulturyRozvíjení inovační kultury Komunikace s veřejností a s médiiKomunikace s veřejností a s médii Organizační aspekty, spolupráce výzkumu a podnikové sféryOrganizační aspekty, spolupráce výzkumu a podnikové sféry Efektivní využívání V+V k inovacímEfektivní využívání V+V k inovacím Podpora inovacíPodpora inovací

23 Nástroje nepřímé Vnitřní vlivy Vnitřní vlivy Inovační infrastrukturaInovační infrastruktura Personální a technické aspektyPersonální a technické aspekty Vnější vlivy Vnější vlivy Mezinárodní spolupráceMezinárodní spolupráce

24 Návrh opatření Zpracovat Národní politiku inovací Zpracovat Národní politiku inovací Provést legislativní inventuru v oblasti inovací- zákon o inovacích Provést legislativní inventuru v oblasti inovací- zákon o inovacích Snižovat byrokratickou zátěž a náklady nutné k zakládání podniku i k podnikání obecně, zejména v oblasti V+V a inovací Snižovat byrokratickou zátěž a náklady nutné k zakládání podniku i k podnikání obecně, zejména v oblasti V+V a inovací

25 Závěr ČR potřebuje především odvahu k přijetí vize. Tou vizí je vůle k překonání starých svazujících stereotypů. Tou vizí je vytvoření takových podmínek, aby generace, které přijdou po nás, chtěly v této zemi žít, pracovat a tvořit. Tou vizí je konec konců trvale udržitelný rozvoj naší společnosti.

26 2. část … realizace

27 Oblasti NPI /1 Přijmout zákona o inovacích. Přijmout zákona o inovacích. Ustanovit koordinační orgán státní správy pro inovace – Národní radu pro inovace. Ustanovit koordinační orgán státní správy pro inovace – Národní radu pro inovace.

28 Oblasti NPI /2 Snížit byrokratickou zátěž i náklady nutné k podnikání obecně, zejména však v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížit byrokratickou zátěž i náklady nutné k podnikání obecně, zejména však v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Vytvořit institucionální základnu pro oblast inovací Vytvořit institucionální základnu pro oblast inovací

29 Oblasti NPI /3 Realizovat legislativní a organizační změny v činnosti vysokých škol a ústavů AV ČR: vzdělávání a vědeckou práci musí doplňovat i praktická spolupráce s výrobním a podnikatelským sektorem, vedoucí ke vzniku spin-off firem a k transferu inovací. Realizovat legislativní a organizační změny v činnosti vysokých škol a ústavů AV ČR: vzdělávání a vědeckou práci musí doplňovat i praktická spolupráce s výrobním a podnikatelským sektorem, vedoucí ke vzniku spin-off firem a k transferu inovací. Vytvořit nástroje umožňující podporu investic do „rizikových“ projektů. Vytvořit nástroje umožňující podporu investic do „rizikových“ projektů.

30 Oblasti NPI /4 Stanovit jasné výkaznictví nákladů na výzkum, vývoj a inovace. Zavést systému kontroly, který bude plně kompatibilní s EU. Stanovit jasné výkaznictví nákladů na výzkum, vývoj a inovace. Zavést systému kontroly, který bude plně kompatibilní s EU. Do hodnocení aplikovaného výzkumu a vývoje zařadit jako jedno z nejdůležitějších kritérií úspěšnosti vývoj nových technologií. Pouhé“ publikování“ nesmí být prioritou. Do hodnocení aplikovaného výzkumu a vývoje zařadit jako jedno z nejdůležitějších kritérií úspěšnosti vývoj nových technologií. Pouhé“ publikování“ nesmí být prioritou.

31 Oblasti NPI /5 Zavedení ekonomické a legislativní podpory aplikovaného a inovačního výzkumu, vytváření inovačních sítí zahrnujících výzkumná pracoviště AV ČR i vysokých škol napojených na technologické inkubátory a malé firmy zabývající se VaV. Podpora vzniku této infrastruktury zejména mimo hlavní město (s preferencí regionů s vysokou nezaměstnaností). Zavedení ekonomické a legislativní podpory aplikovaného a inovačního výzkumu, vytváření inovačních sítí zahrnujících výzkumná pracoviště AV ČR i vysokých škol napojených na technologické inkubátory a malé firmy zabývající se VaV. Podpora vzniku této infrastruktury zejména mimo hlavní město (s preferencí regionů s vysokou nezaměstnaností).

32 Oblasti NPI /6 Rozvoj a podpora nových forem učení, doktorandského studia, studia v podnikovém sektoru, ve vývojových laboratořích, technologických parcích a inkubátorech i v malých firmách orientujících se na inovace. Rozvoj a podpora nových forem učení, doktorandského studia, studia v podnikovém sektoru, ve vývojových laboratořích, technologických parcích a inkubátorech i v malých firmách orientujících se na inovace.

33 Oblasti NPI /7 Legislativní, ekonomická a politicko- koordinační podpora pro široké zapojení českého výzkumu do mezinárodního výzkumu, zejména Evropského výzkum- ného a inovačního prostoru (účast na Rámcových programech, spolufinanco- vání projektů, využívání infrastruktur evropských vědeckých center a jejich výzkumných sítí a středisek excelence, příležitosti i pro špičkové výzkumníky ze zahraničí). Legislativní, ekonomická a politicko- koordinační podpora pro široké zapojení českého výzkumu do mezinárodního výzkumu, zejména Evropského výzkum- ného a inovačního prostoru (účast na Rámcových programech, spolufinanco- vání projektů, využívání infrastruktur evropských vědeckých center a jejich výzkumných sítí a středisek excelence, příležitosti i pro špičkové výzkumníky ze zahraničí).

34 Oblasti NPI /8 Legislativní podpora mobility (tuzemské i zahraniční) výzkumníků a zavedení „evropské“ dimenze do kariér, oceňování práce a role žen ve výzkumu, lepší stimulace mladých lidí k práci ve VaV, k inovacím a ke vědecké kariéře. Legislativní podpora mobility (tuzemské i zahraniční) výzkumníků a zavedení „evropské“ dimenze do kariér, oceňování práce a role žen ve výzkumu, lepší stimulace mladých lidí k práci ve VaV, k inovacím a ke vědecké kariéře.

35 Oblasti NPI /9 Zajištění příznivého právního prostředí pro rozvoj inovací - zejména v oblasti kompetenčního a obchodní zákona, rizikového kapitálu, ochrany a využívání duševního a průmyslového vlastnictví atd. – tak, aby bylo plně v souladu s právem EU. Zajištění příznivého právního prostředí pro rozvoj inovací - zejména v oblasti kompetenčního a obchodní zákona, rizikového kapitálu, ochrany a využívání duševního a průmyslového vlastnictví atd. – tak, aby bylo plně v souladu s právem EU.ooo

36 Děkuji za pozornost sporkova@vlada.cz


Stáhnout ppt "Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková."

Podobné prezentace


Reklamy Google