Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zacíleno na účinnost řešení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zacíleno na účinnost řešení"— Transkript prezentace:

1 Zacíleno na účinnost řešení
6. ročník soutěže Zacíleno na účinnost řešení

2 A – GIS pro lepší služby veřejné správy
Tři kategorie A – GIS pro lepší služby veřejné správy B – GIS v malých městech a obcích Právě teď! C – Komerční GIS Vyhlašujeme 3. května na BUSINESS TUESDAY PRAHA Přihlásit svoji geoaplikaci můžete do 18. dubna!

3 Pořadatel Partneři soutěže Ministerstvo informatiky ČR Ministerstvo vnitra ČR komise ISMO Svazu měst a obcí ČR TUESDAY Business Network Mediální partner časopis GEOinformace

4 Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 1
Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 1. místo za projekt Geoportál Zeměměřického úřadu vytvořený společností Intergraph ČR, spol. s r.o. ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem

5 Přínosy Geoportálu ZÚ Přínosy Geoportálu pro uživatele z řad státní správy, komerčních organizací a veřejného sektoru: Zjednodušení a zrychlení procesu objednání souborových a tištěných dat produkovaných ZÚ. Snadnější orientace v produktech ZÚ díky přehledné webové aplikaci zobrazující náhledy a metadata. Prohlížení detailních metadat ve standardu ISVS umožňuje orgánům státní správy, organizacím i občanům získat přesné informace o konkrétních produktech. Přístup k aktuálním bezešvým datům poskytovaným přímo autorem v podobě mapových služeb představuje pro státní správu i organizace moderní a efektivní způsob využití státem garantovaných geodat. Možnost využití libovolné klientské platformy respektující standardy OGC pro přístup k bezešvým datům celé ČR zajišťuje maximální možnou míru dostupnosti geodat a představuje zcela otevřenou platformu pro navázání kvalitativně vyšší komunikace zejména s orgány státní správy a samosprávy. Možnost výběru více formátů požadovaných souborových dat opět podporuje lepší využitelnost datových produktů v různých softwarových aplikacích a typech klientů.

6 Přínosy projektu Přínosy Geoportálu pro Zeměměřický úřad:
Výrazně kvalitnější uspokojení požadavků zákazníků, a to jak on-line poskytováním geodat mapovými službami, tak i zlepšením informovanosti o nabízených produktech a nabídnutím nové možnosti pro realizaci objednávek. Zefektivnění procesu zpracování objednávek - zrychlení doby vyřízení objednávek. Konsolidace datových sad a jejich metadat v datovém úložišti. Zvýšení počtu objednávek – také díky nové webové aplikaci se již v prvních týdnech provozu portálu podařilo znásobit počet objednávek v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Vytvoření otevřené a interoperabilní platformy pro poskytování distribuci dat ostatním resortům a orgánům státní samosprávy.

7 3 vrstvá architektura řešení

8 OM ZÚ – Ovládání aplikace
Uživatelsky přívětivá aplikace obsahuje dvě základní menu: Levý sloupec, který obsahuje jak strukturovaný strom produktů, tak další odkazy jako je Registrace, Obchodní podmínky a Nápověda Vodorovnou lištu, kde jsou duplikovány nejběžnější odkazy Pro každý produkt jsou ve stromě produktů dva odkazy: Metadata – pro zobrazení popisných informací o nabízeném díle Výběr dat – pro zobrazení mapového okna a definici objednávky

9 MS ZÚ – Desktop klient Ukázka kombinace WMS a ARC IMS dat publikovaných mapovými službami ZÚ:

10 Geoportál ZÚ http://geoportal.cuzk.cz/
Geoportálu ZÚ je komplexní internetové řešení pro  prodej a  poskytování geodat České Republiky a to jak formou souborových dat tak i v podobě mapových služeb. Geoportál tvoří dvě základní části: 1. Obchodní modul ZÚ (Internetový obchod) 2. Mapové služby ZÚ

11 Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 2
Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 2. místo za projekt IZGARD Internetový zobrazovač geografických armádních dat vytvořený Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem

12 Internetový Zobrazovač Geografických ARmádních Dat
2.1. IZGARD – definice Internetový Zobrazovač Geografických ARmádních Dat projekt zpřístupňující data Vojenského geografického informačního systému (VGIS) na intranetu AČR v rámci CADS a ŠIS a na internetu

13 IZGARD - zdroje dat - VGIS
digitální model území 1: (DMÚ 25) - 4. obnova / 5. obnova digitální model území 1: (DMÚ 200) celosvětové databáze knihoven VMAP1, VMAP0 nálet prostorů leteckých snímků, výškové překážky, letecké snímky z povodní 2002, 2003 mapy vojenských výcvikových prostorů

14 IZGARD - zdroje dat mimo VGIS
digitální adresní body a digitální vztažné body ulic celé ČR od ČSÚ digitální hranice sčítacích obvodů ČR celé ČR od ČSÚ příslušnost obcí do územně správních jednotek z registru ÚIR ČR mapy, vlajky, plány, letecké a satelitní snímky oblastí světa volně dosažitelné na internetu

15 Přínosy projektu automatizace procesu hlášení změn reálné situace proti datovému modelu formou generování ového dialogu; automatická transformace souřadnic – ve stavovém řádku jsou při pohybu myší po mapovém modelu interaktivně zobrazovány souřadnice v systému JTSK a WGS84, což je přínosem pro řízení krizových situací s mezinárodní účastí, protože systém WGS84 je celosvětový; zásadní výhodou je celoplošnost nabízených dat, ať již v rámci území ČR na internetu, nebo v rámci území světa na intranetu AČR; možnost opakovaného vyhledávání různých adresních míst přimo z aplikace bez nutnosti ji opouštět a znovu opakovat vyhledávací proces.

16 http://ntmaps.vghur.acr - pouze AČR !

17 Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 3
Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy 3. místo za projekt Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje vytvořený Zlínským krajem ve spolupráci se společností GEOVAP, spol. s r.o.

18 Přínosy projektu Projekt JDTM-ZK zahájený přináší jednotný systém správy, aktualizace a tvorby digitálních technických map na území Zlínského kraje. Výsledkem je jednotná (sjednocená struktura a kvalita dat), průběžně aktualizovaná digitální technická mapa pokrývající zastavěná území kraje a území, přes která procházejí inženýrské sítě. Účastníkům projektu jsou dostupné účelové mapy povrchové situace, výškopis, a průběhy inženýrských sítí – včetně evidenčních a kontrolních údajů. Aktualizace dat JDTM-ZK probíhá denně. Veškeré služby, které jsou v rámci projektu uživatelům poskytovány, jsou k dispozici na webovém portálu V projektu bylo k mimo Zlínského kraje zapojeno 278 měst a obcí, 8 regionálních správců inženýrských sítí. Dále je registrováno 71 geodetických firem a 180 projekčních kanceláří. Z ostatních subjektů k projektu přistoupilo Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství silnic Zlínského kraje. Celkem je na webovém portálu zaregistrováno více než 800 uživatelů. Dosavadní provoz datového skladu byl pozitivně vyhodnocen ze strany všech uživatelů a bylo rozhodnuto o smluvním a finančním zajištění projektu na další 3 roky. Použitá technologie datového skladu na bázi relační databáze umožňuje přizpůsobit výstupy z datového skladu libovolnému standardu. Datový sklad je dostupný v několika úrovních - role kraj, správce, obec, geodet, projektant. Od roku 2005 je obsah datového skladu dostupný prostřednictvím standardu OGC Consortia – WMS (ISO 19128). Projekt JDTM-ZK je příkladem partnerské spolupráce kraje, měst, obcí a podnikatelského sektoru, který nebyl svým obsahem i rozsahem dosud v ČR realizován. Projekt  JDTM-ZK je doporučen v rámci Úvodní studie GIS krajů jako způsob k získání digitální technické mapy i u ostatních krajů.

19 Správce Datového skladu
Schéma financování projektu 56% OBCE ZK 44% Sdružený účet Zlínský kraj Správce Datového skladu (SDS)

20 Správa DTM WMS RDBMS DGN DGN DGN Distribuce dat Správci sítí
poskytování dat off-line Správci sítí Správa dat uložení dat do DS jednotné mapy evidence informací u každého elementu evidence stavu prací Města a obce Zpracování vstupů JDTM ZK načtení vstupních dat zapracování aktualizačních měření Krajský úřad RDBMS DGN poskytování dat on-line DGN Atributy Geometrie Města a obce Zlínský kraj Geodetické firmy Projekční firmy DGN Města a obce Zlínský kraj Geodetické firmy Projekční firmy Správci IS WMS

21 Schéma vztahů účastníků projektu
Investoři SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KRAJ OBCE OSTATNÍ 1/4 letní poskytnutí průběhu sítí 1/4 letní předávání dat Kontrola oprávněnosti požadavku geodeta Informace o stavu zakázek Výkaz činností správce DS Využití dat Možnost kreseb Odevzdání zakázky SPRÁVCE DS Internet Web Portál JDTM ZK on-line Odevzdání zakázky DS RDBMS Objednávka prací Objednávka prací Možnost zjištění existence mapového podkladu Žádost o data Projekční firma Poskytnutí dat pro aktualizaci Aktualizovaná data ke kontrole potvrzení o kontrole GEODETICKÁ FIRMA

22 Těžký mapový klient Je určený pro zpracovatele geodetických měření. Nabízí větší škálu funkcí a umožňuje přímo do mapového podkladu vyznačit požadovanou lokalitu a spolu s vyplněným zakázkovým listem ji odeslat Správci datového skladu.

23 Zvláštní cena odborné poroty GIS portál města Plzně
Kategorie A - GIS pro lepší služby veřejné správy Zvláštní cena odborné poroty za projekt GIS portál města Plzně vytvořený Správou informačních technologií města Plzně

24 Proč byl vytvořen GIS portál
Portál GIS města Plzně má sloužit zejména ke snadné orientaci v GIS aplikacích pro všechny uživatele. Přehlednou formou by měl napomoci k výběru požadované úlohy. Na jediné adrese tak přináší přehled dostupného. Umístěním odkazu na portál na dalších stránkách chceme podpořit jeho šíření mezi uživatele z řad veřejnosti.

25 Přínosy Představuje jedinečné řešení v oblasti GIS pro města, které slouží k obsahově řízeném přístupu různých skupin uživatelů ke GIS. Uživatel přistupuje k aplikacím GIS dle svého profilu (úředník, státní orgán, občan, investor, turista) na jediné adrese a je přehlednou formou směřován k požadovaným informacím. Cílem projektu je poskytovat informace co nejširšímu počtu uživatelů podle tématiky, komfortu obsluhy a procesní podpory. Bohatý fond geografických dat, který je důsledkem fungující spolupráce mezi organizacemi města je patrně nejrozsáhlejší v oblasti měst v ČR. Architektura GIS formou centrálního datového skladu na bázi standardní SQL databáze přináší všestranné využití GIS v rámci integrovaného informačního systému města, což dokazují jeho integrace s jinými aplikacemi (SAP R/3, Komplexní datová báze, Správa sídelní zeleně aj.) GIS portál je založen na technologiích respektujících standardy GIS dle Open Geospatial Consortia a standardy ISVS. Samozřejmou vlastností je poskytování dat GIS formou webových služeb (WMS).

26 K dispozici na: http://gis.plzen-city.cz GIS portál města Plzně

27 Představení GIS portálu
Hlavní částí portálu jsou odkazy na konkrétní aplikace rozdělené do tří skupin. První řada je v podstatě nejtenčí klient (GSHTML), který je zaměřen na určitý obor, téma. Turistika Služby Životní Doprava prostředí Aplikace jsou určeny převážně veřejnosti. Územní celky Sítě

28 Představení GIS portálu
Ve druhé skupině je zatím nejrozšířenější klient GSWEB, který obsahuje téměř kompletní data a propracované uživatelské funkce. Je o něco více náročný na uživatelskou obsluhu. Aplikace jsou určeny veřejnosti a uživatelům MMP. Uvolněná data pro veřejnost Kompletní data pro MMP Předdefinované mapy

29 Představení GIS portálu
Třetí samostatnou skupinu tvoří specifické APLIKACE, které buď přímo využívají on-line GIS dat (dynamicky generované HTML) nebo je využily ke zpracování a zde jsou prezentovány výsledky. Odkazy přístupné pouze uživatelům MMP (nutné přihlášení) jsou označeny klíčem. 3D model Povodňový Zjišťování Energetický model města daň. koef generel Odpady Uzavírky Povodňový Koncepce model města protipov. ochrany

30 Zvláštní cena odborné poroty
Kategorie B - GIS v malých městech a obcích Zvláštní cena odborné poroty za projekt Internetová GIS aplikace obcí mikroregionu Hrotovicko vytvořená společností HELP SERVICE – REMOTE SENSING s.r.o. ve spolupráci s Dobrovolným sdružením mikroregionu Hrotovicko

31 Přínosy Navržená aplikace, uvedená do provozu v polovině roku 2004, demonstruje možnosti, jak za poměrně nízkých finančních nákladů lze realizovat výkonné internetové GIS řešení pro více menších obcí současně. Je zřejmé, že především pro malé obce do 200 obyvatel je společná aplikace jedinou reálnou cestou, jak získat za velmi přijatelnou cenu vyspělé GIS řešení. Společná aplikace má kromě nízkých pořizovacích nákladů nesporně i tu výhodu, že je vyvíjen daleko větší tlak na průběžnou aktualizaci dat a další rozšiřování aplikace. Aplikace běží na internetovém serveru na páteřní síti internetu, možnost práce s internetem je na všech 17 obecních úřadech dobrá (většinou bezdrátové připojení nebo ISDN) a aplikace je často využívaná jak ze strany obecních úřadů, tak i široké veřejnosti. Jedná se o široce využitelné řešení, které firma Help service remote sensing v současné době standardně implementuje u svých zákazníků (města, obce, mikroregiony). Aplikace se opírá o data KN (při nízkém procentu map DKM většinou katastrální mapy doplněné definičními body parcel) připravené v kompletní podobě (parcely KN, PK i přídělové parcely). GIS aplikace spolupracuje se speciální nadstavbou pro evidenci parcel určenou pro registrované uživatele, pro širokou veřejnost je k dispozici vazba na aplikaci ČÚZK „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Kromě základních funkcí pro práci s mapou nabízí uživatelům netradiční možnosti - editační nástroje pro pořizování pracovních GIS vrstev. Aplikace maximálně využívá rozličná data našich WMS serverů (Kraj Vysočina, ÚHÚL Brandýs a jiné) a rovněž služby ArcIMS (Kraj Vysočina). Zvláště přínosnou je pro každého uživatele možnost přidávání WMS vrstev do mapy interaktivním způsobem.

32

33 Děkuji všem, kteří se zapojili do soutěže.
Blahopřeji úspěšným řešitelům. Josef Hnojil Soutěž pokračuje! Do 18. dubna můžete přihlásit svoji geoaplikaci do kategorie C – Komerční GIS


Stáhnout ppt "Zacíleno na účinnost řešení"

Podobné prezentace


Reklamy Google