Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komanditní společnost. Základní charakteristika  Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti. Komanditní společnost je společnost,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komanditní společnost. Základní charakteristika  Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti. Komanditní společnost je společnost,"— Transkript prezentace:

1 Komanditní společnost

2 Základní charakteristika  Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti. Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného v obchodním rejstříku (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři) i osobním.  Minimální počet společníků: 2 (min. 1 komplementář a min. 1 komanditista). Počet společníků je shora neomezen..

3 Vznik  Společnosť vzniká zápisem do Obchodního rejstřiku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti (§ 57) nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Návrh na zápis komanditní společnosti do obchodního rejstříku podepisují všichni společníci a přikládá se k němu společenská smlouva. Soudní poplatek ve výši 5 000,- Kč v kolkových známkách je splatný podáním návrhu. § 57§ 57

4 Společenská smlouva  Společenská smlouva musí obsahovat : firmu a sídlo společnosti, firmu a sídlo společnosti, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, předmět podnikání, předmět podnikání, určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, určení, kteří ze společníků jsou komplementáři a kteří komanditisté, výši vkladu každého komanditisty. výši vkladu každého komanditisty.

5 Obchodní firma  Firma společnosti musí obsahovat označení "komanditní společnost", postačí však zkratka "kom. spol." nebo "k. s.". Obsahuje-li firma společnosti jméno komanditisty, ručí tento komanditista za závazky společnosti jako komplementář (§ 95)  Obchodní firma společnosti musí splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě

6 Společníci komanditní společnosti  Komplementář Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Komplementářem může být jen osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního právního předpisu a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním právním předpisem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce předcházejícího je-li komplementářem právnická osoba, vykonává práva a povinnosti spojené s účastí v komanditní společnosti její statutární orgán, popřípadě jím pověřený zástupce, který splňuje podmínky podle odstavce předcházejícího

7  Komanditista komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje nebo k tomu zmocnit auditora má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti má právo na vydání stejnopisu účetní závěrky a právo požadovat od komplementářů informace o všech záležitostech společnosti

8 Práva a povinnosti společníků  K obchodnímu vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři.  V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři společně s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak.  Při hlasování má každý společník jeden hlas, nestanoví-li společenská smlouva jiný počet hlasů.  Ke změně společenské smlouvy je zapotřebí souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon jinak.  Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč.  Komanditista je oprávněn nahlížet do účetních knih a účetních dokladů společnosti

9 Orgány společnosti  Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři.  Každý komplementář je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně  K obchodnému vedení jsou oprávneni pouze komplementári.  V ostatních záležitostech rozhodují komplementári společne s komanditistami vetšinou hlasu  Pri hlasováni má každý společník jediný hlas

10 Základní kapitál  Výše základního kapitálu společnosti není zákonem stanovena vzhledem k povinnosti komplementáře ručit za závazky společnosti celým svým majetkem.  Komanditista je povinen vložit do základního kapitálu společnosti vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně však 5 000 Kč. 5 000 Kč.

11 Ručení  Komandisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu.  Komplementáři ručí celým svým majetkem.

12 Zákaz konkurence  Není-li ve společenské smlouvě uvedeno jinak, zákaz konkurence platí pouze pro komplementáře. Ten nesmí : podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnostipodnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnostizprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikáníúčastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikánívykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání

13 Rozdelení zisku  Přesné určení rozdelení zisku na část, která patří komplementářům a část patřící společnosti je stanoveno ve společenské smlouvě.  Není-li tomu tak, potom se zisk dělí na polovinu podle § 100 OZ. Ta část zisku, která spadá na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty a to v poměru, který je stanoven ve společenské smouvě nebo v poměru splacených vkladů. § 100 OZ. Ta část zisku, která spadá na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty a to v poměru, který je stanoven ve společenské smouvě nebo v poměru splacených vkladů.  Rozdělení zisku u komplementářů je také dle společenské smlouvy. Jesltiže zde ale není poměr uveden, pak se opět dělí rovným dílem.

14 Zdanění zisku  U komanditistů se ziskem rozumí zisk až po zdanění daní z príjmu PO. Sazba daně činí 24 % podle § 21 DPPO. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 - položky odčitatelné od základu daně a podle § 34§ 34 § 20 - položky snižující základ daně. Podíl na zisku, který se vyplácí jednostlivým komanditistům se dále zdaňuje srážkovou daní se sazbou 15 % dle § 38d. § 20 - položky snižující základ daně. Podíl na zisku, který se vyplácí jednostlivým komanditistům se dále zdaňuje srážkovou daní se sazbou 15 % dle § 38d.§ 20§ 20  Komplementáři zdaňují své podíly na zisku jako příjem samostatne výdělečné činnosti podle §7 odst. 1 písm d).

15 Daňové výhody a nevýhody komanditní společnosti  Daňové výhody komplementáři si daní svůj zisk jako fyzická osobakomplementáři si daní svůj zisk jako fyzická osoba  Daňové nevýhody komanditisté daní svůj zisk jako právnická osoba (dostanou méně než komplementáři)komanditisté daní svůj zisk jako právnická osoba (dostanou méně než komplementáři)

16 Ztráta  Jestliže by společnost vykazovala ztrátu, pak se rozdělí mezi komplementáře rovným dílem.

17 Zrušení a zánik komanditní společnosti  Komanditní společnost může být zrušena s likvidací nebo bez likvidace  Jakákoliv změna dotýkající se osoby komplementáře znamená nejen zánik účasti této osoby na společnosti, ale je zásadně i důvodem ke zrušení celé společnosti  Změna dotýkající se osoby komanditisty není zásadně důvodem ke zrušení společnosti. Podmínkou je však, že ve společnosti zůstane ještě alespoň jeden komanditista  Obchodní společnost zaniká ke dni výmazu z o.r.

18 Využití komanditní společnosti  Komanditní společnost se používá všude tam, kde dochází ke spojení podnikatelských schopností jedněch společníků a kapitálů jiných společníků.  Společnost může provozovat veškerou podnikatelskou činnost, jak v oblasti živnostenského, tak i neživnostenského podnikání.

19 Výhody komanditní společnosti  Nízký vklad při založení společnosti komanditisty a žádný vklad při založení společnosti komplementáře  Jednoduchá forma společnosti a rychlý proces založení  Omezené ručení komanditisty za závazky společnosti  Společníkem může být další společnost – PO, např. s.r.o.  Neomezený počet společníků  Oddělení vlastnictví od řízení společnosti  Na komanditistu neplatí zákaz konkurence

20 Nevýhody komanditní společnosti  Neomezené ručení za závazky společnosti (komplementáři)  Nejméně 2 společníci  komanditisté nemohou rozhodovat o obchodním vedení společnosti

21 Postup při založení komanditní společnosti  Přijetí zakladatelského dokumentu, kterým se rozumí společenská smlouva  Splacení vklad u komanditistů minimálně 5 000Kč u komanditistů minimálně 5 000Kč  Zajištění podnikatelského oprávnění  Volba či jmenování statutárních orgánů komplementářů komplementářů  5)Zajištění sídla  6)Návrh zápisu do obchodního rejstříku

22 Provozování živností  Druhy živností ohlašovací, které při stanovení stanovených podmínek smějí být provozovány na základe ohlášení ohlašovací, které při stanovení stanovených podmínek smějí být provozovány na základe ohlášení koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese  Ohlašovací živnosti jsou: řemeslné řemeslné vázané vázané Volné Volné  Všeobecné podmínky provozování živnosti dosažení věku 18 let dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům způsobilost k právním úkonům bezúhonnost bezúhonnost

23 Ohlášení živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)  Doklady, které předkládá ohlašovatel (žadatel) Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě)Ohlášení živnosti (vyplněné předem, případně vyplněné na místě) Výpis z Rejstříku trestůVýpis z Rejstříku trestů Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis provedenDoklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního či obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden Doklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba sídloDoklad o vlastnickém nebo užívacím či jiném obdobném právu k objektu nebo prostorám, v nichž má právnická osoba sídlo

24 Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven. Prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem a s uvedením podnikatelů, u nichž je do funkce odpovědného zástupce již ustanoven. Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce Doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce Doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1 000,- za každou ohlašovanou živnost (v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je to Kč 10 000,-) Doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1 000,- za každou ohlašovanou živnost (v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je to Kč 10 000,-)  Kč 2 000,- za každou koncesovanou živnost (v případě provozování živnosti průmyslovým způsobem je to Kč 20 000,-)  V případě záměru právnické osoby provozovat živnost průmyslovým způsobem doklady o skutečnostech prokazujících provozování živnosti průmyslovým způsobem

25 Správní a jiné poplatky  Vydáni živnostenského listu: Kč 1 000,- správní poplatek za vydání živnostenského listu (Kč 10 000,- u živnosti provozované průmyslovým způsobem) Kč 1 000,- správní poplatek za vydání živnostenského listu (Kč 10 000,- u živnosti provozované průmyslovým způsobem) Kč 50,- výpis z Rejstříku trestů Kč 50,- výpis z Rejstříku trestů  Vydání koncesní listiny: Kč 2 000,- správní poplatek za vydání koncesní listiny (Kč Kč 2 000,- správní poplatek za vydání koncesní listiny (Kč 20 000,- u živnosti provozované průmyslovým způsobem), poplatek je splatný před vydáním koncesní listiny 20 000,- u živnosti provozované průmyslovým způsobem), poplatek je splatný před vydáním koncesní listiny Kč 50,- výpis z Rejstříku trestů Kč 50,- výpis z Rejstříku trestů

26 2.2.2.2. Praktická část

27 Vytvoření konkrétního modelu komanditní společnosti Centrum pohoda, k. s.

28 Představení společnosti Centrum pohoda, k. s.  Je komanditní společnost zabývající se prodejem léčivých přípravků a provozem kosmetických a masérských služeb.  Členy společnosti jsou čtyři fyzické osoby a jedna právnická osoba

29 Komplementáři  Alena Nováková, bytem Vnitřní 1254/20, Brno 625 00  Aneta Kratinová, bytem Vřískalova 1269/13, Brno 369 00  Hana Marečková, bytem Fleischnerova 698/16, Brno 686 00  Jana Kovářová, bytem Kostelní 1698/22, Brno 632 00

30 Komanditista  Zdravíčko, s. r. o. se sídlem Nákupní 103/12, Brno 610 00  Firma se zabývá nákupem, skladováním a prodejem zdravotnických prostředků, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

31 Založení společnosti  Společnost byla založena podepsáním společenské smlouvy všemi zakladateli k 5. 1. 2006.  Při podpisu společenské smlouvy byla rovněž sepsána listina obsahující čestné prohlášení a podpisové vzory členů statutárního orgánu, kteří jsou tímto oprávněni jednat za společnost.

32 Zajištění podnikatelského oprávnění  U živnostenského úřadu v Brně si společnost zaregistrovala čtyři druhy živností.  Oprávnění na provozování ohlašovacích živností, čili živnostenský list, jim byl vydán ke 28. 1. 2006, oprávnění k provozování koncesované živnosti, tedy koncesní listina jim byla vydána k témuž datu.

33 Zaregistrovány byly tyto druhy živností Živnosti ohlašovací  Živnost vázaná - Masérské, rekondiční a regenerační služby – odpovědný zástupce Hana Marečková, která dodala doklad o absolvování střední zdravotnické školy zakončené maturitou v oboru rehabilitační pracovník  Živnost řemeslná - Kosmetické služby – odpovědný zástupce Alena Nováková, která dodala výuční list o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička  Živnost volná – maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - odpovědným zástupcem Aneta Kratinová, která splňuje všeobecné podmínky (18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům)

34 Zaregistrovány byly tyto druhy živností Živnost koncesovaná - nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny - odpovědný zástupce Jana Kolářová, která dodala doklad o úplném středním odborné vzdělání v oboru farmaceutický laborant

35 Splácení vkladů  Ve společenské smlouvě bylo mimo jiné stanoveno, že komanditista, kterým je v tomto případě společnost Zdravíčko, s.r.o., se sídlem nákupní 103/12, Brno 610 00, musí splatit celý peněžitý vklad čili 100.000 Kč, k datu podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.  Tento vklad byl splacen ze 100% na účet společnosti ke 20. 1. 2006. Tento fakt je doložen v Prohlášení správce vkladu o splacení vkladu společníky.

36 Zajištění sídla  Společnost si zajistila prostory k podnikání, podepsáním smlouvy o smlouvě budoucí znějící na nájem těchto prostor.

37 Návrh zápisu do obchodního rejstříku  K 1. 2. 2006 byl podán návrh na zápis společnosti, Centrum pohoda, k. s. se sídlem Pekařská 1012/18, Brno 642 00, do obchodního rejstříku. Vznik společnosti  Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 22. 2. 2006.

38 Jaké další činnosti jsou požadovány  Přihlášení k registraci u místně příslušného správce daně (finančního úřadu - do 30 dnů po zápisu do OR)  Přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení (do 8 dnů)  Přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny (do 8 dnů)

39 Správa sociálního zabezpečení  Podle sídla firma Centrum pohoda, k. s. patří pod Okresní správu sociálního zabezpečení v Brně. Jelikož tato firma má zaměstnance, je třeba této instituci dodat vyplněné formuláře:  Přihláška do rejstříku malých organizací  Přihláška k nemocenskému pojištění

40 Zdravotní pojišťovna  Zaměstnanci společnosti jsou všichni pojištěnci VZP, firma proto musí této zdravotní pojišťovně dodat vyplněné formuláře:  Hromadné oznámení zaměstnavatele  Přihláška zaměstnavatele – plátce pojistného

41 Finanční úřad  Podle sídla firma spadá pod působnost Finančního úřadu v Brně. Zde se také musí zaregistrovat k dani z příjmu PO a k dani z přidané hodnoty. K této se firma rozhodla zaregistrovat dobrovolně již nyní při svém vzniku. Potřebné formuláře k těmto registracím jsou:  Přihláška k registraci pro PO  Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty

42 Podnikatelský plán Centrum pohoda, k. s.

43 Popis podniku  Společnost Centrum pohoda, k. s. se sídlem Pekařská 1012/18, Brno 642 00, je komanditní společnost zabývající se prodejem léčivých přípravků a provozem kosmetických a masérských služeb. Společnost byla založena podepsáním společenské smlouvy všemi zakladateli k 5.1.2006.

44 Popis podniku  U živnostenského úřadu v Brně si zaregistrovala čtyři druhy živností.Oprávnění na provozování ohlašovacích živností, čili živnostenský list, jim byl vydán ke 28.2.2006, oprávnění k provozování koncesované živnosti, tedy koncesní listina jim byla vydána k témuž datu.  K 1.2. 2006 byl podán návrh na zápis společnosti, Centrum pohoda, k. s. se sídlem Pekařská 1012/18, Brno 642 00, do obchodního rejstříku.  Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 22.2.2006.

45 Předmět podnikání  nákup, skladování a prodej hromadně vyráběných léčivých přípravků, které se mohou podle rozhodnutí o registraci prodávat bez lékařského předpisu i mimo lékárny  masérské, rekondiční a regenerační služby  kosmetické služby  maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

46 Místo podnikání  Místem podnikání společnosti je město Brno v Jihomoravském kraji.  Adresa provozovny je Pekařská 1012/18, Brno 642 00.

47 Personální vybavení  Společnost bude zaměstnávat 8 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr na základě pracovní smlouvy.  1 zaměstnanec bude pracovat v provozovně jako prodavač  2 další zaměstnanci se budou věnovat masérským službám  2 kosmetickým službám  1 zaměstnanci bude vykonávat funkci recepční  1 zaměstnanec bude pracovat jako prodavač mimo provozovnu, který se bude věnovat podomnímu prodeji a prodeji zboží prostřednictvím internetu.  K vedení účetnictví firmy a daňových záležitostí bude mít na starosti jeden zaměstnanec.

48 Trh a konkurence Za své konkurenční výhody považujeme: Za své konkurenční výhody považujeme:  nabídku zboží spolu s možností zkoušky  výhodné umístění prodejny (hlavní obchodní třída v centru města)  poskytování kosmetických, masérských služeb a zároveň prodej léčivých produktů, používaných při poskytování služeb, to vše v jedné provozovně

49 Účel podnikatelského záměru  Cílem tohoto podnikatelského záměru je otevření naší provozovny. Provozovna bude otevřena 1. 4. 2006 (vzhledem k poskytnutí úvěru a nutnosti vybavení provozovny).

50 Finanční plán Zřizovací výdaje na provozovnu 450.000,-- Podnikatelský úvěr Nákup zboží na měsíc duben 100.000,-- Vlastní finanční prostředky

51 Podnikatelský úvěr Česká spořitelna - Provozní úvěr 5 PLUS Komu je určen  podnikatelé a malé firmy včetně začínajících klientů, kteří nemají daňově uzavřeno ani jedno 12měsíční období Charakteristika a popis produktu  provozní úvěr 5 PLUS lze z hlediska účelu úvěru poskytnout ve dvou formách:  na financování provozních potřeb  jako kombinaci financování provozních a investičních potřeb  Jedná se o účelový termínovaný úvěr se stanoveným plánem čerpání a splácení. Splatnost: až 6 let.

52 Podnikatelský úvěr Výhody 5 PLUS:  až 5 mil. Kč Vám poskytneme za takto výhodných podmínek  5 dokladů předložíte k žádosti o úvěr  5 dnů trvá, než Vám sdělíme rozhodnutí o úvěru  5 měsíců je doba, o kterou si můžete odložit zahájení splácení jistiny úvěru  500 tis. Kč je výše úvěru, pro jejíž získání stačí zajištění pouze formou směnky

53 Podnikatelský úvěr Další výhody:  poplatek za posouzení žádosti o úvěr je hrazen až po schválení úvěru  v rámci jednoho úvěru lze financovat provozní i investiční potřeby Podmínky založení  vedení běžného účtu u České spořitelny  schválení úvěru

54 Konec Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Komanditní společnost. Základní charakteristika  Komanditní společnost je kombinací osobní a kapitálové společnosti. Komanditní společnost je společnost,"

Podobné prezentace


Reklamy Google