Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"— Transkript prezentace:

1

2 Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico, 2005. J. Soukal: Literární výchova pro II. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, SPN Praha, 1998. J. Košťák: Literatura 1. díl, Fortuna Praha, 1994. R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol, Didaktis, 2008.

3 První literární památky na našem území vznikly v 9. st. v době největšího rozsahu velkomoravské říše. ÚZEMNÍ VÝVOJ VELKÉ MORAVY Morava za Mojmíra a Rostislava do roku 870 Svatoplukovy výboje v letech 882- 892 (Panonie) Území dočasně poplatná Svatoplukovi (Polabští Srbové) Expanze Moravy za Svatopluka po roce 874 Svatoplukovy výboje v letech 882- 892 (Vislané) Rozsah středočeského mini- knížectví prvních Přemyslovců

4 Středisky vzdělanosti  kláštery  chrámy Literatura pro:  příslušníky církevních kruhů (byli i jejími autory – uměli číst, psát, počítat)

5 Jazyk nejstarších literárních památek 1.staroslověnština – do 11. století -nejstarší spisovný jazyk Slovanů -užili ji bratři Konstantin (Cyril) a Metoděj pro překlady Starého a Nového zákona pro svou misi na Velkou Moravu (Šlo o slovanské nářečí z okolí makedonské Soluně, odkud oba bratři pocházeli. Moravské nářečí v 9. st. bylo natolik blízké dialektu soluňskému, že porozumění nečinilo žádné potíže) -863 příchod K. a M. na VM na pozvání knížete Rastislava (mise měla politický podtext)

6 Hlaholice - písmo, které vytvořil Konstantin na základě malých písmen řecké abecedy - 1. slovanské písmo Cyrilice - nové písmo sestavené po Konstantinově smrti jeho žáky za použití grafémů velké velké řecké abecedy - název na počest jejich učitele - základem písma užívaného v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku a Bulharsku (azbuka), užívá ji i srbština a makedonština (cyrilice)

7

8

9 Konec staroslověnštiny - po Metodějově smrti (6. dubna 885) byli Konstantinovi i Metodějovi z Velké Moravy vyhnáni, odešli zej. na jih - ve 30. letech 11. st. založen Sázavský klášter = stsl. užívána jako liturgický jazyk, ale 1097 zrušen == stsl. zakázána, mnoho písemných památek zničeno

10 Staroslověnské památky  překlady  legendy = životopisy světců = vypráví o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců, kteří pro křesťanskou víru přišli o život. Historické údaje se přitom proplétají s fantazií autorů. Život Konstantinův a Metodějův (označovány jako Panonské legendy)

11 legenda o sv. Václavu

12 píseň Hospodine, pomiluj ny (Pane, smiluj se nad námi) - z poč. 11. st. - stsl. se prolíná s češtinou (protože písemný doklad je dochován až ze 14. století - píseň se obrací k Bohu o zajištění úrody a míru v zemi (zpívala se v kostelech, ale také před bitvami, neboť píseň je vhodná pro sborový zpěv, 8 veršů, postrádá rým, členění do strof) Traktát o písni Hospodine, pomiluj ny

13 2. literatura psaná latinsky – vyvíjí se souběžně stsl. literaturou - jednoznačně dominuje po zániku stsl. tvorby na Sázavském klášteře (1097) Obsah tvorby se nemění:  náboženské texty  legendy  anály (= letopisy=) – průběžně zaznamenávají události roku  kroniky - rozšířené bylo kazatelství (texty byly zapisovány latinsky, ale kázalo se podle nich česky) - dějepisectví má vysokou úroveň Sázavský klášter

14 Kristiánova legenda – Život a utrpení sv. Václava a jeho babičky Ludmily ) konec 10. st.) - líčí počátky českého státu - pojednává o životě sv. Ludmily a sv. Václava - i když je psána latinsky, je jakousi obranou stsl. vzdělanosti

15 kroniky – Kosmova Kronika česká Kronika = pravidelný zápis událostí v jejich časové posloupnosti (širší záběr) Kosmas – nar. 1045 ?, + 1125 v Praze - studoval v Praze a pak v belgickém Lutychu - vysvěcen na kněze - kanovníkem, později děkanem pražské kapituly svatého Víta -na svou dobu velice vzdělaný (znal dobře nejen čes. minulost, ale také antiku) - jako vysoký církevní hodnostář ve službách čes. panovníků navštívil mnoho cizích zemí (Uhry, Německo, Itálii) - český kronikář - zakladatel čes. dějepisectví (Fr. Palacký ho nazval čes. Herodotem)

16 Kronika česká (Chronica bohemorum) - zachycuje nejstarší čes. dějiny od příchodu praotce Čecha až do své smrti (1125) - je zpracována jako historický zápis, ale je to i umělecky působivé literární dílo (pověsti, popisy událostí, dialogy, přísloví, verše) - psaná latinsky, ale objevují se v ní i česká slova i české odkazy a reálie

17 První strana kroniky, figurální Iluminace, Pražský hrad s postavami Čecha a Lecha

18

19 3 části kroniky  V první knize jsou zachyceny příběhy z doby pohanské z tzv. bájného vypravování starců. mytologické počátky lidstva (o potopě světa, o zmatení jazyků) počátky českých dějin (o praotci Čechhovi, Krokovi a jeho dcerách Kazi, Tetě, Libuši, o pokřtění Bořivoje, o Boleslavu I., II., II. až po smrt knížete Jaromíra v roce 1038)

20  Druhá kniha zachycuje to, co se Kosmas dozvěděl z vypravování pamětníků Začíná výpravou Břetislava do Polska, vyzdvižením ostatků sv. Vojtěcha a jejich převezením do Prahy a končí rokem 1092, kdy krátce vládl kníže Konrád. kníže Břetislavsv. Vojtěch

21  Třetí kniha přináší události, které Kosmas sám zažil (1092-1125). vláda Břetislava II., sváry mezi Přemyslovci, násilné křtění Židů, vyvraždění Vršovců

22 Kosmovi pokračovatelé - neznámí  Kanovník vyšehradský  Mnich sázavský Nedosáhli však Kosmovy úrovně.

23 Ačkoliv kněz, byl Kosmas ženatý, a měl dokonce syna Jindřicha. Musíme však dodat, že v té době nebyl ještě celibát běžný.

24

25 Téma: Nejstarší české písemné památky – 7. roč. Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová Použitá literatura: A. Bauer: Čeština na dlani – přehled světové a české literatury/ český jazyk, nakladatelství Rubico,"

Podobné prezentace


Reklamy Google