Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysočina v Bruselu Budování partnerství pro Vysočinu projekt kraje Vysočina – SROP 3.3. Výstupy projektu Vytvořeny vzdělávací moduly (5) Uspořádány regionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysočina v Bruselu Budování partnerství pro Vysočinu projekt kraje Vysočina – SROP 3.3. Výstupy projektu Vytvořeny vzdělávací moduly (5) Uspořádány regionální."— Transkript prezentace:

1

2 Vysočina v Bruselu

3 Budování partnerství pro Vysočinu projekt kraje Vysočina – SROP 3.3. Výstupy projektu Vytvořeny vzdělávací moduly (5) Uspořádány regionální konference (6) Ustanovena Místní partnerství (15) Vypracován vzdělávací plán Realizováno školení Místního partnerství Ustanoveno krajské rozvojové partnerství Vypracovány místní operační plány (15) Vypracován ROP kraje Vysočina (1) Vypracován Akční plán pro zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 – 2013 Ustanoveno krajské rozvojové partnerství Vypracována Analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce Aktualizovaný Program rozvoje kraje ) Vypracován Benchmarking obvodu obcí s rozšířenou působností III. stupně (15) Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard Návrh řešení a monitorování pomocí metody CAF Zavedena Místní agenda 21 (3) Uspořádány semináře pro předkladatele projektů (20 – 25) Vytvořená nová poradenská místa (2) Uspořádány semináře v Bruselu Absolvování dlouhodobé stáže v Bruselu

4 Klíčové aktivity pracovníků v rámci odborné stáže v Bruselu (1.8.2006 – 30.7.2007) zřízení detašované kanceláře představitelů kraje a projektu vytvoření efektivních kontaktů s představiteli jednotlivých DG … – 17 institucí monitoring a mapování programů finančních podpor poskytovaných jednotlivými DG a zmapování programů vyhlašovaných v rámci iniciativ Interreg IIIC, které rámcově spadají do sektorových působností jednotlivých DG přenos informací o aktivních výzvách programů dle sektorového zaměření adekvátním subjektům kraje Vysočina, které by mohly být potenciálními partnery a účastníky vyhlášeného programu přenos informací o leadpartners jednotlivých projektů, kteří hledají partnery z dalších zemí pro realizaci projektu a řešení společně identifikovaných problematik iniciace zapojení subjektů kraje do projektů v rámci iniciativ přenos informací z činnosti jednotlivých DG klíčových pro představitele kraje dle struktury činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu podíl na přípravě Open Days – 9-12.10.2006 příprava účasti mise delegace českých představitelů na Open Days podíl na přípravě odborného semináře v Bruselu pro zastupitele kraje Vysočina v Bruselu, účelem semináře je seznámit představitele veřejné správy se strukturou a posláním jednotlivých DG a se systém řízení procesů v Bruselu s vazbou a dopady do regionálních politik jednotlivých členských států

5 Pro-Evropské aktivity kraje Vysočina v rámci projektu Budování partnerství pro Vysočinu Aktivní zapojení kraje od pol. roku 2006 Stáž úředníků krajského úřadu u firmy INTEREL, s.r.o. Návštěvy politické reprezentace v Bruselu Semináře prezentující kraj Vysočina a jeho projekty Pořádání setkání s institucemi EK a partnerskými regiony Semináře v Bruselu pro úředníky, kteří jsou zapojeni do implementace jednotlivých operačních programů a do přípravy předsednictví ČR EU v roce 2009 Prezentace kraje na Inter Institutional Open Day na Committee of the Region

6 Pro-Evropské aktivity kraje Vysočina v rámci projektu Budování partnerství pro Vysočinu - II Monitorování procesu vyjednávání operačních programů, zejména ve vztahu k ROP NUTS II Jihovýchod Přípravné činnosti ke zřízení kanceláře stálého zastoupení kraje v Bruselu Pořádání setkání zástupců českých institucí působících v Bruselu. Získávání a přenos informací o komunitárních programech EK Účast na setkávání regionů V4 a tvorba společného projektu Prezentace kraje při různých akcích Příprava kraje Vysočina na předsednictví ČR Radě Evropy

7 Budování stálého zastoupení kraje v Bruselu Klíčové role stálého zastoupení kraje Příprava probíhala od roku 2006 Kancelář otevřena od října 2007 Poslání stálého zastoupení: Rozvoj kraje Vysočina v rámci Evropské unie Maximální využití příležitostí evropské integrace ve prospěch kraje (především regionální politiky) Aktivní role kraje Vysočina při tvorbě regionální politiky EU Výměna zkušeností a aktivní spolupráce s dalšími evropskými regiony Konkrétní aktivity jsou rozděleny do následujících oblastí: informace prezentace vzdělávání spolupráce logistický servis

8 Informace Sběr informací bude probíhat jak v Bruselu (z oblasti činnosti institucí EU a dalších regionů v Bruselu zastoupených) tak v regionu (připravované projekty, rozvojové záměry, aktuální stav vyjednávání ROP, atd.) a bude distribuován všem regionálním cílovým skupinám zajištění sběru informací v Bruselu a jejich přenos do regionu distribuce informací, zajištění jednání k připravovaným projektům, rozvojovým záměrům regionu, sledování aktuálního stavu implementace ROP

9 Prezentace Zastoupení bude také asistovat či pořádat prezentační akce v Bruselu. Cílem je prezentovat kraj nejen jako oblast s mnoha přírodními a historickými krásami ale také jako dynamický hospodářský region s inovačním potenciálem, který je otevřený ke spolupráci Pořádání prezentačních akcí v Bruselu: kraj jako atraktivní region pro cestovní ruch kraj jako dynamický region s inovačním potenciálem otevřít kancelář a zázemí jednacích místností všem subjektům kraje, kteří potřebují v Bruselu uspořádat schůzku (obchodní, partnerskou, informační, prezentační, lobbystickou … ) vytvořit ze stálé reprezentace kraje otevřené zázemí pro komerční i nekomerční subjekty kraje mající aktivity v Bruselu

10 Vzdělávání Jednou z důležitých rolí, kterou zastoupení hraje, je vzdělávání pracovníků krajského úřadu v oblasti fungování EU, jejích politik, rozhodovacích procesů a také aktuálních otázek evropské integrace. Důležitou součástí vzdělávání je rovněž jazykové vzdělávání a základní orientace v projektovém řízení Vzdělávání pracovníků krajského úřadu v oblastech: strukturální politika základní principy fungování EU a jejích institucí aktuální otázky evropské integrace

11 Spolupráce Zastoupení by mělo být účinným nástrojem k rozvoji spolupráce kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony a to jak na partnerské bázi tak na bázi projektové. Monitoruje různá „hledání partnerů“ (Partner Search) v rámci jednotlivých výzev k předkládání celoevropských projektů. Aktivně spolupracuje s českými a dalšími regiony při prosazování společných zájmů (především v oblasti regionální politiky EU). Spolupráce s evropskými regiony při prosazování společných zájmů Partnerství při tvorbě a řízení společných projektů‚ s regiony a institucemi z celé Evropy Navázání partnerství s regiony a výměna zkušeností

12 Logistický servis Zastoupen í aktivně poskytuje servis pro politiky a pracovn í ky KU při jejich jedn á n í ch v Bruselu (př í padně ve Š trasburku, Luxemburku…). Poskytuje jim z á zem í pro jedn á n í a zaji š ťuje tak é kompletn í podklady k jedn á n í. Je n á pomocno rovněž v zaji š těn í dopravy, ubytov á n í, př í p. tlumočen í. Jako velmi vhodné se jeví tento servis nabídnout a poskytnout i jiným komerčním i nekomerčním subjektům z kraje Vysočina Příprava podkladů pro jednání Organizační zajištění jednání Zajištění technického zázemí

13 Kraj Vysočina je moderní otevřenou institucí nabízející své služby široké veřejnosti. Jsme přesvědčeni, že na těchto principech bude fungovat i naše kancelář stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu. Vstupujeme tedy pevným krokem na Bruselskou půdu a Vy, kdo nás budete potřebovat, budete srdečně vítáni na naší nové Bruselské adrese: Dům českých regionů Reprezentace kraje Vysočina Trone 60 Brusel Belgie

14 Děkuji za pozornost Martina Kršňáková


Stáhnout ppt "Vysočina v Bruselu Budování partnerství pro Vysočinu projekt kraje Vysočina – SROP 3.3. Výstupy projektu Vytvořeny vzdělávací moduly (5) Uspořádány regionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google