Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní právo MOST FBI Podnikání Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní právo MOST FBI Podnikání Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Správní právo MOST FBI Podnikání Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Obchodní právo Upravuje postavení podnikatelů Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

3 Obchodní právo - systematika Obchodní zákoník –513/1991 Sb. Člení se do 4 částí (obecná ustanovení (i); obchodní společnosti a družstva (ii); obchodně závazkové vztahy (iii); společná ustanovení (iv)) Nahradil někdejší Hospodářský zákoník Pramenem je i občanský zákoník, který platí podpůrně

4 Podnikání Soustavná činnost – míněno kontinuálně ve vztahu k profesnímu zaměření podnikatelského oprávnění (jednorázový prodej cenných papírů zelinářem není podnikáním) P. není nahodile vykonávána výdělečná činnost Prováděná podnikatelem samostatně – ten kdo tak koná rozhoduje sám, kdy, jak, kde atd. není podřízen vůči tomu, pro koho dělá (rozdíl oproti zaměstnanci) Vlastním jménem (pod jménem FO nebo názvem, resp. obchodní firmou PO) odpovědnost za porušení svých závazků Na vlastní odpovědnost (podnikatelské riziko) Za účelem dosažení zisku (potencionální – má vést nikoli nutně rezultovat! př. poskytnutí bezúročné půjčky není podnikáním zatímco provoz ztrátové cukrárny ano)

5 Podnikatel Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (PO i FO!!) pouhý fakt zápisu – včelařské družstvo znamená, že je podnikatelem – tzv.fiktivní podnikatelé nebo podnikatelé podle formy, a.s. a s.r.o. lze založit i za jiným účelem než podnikání Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽO) – jeho průkazem je živnostenský list nebo koncesní listina Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO Tzv.svobodná povolání(i) – advokáti, zubaři, lékaři, veterináři,architekti, notáři, auditoři, daňový poradci, znalci aj.) dále zvláštní aktivity(ii) nutné oprávnění – hornická činnost, prodej léčiv, zbraní (nejde o svobodná povolání!) aj. Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu vyjma drobných pěstitelů a chovatelů Podnikatelem je i zahraniční osoba, která je oprávněna podnikat v zahraničí Zvláštní předpisy – ČNB má při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele (přitom není zapsána v OR!)

6 Živnostenské oprávnění Upravuje Živnostenský zákon 455/1991 Sb. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (nekryje se s definicí v ObchZ) Živnosti jsou: a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení, řemeslné (opravy karosérií, zámečnictví), vázané ( provozování autoškoly) a volné(realitní činnost, oprava obuvi) b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese (směnárny, taxislužba, pohřební služba aj.) Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká u ohlašovacích živností dnem ohlášení u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

7 Živnostenský list a Koncesní listina

8 Živnostenské úřady Živnostenský úřad ČR Krajské živnostenské úřady Obecní živnostenské úřady Živnostenský úřad ČR nebyl zřízen – jeho pravomoc vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu

9 Obchodní rejstřík a věstník Obchodní rejstřík - veřejně přístupný seznam obsahující zákonem stanovené údaje o podnikatelích Je ovládán principem publicity (možnost vyhledat údaje pro veřejnost) Dostupný z www.justice.czwww.justice.cz Obchodní věstník – elektronický věstník, ve kterém se zveřejňují zákonem stanovené informace (rozdíl mezi uveřejněním (podnikatel) a zveřejněním (stát))

10 Obchodní firma Není subjektem obchodního práva Název, pod kterým je podnikatel zapsán v OR Může mít jak FO tak PO FO – jméno a příjmení, event. dodatek např. Jan Novák, Holič; Jan Novák, Start PO – název, pod kterým je zapsána v OR + dodatek označující právní formu – Hanuš a Klíma, s.r.o.; Pegas, as., event. Pegas, akc.spol. Nesmí působit klamavě, být zaměnitelná s jinou atd.

11 Prokura Zvláštní druh plné moci Smí udělit jen podnikatel, který se zapisuje do OR! Podnikatel (FO i PO)  prokurista (jen FO!) Druhy A) prostá – všechny úkony podnikatele vyjma zatěžování nemovitostí B) rozšířená – i zatěžování nemovitostí Kolektivní a individuální – jedna nebo více osob prokuristů K podpisu za podnikatele přidává zkratku pp, event. per procuram

12 Obchodní společnosti Právnická osoba založena za účelem podnikání (výjimka s.r.o a a.s. lze i za jiným účelem) FO i PO může být společníkem jen v 1 spol. s neomezeným ručením Seskupení osob, zpravidla na smluvním základě k naplnění určitého účelu (podnikatelský, nepodnikatelský) 1. Veřejná obchodní společnost 2. Komanditní společnost 3. Společnost s ručením omezeným 4. Akciová společnost

13 Členění obchodních spol. Osobní Charakteristická osobní účast společníků Vklady možné nikoliv nutné V.o.s. a k.s Ručení celým majetkem Kapitálové Majetková účast společníků Základní kapitál – nezbytný Omezené nebo žádné ručení společníků

14 Veřejná obchodní společnost Minimálně dvě osoby (FO, PO) Ručení celým majetkem Firma obsahuje dodatek v.o.s.; a spol. Společenská smlouva Statutární orgán – všichni společníci

15 Komanditní společnost Minimálně dvě osoby Z ital. Comandita – svěřený majetek Komanditista – ručí do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR Komplementář – ručí celým svým majetkem Firma obsahuje dodatek k.s.;kom.spol. Statutární orgán komplementáři Komanditista vkládá kapitál minimálně 5000,-

16 Společnost s ručením omezeným Založena jedním nebo více společníky (FO, PO) Max. 50 společníků Zakládá-li jedna osoba – zakladatelská listina více společenská smlouva Firma obsahuje s.r.o.; spol. s r.o. Základní kapitál 200 000,- Kč Výše vkladu společníka alespoň 20 000,- Kč Statutární orgán jednatel

17 Akciová společnost Jeden zakladatel – ale jen PO, FO minimálně dvě Založení sukcesivní – veřejná nabídka akcií – minimálně 20 mil. Kč Založení simultanní – bez veř. nabídky akcií – minimálně 2 mil. Kč Hlavním vnitřním dokumentem stanovy Statutární orgán představenstvo (další orgány valná hromada, dozorčí rada aj.) Firma obsahuje akc.spol.; a.s.; akciová společnost

18 Družstvo Není obchodní společností!!! Jiné principy – demokratičnost, solidarita atd. Neuzavřený počet osob účel podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních a jiných potřeb svých členů Nejméně 5 členů nebo stačí 2 PO Jedná se o právnickou osobu Statutární orgán představenstvo

19 Nekalá soutěž Směřuje proti „férovosti“ hospodářské soutěže – tj.mravně závadné jednání, nekalé, darebácké aj. Jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům.

20

21 Nekalou soutěží je zejména klamavá reklama. klamavé označování zboží a služeb, vyvolávání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, podplácení, zlehčování, srovnávací reklama, porušování obchodního tajemství, ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.


Stáhnout ppt "Správní právo MOST FBI Podnikání Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google