Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 670/2004 Sb. (Novela zákona č. 458/2000 Sb.) v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 670/2004 Sb. (Novela zákona č. 458/2000 Sb.) v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Zákon č. 670/2004 Sb. (Novela zákona č. 458/2000 Sb.) v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Energetická legislativa EU v oblasti plynárenství Přístupová smlouva - Česká republika má sjednané přechodné období na otevření trhu s plynem do 31. 12. 2004. Směrnice 2003/55/EC ze dne 26. 6.2003 o společných pravidlech vnitřního trhu se zemním plynem, kterou se zrušuje směrnice 98/30/ES - nutno implementovat v státech EU do 1.7.2004 Směrnice Rady 2004/67/ES ze dne 26. dubna 2004 o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Průběh legislativního procesu novely z. č. 458/2000 Sb. 31.12. 2003 odeslání materiálu vládě ČR 26. 2. 2004 projednání v Legislativní radě vlády 14. 4. 2004 vláda ČR – UV č. 333 5. 5. 2004 PSP – 1. čtení 24. 9. 2004 PSP – 2. čtení 21.10. 2004 PSP – 3. Čtení 25.11. 2004 Senát 14.12. 2004 PSP 16.12.2004 Prezident ČR 30.12. 2004Sbírka zákonů

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Nejvýznamnější změny pro plynárenství v obecná části Povinnost nad rámec licence Dodavatel poslední instance Doba trvání licence Fond Regulační výkazy

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Licence na podnikání v energetických odvětvích Výrobu, přenos, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou a činnost operátora trhu s elektřinou Výrobu, přepravu, distribuci, uskladnění plynu a obchod s plynem Výrobu a rozvod tepelné energie licence se neuděluje na činnost, kdy odběratel poskytuje odebranou elektřinu, plyn nebo tepelnou energii jiné fyzické či právnické osobě prostřednictvím vlastního nebo jím provozovaného odběrného zařízení, přičemž náklady na nákup elektřiny, plynu nebo tepelné energie na tyto osoby pouze rozúčtuje dohodnutým nebo určeným způsobem a nejedná se o podnikání.

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Povinnost nad rámec licence Vztažena pouze na držitele licence na dodávku tepla a distribuci elektřiny a plynu V případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu vzniká držiteli licence na distribuci elektřiny nebo na distribuci plynu povinnost zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence na základě rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Dodavatel poslední instance Dodavatel poslední instance je povinen dodávat elektřinu nebo plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem domácnostem a malým zákazníkům, kteří o to požádají (nemají zajištěnou dodávku od jiného dodavatele) – tato povinnost neplatí u zákazníků, u nichž byl zjištěn neoprávněný odběr Prokazatelná ztráta vzniklá dodavateli poslední instance je hrazena způsobem, stanoveným Energetickým regulačním úřadem. Dodavatelem poslední instance je držitel licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem vybraný Energetickým regulačním úřadem - do doby jeho rozhodnutí pak obchodník, který je nebo byl součástí REAS nebo RGDS. malým zákazníkem je konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč,

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Doba trvání licence V případě, že žadatel o udělení licence doloží vlastnický vztah či jiné užívací právo k energetickému zařízení, které má sloužit k výkonu licencované činnosti na dobu kratší než 25 let, licence se uděluje nejvýše na tuto dobu.

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Nejvýznamnější změny – plynárenství – I. Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Nový harmonogram otevírání trhu s plynem Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy a provozovatelů distribučních soustav

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Nejvýznamnější změny – plynárenství – II. Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem Transformace ÚPD na Bilanční centrum Bezpečnost a spolehlivost Úpravy v oblasti omezení dovozu a vývozu plynu Přechodná ustanovení

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Odchylky od Směrnice 2003/55/EC Harmonogram otevírání trhu s plynem Povinnost právního oddělení provozovatele přepravní soustavy od obchodníka s plynem

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Nové rozdělení činností na regulované a neregulované Ceny za distribuci plynu, za přepravu plynu konečným zákazníkům na území České republiky, za volnou akumulaci, za dodávku plynu chráněným zákazníkům a dodávku poslední instance reguluje Energetický regulační úřad.

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – I. Trh s plynem je otevírán postupně takto: od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci jejichž roční spotřeba vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 mil. m 3 zemního plynu a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny, spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Nový harmonogram otevírání trhu s plynem – II. Trh s plynem je otevírán postupně takto: od 1. ledna 2006 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností. od 1. ledna 2007 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci.

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Země EU – srovnání plyn Stát Otevření trhu Stát Otevření trhu Rakousko 100 Belgie 83 Dánsko 100 Francie 37 Německo 100 Irsko 85 Itálie 100 Luxem. 72 Holandsko 60 Španělsko 100 Švédsko 51 V. Británie 100 Estonsko 80 Lotyšsko 0

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Země EU – srovnání plyn – II. Stát Otevření trhu Stát Otevření trhu Litva 80 Polsko 34 ČR 0 Slovensko 33 Maďarsko 0 Slovinsko 50

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – I. Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2004 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v roce 2003 vyšší než 15 mil. m 3

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – II. Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2005 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojeno na jimi provozovanou soustavu, a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v předcházejícím kalendářním roce vyšší než 400 tis. m 3 průběhovým měřením

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – III. Všichni koneční zákazníci, s výjimkou domácností, mají právo požádat příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, aby je vybavil průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat, nebo průběhovým měřením. Provozovatel příslušné soustavy je povinen jejich žádosti vyhovět, pokud je to technicky možné. Pokud se však nejedná o konečné zákazníky s ročním odběrem nad 15 mil. m 3 v případě průběhového měření s dálkovým přenosem dat nebo o konečné zákazníky s ročním odběrem nad 400 tis. m 3 v případě průběhového měření, jsou koneční zákazníci povinni uhradit příslušnému provozovateli náklady na vybavení tímto měřením.

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Nové povinné vybavení konečných zákazníků měřícím zařízením – IV. U oprávněných zákazníků, jejichž roční odběr plynu na jednom odběrném místě nepřesáhne 400 tis. m 3, je časový průběh měření, pokud nemají instalováno průběhové měření, nahrazen typovým diagramem dodávek. Podrobnosti stanovení typového diagramu dodávek a pravidla jeho přiřazení konečnému zákazníkovi stanoví Pravidla trhu s plynem.

22  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 22 Nově stanovené povinnosti v oblasti zásobování chráněných zákazníků – I. Chráněný zákazník má právo na zajištění dodávky plynu za regulované ceny; do 31.prosince 2004 je dodávka chráněnému zákazníkovi uskutečňována na základě licence na přepravu plynu nebo licence na distribuci plynu a od 1.ledna 2005 je uskutečňována na základě licence na obchod s plynem.

23  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 23 Právní oddělení provozovatele přepravní soustavy Směrnice 2003/55/EC Provozovatel přepravní soustavy musí být do 1.7. 2004 právně oddělen od obchodníka s plynem. Novela energetického zákona Provozovatel přepravní soustavy musí být do 1.1. 2006 právně oddělen od obchodníka s plynem. Vertikálně integrovaný plynárenský podnikatel, který je držitelem licence na přepravu plynu, je povinen rozhodnout o způsobu oddělení toto své rozhodnutí do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona písemně oznámit ministerstvu a Energetickému regulačnímu úřadu.

24  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 24 Právní oddělení provozovatelů distribučních soustav – I. Oddělení činností je nutno provést nejpozději do 31. prosince 2006 mimo integrované plynárenské podnikatele, kteří poskytují služby pro méně než 90 000 připojených zákazníků. Provozovatel distribuční soustavy nesmí být od 1. ledna 2007 souběžným držitelem licence na obchod s plynem. Provozovatel distribuční soustavy může požádat Komisi o výjimku z povinnosti právního oddělení, pokud na základě jim zpracované a Energetickým regulačním úřadem schválené zprávy prokáže, plně funkční a neznevýhodňující přístup do své distribuční soustavy všem účastníků trhu s plynem týkající se podmínek připojení a distribuce plynu, včetně průhledné tvorby cen za jim poskytované služby.

25  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 25 Právní oddělení provozovatelů přepravní soustavy a distribučních soustav Provozovatel přepravní soustavy smí i po oddělení držet či nabývat podíly v jiné právnické osobě, která je držitelem licence obchod s plynem. Provozovatel přenosové soustavy, provozovatelé distribučních soustav v elektroenergetice a plynárenství takové právo nemají.

26  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 26 Dočasné pozastavení povinnosti umožnit přístup třetích stran do soustav a zásobníků Mohou-li obchodníkovi s plynem v důsledku použití ustanovení tohoto zákona, které se týkají povinnosti držitelů licencí umožnit přístup třetích stran k zařízením, na kterých vykonává licencovanou činnost, vzniknout závažné ekonomické problémy, jež mají původ v jím uzavřené smlouvě typu „odeber nebo plať“, má právo podat Energetickému regulačnímu úřadu žádost o vydání rozhodnutí o dočasném pozastavení povinnosti plynárenských podnikatelů umožnit přístup třetích stran do jimi provozovaných zařízení. Kladné rozhodnutí ERU podléhá souhlasu EK.

27  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 27 Definice smluv mezi účastníky trhu s plynem Smlouva o dodávce plynu Smlouva o sdružených službách dodávky plynu Smlouva o připojení Smlouva o přepravě plynu Smlouva o distribuci plynu Smlouva o uskladňování plynu

28  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 28 Práva oprávněného zákazníka- I. připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo příslušné distribuční soustavě při dodržení podmínek Pravidel provozu, volbu dodavatele plynu, přístup do přepravní soustavy, distribuční soustavy, k podzemnímu zásobníku plynu a volné akumulaci za podmínek stanovených tímto zákonem; podrobnosti určí Pravidla trhu s plynem, Řád provozovatele přepravní soustavy nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu a dopravu dohodnutého množství plynu, pokud jej má smluvně zajištěn a pokud má na tuto činnost uzavřenu smlouvu s provozovatelem přepravní soustavy nebo příslušné distribuční soustavy a pokud to technické podmínky přepravní nebo příslušné distribuční soustavy umožňují,

29  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 29 Práva oprávněného zákazníka- II. zřízení přímého plynovodu za podmínek stanovených tímto zákonem bezplatnou změnu dodavatele plynu; podrobnosti stanoví Pravidla trhu s plynem. v případě malých zákazníků a domácností na dodávku plynu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem za regulované ceny od dodavatele poslední instance v případě, že o ni požádá

30  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 Povinnosti oprávněného zákazníka zajistit na své náklady připojení svého odběrného plynového zařízení k přepravní nebo příslušné distribuční soustavě a řídit se při tom Pravidly provozu, umožnit a uhradit instalaci měřicího zařízení provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je připojen a zajistit zajistit přístup provozovatele soustavy k měřícím zařízením předávat Bilančnímu centru měsíční údaje o dodávce plynu v případě, že si ji zajišťuje sám a to včetně dovozu plynu ze zahraničí;hlásit BC každou změnu dodavatele plynu řídit se Pravidly provozu, Pravidly trhu s plynem, Dispečerským řádem plynárenské soustavy České republiky, Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řády provozovatelů distribučních soustav nebo Řády provozovatelů podzemních zásobníků plynu,

31  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 31 Přechodná ustanovení – I. Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí týkající se elektřiny nebo plynu se nahrazuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo do 30 dnů odstoupit od smlouvy.

32  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 32 Přechodná ustanovení – II. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o dodávce plynu a ze smluv o sdružených službách dodávky plynu uzavřených podle dosavadních právních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na obchod s plynem, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona. Práva a povinnosti vyplývající ze smluv o připojení uzavřených podle dosavadních předpisů souběžným držitelem licence na distribuci plynu a licence na obchod s plynem přecházejí na držitele licence na distribuci plynu, který vznikl v souvislosti s oddělením podle § 59a zákona č. 458/2000 Sb., ve znění tohoto zákona.

33  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 33 Vyhlášky MPO Vyhláška o činnostech Bilančního centra Novela vyhlášky o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu Vyhláška o podrobnostech tvorby technických pravidel Novela vyhlášky o stavech nouze v plynárenství Novela vyhlášky o dispečerském řádu PS ČR Vyhláška Pravidla provozu PS a DS

34  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 34 Vyhláška ERU č. 673/2004 Sb. Vyhláška č. 673/204 Sb. ze dne 21. prosince 2004, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. “Tato vyhláška stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem. Součástí pravidel pro organizování trhu s plynem je organizace přepravy plynu, distribuce plynu a uskladňování plynu, vyrovnávání, vyhodnocování a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu.Dále vyhláška upravuje způsob vyrovnávání, vyhodnocení a vypořádání odchylek a postup při změně dodavatele plynu.“

35  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 35 Základní principy modelu trhu Regulovaný přístup k přepravní soustavě Regulovaný přístup k distribučním soustavám Sjednaný přístup k zásobníkům 8 bilančních zón – virtuální výstupní body z přepravní soustavy Vstupní body jsou tvořeny hraničními body, virtálními zásobníky Virtuální zásobníky (1 na provozovatele) Způsob sjednávání kapacity - po párech vstupních a výstupních bodů (soubor fyzických bodů) na bázi denního maxima odběru Režim denního bilancování Fyzické vyrovnávání plynárenské soustavy zajišťuje provozovatel přepravní soustavy

36  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 36 Třístupňová legislativa 1.Energetický zákon (MPO) (základní principy) 2. Pravidla trhu s plynem (ERÚ) (obchodní principy) 3. Řády provozovatelů (navrhují PPS a PDS, schvaluje ERÚ, navrhuje a schvaluje PPZ)

37  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 37 Podíly na spotřebě energetických zdrojů 200020052030 Tuhá paliva celkem 52,5 %42,5%30,5% - z toho hnědé uhlí 36,6%29,3%20,8% - z toho černé uhlí 15,8%13,2%9,7% Plynná paliva18,9%21,6%20,6% Kapalná paliva18,6%15,7%11,9% Jaderné palivo 8,9%16,5%20,9% Obnovitelné zdroje 2,6%5,4%15,7%

38  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 38 Vývoj spotřeby ZP v ČR Průměrná teplota v TO Spotřeba ZPMeziroční změna °Cmil. m 3 % 19943,56 934 - 0,7 19953,18 075+ 16,4 19961,09 306+ 15,2 19972,39 441+ 1,5 19983,39 390- 0,5 19993,29 427+ 0,4 20004,89 148- 2,9 20012,99 773+ 6,7 20023,69 542- 2,4 20033,69 739+ 2,1

39  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 39 Struktura odběru zemního plynu v ČR (mld. m 3 - podíl v%) VO + SO technologie VO + SO otop MO+ domácnosti 19942,872 42,11,869 27,42,077 30,5 19953,132 39,52,129 26,92,666 33,6 19963,352 36,92,454 26,83,349 36,6 19973,459 37,42,419 26,23,359 36,4 19983,370 36,42,392 25,93,491 37,7 19993,487 37,22,263 24,23,612 38,6 20003,607 39,81,938 21,43,526 38,9 20013,587 36,72,141 21,94,043 41,4 20023,116 33,002,369 25,13,964 42,0 20033,016 31,42,417 25,24,162 43,4

40  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 40 Prodej ZP – regionální distribuční plynárenské společnosti (v mil. m 3 ) 19961997199819992000200120022003 JMP2 3572 3102 3042 2702 2012 3322 2102 266 SMP1 6541 7401 7071 7001 6481 7791 7151 744 PP1 3671 2931 2141 1751 0821 1751 1251 163 SČP 9601 0401 0811 2031 1751 1511 1391 155 STP 813 842 866 975 9241 0011 0131 000 VČP 837 862 886 909 860 978 965 998 ZČP 736 724 708 716 711 786 772 765 JČP 357 404 422426 422 463 437 436

41  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 41 Plynofikace Na odběr zemního plynu je napojeno 90% obcí nad 2000 obyvatel a z menších sídel je plynofikováno plných 50% obcí s počtem nad 500 obyvatel. Znamená to, že zemní plyn je k dispozici zákazníkům prakticky ve všech městech a větších obcích. Stupeň plynofikace, tedy dostupnosti plynu, je proto v českých domácnostech velmi vysoký – plné dvě třetiny všech domácností mají k dispozici zemní plyn.

42  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 42 Počet plynofikovaných obcí PPSTPJČPZČPSČPVČPJMPSMPČM P Σ 1994576954126136 38016901 127 20041083672914442826861307525864 098

43  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 43 Cena zemního plynu Ceny plynu nejsou na rozdíl od elektřiny tolik závislé na konkurenci obchodníků, ale na jiných faktorech Závisí na světové ceně, která kopíruje se zpožděním světové ceny ropy(ropných derivátů, především topných olejů) Závisí na kursu USD a Kč

44  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 44

45  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 45 Vývoj průměrných cen ZP 2002 – 2004 (Kč/MWh) VOSOMODOM 1.1. 2002646,92719,76753,69838,74 1.4. 2002587,75653,03687,92769,93 1.10. 2002527,50587,13631,86711,09 1.1. 2003563,49618,06656,43736,38 1.4. 2003620,34675,88714,98794,75 1.10. 2003596,77651,18689,70768,76 1.1. 2004598,82651,38678,60796,24 1.4. 2004572,21623,68651,24768,43 1.10. 2004639,32690,03717,63832,07

46  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 46 TG a RGDS – čistý zisk v mil. Kč 2000200120022003Celkem JČP30, 67887,044138,878139,889396,489 JMP508,060346,659439,915532,6711 827,305 PP146,04496,937203,551303,854750,386 SČP234,532184,068246,120252,007916,727 SMP366,885219,943220,334272,9271 080,089 STČP155,067175,372182,115368,872881,426 VČP222,774313,217250,189353,7781 139,958 ZČP165,309182,008282,944303,572933,833 TG1 413,2773 491,5357 301,3697 057, 89419 264,075 Celkem3 242,6265 096,7839 265,4159 585,46427 190,288

47  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 47 ČEZ,ČEPS,OTE a REAS– čistý zisk v mil. Kč 2000200120022003Celkem JČE149,821176,500559,590526,9391 412,850 JME626,418747,613834,8711 064,9843 273,886 PRE528,027878,204996,3181 069,5133 472,062 SČE765,592586,631633,041489,3352 474,599 SME698,626761,289807,750672,0132 939,678 STČE285,873249,485636,400395,7991 567,557 VČE373,653508,613620,848721,2462 224,360 ZČE445,523544,779812,562445,1812 248,048 ČEZ5 745,4146 434,4426 713,40513 931,02832 824,289 ČEPS- 710,938- 28,525353,71 623,41 237,637 OTE-- 19,94790,61143,057113,721 Celkem8 908,00910 839,08413 059,09620 982,49553 788,684

48  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 48 Od 1.1. 2007 mohou být uzavírány nové smlouvy o souběžné dodávce elektřiny a plynu RWE ČEZ E.ON

49  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 49 Nové výzvy Dokončení procesu otevírání trhu s plynem Realizace právního oddělení provozních a obchodních činností u TG a RGDS Zachování pozice TG jako významného tranzitéra ZP Uplatnění spotřební daně na zemní plyn

50  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 50 Potencionální konkurence pro TG v oblasti tranzitu ZP

51  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 51 ZP a spotřební daň Dle Směrnice rady 2004/74/EC kterou se mění směrnice 2003/96/EC, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat v souvislosti s energetickými produkty a elektřinou dočasné osvobození nebo sníženou úroveň zdanění je České republice umožněno uplatňovat úplné nebo částečné osvobození od zdanění nebo snížené úrovně zdanění elektřiny, pevných paliv a zemního plynu do 1. ledna 2008. Minimální výše této daně bude u ZP činit 0,15 Euro na GJ spalného tepla pro obchodní použivání a 0,3 Euro na GJ spalného tepla pro neobchodní použivání.

52  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 52 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Zákon č. 670/2004 Sb. (Novela zákona č. 458/2000 Sb.) v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek © 2004 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google