Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je Evropská unie (EU)?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je Evropská unie (EU)?"— Transkript prezentace:

1

2 Co je Evropská unie (EU)?
28 členských států více než 500 milionů obyvatel současní kandidáti na vstup do EU: Albánie, Island, Černá Hora, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko

3 Jaké jsou hlavní zásady EU?
Společné hodnoty: úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát, lidská práva, pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita (článek 2 Smlouvy o EU) Cíl: podpora míru, hodnot EU a blahobytu jejích obyvatel (článek 3 Smlouvy o EU) 4 svobody: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu

4 Hlavní etapy historie EU

5 50. léta 20. století – počátky Poválečná obnova
1950: 9. května – Schumanova deklarace 1951: založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) 6 členských států: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko 1957: Římské smlouvy – založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Euratomu

6 60. léta 20. století – položení základů
1960: vytvoření Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 1962: zahájení společné zemědělské politiky (SZP) 1968: odstranění cel

7 70. léta 20. století Evropa má 9 členských států
1973: 1. rozšíření – vstup Dánska, Irska a Spojeného království do EHS Evropa má 9 členských států 1979: 1. přímé všeobecné volby do Evropského parlamentu

8 80. léta 20. století – konsolidace
rozšíření o země na jihu Evropy: Řecko (1981), Španělsko a Portugalsko (1986) Evropa má 12 členských států 1986: je podepsán Jednotný evropský akt pozměňující Římskou smlouvu 1990: díky sjednocení Německa se bývalé východní Německo stává součástí EHS

9 90. léta 20. století Evropa má 15 členských států
1993: vstupuje v platnost jednotný evropský trh (Maastrichtská smlouva) 1995: další rozšíření – Rakousko, Finsko a Švédsko Evropa má 15 členských států

10 První dekáda 21. století – největší rozšíření
1. ledna 2002: 12 zemí zavádí euro 2004: rozšíření o země střední a východní Evropy – přistupuje 10 nových členských států: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko Evropa má 25 členských států 2007: přistoupení Bulharska a Rumunska Evropa má 27 členských států 2013: přistoupení Chorvatska Evropa má 28 členských států

11 První dekáda 21. století nutnost reformovat instituce
2005: odmítnutí evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku 2009: přijetí Lisabonské smlouvy a její vstup v platnost 1. prosince

12 Několik příkladů svoboda žít, studovat či pracovat v kterémkoli členském státě výměnné programy pro mládež: Comenius, Leonardo Da Vinci a Erasmus jednotná měna v 19 zemích zákony na ochranu životního prostředí v zájmu boje proti globálnímu oteplování rovné příležitosti snížení roamingových poplatků a celá řada dalších věcí

13 Evropské orgány

14 Evropský parlament má spolu s Radou legislativní pravomoc (přijímá právní předpisy) dohlíží na rozpočet EU (s Radou) a na politiku evropských orgánů má 751 poslanců volených ve všeobecných volbách volby se konají jednou za pět let Předseda: Martin Schulz

15 Evropská rada řídí EU z obecného hlediska a určuje politické směry a priority tvoří ji hlavy států nebo předsedové vlád členských států, její předseda a předseda Evropské komise Předseda: Donald Tusk

16 Rada Evropské unie 1. ledna – 30. června 2015: Lotyšsko
podílí se společně s Evropským parlamentem na tvorbě právních předpisů (mění, přijímá nebo zamítá legislativní návrhy Komise ) sdružuje ministry 28 členských států podle programu jednání rotující předsednictví: členské země se střídají po 6 měsících: 1. ledna – 30. června 2015: Lotyšsko 1. července – 31. prosince 2015: Lucembursko

17 Evropská komise navrhuje a provádí právní předpisy (právo iniciativy, „strážkyně“ smluv) 28 komisařů (jeden komisař za každý členský stát), z toho jeden předseda: Jean-Claude Juncker a několik místopředsedů (jeden je vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku)

18 Další orgány a instituce EU
Soudní dvůr Evropské unie Evropská centrální banka Evropský účetní dvůr Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Výbor regionů

19 Evropský hospodářský a sociální výbor

20 Co je EHSV? poradní instituce založená Římskou smlouvou (1957)
zastupuje organizovanou občanskou společnost Evropský parlament Rada Evropské Unie Evropská komise Evropský hospodářský a sociální výbor

21 Co je organizovaná občanská společnost?
Všechny skupiny a organizace vytvářené občany za účelem prosazování jejich zájmů, dosahování cílů nebo spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi

22 Jaká je úloha EHSV? Poskytování poradenství Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, EHSV má tři hlavní úkoly: zajišťovat, aby politika EU odrážela skutečnou hospodářskou, sociální a občanskou situaci, budovat participativnější a občanům bližší EU, globálně prosazovat hodnoty EU a organizace občanské společnosti

23 Most mezi EU a organizovanou občanskou společností
prosazuje zájmy občanské společnosti umožňuje organizacím občanské společnosti z členských států vyjadřovat jejich názory na evropské úrovni

24 Jaká je struktura EHSV? je to shromáždění 353 členů (jmenovaných na 5 let) z 28 členských států EU EHSV má 1 předsedu a 2 místopředsedy volené každého dva a půl roku zastupuje hospodářské a sociální zájmové skupiny: zaměstnavatele, zaměstnance a různé zájmy (nevládní organizace, zemědělce, mládež, organizace na ochranu spotřebitelů atd.) má 6 sekcí a Poradní komisi pro průmyslové změny (CCMI) o stanoviscích se diskutuje a poté jsou přijímána prostou většinou na plenárních zasedáních (konaných cca 9x do roka)

25 Příprava stanoviska studijní skupina: 6 sekcí plenární shromáždění
SKUPINA II Zaměstnanci SKUPINA I Zaměstnavatelé SKUPINA III Různé zájmy studijní skupina: členové a experti SEKCE SEKCE 6 sekcí

26 Vaše Evropa, Váš názor!

27 ČAS PRO OBČANSKOU AKCI EU je klíčovým demokratickým prostorem pro více než 500 milionů občanů z 28 zemí: zákony, nařízení a směrnice denně ovlivňují život každého z nás. Jako aktivní občané máme celou řadu nástrojů, jak se přímo zapojit do evropské správy. Je naší odpovědností pečovat o věci společného zájmu a respektovat je. Je to Vaše Evropa, a je to proto Váš názor, na němž nakonec záleží. Je jen potřeba se aktivně zapojit! Budete mít příležitost, abyste s tématem týkajícím se aktivního občanství pracovali na evropské úrovni.

28 Váš úkol Přečíst si a ve třídě prodiskutovat „témata občanské akce“, jež Vám zašle EHSV Vybrat JEDNO z „témat občanské akce“ a do 11. března nám svou volbu zaslat Připravit se do Bruselu: zpracovat za pomoci učitele téma, jež jste vybrali V Bruselu: schůze pracovní skupiny, zpráva, diskuse a prezentace na plenárním zasedání mládeže

29 1. Přečtěte si a prodiskutujte témata občanské akce
Do konce února 2015: obdržíte od EHSV v angličtině „témata občanské akce“ Tento pracovní dokument bude podkladem pro diskusi v Bruselu a bude obsahovat výčet „témat občanské akce“ Proberte a prodiskutujte ve třídě jednotlivá témata a vyberte JEDNO z nich

30 2. Vyberte své téma Na základě diskuse ve třídě vyberte JEDNO z „témat občanské akce“ Svou volbu musíte EHSV zaslat v angličtině do 11. března

31 3. Připravte se do Bruselu
Zpracujte zvolené téma: můžete vypracovat malý projekt akce. Jeho součásti může být např. prezentace, vystoupení, drobná publikace, krátká diskuse apod. Cíl projektu: podpořit plné zapojení do zvoleného tématu a lépe pochopit jeho možnosti a omezení Do konce března Vám zašleme seznam témat vybraných všemi ostatními školami

32 4. V Bruselu: schůze pracovní skupiny
Pracovní schůze budou příležitostí ukázat, jaké mají žáci jednotlivých škol zkušenosti s vybranými tématy a čemu se přiučili, a představit jejich návrhy, jak posílit a prohloubit aktivní občanství a participativní demokracii

33 5. V Bruselu: zpráva a diskuse
Hlavní závěry některých pracovních skupin budou poté prezentovány na závěrečném plenárním zasedání akce Vaše Evropa, Váš názor a stanou se součástí dokumentace této akce Věříme, že první kroky podniknuté na této akci vyvolají odezvu po celé Evropě a inspirují další mladé lidi, aby aktivně převzali svůj díl odpovědnosti!

34 Lhůta a kontaktní údaje
Vybrané „téma občanské akce“ v angličtině nám musíte doručit do 11. března 2015 Další informace nebo pomoc Vám rádi poskytneme zde: Internetové stránky: Vaše Evropa, Váš názor @youreurope

35


Stáhnout ppt "Co je Evropská unie (EU)?"

Podobné prezentace


Reklamy Google