Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský hospodářský a sociální výbor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský hospodářský a sociální výbor"— Transkript prezentace:

1 Evropský hospodářský a sociální výbor

2 Co je Evropská unie (EU)?
28 členských států 508 milionů obyvatel Kandidáti na vstup do EU: Island, Turecko, Srbsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Černá Hora

3 Jaké jsou hlavní zásady EU?
Společné hodnoty: úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát, lidská práva, pluralismus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, spravedlnost, solidarita (článek 2 Smlouvy o EU) Cíl: podpora míru, hodnot EU a blahobytu jejích obyvatel (článek 3 Smlouvy o EU) 4 svobody: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu

4 Hlavní etapy evropské integrace

5 50. léta 20. století – počátky Poválečná obnova
1950: 9. května – Schumanova deklarace 1951: založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) 6 členských států: Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko 1957: Římské smlouvy – založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Euratomu

6 60. léta 20. století – položení základů
1960: vytvoření Evropského sociálního fondu 1962: zahájení společné zemědělské politiky (SZP) 1968: odstranění cel

7 70. léta 20. století 1973: 1. rozšíření – vstup Dánska, Spojeného království a Irska do EHS  Evropa má 9 členských států 1979: 1. přímé všeobecné volby do Evropského parlamentu

8 80. léta 20. století – konsolidace
Rozšíření o země na jihu Evropy: Řecko (1981), Španělsko a Portugalsko (1986)  Evropa má 12 členských států 1986: Jednotný evropský akt 1990: díky sjednocení Německa se bývalé východní Německo stává součástí EHS

9 90. léta 20. století 1993: vstup Maastrichtské smlouvy v platnost
1995: další rozšíření – Rakousko, Finsko, Švédsko  Evropa má 15 členských států

10 První dekáda 21. století – euro a největší rozšíření
1. ledna 2002: 12 zemí zavádí euro 2004: rozšíření o země střední a východní Evropy – přistupuje 10 nových členských států: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko Evropa má 25 členských států 2007: přistoupení Bulharska a Rumunska Evropa má 27 členských států 2013: přistoupení Chorvatska Evropa má 28 členských států

11 První dekáda 21. století Nutnost reformovat instituce
Odmítnutí evropské ústavy ve Francii a Nizozemsku (2005) Přijetí Lisabonské smlouvy a její vstup v platnost 1. prosince 2009

12 Co pro vás EU dělá? Několik příkladů
Svoboda žít, studovat či pracovat v kterémkoli členském státě Výměnné programy pro mládež: Comenius, Leonardo Da Vinci a Erasmus Jednotná měna v 18 zemích Zákony na ochranu životního prostředí a proti globálnímu oteplování Rovné příležitosti Snížení roamingových poplatků A celá řada dalších věcí

13 Evropské instituce

14 Evropský parlament Podílí se na tvorbě právních předpisů (s Radou)
Dohlíží na rozpočet a politiku evropských institucí V současnosti má 766 poslanců volených ve všeobecných volbách (po evropských volbách v roce 2014 bude mít 751 poslanců) Volby se konají jednou za pět let Předseda: Martin Schulz

15 Evropská rada Řídí EU z obecného hlediska a určuje politické směry a priority Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských států, její předseda a předseda Evropské komise Předseda: Herman Van Rompuy

16 Rada Evropské unie Podílí se na tvorbě právních předpisů – s Evropským parlamentem (mění, přijímá nebo zamítá návrhy předpisů pocházející z Komise ) Sdružuje ministry 28 členských států podle programu jednání Rotující předsednictví: členské země se střídají po 6 měsících: 1. ledna – 30. června 2014: Řecko 1. července – 31. prosince 2014: Itálie

17 Evropská komise Navrhuje a provádí předpisy (právo iniciativy, „strážkyně“ smluv) 28 komisařů, z toho jeden předseda: José Manuel Barroso Jeden komisař za každý stát, každý pro určitou oblast

18 Další orgány a instituce EU
Soudní dvůr Evropské unie Evropská centrální banka Evropský účetní dvůr Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) Výbor regionů

19 Evropský hospodářský a sociální výbor

20 Co je EHSV? Poradní instituce založená Římskou smlouvou (1957)
Zastupuje organizovanou občanskou společnost Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská unie Evropský hospodářský a sociální výbor

21 Co je organizovaná občanská společnost?
Všechny skupiny a organizace vytvářené občany za účelem prosazování jejich zájmů, dosahování cílů nebo spolupráce s podobně smýšlejícími lidmi

22 Jaká je úloha EHSV? Poskytování poradenství Evropskému parlamentu, Radě a Komisi (+/- 200 stanovisek ročně) Institucionální platforma pro dialog a konzultaci Podpora evropských hodnot, participativní demokracie a úlohy organizací občanské společnosti

23 Most mezi EU a organizovanou občanskou společností
Prosazuje zájmy občanské společnosti Umožňuje organizacím občanské společnosti z členských států vyjadřovat jejich názory na evropské úrovni

24 Kdo jsou členové EHSV? 353 členů jmenovaných na 5 let
1 předseda volený každého 2 a půl roku Stávající předseda: Henri Malosse (2013–2015) Zastupují hospodářské a sociální zájmové skupiny: zaměstnavatele, pracovníky, nevládní organizace atd. Pracují na základě konsenzu Mají bohaté odborné znalosti v řadě oblastí Účastní se +/- 9 plenárních zasedání ročně

25 6 specializovaných sekcí
Příprava stanoviska Plenární shromáždění SKUPINA II Zaměstnanci SKUPINA I Zaměstnavatelé SKUPINA III Různé zájmy SEKCE Studijní skupina: členové a experti SEKCE 6 specializovaných sekcí

26 Vaše Evropa, Váš názor!

27 Váš úkol v 7 krocích Přečíst si a prodiskutovat návrh opatření pro budoucnost Evropy Zvolit nejvýše dvě z nabízených možností (a, b, c… atd.) Navrhnout další opatření (v angličtině) Každá škola může předložit nejvýše dvě opatření Připravit se do Bruselu V Bruselu: schůze pracovní skupiny Diskuse a hlasování Prezentace výsledků hlasování

28 1. Přečíst si a prodiskutovat návrh opatření
V polovině ledna 2014 obdržíte pracovní dokument ve vašem jazyce a instrukce v angličtině a francouzštině Tento pracovní dokument bude podkladem pro diskusi v Bruselu a bude obsahovat výčet dvanácti opatření pro budoucnost Evropy Prodiskutujte ve třídě jednotlivá opatření

29 2. Zvolte opatření Poté, co ve třídě proberete navržená opatření, zvolte nejvýše dvě z nabízených možností (a, b, c... atd.) Navrhněte další opatření (každá škola dvě), a to v angličtině. Na každé opatření máte maximálně 70 úhozů (včetně mezer) Všechny školy musí své návrhy doručit EHSV

30 3. Připravit se do Bruselu
Začátkem března vám bude doručen seznam 14 opatření, jenž bude výsledkem volby všech škol Dobře se připravte na argumentaci, vyjednávání a diskusi o těchto opatřeních v rámci pracovních skupin v Bruselu

31 4. V Bruselu: schůze pracovní skupiny
14 vybraných opatření bude projednáno v rámci pracovních skupin – studenti se podělí o své myšlenky a proběhne diskuse

32 5. V Bruselu: diskutovat a hlasovat
Na plenárním zasedání představí každá z pracovních skupin své závěry před zástupci různých politických skupin Evropského parlamentu Elektronické hlasování

33 Lhůta a kontaktní údaje
Vaše návrhy opatření v angličtině (nejvýše 2) a vámi zvolené možnosti u každého opatření nám musíte doručit do: 14. února 2014 Internetové stránky: Vaše Evropa, Váš názor @youreurope

34


Stáhnout ppt "Evropský hospodářský a sociální výbor"

Podobné prezentace


Reklamy Google