Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D.
konzultační hodiny – út – 11.00 č. 137 nb

2 Literatura: Didaktika ekonomiky, 1. díl, Asztalos, Králová, 2007
Příklady k didaktikám ekonomiky a účetnictví, Králová, Fišerová, 2007 Učebnice ekonomiky pro střední školy (pro obchodní akademie od Novotného či Klínského 1. – 4. díl) Zákony k odborné problematice (Živnostenský, Obchodní zákoník, Zákoník práce, daňové zákony …) Podklady k tištění v ISISU, popř. stránky katedry cz

3 Obsah kurzu Charakteristika předmětu, historický vývoj předmětu, cíle českého školství a předmětu ekonomika, inovace předmětu Uspořádání a soustava učiva předmětu ekonomika na středních školách Metody práce vyučujících, didaktické prostředky Didaktický rozbor učiva zaměřený na: Základní ekonomické pojmy Podstata organizací, jejich druhy Podnikové činnosti Kapitálový trh Daňová soustava Finanční hospodaření podniku Podnik a okolí, národní a světové hospodářství

4 Struktura seminární práce
Metodický materiál ke vzorové vyučovací hodině: 1. Zařazení učiva 2. Výchozí předpoklady 3. Cíle (vědomosti, dovednosti, návyky, klíčové kompetence, průřezová témata) – vzdělávací a výchovné cíle 4. Didaktické prostředky, metody, postupy 5. Struktura vyučovací hodiny 6. Pracovní listy ke struktuře vyučovací hodiny (podrobný postup učitele, příklady, řešení, otázky, grafy, obrázky, tabulky, písemnosti, řešení…)

5 Struktura vyučovací hodiny – tvorba pracovního listu
Obsah Soc. forma Čas Pomůcky 1. Vstup do problematiky (motivace příkladem) Vyučující 5 minut PL1, fólie 1 2. Předání informací (vysvětlení charakteristických rysů) včetně výkladových příkladů Učitel/Třída 15 minut PL2, fólie 2 3. Řešení úkolu zadaného ve fázi motivace 4. Úkol 1 (stejná obtížnost) Práce ve skupině PL3, tabule 5. Úkol 2 (větší obtížnost – zohlednění různých vlivů na probíranou problematiku) 6. Úkol 3 (příklad souhrnný ) PL4, tabule 7. Shrnutí poznatků Učitel Fólie 3

6 Didaktika ekonomiky Jedná se o speciální didaktiku Zabývá se otázkami: - obecnými - zvláštními (speciálními)

7 Didaktika ekonomiky Obecné problémy se vztahují k výuce celého předmětu. Zkoumá se obsah předmětu, funkce, cíle, metody, prostředky včetně organizačních forem vyučování. Zvláštní (speciální) problémy se vztahují k výuce určitého tématu. Zkoumá se jeho obsah, metodika, proces vyučování i učení žáků.

8 Historie vývoje předmětu
Začátky obchodního školství spadají do 2. poloviny 18. století. Obchodníci ke své profesi do té doby potřebovali pouze praktickou formu přípravy. Koncem 18. století vznikaly první instituce, které poskytovaly obchodníkům vzdělání v tzv. komerčních naukách (kupecké počty, účetnictví, právní předpisy…). Do roku 1870 výuka probíhala na německých školách. V roce 1872 vznik první české obchodní akademie a zařazení výuky předmětu Obchodní nauky roku 1877 vedle účetnictví, kupeckých počtů, obchodního zákonodárství a národního hospodářství. Tvořila jeden z hlavních odborných předmětů a můžeme ji považovat za předchůdce ekonomiky. Ve 30. letech 20. století se obsahová problematika předmětu vlivem hospodářských krizí začíná měnit. Vznik předmětu Nauky o podniku.

9 Historie vývoje předmětu
– 49 Každým rokem docházelo k úpravě obsahu předmětu nauky o podniku podle změn, ke kterým v ekonomice i politice docházelo. – 1960 Obchodní akademie přejmenovány na vyšší hospodářské školy. Vznik předmětů Podnikové hospodářství a Hospodářské plánování. Zajišťovaly přehled o ekonomických jevech a procesech.Spojeny byly později do předmětu Socialistického hospodářství. Zajišťoval přehled o NH, odvětvích, organizaci, plánování a řízení.

10 Historie vývoje předmětu
V roce 1960 vznik SEŠ. Objevují se nové názory na výchovu a vzdělání člověka v socialistické společnosti, cílem bylo zvýšit kvalitu a zejména teoretickou úroveň výchovy a vzdělání. Vznikají širší studijní obory. Předmět socialistické hospodářství byl r. l957 byl rozdělen do tří předmětů: ekonomika a organizace odvětví, finance a úvěr, hospodářské plánování. Ekonomika a organizace seznamovala žáky s jevy a procesy v jednotlivých odvětvích, zaměřovala na odvětví průmyslu a na průmyslový podnik. Finance a úvěr zařazovaly poznatky o finanční a úvěrové soustavě. Hospodářské plánování zařazovalo poznatky o plánování národního hospodářství, plánování průmyslového a obchodního podniku. Klady: nárůst poznatků Nedostatky:izolovanost oborů, odtržení od praktického využití, příliš velká orientace na národohospodářskou úroveň, malá pozornost podnikové a vnitropodnikové problematice,

11 Historie vývoje předmětu
7) 1970 – Došlo ke sloučení předchozích předmětů a vznik Podnikové ekonomiky. Obsah se soustředil na problematiku podniků v celém národním hospodářství, na organizaci řízení hospodářských procesů na podnikové a vnitropodnikové úrovni, aby absolventi mohli pracovat v oblasti řízení a správy v různých odvětvích, kde probíhájí rozličné procesy. Klady: poznatky jedny z nejucelenějších Zápory: příliš velká orientace na průmyslové podniky 8) V předmětu se objevila snaha zvýšit dlouhodobou platnost osvojovaných poznatků a také  posílit činnostní charakter poznatků. Na ostatních školách se vyučoval předmět ekonomika a organizace, popř. ekonomika a řízení.

12 Historie vývoje předmětu
1990 – 1993 přeměna SEŠ na OA Zařazení povinného předmětu ekonomiky (vedle účetnictví a hospodářských výpočtů) a volitelné předměty(marketing, management, bankovnictví, ekonomická cvičení, ekonomická teorie…). Obsah učiva předmětu ekonomiky se až do roku 1993 soustředil na problematiku podniků (výrobních i poskytujících služby), podnikových činností a vazeb podniků k okolí v podmínkách přechodu k tržní ekonomice.

13 Historie vývoje předmětu
Rok 1994 – současnost Do roku 2002 zanikly dvouleté a tříleté obchodní školy, postupně i pětileté obchodní akademie. Od tohoto období až do současnosti se vyskytují pouze čtyřleté obchodní akademie, výuka předmětu ekonomiky. Od roku 2009 výuka nové podoby ekonomiky (ekonomického vzdělání) podle ŠVP.

14 Výuka předmětu ekonomika v současnosti:
na obchodních akademiích středních odborných školách (ekonomického i neekonomického zaměření) učilištích na gymnáziích, a uměleckých školách zařazení občanské nauky či základů společenských věd na lyceích na VOŠ

15 Ekonomika na OA Základní a výchozí odborný ekonomický předmět
Výuka po celou dobu studia (většinou po 3 hodinách týdně) Součástí maturitní zkoušky

16 Zařazení předmětu ekonomika do soustavy učiva na středních školách
Je rozdílné, záleží na druhu školy a jejího zaměření: na OA od 1. ročníku, na ostatních ekonomicky zaměřených školách (od 1. či 2. ročníku), na neekonomicky zaměřených školách (většinou v posledních ročnících)

17 Výuka ekonomiky na ZŠ V rámci občanské nauky či rodinné výchovy
V rámci Aplikovaná ekonomie: Základy podnikání Profesní orientace Národní hospodářství 3. Od roku 2007 se zavádí finanční gramotnost žáků na základních i středních školách (přijaty standardy finanční gramotnosti – zahrnuje 3 složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou) Témata ZŠ pro 1. i 2. stupeň: peníze, hospodaření domácností, finanční produkty Témata SŠ: peníze, hospodaření domácností, finanční produkty, práva spotřebitele.


Stáhnout ppt "Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google