Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky."— Transkript prezentace:

1 2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky Vedoucí: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: prof. RNDr. Pavel Danihelka, Csc. Zpracovává: Lukáš Gottesman, G 562

2 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Úkoly studium dostupné literatury v oblasti týkající se bezpečnosti produktovodní sítě seznámení se s aktuálním stavem informačních zdrojů na ČEPRO, a.s. a z jiných dostupných pramenů výběr softwaru a návrh struktury dat vizualizace, prostorové analýzy a vytvoření databáze zdrojů rizik včetně environmentálních dopadů

3 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Čepro, a.s. vznikla (původně jako České produktovody a ropovody, a.s.) k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina Praha Úkolem společnosti Čepro je zejména: přeprava, skladování a prodej ropných produktů poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb v této oblasti dalším subjektům ochraňování zásob státních hmotných rezerv

4 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Havárie a jejich rizika Příčiny: přírodní vlivy (např. sesuvy půd), vady/únava materiálu, zásahy třetích osob (výkopové práce, krádeže), … Havárie se často přímo dotýkají a ovlivňují životy lidí (znečistění zdrojů pitné vody, kontaminace zemědělských půd, …) Polepy ( ) navrtání produktovodu (během několika hodin uniklo do země přibližně litrů benzínu) šíření benzínových par podzemními puklinami (zasažení sklepních prostor domů v obci Polepy, kde hrozilo nebezpečí výbuchu) Náklady na odstranění následků havárie dosáhly 30 – 35 mil. Kč

5 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Hodnocení zranitelnosti území Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V index“ index nebezpečnosti látky pro složky ŽP - (eko)toxické, fyzikálně-chemické vlastnosti látky index zranitelnosti území vůči potenciální havárii s účastí nebezpečné látky

6 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Stanovení zranitelnosti vodního prostředí Povrchové vody Podzemní vody Stanovení zranitelnosti půdního prostředí Stanovení zranitelnosti biotických složek prostředí Index zranitelnosti území vůči potenciální havárii s účastí nebezpečné látky

7 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Jednotlivým složkám prostředí (povrchová voda, podzemní voda, půdní prostředí a biotická složka prostředí) je přidělován index v pětistupňové škále: Hodnotící stupnice zranitelnosti

8 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Vstupní data Digitální Základní vodohospodářská mapa ČR - 1: (VÚV) Významné vodní toky – 1: (Vyhláška č. 470/2001 sb.) Analogová Hydrogeologická mapa (rastr) – 1: (ČGS) Digitální mapa BPEJ – 1:5 000 (VÚMOP) Velkoplošná zvláště chráněná území - 1: (AOPK) Maloplošná zvláště chráněná území - 1: (AOPK) ÚSES – (regionální/nadregionální biokoridory a biocentra) – 1: – ÚTP ČR Databáze Corine Land cover ČR – 1:

9 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Řešení překryvu map různých měřítek Dochází ke zvýšené neurčitosti v poloze geoprvků a v řešení překryvu Běžně se při digitalizaci považuje za pravděpodobnou chyba 1 mm v poloze geoprvku Měřítko 1: > chyba 50 m Řešení neurčitosti v překrývání vrstev vytvoření zón zvýšené neurčitosti (obalové zóny odpovídající chybě v poloze) Pesimistické řešení Fuzzy množiny Zvolil jsem použití pesimistického řešení

10 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Index zranitelnosti povrchových vod je stanoven na základě přítomnosti hydrologické kategorie v dosahu účinků havárie Jednotlivým kategoriím je přiřazován index a výsledným indexem zranitelnosti povrchových vod je maximální zjištěná hodnota v daném místě Zranitelnost povrchových vod 1/2

11 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Povrchové vody Tekoucí Významné vodní toky (vyhláška č Sb) - 4 Ostatní vodní toky (D-ZVM) - 3 Hlavní kanalizační stoky (D-ZVM) - 3 Stojaté Vodárenské nádrže (vyhláška č Sb) (D-ZVM) - 5 Rašeliniště a mokřady (Corine Land cover) - 4 Ostatní vodní plochy (rybníky, jezera,…) (D-ZVM) - 2 Zranitelnost povrchových vod 2/2

12 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Významné vodní toky 50 m obalová zóna Shapefile na GRID Konverze: Vyznam_vod_toky gr1 rek1 Reklasifikace: hodnota No Data na 0 Hl. kanalizační stoky hl_kanal_stoky gr2 rek2 Ostatní vodní toky ostat_vod_toky gr3 rek3 Ostatní vodní plochy ostat_vod_plochy gr4 rek4 Vodárenské nádrže vodaren_nadrze gr5 rek5 Rašeliniště, mokřady raselin_mokrady gr6 rek6 AML skript: povrchovavoda.aml Překrytí všech vrstev: funkce max povrch_voda Shapefile ArcInfo GRID Schéma vytvoření vrstvy zranitelnosti povrchových vod

13 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

14 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Podzemní vody Hodnocení horninového prostředí kolektoru a rizika znečištění (Hydrogeologická mapa) Charakteristika pokryvu (Hydrogeologická mapa) Vodohospodářský význam kolektoru (Hydrogeologická mapa) Stupeň ochrany (D-ZVM) vrstvu ochranných pásem 1. stupně OPVZ - 5 vrstvu ochranných pásem 2. stupně OPVZ – 3 CHOPAV - 3 Meliorace (D-ZVM) – výsledný index + 1 Zranitelnost podzemních vod

15 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Hydrogeologické mapa hg_mapa gr1 rek1 50 m obalová zóna Shapefile na GRID Konverze: Reklasifikace: hodnota No Data na 0 OP 1. stupně op_1 gr2 rek2 OP 2. stupně op_2 gr3 rek3 CHOPAV chopav gr4 rek4 Meliorace meliorace gr5 rek5 Překrytí vrstevochranných pásem a CHOPAV: funkce max Součet vrstev: funkce sum Reklasifikace podle reklasifikační tabulky Součet vrstev: funkce sum rek podzem_voda stupen_ochrany sum ShapefileArcInfo GRID AML skript: povrchovavoda.aml Schéma vytvoření vrstvy zranitelnosti podzemních vod

16 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

17 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Posuzovány jsou kódy BPEJ (bonitovaně půdně ekologická jednotka) BPEJ je pětimístný číselný kód (x-yy-zz) První číslo (x) popisuje klimatickou jednotku druhé dvojčíslí (yy) je kódem HPJ (hlavní půdní jednotka) třetí dvojčíslí (zz) je kombinací skeletovitosti, svažitosti, expozice a hloubky půdy Hodnotícím kritériem pro stanovení indexu zranitelnosti půdního prostředí je kód hlavní půdní jednotky. Tento kód je souborem parametrů půdotvorného substrátu, půdního typu, půdního druhu (zrnitosti a propustnosti půdy) Zranitelnost půdního prostředí 1/2

18 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Zranitelnost půdního prostředí 2/2 230 ….. les (půda podle zrnitosti - lehká (3)- střední (2) – těžká (1)  2 (střed) 290 ….. ostatní plocha (převážně betonové plochy)  neurčuje se 350 ….. voda - neurčuje se 340 ….. lom (nedá se zjistit, jestli bude nebo nebude překrytý vrstvou půdy)  neurčuje se 270 ….. navážka (může se jednat o navážku suti a podobného materiálu, který bude mít vysokou propustnost)  4 70 ….. vojenský prostor (může zde být cokoliv)  3 (střed) 30 ….. intravilán – neurčuje se Kategorie půdPůdní druhPůdní typ (HPJ)ISIS NeodolnéLehké21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 395 Silně náchylné Lehké04, 05, 17, 24, 25, 26, 28 4 Střední29, 33, 35, 38, 40 41, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 75, 76 Náchylné Střední10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 3 Těžké53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Slabě náchylné Střední01, 02, 03, 08, 09, 18, 19 2 Těžké54, 57, 61 OdolnéTěžké06, 07, 20, 77, 781

19 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

20 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Zranitelnost biotických složek prostředí Biotické složky prostředí Zvláště chráněná území přírody, ÚSES (AOPK) - 5 Velkoplošná ZÚCH Maloplošná ZÚCH Regionální biocentra (ÚTP) Nadregionální biocentra (ÚTP) Regionální biokoridory (ÚTP) Nadregionální biokoridory (ÚTP) Lesy (BPEJ) - 4 Sady, chmelnice a zahradní plantáže (Corine Land cover) - 4 Vinice (Corine Land cover) - 4 Směsice polí, luk a trvalých plodin (zahrady) (Corine Land cover) - 3 Louky a pastviny (Corine Land cover) - 2 Obhospodařovaná zemědělská půda (Corine Land cover) - 2

21 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

22 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Vyhodnocení výsledků podařilo se vytvořit metodické postupy pro analýzy zranitelnosti území vůči havárii na produktovodu s využitím nástrojů GIS výhodou využití GIS je jednoduché statistické vyhodnocení analýzy

23 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 je zřejmé, že relativně velká část území je hodnocena jako velmi vysoce zranitelná (38 %). Většina tohoto nejzranitelnějšího území je soustředěna v rámci nadregionálních biokoridorů, tedy zvláště chráněných území Na tomto úseku by tedy určitě měla být provedena preventivní ochranná opatření, zvláště v místech křížení s nadregionálními biokoridory.

24 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Závěr Analýzy zranitelnosti území umožní správci produktovodu: jednoduše identifikovat ta území, na kterých by potenciální havárie způsobila největší škody a v těchto místech provést na produktovodu opatření, která povedou k větší bezpečnosti v případě, že k havárii dojde, umožní zjistit, kde je nutné provést sanace nejdříve, z hlediska dalších dopadů na životní prostředí

25 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Programové vybavení ArcGIS 8.3 (ArcInfo Workstation, ArcMap) ArcView GIS 3.2

26 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Literatura Vojkovská, Danihelka: Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V index“. MŽP, 2002, 41 s Kamenický, J.: Rizikovosti vlivu havárie produktovodu na životní prostředí v úseku Kryry – Hájek. DN 300, referát z konference GIS Ostrava 1999 Papadakis, G.A.: Review of Transmission Pipeline Accidents involving Hazardous Substances. JRC Itálie, s, Report EUR EN ČSN Dálkovody hořlavých kapalin. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, s. Informace o digitální Základní vodohospodářské mapě 1: c4e90?OpenDocument: Informace o Databázi CORINE Land Cover ČR c4e90?OpenDocument

27 2003/2004 Děkuji za pozornost 2002/2003 Lukáš Gottesman, G 462


Stáhnout ppt "2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google