Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky."— Transkript prezentace:

1 2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky Vedoucí: doc. Dr. Ing. Jiří Horák Konzultant: prof. RNDr. Pavel Danihelka, Csc. Zpracovává: Lukáš Gottesman, G 562

2 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Úkoly studium dostupné literatury v oblasti týkající se bezpečnosti produktovodní sítě seznámení se s aktuálním stavem informačních zdrojů na ČEPRO, a.s. a z jiných dostupných pramenů výběr softwaru a návrh struktury dat vizualizace, prostorové analýzy a vytvoření databáze zdrojů rizik včetně environmentálních dopadů

3 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Čepro, a.s. vznikla (původně jako České produktovody a ropovody, a.s.) k 1. lednu 1994 privatizací bývalého státního podniku Benzina Praha Úkolem společnosti Čepro je zejména: přeprava, skladování a prodej ropných produktů poskytování přepravních, skladovacích a dalších speciálních služeb v této oblasti dalším subjektům ochraňování zásob státních hmotných rezerv

4 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Havárie a jejich rizika Příčiny: přírodní vlivy (např. sesuvy půd), vady/únava materiálu, zásahy třetích osob (výkopové práce, krádeže), … Havárie se často přímo dotýkají a ovlivňují životy lidí (znečistění zdrojů pitné vody, kontaminace zemědělských půd, …) Polepy (12. 6. 2001) navrtání produktovodu (během několika hodin uniklo do země přibližně 66 000 litrů benzínu) šíření benzínových par podzemními puklinami (zasažení sklepních prostor domů v obci Polepy, kde hrozilo nebezpečí výbuchu) Náklady na odstranění následků havárie dosáhly 30 – 35 mil. Kč

5 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Hodnocení zranitelnosti území Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V index“ index nebezpečnosti látky pro složky ŽP - (eko)toxické, fyzikálně-chemické vlastnosti látky index zranitelnosti území vůči potenciální havárii s účastí nebezpečné látky

6 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Stanovení zranitelnosti vodního prostředí Povrchové vody Podzemní vody Stanovení zranitelnosti půdního prostředí Stanovení zranitelnosti biotických složek prostředí Index zranitelnosti území vůči potenciální havárii s účastí nebezpečné látky

7 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Jednotlivým složkám prostředí (povrchová voda, podzemní voda, půdní prostředí a biotická složka prostředí) je přidělován index v pětistupňové škále: Hodnotící stupnice zranitelnosti

8 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Vstupní data Digitální Základní vodohospodářská mapa ČR - 1:50 000 (VÚV) Významné vodní toky – 1:50 000 (Vyhláška č. 470/2001 sb.) Analogová Hydrogeologická mapa (rastr) – 1:50 000 (ČGS) Digitální mapa BPEJ – 1:5 000 (VÚMOP) Velkoplošná zvláště chráněná území - 1:50 000 (AOPK) Maloplošná zvláště chráněná území - 1:10 000 (AOPK) ÚSES – (regionální/nadregionální biokoridory a biocentra) – 1:50 000 – ÚTP ČR Databáze Corine Land cover ČR – 1:100 000

9 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Řešení překryvu map různých měřítek Dochází ke zvýšené neurčitosti v poloze geoprvků a v řešení překryvu Běžně se při digitalizaci považuje za pravděpodobnou chyba 1 mm v poloze geoprvku Měřítko 1:50 000 -> chyba 50 m Řešení neurčitosti v překrývání vrstev vytvoření zón zvýšené neurčitosti (obalové zóny odpovídající chybě v poloze) Pesimistické řešení Fuzzy množiny Zvolil jsem použití pesimistického řešení

10 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Index zranitelnosti povrchových vod je stanoven na základě přítomnosti hydrologické kategorie v dosahu účinků havárie Jednotlivým kategoriím je přiřazován index a výsledným indexem zranitelnosti povrchových vod je maximální zjištěná hodnota v daném místě Zranitelnost povrchových vod 1/2

11 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Povrchové vody Tekoucí Významné vodní toky (vyhláška č. 470-2001 Sb) - 4 Ostatní vodní toky (D-ZVM) - 3 Hlavní kanalizační stoky (D-ZVM) - 3 Stojaté Vodárenské nádrže (vyhláška č. 137-1999 Sb) (D-ZVM) - 5 Rašeliniště a mokřady (Corine Land cover) - 4 Ostatní vodní plochy (rybníky, jezera,…) (D-ZVM) - 2 Zranitelnost povrchových vod 2/2

12 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Významné vodní toky 50 m obalová zóna Shapefile na GRID Konverze: Vyznam_vod_toky gr1 rek1 Reklasifikace: hodnota No Data na 0 Hl. kanalizační stoky hl_kanal_stoky gr2 rek2 Ostatní vodní toky ostat_vod_toky gr3 rek3 Ostatní vodní plochy ostat_vod_plochy gr4 rek4 Vodárenské nádrže vodaren_nadrze gr5 rek5 Rašeliniště, mokřady raselin_mokrady gr6 rek6 AML skript: povrchovavoda.aml Překrytí všech vrstev: funkce max povrch_voda Shapefile ArcInfo GRID Schéma vytvoření vrstvy zranitelnosti povrchových vod

13 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

14 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Podzemní vody Hodnocení horninového prostředí kolektoru a rizika znečištění (Hydrogeologická mapa) Charakteristika pokryvu (Hydrogeologická mapa) Vodohospodářský význam kolektoru (Hydrogeologická mapa) Stupeň ochrany (D-ZVM) vrstvu ochranných pásem 1. stupně OPVZ - 5 vrstvu ochranných pásem 2. stupně OPVZ – 3 CHOPAV - 3 Meliorace (D-ZVM) – výsledný index + 1 Zranitelnost podzemních vod

15 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Hydrogeologické mapa hg_mapa gr1 rek1 50 m obalová zóna Shapefile na GRID Konverze: Reklasifikace: hodnota No Data na 0 OP 1. stupně op_1 gr2 rek2 OP 2. stupně op_2 gr3 rek3 CHOPAV chopav gr4 rek4 Meliorace meliorace gr5 rek5 Překrytí vrstevochranných pásem a CHOPAV: funkce max Součet vrstev: funkce sum Reklasifikace podle reklasifikační tabulky Součet vrstev: funkce sum rek podzem_voda stupen_ochrany sum ShapefileArcInfo GRID AML skript: povrchovavoda.aml Schéma vytvoření vrstvy zranitelnosti podzemních vod

16 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

17 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Posuzovány jsou kódy BPEJ (bonitovaně půdně ekologická jednotka) BPEJ je pětimístný číselný kód (x-yy-zz) První číslo (x) popisuje klimatickou jednotku druhé dvojčíslí (yy) je kódem HPJ (hlavní půdní jednotka) třetí dvojčíslí (zz) je kombinací skeletovitosti, svažitosti, expozice a hloubky půdy Hodnotícím kritériem pro stanovení indexu zranitelnosti půdního prostředí je kód hlavní půdní jednotky. Tento kód je souborem parametrů půdotvorného substrátu, půdního typu, půdního druhu (zrnitosti a propustnosti půdy) Zranitelnost půdního prostředí 1/2

18 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Zranitelnost půdního prostředí 2/2 230 ….. les (půda podle zrnitosti - lehká (3)- střední (2) – těžká (1)  2 (střed) 290 ….. ostatní plocha (převážně betonové plochy)  neurčuje se 350 ….. voda - neurčuje se 340 ….. lom (nedá se zjistit, jestli bude nebo nebude překrytý vrstvou půdy)  neurčuje se 270 ….. navážka (může se jednat o navážku suti a podobného materiálu, který bude mít vysokou propustnost)  4 70 ….. vojenský prostor (může zde být cokoliv)  3 (střed) 30 ….. intravilán – neurčuje se Kategorie půdPůdní druhPůdní typ (HPJ)ISIS NeodolnéLehké21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 395 Silně náchylné Lehké04, 05, 17, 24, 25, 26, 28 4 Střední29, 33, 35, 38, 40 41, 48, 50, 51, 52, 55, 58, 62, 64, 65, 67, 68, 75, 76 Náchylné Střední10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 3 Těžké53, 56, 59, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Slabě náchylné Střední01, 02, 03, 08, 09, 18, 19 2 Těžké54, 57, 61 OdolnéTěžké06, 07, 20, 77, 781

19 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

20 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Zranitelnost biotických složek prostředí Biotické složky prostředí Zvláště chráněná území přírody, ÚSES (AOPK) - 5 Velkoplošná ZÚCH Maloplošná ZÚCH Regionální biocentra (ÚTP) Nadregionální biocentra (ÚTP) Regionální biokoridory (ÚTP) Nadregionální biokoridory (ÚTP) Lesy (BPEJ) - 4 Sady, chmelnice a zahradní plantáže (Corine Land cover) - 4 Vinice (Corine Land cover) - 4 Směsice polí, luk a trvalých plodin (zahrady) (Corine Land cover) - 3 Louky a pastviny (Corine Land cover) - 2 Obhospodařovaná zemědělská půda (Corine Land cover) - 2

21 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562

22 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Vyhodnocení výsledků podařilo se vytvořit metodické postupy pro analýzy zranitelnosti území vůči havárii na produktovodu s využitím nástrojů GIS výhodou využití GIS je jednoduché statistické vyhodnocení analýzy

23 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 je zřejmé, že relativně velká část území je hodnocena jako velmi vysoce zranitelná (38 %). Většina tohoto nejzranitelnějšího území je soustředěna v rámci nadregionálních biokoridorů, tedy zvláště chráněných území Na tomto úseku by tedy určitě měla být provedena preventivní ochranná opatření, zvláště v místech křížení s nadregionálními biokoridory.

24 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Závěr Analýzy zranitelnosti území umožní správci produktovodu: jednoduše identifikovat ta území, na kterých by potenciální havárie způsobila největší škody a v těchto místech provést na produktovodu opatření, která povedou k větší bezpečnosti v případě, že k havárii dojde, umožní zjistit, kde je nutné provést sanace nejdříve, z hlediska dalších dopadů na životní prostředí

25 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Programové vybavení ArcGIS 8.3 (ArcInfo Workstation, ArcMap) ArcView GIS 3.2

26 2003/2004 Lukáš Gottesman, G 562 Literatura Vojkovská, Danihelka: Metodika pro analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí „H&V index“. MŽP, 2002, 41 s Kamenický, J.: Rizikovosti vlivu havárie produktovodu na životní prostředí v úseku Kryry – Hájek. DN 300, referát z konference GIS Ostrava 1999 Papadakis, G.A.: Review of Transmission Pipeline Accidents involving Hazardous Substances. JRC Itálie, 1999. 30 s, Report EUR 18122 EN ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin. Praha: Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1980. 47 s. http://heis.vuv.cz/data/spusteni/popisy/x_zvm_zvm.asp?view=: Informace o digitální Základní vodohospodářské mapě 1:50000 http://heis.vuv.cz/data/spusteni/popisy/x_zvm_zvm.asp?view= http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/8a7fb0bcc6f1ab39c125651d005 c4e90?OpenDocument: Informace o Databázi CORINE Land Cover ČR http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/8a7fb0bcc6f1ab39c125651d005 c4e90?OpenDocument

27 2003/2004 Děkuji za pozornost 2002/2003 Lukáš Gottesman, G 462


Stáhnout ppt "2003/2004 Využití GIS pro analýzu rizik produktovodní sítě Čepro, a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko - geologická fakulta Institut Geoinformatiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google