Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální konstrukce průmyslových staveb R. Fabian, V401 2003-04.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální konstrukce průmyslových staveb R. Fabian, V401 2003-04."— Transkript prezentace:

1 Speciální konstrukce průmyslových staveb R. Fabian, V401 2003-04

2 ÚVOD V současné době opět vzrůstá význam zelených ploch. Parky, zahrady, hřiště, ale i střešní zahrady přispívají k odpočinku, relaxaci či sportovnímu vyžití. Veškeré tyto plochy však potřebují značnou péči. A právě tady patří závlaha mezi důležité faktory, ovlivňující kvalitu a vzhled okrasné zeleně.

3 POPIS SYSTÉMU Automatický zavlažovací systém se skládá z podzemního trubního rozvodu, postřikovačů, elektroventilů, řídicí jednotky a čidla srážek. Výsuvné postřikovače a trubní rozvody jsou umístěné pod zemí. Systém ovládá řídicí jednotka, která přes kabely a elektroventily spouští jednotlivé sekce (ucelené skupiny postřikovačů). Po otevření přívodu vody se postřikovače vysunou nad terén a po ukončení nastaveného času řídicí jednotka uzavře elektroventil dané sekce a postřikovače se opět zasunou do podzemních pouzder. Tak se ve vaší zahradě neobjevuje žádný rušivý prvek a nic nebrání užívání zahrady ani sekání trávy.

4 INSTALACE SYSTÉMU V místě vedení rozvodů se nejprve provede sejmutí vrstvy trávníku - tzv. "oddrnování". Stržený drn a vykopaná půda se uloží na ochrannou folii, která zabrání znečištění trávníku v okolí výkopu.

5 INSTALACE SYSTÉMU Po uložení potrubí se výkop zahrne a dostatečně zhutní, trávníkový drn se položí zpět a provede se jeho ošetření. To vše během několika málo hodin, aby nedošlo k proschnutí drnu a k odumření části kořenového systému.

6 INSTALACE SYSTÉMU Ihned po ukončení zemních prací je negativní optický vjem minimální a po 2-3 týdnech jen stěží najdete místa, kudy výkop vedl.

7 KOMPONENTY Zavlažovací systém je tvořen uceleným souborem mnoha komponentů. Mezi základní prvky patří polyethylenové trubní rozvody, postřikovače mnoha typů a provedení, elektromagnetické ventily, ventilové šachty, filtrační zařízení, elektrorozvody a celá řada dalších regulačních armatur. Pokud zdrojem vody není vodovod, patří sem i čerpadlo nebo čerpací stanice. Součástí dodávky může být i čidlo dešťových srážek nebo větru, které automaticky zablokuje průběh zavlažování.O plynulý chod závlahy se stará ovládací jednotka.

8 KOMPONENTY Rozvod vody je tvořen PE trubkami.Odbočky jsou provedeny plastovými fitinkami a svěracími objímkami nebo hadicovými sponami.

9 KOMPONENTY

10 KOMPONENTY Závlahy zahrad jsou tvořeny plastovým podzemním rozvodem vody s výsuvnými postřikovači. Pro dokonalé pokrytí požadované plochy jsou postřikovače plynule stavitelné v rozsahu 5 - 360°. Je možné pokrytí i složitějších tvarů.

11 KOMPONENTY Pro řízení zavlažování se používají pod zemí umístěné elektromagnetické ventily.

12 KOMPONENTY K zoptimalizování závlahy jsou do systému včleněna srážková čidla a senzory vlhkosti. Monitorují množství srážek a vlhkosti v půdě. Při nedostatku vláhy je spuštěn postřik, při nadbytku je automaticky zastaven.

13 KOMPONENTY O plynulý chod závlahy se stará ovládací jednotka. Je propojena elektrickým kabelem s jednotlivými elektromagnetickými ventily, které umožňují přívod vody do sekcí. V rámci jednoho závlahového cyklu proběhne zavlažování postupně ve všech požadovaných sekcích. Pokud je systém napojen přímo na čerpadlo, jednotka ho sama zapne a vypne. Závlaha tedy spolehlivě funguje i v době vaší nepřítomnosti. Každý uživatel má možnost kdykoliv měnit již zadané programy nebo provádět manuální spouštění či vypínání. Pro svůj chod potřebuje el. napětí 230V a jištění 6A při spotřebě 30 W.

14 ZDROJE VODY Pro závlahu může být použita voda z vodovodního řadu, ze studny, dešťová voda nebo voda z vodního toku či nádrže. Možná je i kombinace několika zdrojů. Nejlépe se hodí voda dešťová. Tu, pokud je čistá, přijímají rostliny nejlépe. Pro zvýšení životnosti zavlažovacího systému je nezbytné zajistit čistotu závlahové vody pomocí filtrů. V běžných případech, kdy ve vodě nejsou obsaženy nežádoucí chemické látky, postačují filtry pro odstranění mechanického znečištění. Ty se osazují na přívodní potrubí hned na jeho začátku.

15 ZAZIMOVÁNÍ SYSTÉMU 1. Vypn ě te hlavní p ř ívod vody do systému. 2. Vypus ť te pomocí vypoušt ě cích ventil ů vodu ze systému. V p ř ípad ě, ž e systém neumo žň uje gravita č ní vypoušt ě ní, vyfoukn ě te vodu ze systému pomocí kompresoru a stla č eného vzduch u. Pozor! Nikdy nep ř ekro č te hodnotu tlaku vzduchu 2,0 atm a nikdy nevpoušt ě jte vzduch do uzav ř eného systému. 3. Ujist ě te se, ž e celý systém je zcela vypušt ě n. 4. 5. Ovládací jednotku vypn ě te.

16 SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU 1. Zapn ě te a naprogramujte ovládací jednotku. 2. Vy č ist ě te filtr, zkontrolujte, zda jsou uzav ř eny všechny vypoušt ě cí ventily. Otev ř ete manuáln ě první sekci a zárove ň pomalu otevírejte hlavní p ř ívod vody. Nechte uniknout vzduch z potrubí sekce. Stejný postup zopakujte u všech sekc í. 3. Zkontrolujte v provozu všechny sekce, zkontrolujte nastavení výse č í a stav trysek post ř ikova čů a p ř ípadné nedostatky odstra ň te.

17 POŽADAVKY SYSTÉMU Minimální tlak pro spolehlivý provoz systému je přibližně 2 - 2,5 atm. Je lépe, aby byl k dispozici tlak kolem 3,5 - 4,0 atm. Minimální průtok, který umožňuje optimální návrh systému, se bude u zahrad kolem 500-700m2 výměry pohybovat kolem 0,6 - 0,7l/s.

18 VÝHODY Úspora času Závlaha je kvalitnější Úspora vody proti ručnímu zalévání činí až 40 % Systém je plně automatický Systém reaguje na změny počasí Systém má záložní zdroj el. energie Relativně rychlá montáž Bezproblémové užívání takto ošetřených ploch Rozdílná intenzita zavlažování jednotlivých úseků Kompletní systém s kompatibilními prvky Kompletní servis u některých firem


Stáhnout ppt "Speciální konstrukce průmyslových staveb R. Fabian, V401 2003-04."

Podobné prezentace


Reklamy Google