Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 22. října 2008 Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu Legislativní návrhy Evropské komise v oblasti energetiky a ochrany klimatu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 22. října 2008 Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu Legislativní návrhy Evropské komise v oblasti energetiky a ochrany klimatu."— Transkript prezentace:

1 Praha, 22. října 2008 Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu Legislativní návrhy Evropské komise v oblasti energetiky a ochrany klimatu

2 Liberalizační balíček 19. září 2007 unbundling Agentura regulátorů Balíček k energetické bezpečnosti 12. listopadu 2009 Balíček k energetické účinnosti 12. listopadu 2009 Balíčky Evropské komise klauzule o rovném postavení Klimatický balíček 23. leden 2008 OZE emise CCS 20% v r. 2020 EU systém nouzových zásob ropy 2. strategický energetický přehled budovy štítkování pneumatik

3 Procedura spolurozhodování Rady EU a EP Evropský parlament Rada Evropské unie 6.6.2008 v Lucemburku dosaženo částečné shody Široký kompromis, státy si mohou v elektřině i plynu zvolit ze 3 možností: úplné vlastnické oddělení nezávislý systémový operátor nezávislý operátor přenosových sítí V 1. čtení 18.6.2008 schválena v elektřině pouze 1 varianta úplné vlastnické oddělení 10.10.2008 v Lucemburku dosaženo politické dohody „klauzule o rovném postavení na trhu“ V případě nákupu např. distribuční sítě v EU, musí evropská společnost splňovat evropská kritéria (unbundling, …) „klauzule o přístupu třetích zemí“ V případě nákupu např. distribuční sítě v EU, musí společnost vně EU (Gazprom) splňovat evropská kritéria (unbundling, …) V 1. čtení 10.7.2008 schváleny v plynu 2 varianty úplné vlastnické oddělení nezávislý systémový operátor ITO Bez konsensu Rady EU a EP o návrhu unbundlingu může být návrh „smeten“ ze stolu Liberalizační balíček

4  EU 27 dováží 66 % zemního plynu, jen několik ČS má vlastní těžbu (Nizozemí, Dánsko, UK, Itálie, Maďarsko, Polsko)  „klauzule o zemích mimo EU“ schválena na Radě pro energetiku 10. října 2008 - subjekty ze zemí mimo EU se musí při investicích v EU podřídit unijním pravidlům (Můžeme „diktovat“ např. Gazpromu?) Zdroj: EUROSTAT, EUROGAS © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Unbundling v plynárenství

5 Úplné vlastnické oddělení – návrh Komise Výroba Přenos, přeprava Vlastník AVlastník B Nezávislý operátor soustavy „ISO“ – kompromisní návrh Komise Výroba Přenos, přeprava Vlastník A Společnost (ISO) Nezávislý operátor sítě „ITO“ – alternativní návrh Výroba Přenos, přeprava Vlastník A ITO uvedený návrh nebyl zatím v praxi vyzkoušen jedná se o manažerské oddělení namísto skutečného vlastnického oddělení, ITO je součástí vlastníka nezávislost ITO garantována skrze řadu „pojistek“ – nezávislost managementu, aktiv, výnosů, disponibilita vlastních zdrojů atd. ISO zodpovídá za provoz a investice přenosové části firmy ISO plní roli „nezávislého důvěrníka“ vlastníka A vlastník A nominuje ISO, nominace podléhá souhlasu EK některé země mají negativní zkušenosti s tímto modelem (např. Maďarsko, Polsko, Itálie, Irsko) úplné vlastnické oddělení. Vertikálně integrovaná společnost je nucena odprodat přenosové / přepravní sítěUnbundling © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

6 Klimatický balíček Dohoda na Radě EU Během FR PRES ? Evropský Parlament ? výsledek jednání Rady EU determinuje agendu CZ PRES!!! Evropská rada – stanoveny závazky dosáhnout do r. 2020 snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % předložení souboru předpisů Evropskou komisí Rada EU pro životní prostředí v Lucemburku, řešena možnost postupného nárůstu aukcionovaného množství povolenek po r. 2012 (podpora 6 států x proti se postavilo Německo) Neformální Rada EU pro životní prostředí v Paříži (konzultován další postup) Rada EU pro životní prostředí březen 2007 23. ledna 2008 5. června 2008 4.-5. července 2008 20.-21. října 2008

7 Evropský parlament Rada Evropské unie Je třeba nalézt konsensus Rady EU a Evropského parlamentu Klimatický balíček - OZE Projednává se původní návrh Komise, který však doznal značných změn Zachovává se současný stav záruk původu. Navrhuje se nový flexibilní systém pro obchodování s energií z OZE mezi státy. Trajektorie indikativní, slouží k orientaci při plnění cíle. Rada navrhuje zachování 10 % cíle a diskutuje o zachování započítávání spotřeby paliv v letectví. Projednává se původní návrh Komise, který významně „zezelenal“ Zelený návrh byl schválen výborem ITRE. Z ITRE půjde návrh do EP, kde bude pravděpodobně schválen ve své zelené podobě. Schváleno rozšíření stávajícího systému obchodování se zárukama původu. Trajektorie plnění meziročních cílů je závazná. Sankce za neplnění. Parlament rozdělil 10 % cíl biopaliv v dopravě na 2 etapy (4 % v r. 2014) a omezil pouze na silniční dopravu. © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

8  Závazek snížení emisí skleníkových plynů je pro ČR velmi nevýhodný  Emise v roce 1990 činily 190 mil t/rok, pokud bychom měli stejný cíl jako celá EU, tj. –20 %, pak by emise v roce 2020 mohly být 152 mil t/ rok  V sektoru ETS mají být povolenky prodávány v aukcích (energetika 100 %, průmysl postupný náběh z 20 % v roce 2013 na 100 % v roce 2020) Sektor EU ETS - 21 % Mimo EU ETS + 9 % 82,4 mil tun 57,5 mil tun 65,1 mil tun 62,6 mil tun 128 Mt - 32% 20052020 projekce zatíženy nejistotou, obtížná předvídatelnost (mírná x krutá zima) Klimatický balíček - emise © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

9 Elektroenergetika Polský návrh na zavedení systému „benchmarku“ v elektroenergetice  Podniky obdrží povolenky zdarma ve výši odpovídající „benchmarku“  Podnik tedy zná ex-ante množství emisních povolenek připadajících na jednotku produkce, avšak ex-post na konci období musí odevzdat povolenky odpovídající skutečné výrobě. Emise nad hodnotou „benchmark“ podnik pokryje povolenkami, které si opatří v rámci celoevropské aukce PRO 125 hlasů Spolu s ČR podporuje postupný náběh aukcí v elektroenergetice: Rumunsko, Polsko, Kypr, Slovensko, Malta, Řecko, Bulharsko, Litva, nově i Itálie (125 hlasů, blokační menšina 91 hlasů) postupný náběh aukcí PROTI 204 hlasů 16 hlasů ??

10 Možnosti snižování CO 2 Emise CO 2 nelze přímo snižovat Neexistuje komerčně využitelná metoda odstraňování emisí ze spalin jako je to možné např. u SO 2, NOx, prachu, dioxinů… Procesní emise CO 2 jsou dány fyzikálními zákony Např. výroba surového železa a oceli, výroba cementu, vápna a chemických procesech je tvorba emisí CO 2 neodstranitelnou součástí daných procesů … ČR malý potenciál, na zabezpečení současných energetických požadavků jsou nedostatečné … přínos pouze cca 5% (nevyváží růst spotřeby) … je omezeno dostupností zdrojů (Evropa jich má minimum) … na světě neexistuje země kde je ekonomický růst doprovázen poklesem spotřeby Zvyšování účinnosti Omezování spotřeby Omezení výroby Obnovitelné zdroje Změna palivových vstupů Jaderná energetika … nejúčinnější … doposud známá technicky i ekonomicky reálná možnost © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

11 Cementářský průmysl Procesní emise jsou dány fyzikálními zákony, tvorba emisí je neoddělitelnou součástí výrobního procesu Potenciál snížení emisí => snížení produkce => částečně přechodem na dražší zemní plyn 0,6735 t CO 2 / 1 t cementu Technologické emise 2 / 3 emisí CO 2 Spalování paliva 1 / 3 emisí CO 2 Rozklad vápence CO 2 VápnoSlínek cca 1500 0 C mletí, přísady Cement 900 0 C CO 2 © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

12 Hutnictví, zpracování kovů Ruda obsahující chemicky vázaný kov Extrakce kovu z rudy pomocí redukčního činidla (koks) tavenina struska produkty válcování, lití… CO 2 Černé uhlí koks CO 2 Koksárenský plyn Vysokopecní plyn ocel Konvertorový plyn 1,98 – 2,14 t CO 2 / 1 t oceli Využívání procesních plynů (druhotné suroviny)  3 – 4 x více CO 2 než ZP Potenciál snížení emisí => snížení produkce => přechod na výrobu oceli v elektrických pecích © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

13 Elektřina, teplo Teplo PEZ vybraných zdrojů Elektřina

14 Makroekonomické dopady Výsledky dopadové studie „Environmentální a ekonomické dopady režimu obchodování s CO 2 po r. 2012“  zpracována pro německé Ministerstvo hospodářství v říjnu 2007  model GINFORS pokrývá 95 % světového HDP a světových emisí  různé scénáře a jejich dopady na ekonomiku evropských zemí  referenční scénář – cena povolenky 7,5 €, Kjótský cíl v r. 2012 splněn Zdroj: UNFCCC, 2005 © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

15 Makroekonomické dopady Scénář EU sama usiluje o dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů o – 20 % Ve srovnání s referenčním scénářem:  HDP v roce 2020 v EU 27 je nižší o – 0,55 %  pokles mezinárodní konkurenceschopnosti (pokles exportu, růst dovozu)  růst cen má za následek snížení poptávky v EU  mírné zvýšení ekonomického růstu zemí mimo EU (kromě např. Ruska, které je hlavním dovozcem energií do EU)  některá obzvláště citlivá odvětví se i přes mírné nastavení EU ETS „stěhují“ do oblastí bez regulace emisí (nepřímé dopady)  různé dopady na ekonomiky členských zemí – způsobeno především rozdílnou uhlíkovou náročností ekonomik hlavně v oblasti výroby energií, dopady jsou vyšší u zemí, které vyváží. Francie dokonce mírně benefituje v důsledku nízké uhlíkové náročnosti (jaderná energetika) MWh elektřiny vyrobená v ČR z uhlí bude „zatížena“ cenou cca 1 povolenky x výroba ve Francii bude dotčena minimálně © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008

16 hnědé uhlí černé uhlí topné oleje zemní plyn biomasa Emisní faktor Růst poptávky po palivech s nižším emisním faktorem  vyšší konkurence, nižší disponibilita biomasy pro lokální zdroje (vyšší úroveň přeměny, nižší spotřeba energie pro dopravu), výrobci nábytku, celulózky,...  další hrozba pro průmysl výroby papíru (již nyní hrozí nedostatek biomasy pro výrobu papíru v důsledku odlivu biomasy do výroby energie z OZE) © Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 Dopady

17   přesun energeticky náročných odvětví do oblastí bez regulace emisí   náhrada evropské výroby dovozem   v důsledku dovozu komodit do EU   zvýšení cen (náklady na dopravu)   dodatečné emise z dopravy (Evropská environmentální agentura: silniční d.125 g CO 2 /tkm vodní d. 32 g CO 2 /tkm, námořní d. 14 g CO 2 /tkm, železniční d. 23 g CO 2 /tkm (dovoz vápna z Ukrajiny železniční dopravou = cca + 3 % CO 2 /t vápna) „Carbon leakage“ zvýšení globálních emisí

18 Dopady na ceny + (3,1 – 3,8) % vlákniny, papír, lepenky ocel + (6 – 15) % + (29 – 59) % elektřina + 2,6 % dvoustopá vozidla + 3,9 % + (21 – 38) % + (26 – 35) % sklo vápno cement cihlářské výrobky + 6,7 % Dopad na ceny produkce

19 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Praha, 22. října 2008 Tomáš Hüner náměstek ministra průmyslu a obchodu Legislativní návrhy Evropské komise v oblasti energetiky a ochrany klimatu."

Podobné prezentace


Reklamy Google