Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB"— Transkript prezentace:

1 PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB
Legislativní minimum

2 Znaky živnosti/podnikání
Podnikatel a podnikání je obecně definováno v § 420 Nového Občanského zákoníku. Ten musel zavést tyto pojmy proto, že je to zákon obecný, ale dále s bližšími definicemi a úpravami pracují dva speciální zákony a to Živnostenský zákonaˇ(ŽZ) a Zákon o korporacích.   ŽZ je tedy speciální zákon, který definuje: ten kdo splní podmínky ŽZ je podnikatel, který může být jak FO tak PO. Živnostenský zákon (ŽZ): „Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.“ Obchodní zákoník: „Je to soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.“ Podnikatel § 420 Obč. Z. (1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

3 Z ŽZ zmizel pojem živnostník
Z ŽZ zmizel pojem živnostník. Pracujeme pouze s pojmem „Podnikatel“ a tím je každá osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, ať už jako fyzická osoba nebo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění (např. lékaři, auditoři, znalci atd.), fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence obce podle zvláštního předpisu,

4 Mnoho činností znaky podnikání naplňují, avšak živností nejsou
Tyto činnosti se řídí vlastním zákonem, upravujícím danou činnost: např. lékaři, stomatologové, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci atd. Osoby vykonávající tuto činnost se neřídí ŽZ, vztahuje se však na ně Obč. zákoník. Avšak činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor nejsou živností a k jejich poskytování nepotřebuje pronajímatel živnostenské oprávnění. Jakmile však s pronájmem začne poskytovat i jiné než základní služby (dodávky vody, tepla, odvoz odpadků ...), např. praní a žehlení prádla, úklid v obytných místnostech atd., pak již provozuje živnost - volnou.

5 Živností dále nejsou, ale mají znaky podnikání:
činnost autorů (pobírající tzv. autorské honoráře, trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti), nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatel, herec, hudebník, ...) Z hlediska Zákona o dani z příjmu (ZDP) označováni jako „daňový poplatník“ a z hlediska zákona o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení se považují za OSVČ, tedy vlastně podnikatele.

6 Předpokladem živnosti/podnikání je
činnost vykonávána pravidelně a opakovaně, ne nahodile či příležitostně - soustavná činnost. Posouzení toho, kolikrát vykonaná činnost je již soustavným výkonem není předmětem ani jednoho z výše uvedených zákonů, samostatně - podnikatel se neřídí pokyny jiných osob, nýbrž práci si organizuje sám,

7 Předpokladem živnosti/podnikání je
podniká pod vlastním jménem představuje, že vystupuje pod obchodní firmou, což je jméno pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. U fyzické osoby je to vždy jméno a příjmení, připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu, nesmí být klamavé. na vlastní odpovědnost znamená, že podnikatel nese veškeré riziko svého podnikání, ručí za závazky z podnikatelské činnosti celým svým osobním majetkem, za účelem dosažení zisku je předpoklad, že činnost bude směřovat k vykázání zisku, i když nebude cíle dosaženo a vykáže ztrátu.

8 „Švarc systém“ – skrytý pracovněprávní vztah pod roušku podnikání
Již v počátcích 90tých let Od 2012 (novela zákona o zaměstnanosti) jej definuje jako nelegální. Pokuta až 100 tisíc korun pro pracovníka a pro firmu od 250 tisíc až do 10 milionů korun Švarcsystém je princip, kdy pod živnostenským listem vykonávají osoby činnost, která má znaky pracovněprávního vztahu. Důvodem statisíců takto vedených: Firmy i pracovníci tím šetří na vysokých odvodech sociálního a zdravotního pojištění, které by jinak byli povinni platit ze mzdy. Švarcsystém se nazývá podle benešovského podnikatele Miroslava Švarce. Ten na počátku 90. let vymyslel způsob, jak ušetřit na sociálním a zdravotním pojištění. Všichni jeho zaměstnanci dostali výpověď, aby poté začali pro Švarce pracovat na živnostenské listy a na dodavatelskou smlouvu. Státu však tato metoda nezamlouvala a od roku 1992 tento způsob zaměstnávání zakázal. Švarcsystém můžeme zjednodušeně definovat jako výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah. Jde tedy o zastřený pracovněprávní vztah, tedy situace, kdy určitá osoba (quasi-zaměstnanec) vykonává ekonomickou činnost pro jinou osobu (quasi-zaměstnavatel), nicméně nikoli na základě pracovněprávního, ale jiného právního vztahu (nejčastěji obchodněprávního, kdy vůči sobě quasi-zaměstnanec a quasi-zaměstnavatel vystupují jako podnikatelé).  Quasi-zaměstnanec tak činí nejčastěji jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ). 

9 Znaky ukazující na „švarc systém“
1. Vystupování jménem zaměstnavatele 2. Pravidelné a stejné odměny 3. Práce pro jednoho zaměstnavatele a zákaz výkonu pro jiného 4. Pracovní nástroje zaměstnavatele 5. Stanovená pracovní doba 6. Vztah nadřízenosti a podřízenosti 7. Příliš malá specializace Ve stavebnictví obvyklé, ale opodstatněné

10 Ručení Za své podnikatelské závazky ručí FO celým svým majetkem.
Pokud je ženatý/vdaná pak ručí společným jměním manželů (SJM). I za manželství však existuje výlučné vlastnictví k věcem. K použití majetku k podnikání, který je v SJM (nejčastěji osobní automobily, nemovitosti atd.) je vyžadován souhlas druhého manžela. V případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společností, může soud na návrh některého z manželů zúžit SJM. Kromě řešení touto soudní cestou mohou manželé rozšířit nebo zúžit rozsah společného jmění smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu.

11 Podmínky pro získání živnostenského oprávnění – všeobecné podmínky
Dosažení věku 18 let Způsobilost k právním úkonům označována jako svéprávnost (pouze soud může zbavit osobu zletilou způsobilosti). Bezúhonnost (překážkou jsou trestné činy, který souvisí s předmětem živnosti a byly spáchány úmyslně). Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů. Doklad o tom, že fyzická osoba nemá vůči finančním orgánům daňové nedoplatky. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad. Nesplňuje-li podnikatel první dvě všeobecné podmínky, ještě to neznamená, že nemůže provozovat živnost. Jejich splnění lze docílit ustavením tzv. odpovědného zástupce. Další dvě podmínky však musí podnikatel splnit vždy.

12 Zvláštní podmínky Znamenají odbornou nebo jinou způsobilost. Část živností totiž vyžaduje nejen splnění všeobecných podmínek, ale i doklad o příslušném vzdělání. Pouze živnosti volné nevyžadují od podnikatele splnění zvláštních podmínek, tzn. že podnikatel pro jejich výkon nepotřebuje doložit svou kvalifikaci. Pokud podnikatel nemá potřebnou kvalifikaci či praxi a daná živnost či koncese je vyžadují, může situaci řešit ustavením odpovědného zástupce.

13 Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:
Podnikatel, který nesplňuje zvláštní podmínky – nemá požadovanou kvalifikaci/vzdělání. Podnikatel, který je zahraniční osobou fyzickou a nemá na území ČR povolen pobyt. Podnikatel, který je právnickou osobou se sídlem v ČR. Do této funkce ustanovuje člena statutárního orgánu. Nelze-li, ustanovuje ho z jiných osob (právnické osoby si musí také opatřit živnostenské oprávnění!!!!). Podnikatel, který je právnickou osobou zahraniční. Do funkce odpovědného zástupce ustanoví vedoucího organizační složky.

14 Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostensko-právních předpisů. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, popřípadě i zvláštní podmínky. (Nejde o odpovědnost ve smyslu jejího obvyklého chápání, tj. povinnost subjektu nést následky protiprávního jednání, nýbrž jde o odpovědnost v tzv. pozitivním slova smyslu, tj. o povinnost dbát na řádné zabezpečení toho, za co odpovídá, tedy provoz živnosti. S tím jsou současně spojena práva odpovědného zástupce uplatňovat svůj vliv na řešení předmětných otázek.) Musí být i ve smluvním vztahu k podnikateli (původně byl vyžadován pracovněprávní vztah). Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu. Vykonávat odpovědného zástupce lze pouze pro 4 podnikatele. Musí mít bydliště v ČR.

15 Druhy živností/živnosti ohlašovací
Volné – příloha č. 4 ŽZ Řemeslné – příloha č. 1 ŽZ Vázané – příloha č. 2 ŽZ Tyto živnosti se pouze ohlašují. Koncesované – příloha č. 3 ŽZ O koncese se žádá (vyjadřuje se k nim orgán státní správy, např. příslušné ministerstvo nebo např. krajské hygienické stanice atd.).

16 Příloha č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnost volná
Živnost volná obsahuje tyto předměty podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Je definováno 80 oborů činností náležející mezi živnosti volné: 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Činnost odborného lesního hospodáře 3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) 6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna 7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 8. Pěstitelské pálení 9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků 11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského ………….. ………….-

17 65. Testování, měření, analýzy a kontroly 66
65. Testování, měření, analýzy a kontroly 66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling 68. Fotografické služby 69. Překladatelská a tlumočnická činnost 70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti 75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 76. Poskytování technických služeb 77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel …. 80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

18 Příloha č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti řemeslné: Prokázání způsobilosti: buď výuční list + 3 roky praxe nebo maturitní vysvědčení + 2 roky praxe nebo VŠ diplom + 1 rok praxe Řeznictví a uzenářství Mlékárenstvi Mlynářství Pekařství, cukrářství Pivovarnictví a sladovnictví Zpracování kůží a kožešin Hodinářství Zlatnictví a klenotnictví Truhlářství, podlahářství Zednictví Izolatérství Malířství, lakýrnictví, natěračství Pokryvačství, tesařství Klempířství a oprava karoserií Kamnářství Opravy silničních vozidel Holičství, kadeřnictví

19 Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti vázané, např
Příloha č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb. Živnosti vázané, např. Projektová činnost ve výstavbě (zvláštní podmínky): autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb Odvolávka na „Vybrané činnosti ve výstavbě - Vybranými činnostmi jsou projektová činnost ve výstavbě„:§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

20 Vázaná živnost: např. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování (zvláštní podmínky):
autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo Odvolávka na § 160 zákona č. 183/2006 Sb. – provádění staveb

21 Příloha č. 3 k zákonu č. 455/1991 Sb. Koncesované živnosti:
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátníveřejná linková, - vnitrostátnízvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxislužba (kdo myslíte že se k povolení vyjadřuje?) Provozování pohřební služby (kdo myslíte že se k povolení vyjadřuje?)

22 Ohlášení živnosti se podává:
1. na kterémkoliv živnostenském úřadě 2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT) 3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání Forma podání Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (FO) Jednotný registrační formulář pro právnické osoby (PO)

23 Další současné registrace
Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu též a) podat přihlášku k daňové registraci, b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) správě sociálního zabezpečení, c) podat přihlášku ke zdravotnímu pojištění. možnost stažení formulářů

24 Kontaktní místa veřejné správy
Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb. Výpis z bodového hodnocení řidiče Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Výpis z insolvenčního rejstříku Zřízení Datové schránky

25 Fyzická osoba připojí k ohlášení
a) doklad prokazující její odbornou způsobilost, popřípadě odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje, b) je-li zahraniční fyzickou osobou, doklady o pobytu, c) doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště (provozovna): např. písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, že s umístěním souhlasí; d) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem, e) doklad o zaplacení správního poplatku (1000 Kč) Úřad sám si vyžádá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad

26 Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis. Živnostník může podnikat ode dne ohlášení živnosti.

27 Živnostenský úřad zašle výpis, případně jiným způsobem sdělí údaje o živnosti a o podnikateli:
místně příslušnému správci daně, ČSÚ, správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně, rejstříkovému soudu u osob, které se zapisují do obchodního rejstříku ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení zápisu do živnostenského rejstříku.

28 Provozovna - místo vykonávání živnosti, musí být označena trvale zvenčí:
viditelně firmou (jménem a příjmením podnikatele) a jeho identifikačním číslem (IČO), provozovna prodeje či služeb také označena jménem osoby odpovědné za činnost provozovny, kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování (Klasifikace ubytovacích zařízení - rozdělení do tříd podle mezinárodního členění  * Tourist ** Economy *** Standard **** First Class ***** Luxury provozní dobou. Zboží musí být označené cenami či ceník na provozovně, Kniha evidence denních tržeb,

29 Dále musí být na provozovně:
Doklady prokazující způsob nabytí zboží Přítomna osoba znalá češtiny Inspekční kniha Podnikatel odpovídá za dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů Úprava z důvodu prodeje kradeného zboží: Podnikatel je povinen, jde-li o nákup použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí identifikovat jeho účastníky a předmět smluvního vztahu, vést evidenci o těchto skutečnostech. Tato evidence musí být přístupná v provozovně.

30 Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje činnost, která je :
a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, b) předmětem živnosti řemeslné nebo vázané, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění, nebo c) předmětem živnosti koncesované, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění. Za přestupek lze uložit pokutu do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. a), do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. b), do Kč, jde-li o přestupek podle odstavce písm. c).


Stáhnout ppt "PODNIKÁNÍ FYZICKÝCH OSOB"

Podobné prezentace


Reklamy Google