Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Substantiva 3. deklinace Gaspard (Caspar) Bauhin, 1560 – 1624, jeden z tvůrců anatomického názvosloví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Substantiva 3. deklinace Gaspard (Caspar) Bauhin, 1560 – 1624, jeden z tvůrců anatomického názvosloví."— Transkript prezentace:

1 Substantiva 3. deklinace Gaspard (Caspar) Bauhin, 1560 – 1624, jeden z tvůrců anatomického názvosloví

2 Substantiva 3. deklinace Slovníkový tvar Slovníkový tvar substantiv 3. deklinace: Nominativ singuláru: Substantiva 3. deklinace mají v nom. sg. různá zakončení. Genitiv singuláru: Je vždy zakončen koncovkou –is. ??? -is??? Nom. sg.Gen. sg. margōmarginis phalanxphalangis tūberōsitāstūberōsitātis corpuscorporis

3 Substantiva 3. deklinace Slovníkový tvar Rod:  Maskulina, feminina i neutra.  Není zde žádná tendence k určitému rodu. Příklady: margō, inis, m. phalanx, gis, f. tūberōsitās, ātis, f. corpus, oris, n. chīasma, atis, n. abductor, ōris, m.

4 Substantiva 3. deklinace Tvoření gen. sg. Koncovka genitivu singuláru substantiv 3. deklinace je vždy –is. Celý genitivní tvar však nelze z nominativu singuláru mechanicky odvodit! Srovnej: Koncovka –is je ve slovníkovém tvaru substantiv 3. deklinace rozšiřována o širší kontext: margō, inis, m. Z tvaru gen. sg. potom tvoříme i další pády (viz dále), tvar nom. sg. nehraje pro skloňování roli. X margō (nom. sg.) marginis (gen. sg.)

5 Substantiva 3. deklinace Tvoření gen. sg. Pomůcka 1: Genitivní tvar můžeme někdy vyčíst z odvozené podoby příslušného slova v češtině. latinský nom. sg. odvozené slovo latinský gen. sg. margōmargin-álnímargin-is caputkapit-olacapit-is phalanxfalang-aphalang-is corpuskorpor-acecorpor-is parspart-icipovatpart-is dēnsdent-álnídent-is indexindik-ovatindic-is ōsor-álníōr-is rādīxradik-álnírādīc-is

6 Substantiva 3. deklinace Tvoření gen. sg. Pomůcka 2: Existují některé častěji se opakující typy slovníkových tvarů. Ze známých slovníkových tvarů tedy lze analogicky odvodit další slovníkové tvary podobného typu: extrēmitās, ātis, f. (končetina) tūberōsitās, ātis, f. (drsnatina) cavitās, ?, ? (dutina)

7 Substantiva 3. deklinace Tvoření gen. sg. -or, -ōris, m. adductor, ōris, m.přitahovač abductor, ōris, m.odtahovač flexor, ōris, m.ohybač prōnātor, ōris, m.přivraceč supīnātor, ōris, m.odvraceč levātor, ōris, m.zdvihač dēpressor, ōris, m.stlačovač cōnstrictor, ōris, m.svěrač rotātor, ōris, m.otáčeč extēnsor, ōris, m.natahovač -iō, -iōnis, f. regiō, iōnis, f.krajina, oblast articulātiō, iōnis, f.kloub decussātiō, iōnis, f.zkřížení operātiō, iōnis, f.operace -itās, itātis, f. cavitās, ātis, f.dutina tūberōsitās, ātis, f.drsnatina extrēmitās, ātis, f.končetina

8 Substantiva 3. deklinace Tvoření gen. sg. -a, -atis, n. systēma, atis, n.systém chīasma, atis, n.zkřížení diaphragma, atis, n.bránice

9 Substantiva 3. deklinace Rod V některých případech lze rod substantiva odvodit: 1.Pomocí již zmíněné analogické cesty. 2.Pomocí nějakého často užívaného spojení substantiva 3. deklinace s adjektivem 1. a 2. deklinace: substantivum + adjektivumrod subst. caput longumN margō interosseusM cartilāgō thyroīdeaF dēns canīnusM regiō pūbicaF

10 Substantiva 3. deklinace Vzory U substantiv 3. deklinace budeme rozeznávat tyto vzory: forāmen, inis, n. (otvor) rēte, is, n. (síť) canālis, is, m. (kanál) flexor, ōris, m. (ohybač)

11 Substantiva 3. deklinace Koncovky M + FN nom. sg.různé tvary gen. sg.-is (-eos) nom. pl.-ēs-a nebo –ia gen. pl.-um nebo -ium

12 Substantiva 3. deklinace Skloňování flexor, ōris, m.canālis, is, m.forāmen, inis, n.rēte, is, n. nom.sg.flexorcanālisforāmenrēte gen.sg.flexōr-iscanāl-isforāmin-isrēt-is nom.pl.flexōr-ēscanāl-ēsforāmin-arēt-ia gen.pl.flexōr-umcanāl-iumforāmin-umrēt-ium

13 Substantiva 3. deklinace Skloňování Např.: slovníkový tvarnom. sg.gen. sg.kmennom. pl. phalanx, ngis, f.phalanxphalang-isphalang-phalang-ēs tendō, inis, m.tendōtendin-istendin-tendin-ēs dēns, dentis, m.dēnsdent-isdent-dent-ēs corpus, oris, n.corpuscorpor-iscorpor-corpor-a os, ossis, n.ososs-isoss-oss-a rādīx, īcis, f.rādīxrādīc-isrādīc-rādīc-ēs Odtrhneme-li z genitivu singuláru koncovku -is, získáme tzv. kmen substantiva. Ke kmeni přidáváme koncovky ostatních pádů. Genitivní koncovku -is tedy měníme za koncovku pádu, který chceme tvořit (podoba nominativu singuláru přitom není důležitá).

14 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ Podle vzoru flexor skloňujeme substantiva 3. deklinace, která jsou rodu mužského nebo ženského a zároveň mají v nom. sg. a v gen. sg. rozdílný počet slabik. Příklady:  flexor (2 slabiky), flexōris (3 slabiky)  phalanx (2 slabiky), phalangis (3 slabiky)  articulātiō (6 slabik), articulātiōnis (7 slabik)  tūberōsitās (5 slabik), tūberōsitātis (6 slabik)

15 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ flexor, ōris, m. nom.sg.flexor gen.sg.flexōr-is nom.pl.flexōr-ēs gen.pl.flexōr-um

16 Substantiva 3. deklinace Poznámka k pojmenování svalů Jména svalů často obsahují substantiva, která vyjadřují jejich funkci. Jsou zakončena příponami -or: flexor, ōris, m. (ohýbač) -ēr: sphinctēr, ēris, m. (svěrač) V těchto případech se vedle sebe vyskytují dvě substantiva ve stejném pádě: „mūsculus flexor“. musculus flexor digitorum profundus musculus extensor pollicis longus

17 Substantiva 3. deklinace Poznámka k pojmenování svalů Pojmenujeme několik svalů v oblasti hráze: mūsculus levātor ānī mūsculus levātor prostatae mūsculus coccygeus mūsculus sphinctēr ānī externus musculus levator ani musculus levator prostatae musculus coccygeus musculus sphincter ani externus

18 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ - příklady Příklad 1: Pojmenujme šlachovou pochvu (dosl. pochvu šlachy) u svalu, který se jmenuje „mūsculus extēnsor hallūcis longus“. Celé spojení zní: vāgīna tendinis mūsculī extēnsōris hallūcis longī. vāgīna tendinis mūsculī extēnsōris hallūcis longī vagina tendinis musculi extensoris hallucis longi

19 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ - příklady Příklad 2: Nyní pojmenujeme pochvu šlach, nikoliv jedné šlachy (šlachy tedy budou v gen. pl.). Bude se jednat o sval „mūsculus extēnsor digitōrum pedis longus“ (tj. dlouhý natahovač prstů nohy). Celé spojení zní: vāgīna tendinum mūsculī extēnsōris digitōrum pedis longī. vagina tendinum musculi extensoris digitorum pedis longi

20 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ - příklady Příklad 3: Popíšeme několik útvarů na pravé plíci (pulmō dexter): plicní hrot (dosl. hrot plíce): apex pulmōnis srdeční (cardiacus, a, um) otisk /srdcem podmíněná vkleslina na ploše obou plic/: impressiō cardiaca tzv. stopka plicní (dosl. kořen plic): rādīx pulmōnis střední lalok (lobus) pravé plíce: lobus medius pulmōnis dextrī. Pulmo dexter apex pulmonis radix pulmonis hilum pulmonis impressio cardiaca lobus medius pulmonis dextri

21 Substantiva 3. deklinace Vzor „flexor“ - příklady Příklad 4: Dalším termínem je souhrnné označení pro nosní chrupavky (dosl. chrupavky nosu): cartilāginēs nāsī Cartilagines nasi

22 Substantiva 3. deklinace Vzor „canālis“ Podle tohoto vzoru skloňujeme maskulina a feminina 3. deklinace, která mají v nominativu singuláru a genitivu singuláru stejný počet slabik. Příklady: nom. sg.: canālis (3 slabiky), gen. sg.: canālis (3 slabiky) nom. sg.: pūbēs (2 slabiky), gen. sg.: pūbis (2 slabiky) Do této skupiny zařazujeme také všechna maskulina a feminina 3. deklinace (stejnoslabičná i nestejnoslabičná), jejichž kmen končí na dvě souhlásky. Příklad: nom. sg.: dēns, gen. sg.: dentis nom. sg.: pars, gen. sg.: partis

23 Substantiva 3. deklinace Vzor „canālis“ canālis, is, m. nom.sg.canālis gen.sg.canāl-is nom.pl.canāl-ēs gen.pl.canāl-ium

24 Substantiva 3. deklinace Vzor „canālis“ - příklady Příklad 1: Pojmenujme několik typů zubů (řezáky, špičáky, mléčné). Nejprve vytvoříme nom. sg., tj. budeme pojmenovávat jeden zub:  řezák: dēns incīsīvus (dosl. řezající zub)  špičák: dēns canīnus (dosl. psí zub)  mléčný zub: dēns dēciduus (dosl. odpadávající) Převeďme tato spojení do plurálu, čímž označíme skupiny zubů:  dentēs incīsīvī  dentēs canīnī  dentēs dēciduī Spojme plurálové tvary se substantivem „extrāctiō, iōnis, f. (vytažení)“:  extrāctiō dentium incīsīvōrum [čti: dencium]  extrāctiō dentium canīnōrum  extrāctiō dentium dēciduōrum

25 Substantiva 3. deklinace Vzor „canālis“ - příklady Příklad 2: Pojmenujeme dva útvary na druhém krčním obratli (axis):  dēns axis (zub čepovce)  apex dentis (hrot zubu) Nepárový vaz od apex dentis k přednímu okraji forāmen magnum se nazývá: ligāmentum apicis dentis apex dentis dens axis

26 Substantiva 3. deklinace Poznámka k substantivu „māter“ Substantivum „māter, tris, f.“ (matka) znamená v anatomii „plena“. dūra māter (tvrdá plena) pia māter (měkká plena) Substantivum je v tomto případě až za adjektivem (jde o výjimku)! dūra (adjektivum) māter (substantivum)

27 Substantiva 3. deklinace Vzor „forāmen“ Podle tohoto vzoru skloňujeme neutra 3. deklinace, která mají rozdílný počet slabik v nominativu singuláru a genitivu singuláru. Příklady: corpus (2 slabiky), corporis (3 slabiky) caput (2 slabiky), capitis (3 slabiky) forāmen (3 slabiky), forāminis (4 slabiky)

28 Substantiva 3. deklinace Vzor „forāmen“ forāmen, inis, n. nom.sg.forāmen gen.sg.forāmin-is nom.pl.forāmin-a gen.pl.forāmin-um Pozor: Substantivum „os, ossis, n. (kost) má nepravidelný tvar gen. pl. ossium. Je nutné si ho zapamatovat. Pozor: Substantivum „vās, vāsis, n.“ se v sg. skloňuje podle 3. deklinace, v plurálu ale podle deklinace druhé: nom. pl. vāsa, gen. pl.vāsōrum: „vāsa vāsōrum“ – cévy cév, drobné výživné cévy ve stěně velkých cév

29 Substantiva 3. deklinace Vzor „forāmen“ - příklady Příklad 1: Pojmenujeme některé svaly břicha (mūsculī abdōminis): mūsculus rēctus abdōminis (přímý sval břišní) mūsculus oblīquus externus abdōminis (zevní šikmý sval břišní) mūsculus oblīquus internus abdōminis (vnitřní šikmý sval břišní) mūsculus trānsversus abdōminis (příčný sval břišní) musculus rectus abdominis musculus obliquus externus abdominis musculus obliquus internus abdominis musculus transversus abdominis

30 Substantiva 3. deklinace Vzor „forāmen“ - příklady Příklad 2: Souhrnný název pro kosti lebeční (dosl. kosti lebky) zní: ossa craniī. Obdobně vytvoříme název pro kosti hrudníku: ossa thōrācis Příklad 3: Pro demonstraci nepravidelného tvaru gen. pl. substantiva „os“ pojmenujeme žlutou kostní dřeň (dosl. dřeň kostí žlutá) a červenou kostní dřeň (dosl. dřeň kostí červená).  medulla ossium flāva  medulla ossium rubra

31 Substantiva 3. deklinace Vzor „rēte“ Podle vzoru „rēte, is, n. (síť)“ skloňujeme jen několik neuter 3. deklinace, která končí na –e, -al, -ar. V anatomii se můžeme setkat pouze se dvěma zástupci: rēte, is, n. (síť), calcar, āris, n. (ostruha). Tato dvě substantiva se v praxi objevují pouze v singuláru.

32 Substantiva 3. deklinace Vzor „rēte“ rēte, is, n. nom.sg.rēte gen.sg.rēt-is nom.pl.rēt-ia gen.pl.rēt-ium

33 Substantiva 3. deklinace Vzor „rēte“ - příklady Uveďme dvě spojení: rēte vēnōsum (žilní síť) calcar avis (ptačí ostruha, dosl. ostruha ptáka)  Podélné vyklenutí na mediální straně týlního rohu (cornū occipitāle) mozku. calcar avis

34 Substantiva 3. deklinace Vyjádření strany v diagnóze Pro vyjádření strany použijeme následující slovíčka latus, eris, n. (strana) dexter, tra, trum (pravý) sinister, tra, trum (levý) Mluvíme např. o „zlomenině humeru pravé/levé strany“. Vytvořme nejprve spojení „pravá strana“ a „levá strana“ v nom. sg: latus dextrum latus sinistrum Převeďme tato spojení do gen. sg.: lateris dextrī (l. dx.) lateris sinistrī (l. sin.)

35 Substantiva 3. deklinace Vyjádření strany v diagnóze Příklady: Frāctūra femoris lateris sinistrī – zlomenina femuru levé strany (tj. levého femuru) Abruptiō ossis cuboīdeī lateris dextrī – odtržení kosti krychlové pravé strany (tj. pravé kosti krychlové) Vulnus scissum dorsī pedis lateris sinistrī - řezná rána hřbetu nohy levé strany (tj. levé nohy) Vulnus lacerum regiōnis dorsī lateris dextrī – tržná rána oblasti zad pravé strany (tj. vpravo)

36 Substantiva 3. deklinace Pojmenování ran vulnus scissum (řezná rána) vulnus lacerum (tržná rána) vulnus pūnctum (bodná rána) vulnus sectum (sečná rána)

37 Substantiva 3. deklinace Pojmenování ran vulnus morsum (kousnutí)


Stáhnout ppt "Substantiva 3. deklinace Gaspard (Caspar) Bauhin, 1560 – 1624, jeden z tvůrců anatomického názvosloví."

Podobné prezentace


Reklamy Google